Документ z0774-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.07.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2018  № 2260/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 липня 2018 р.
за № 774/32226

Про затвердження Змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Відповідно до частини п’ятої статті 16 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02 липня 2012 року № 967/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2012 року за № 1091/21403 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 травня 2016 року № 1487/5), що додаються.

2. Координаційному центру з надання правової допомоги (Бонюк О.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д.В.

Міністр

П. ПетренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
03 липня 2018 року № 2260/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 липня 2018 р.
за № 774/32226

ЗМІНИ
до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

1. У пункті 1 слова «його територіальними відділеннями» замінити словами «територіальними відділеннями Координаційного центру».

2. У пункті 8:

1) підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) забезпечують захист особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою суду;»;

2) у підпункті 8 слова «, а також про відмову у наданні безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, передбачених Законом» виключити.

3. У пункті 11:

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) здійснює керівництво діяльністю регіонального центру та координує діяльність місцевих центрів, відповідає за виконання покладених на них завдань, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності регіонального центру, звітує перед Координаційним центром;»;

2) доповнити після підпункту 1 новим підпунктом 2 такого змісту:

«2) представляє інтереси регіонального центру у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, укладає договори, видає довіреності на представництво інтересів регіонального центру;».

У зв’язку з цим підпункти 2-16 вважати відповідно підпунктами 3-17;

3) підпункти 7-10 викласти в такій редакції:

«7) затверджує:

положення про самостійні структурні підрозділи регіонального центру - відповідно до типових положень, затверджених Координаційним центром;

структуру регіонального центру у межах штатної чисельності працівників - відповідно до типової структури, що затверджується Координаційним центром;

8) забезпечує цільове та ефективне використання коштів і майна регіонального центру, здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням коштів і майна місцевих центрів;

9) забезпечує організацію ведення бухгалтерського і статистичного обліку, складання та подання зведеної фінансової і бюджетної звітності регіонального центру та місцевих центрів;

10) організовує та забезпечує подання в установленому порядку до Координаційного центру узгоджених керівною радою проектів планів діяльності регіонального центру та місцевих центрів, пропозицій до бюджетного запиту на плановий бюджетний період і наступні за плановим два бюджетні періоди, проектів зведеного кошторису і штатного розпису регіонального центру та місцевих центрів та щодо внесення змін до них;».

4. У пункті 13:

1) підпункт 9 після слів «за місцем їх перебування» доповнити словами «, а також осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, на базі загальних та спеціальних служб підтримки постраждалих осіб»;

2) у підпункті 11 цифри «12» замінити цифрами «13»;

3) доповнити після підпункту 11 новим підпунктом 12 такого змісту:

«12) забезпечують складання документів процесуального характеру та здійснення представництва інтересів особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою суду в судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, залучають у встановленому порядку перекладача (сурдоперекладача), видають доручення адвокатам / уповноважують працівників місцевих центрів для надання безоплатної вторинної правової допомоги таким особам; скасовують у разі необхідності видані адвокатам доручення в установленому порядку;».

У зв’язку з цим підпункти 12-31 вважати відповідно підпунктами 13-32;

4) у підпунктах 13 і 19 цифри «12» замінити цифрами «13»;

5) доповнити після підпункту 27 новим підпунктом 28 такого змісту:

«28) взаємодіють з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, з урахуванням статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;».

У зв’язку з цим підпункти 28-32 вважати відповідно підпунктами 29-33.

5. У пункті 15:

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) здійснює керівництво діяльністю місцевого центру, забезпечує виконання покладених на нього завдань, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, звітує перед відповідним регіональним центром;»;

2) доповнити після підпункту 1 новим підпунктом 2 такого змісту:

«2) представляє інтереси місцевого центру у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, укладає договори, видає довіреності на представництво інтересів місцевого центру;».

У зв’язку з цим підпункти 2-10 вважати відповідно підпунктами 3-11;

3) доповнити після підпункту 7 новим підпунктом 8 такого змісту:

«8) затверджує:

положення про самостійні структурні підрозділи місцевого центру - відповідно до типових положень, затверджених Координаційним центром;

структуру місцевого центру у межах штатної чисельності працівників - відповідно до типової структури, що затверджується Координаційним центром;».

У зв’язку з цим підпункти 8-11 вважати відповідно підпунктами 9-12;

4) підпункти 9, 10 викласти в такій редакції:

«9) забезпечує цільове та ефективне використання коштів та майна місцевого центру, організовує ведення бухгалтерського і статистичного обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності в установленому порядку;

10) подає в установленому порядку регіональному центру пропозиції до бюджетного запиту, кошторису, помісячного плану асигнувань, штатного розпису місцевого центру та щодо внесення змін до них;».

6. Пункт 17 викласти в такій редакції:

«17. З метою узгодження питань, пов’язаних з підготовкою проектів планів діяльності регіонального центру та місцевих центрів, пропозицій до бюджетного запиту на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди, проектів кошторису, помісячного плану асигнувань, штатного розпису регіонального центру та місцевих центрів та щодо внесення змін до них, а також інших питань діє керівна рада, до складу якої входять директор регіонального центру і директори місцевих центрів відповідного регіону. Регламент роботи керівної ради затверджується Координаційним центром.».

Директор
Координаційного центру
з надання правової допомогиО.П. Бонюквгору