Про затвердження Положення про премію імені Л.М. Ревуцького
Мінкультури України; Наказ, Положення, Зразок [...] від 25.05.2017454
Документ z0774-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.05.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.07.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2017  № 454


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 червня 2017 р.
за № 774/30642

Про затвердження Положення про премію імені Л.М. Ревуцького

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 841 "Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва" та в межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про премію імені Л.М. Ревуцького, що додається.

2. Управлінню сценічного і візуального мистецтва (Білаш П.М.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку;

проведення конкурсу на здобуття премії імені Л.М. Ревуцького у 2017 році після набрання чинності цим наказом.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є.М. Нищук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
25.05.2017 № 454


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 червня 2017 р.
за № 774/30642

ПОЛОЖЕННЯ
про премію імені Л.М. Ревуцького

І. Загальні положення

1. Премія імені Л.М. Ревуцького (далі - Премія) присуджується щороку у лютому за досягнення молодих композиторів і виконавців у сфері професійного композиторського та виконавського мистецтв.

Премія присуджується громадянам України на конкурсних засадах.

2. Грошова винагорода до Премії у розмірі двадцять тисяч гривень виплачується за рахунок коштів, передбачених на цю мету у кошторисі Міністерства культури України (далі - Мінкультури).

3. Премія присуджується за такими напрямами:

композиторська творчість;

концертно-виконавське мистецтво.

4. На здобуття Премії за напрямом композиторська творчість висуваються завершені музичні твори у жанрі академічного музичного мистецтва (оперний, балетний, кантатно-ораторіальний, симфонічний, вокально-хоровий, камерно-інструментальний тощо), які були написані та оприлюднені (виконані) протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за місяць до їх висування на здобуття Премії.

На здобуття Премії за напрямом концертно-виконавське мистецтво висуваються концертні програми у сфері академічної музики, які створені (виконані) професійними виконавцями протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за місяць до їх висування на здобуття Премії.

5. Премія присуджується особам (далі - претенденти), яким не виповнилося 35 років на дату її присудження.

6. На здобуття Премії не висуваються музичні твори/концертні програми, які були відзначені Премією або іншими преміями, державними нагородами.

7. Лауреатом Премії за кожним напрямом одна особа може бути відзначена лише один раз.

8. Премія не присуджується посмертно.

9. У цьому Положенні термін "конфлікт інтересів" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".

ІІ. Комітет з Премії

1. З метою проведення конкурсу на здобуття Премії та визначення його переможців утворюється комітет з присудження премії імені Л.М. Ревуцького (далі - Комітет).

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.

3. Комітет здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, об’єктивності та обґрунтованості його рішень, недискримінаційного ставлення до претендентів на здобуття Премії.

4. Персональний склад Комітету затверджується наказом Мінкультури з числа провідних діячів академічного музичного мистецтва, мистецтвознавців у кількості не менше ніж 5, але не більше ніж 11 осіб.

Пропозиції щодо персонального складу Комітету можуть вносити Національна спілка композиторів України, Національна всеукраїнська музична спілка, інші творчі спілки, вищі навчальні заклади сфери культури, концертні організації та професійні мистецькі колективи.

Члени Комітету здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Комітет очолює голова, який має одного заступника.

Строк повноважень Комітету становить три роки. У разі необхідності до складу Комітету можуть вноситися зміни.

Основною формою роботи Комітету є засідання. Засідання Комітету проводить голова Комітету або за його дорученням заступник голови Комітету.

5. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює відбір музичних творів/концертних програм;

приймає рішення щодо визначення лауреатів Премії.

6. Організаційне забезпечення роботи Комітету здійснює відповідальний секретар Комітету, який є працівником Мінкультури і бере участь у засіданнях Комітету без права голосу.

Відповідальний секретар:

здійснює приймання документів, зазначених у пункті 3 розділу ІІІ цього Положення;

готує матеріали для розгляду на засіданні;

забезпечує виконання доручень голови;

веде та оформлює протоколи засідань.

ІІІ. Порядок подання матеріалів щодо претендентів на здобуття Премії

1. Мінкультури щороку на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на здобуття Премії, умови та порядок його проведення.

Висування музичних творів/концертних програм на здобуття Премії проводиться з 01 листопада року, що передує року, в якому присуджується Премія.

2. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносяться творчими спілками, вищими навчальними закладами культури і мистецтва, театрально-видовищними закладами, мистецькими колективами.

За достовірність поданої інформації відповідають керівники підприємств, установ, організацій, які подали клопотання щодо претендента на здобуття Премії та претенденти.

3. На здобуття Премії до 30 грудня року, в якому оголошено конкурс, відповідно до напрямів, за якими присуджується Премія, до Мінкультури подаються:

клопотання про присудження Премії за зразком, наведеним у додатку до цього Положення;

письмова згода претендента на висування його музичного твору/концертної програми на здобуття Премії та згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

інформаційна довідка про претендента (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформація про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку) за підписом керівника підприємства, установи, організації, які рекомендують претендента;

творча характеристика претендента за підписом керівника підприємства, установи, організації, що рекомендує претендента;

копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

копії документів про освіту;

партитура твору - у напряму композиторська творчість;

аудіо-/відеозаписи твору, концертної програми;

ксерокопії публікацій/відгуків у засобах масової інформації на представлений твір, концертну програму та рецензії (за наявності).

