Документ z0774-01, поточна редакція — Редакція від 03.01.2005, підстава - z1631-04

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 62 від 17.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2001 р.
за N 774/5965

Про затвердження Вимог до звіту про аналіз безпеки
провадження діяльності з виробництва джерел
іонізуючого випромінювання
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету ядерного регулювання
N 188 ( z1631-04 ) від 14.12.2004 )

Відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у
сфері використання ядерної енергії" ( 1370-14 ) та на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2000 р. N 1782
( 1782-2000-п ) "Про затвердження Порядку ліцензування окремих
видів діяльності у сфері використання ядерної енергії"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження
діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання, що
додаються.
2. Управлінню регулювання безпеки радіаційних технологій
(В. Голубєв) забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний термін
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Державному науково-технічному центру ядерної та
радіаційної безпеки (В.Васильченко) у місячний термін після
державної реєстрації забезпечити тиражування Вимог до звіту про
аналіз безпеки провадження діяльності з виробництва джерел
іонізуючого випромінювання.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови О.Миколайчук.
Голова В.В.Грищенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
ядерного регулювання України
від 17.08.2001
N 62
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2001 р.
за N 774/5965
Вимоги до звіту про аналіз безпеки
провадження діяльності з виробництва
джерел іонізуючого випромінювання
1. Загальні положення
1.1. Нормативно-правовий акт "Вимоги до звіту про аналіз
безпеки провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого
випромінювання" (далі - Вимоги) розроблено відповідно до пункту 3
постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2000 року N 1782
( 1782-2000-п ) "Про затвердження Порядку ліцензування окремих
видів діяльності у сфері використання ядерної енергії". 1.2. Дія Вимог поширюються на суб'єктів діяльності у сфері
використання ядерної енергії, які подають заяву про видачу або
переоформлення ліцензії (далі - заявники) на провадження
діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання (далі -
ДІВ) до органу державного регулювання ядерної та радіаційної
безпеки, що видає ліцензії на виробництво ДІВ. 1.3. Вимоги визначають структуру та зміст звіту про аналіз
безпеки провадження діяльності з виробництва ДІВ (далі - звіт). 1.4. У Вимогах основні терміни вживаються у значеннях,
наведених у статтях 1 Законів України "Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) та "Про дозвільну
діяльність у сфері використання ядерної енергії" ( 1370-14 ),
термін "діяльність з виробництва ДІВ" вживається в значенні,
наведеному в пункті 1.2 Умов та правил провадження діяльності з
виробництва джерел іонізуючого випромінювання, затверджених
наказом Мінекоресурсів України від 20.03.2001 N 111 ( z0334-01 )
та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.04.2001 за
N 334/5525.
2. Вимоги до структури звіту
2.1. Звіт складається з титульного аркуша, розділів та
додатків. 2.2. Звіт містить такі розділи: "Загальна інформація"; "Опис об'єкта виробництва та технологій виробництва ДІВ"; "Забезпечення радіаційної безпеки при виробництві ДІВ"; "Радіоактивні відходи"; "Радіоактивні викиди і скиди"; "Забезпечення збереження ДІВ". 2.3. Звіт може також містити додатки у вигляді інструкцій,
програм, регламентів, методик, розрахунків, технічних описів
приладів і установок, а також інших документів і матеріалів, що
доповнюють основні розділи звіту, ілюструють, пояснюють і
конкретизують інформацію з безпеки. 2.4. Якщо заявник має структурні підрозділи, що виробляють
різні типи ДІВ, забезпечення безпеки виробництва яких має суттєву
специфіку, або структурні підрозділи заявника мають окрему
інфраструктуру забезпечення радіаційної безпеки, або відрізняються
місцем здійснення діяльності, - рекомендується в розділах
(підрозділах) звіту структурно відокремлювати частини, що
стосуються таких підрозділів заявника. 2.5. У залежності від специфіки виробництва ДІВ, самих ДІВ та
особливостей забезпечення безпеки при виробництві різних типів ДІВ
заявник може не подавати інформацію про певні заходи з безпеки