4. У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним у пункті 3 цього розділу, а також якщо їх подано після закінчення встановленого строку, такі документи розгляду не підлягають та повертаються із зазначенням причини повернення.

У разі усунення недоліків документи може бути подано до Мінкультури повторно до визначеної в оголошенні про проведення конкурсу дати.

ІV. Порядок проведення конкурсу

1. Комітет до 01 лютого року, в якому присуджується Премія, проводить конкурс та визначає лауреатів Премії.

2. Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше двох третин від його затвердженого складу.

Рішення про присудження Премії приймається Комітетом шляхом таємного голосування окремо по кожному напряму.

Рішення вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комітету.

3. Організація і проведення таємного голосування покладаються на лічильну комісію, яка обирається у складі 3 осіб із числа членів Комітету відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

Лічильна комісія обирає відкритим голосуванням зі свого складу голову та секретаря лічильної комісії, про що складається протокол.

Під час роботи лічильної комісії голова лічильної комісії не переобирається.

4. Голова лічильної комісії організовує роботу лічильної комісії, проводить голосування та забезпечує виконання покладених на неї обов’язків та функцій.

Секретар лічильної комісії здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування, організовує оформлення та ведення протоколів лічильної комісії, зберігання бюлетенів для голосування та інших документів.

5. Бюлетені для таємного голосування готуються відповідальним секретарем Комітету в кількості, що не перевищує загальну кількість членів Комітету.

6. Лічильна комісія перед початком таємного голосування:

перевіряє підготовлені для таємного голосування бюлетені;

проставляє на бюлетенях підписи усіх членів комісії;

запечатує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для додержання таємниці голосування.

7. Бюлетень для таємного голосування видається під особистий підпис кожному члену Комітету, присутньому на засіданні. На невикористаних бюлетенях робиться напис "невикористаний".

8. Заповнення бюлетенів проводиться членами Комітету без використання кабін для голосування.

Голосування здійснюється шляхом проставляння у бюлетені проти прізвища претендента позначки "+", або напису "не підтримую жодного претендента".

9. Вважаються недійсними бюлетені:

в яких зроблено більше однієї позначки або не зроблено жодної;

які мають виправлення, закреслення, написи;

у яких відсутні підписи членів лічильної комісії.

10. Результати таємного голосування та підрахунку голосів оголошуються головою лічильної комісії та оформлюються протоколом, який підписується всіма членами комісії та затверджується головою Комітету.

Протокол лічильної комісії є підставою для внесення результатів голосування до протоколу засідання Комітету. Протокол лічильної комісії з відповідними додатками приєднується до протоколу засідання Комітету.

11. У разі якщо в результаті голосування жоден претендент не набрав більшості голосів, Комітетом приймається протокольне рішення щодо проведення повторного голосування.

У бюлетень для повторного таємного голосування включаються музичні твори/концертні програми двох претендентів, які одержали найбільшу кількість голосів під час першого голосування.

Якщо за результатами повторного таємного голосування жоден претендент не набрав більше половини голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Премія за відповідний рік не присуджується.

12. Якщо для участі у конкурсі на здобуття Премії пропонується або у конкурсі бере участь твір близької особи (у значенні Закону України "Про запобігання корупції") члена Комітету, такий член Комітету не бере участі в роботі Комітету протягом усіх етапів конкурсу.

13. Кожен член Комітету зобов’язаний не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору.

Якщо член Комітету має конфлікт інтересів, він зобов’язаний повідомити про це Комітет перед початком засідання.

14. Рішення Комітету оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні Комітету та відповідальним секретарем.

15. Особам, яким присуджується Премія, присвоюється звання лауреата премії імені Л.М. Ревуцького, вручається диплом та виплачується грошова винагорода.

16. Премія присуджується на підставі наказу Мінкультури за поданням Комітету. Виплата грошової винагороди здійснюється шляхом перерахування коштів на особовий рахунок лауреата в установах банків та/або через відділення поштового зв’язку.

17. Премія може присуджуватися як за одним, так і за двома напрямами, визначеними у пункті 3 розділу І цього Положення.

У кожному з напрямів Премія присуджується лише одній особі.

У разі коли Премія присуджена за двома напрямами, кожен лауреат отримує диплом, а грошова винагорода ділиться між ними порівну.

V. Реалізація рішень Комітету з присудження Премії

1. Диплом лауреата підписується Міністром культури України та головою Комітету.

2. Відзначення лауреатів Премії відбувається в урочистій обстановці.

3. Мінкультури забезпечує організацію мистецького проекту лауреатів Премії протягом року, в якому йому присуджено Премію.

4. Мінкультури забезпечує:

зберігання документів та матеріалів щодо претендентів, які були удостоєні Премії;

повернення документів та матеріалів щодо претендентів, які не були удостоєні Премії.

5. Інформація щодо результатів конкурсу та його лауреатів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

Начальник
управління сценічного
і візуального мистецтваП.М. Білаш


Додаток
до Положення про премію
імені Л.М. Ревуцького
(пункт 3 розділу ІІІ)

КЛОПОТАННЯвгору