(певні описи заходів з безпеки), вимоги до опису та аналізу
застосування яких установлені в цих Вимогах. У цьому разі заявник
у відповідному розділі або пункті звіту подає роз'яснення щодо
відсутності відповідного фактора (чинника) радіаційного впливу та
обгрунтовує відсутність певного заходу з безпеки шляхом посилання
на нормативні та інші документи з радіаційної безпеки.
3. Вимоги до змісту розділів звіту
3.1. Вимоги до змісту розділу "Загальна інформація" У розділі мають бути такі підрозділи: 3.1.1. "Інформація для громадськості". У підрозділі стисло описується діяльність заявника з
виробництва (виготовлення) ДІВ та подається обгрунтування її
необхідності. Розробка даного підрозділу звіту є обов'язковою в звітах
заявників, діяльність яких має або може мати у випадку аварії
радіаційний вплив на навколишнє природне середовище та населення. 3.1.2. "Інформація про організаційну структуру заявника". У підрозділі подається інформація про структурні підрозділи
заявника, які здійснюють діяльність з виробництва ДІВ
(підпорядкованість структурних підрозділів; їх місцезнаходження;
посада, прізвище, ім'я та по батькові керівників структурних
підрозділів). 3.1.3. "Інформація про видані заявнику дозволи органів
державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки". У підрозділі подається інформація про дозволи (ліцензії,
сертифікати, паспорти, дозволи на викиди та скиди тощо) органів
державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, які видані
заявнику і стосуються його діяльності у сфері використання ядерної
енергії. При цьому вказується: назва та номер дозволу, ким видано,
на яку діяльність, термін дії. 3.1.4. "Інформація про виконання особливих умов ліцензії та
результати інспекційних перевірок". Підрозділ уключається до звіту тільки заявниками
(ліцензіатами), які вже мали ліцензію на виробництво ДІВ та
звернулися із заявою на продовження ліцензії. Підрозділ має включати стислий звіт про виконання умов
попередньої ліцензії: номер ліцензії; зміст ліцензійних умов, для
яких ліцензією встановлені терміни виконання, та стислу інформацію
про терміни і заходи щодо виконання вказаних ліцензійних умов, а
також реквізити документів, що підтверджують виконання. У
підрозділі наводиться стисла інформація щодо результатів
інспекційних перевірок ліцензіата органами державного регулювання
ядерної та радіаційної безпеки: дата проведення інспекції, ким
проведено, які видані приписи, інформація про терміни та заходи
щодо виконання приписів. 3.1.5. "Інформація про постачальників". У підрозділі подається інформація про постачальників
заявника, які за договорами (контрактами) надають заявнику послуги
з постачання ДІВ, з технічного обслуговування ДІВ (установок,
приладів, пристроїв з ДІВ), перевезення радіоактивних матеріалів,
зберігання ДІВ, радіаційного контролю, а саме: номер ліцензії на
діяльність з ДІВ (для послуг з радіаційного контролю - свідоцтва
про акредитацію), ким видана (видано), на який термін; повна назва
постачальника; вид послуг.
3.2. Вимоги до змісту розділу "Опис об'єкта виробництва та
технологій виробництва ДІВ" Цей розділ або підрозділи не включаються до звіту, якщо
норми, правила та стандарти з радіаційної безпеки (далі - РБ) не
встановлюють вимоги: до розміщення, побудови, обладнання тощо
об'єкта заявника, на якому здійснюється виробництво ДІВ; до
технологій поводження з ДІВ; до приміщень, обладнання та
устаткування з ДІВ. До розділу слід уключити загальний опис об'єкта заявника, на
якому здійснюється виробництво ДІВ, аналіз відповідності стану
цього об'єкта проекту і нормативним вимогам щодо забезпечення РБ,
а також опис технологій виробництва ДІВ. Опис має бути достатнім
для оцінки проведеного в наступних розділах аналізу забезпечення
РБ. Розділ має містити в собі такі підрозділи: 3.2.1. Підрозділ "Розміщення і опис об'єкта" - має включати
інформацію про розміщення і опис об'єкта, на якому здійснюється
виробництво ДІВ, зокрема: а) місцезнаходження об'єкта (з обов'язковим наданням адреси
та необхідних пояснень, з позначенням на схемі при потребі); б) план або схему об'єкта, на якому здійснюється виробництво
ДІВ; в) розміщення (планування) приміщень, де проваджується
виробництво ДІВ (у тому числі тимчасове зберігання ДІВ), суміжних
приміщень і приміщень, у яких здійснюється поводження з
радіоактивними відходами (при цьому необхідно зазначити
приміщення, що мають санітарні паспорти; зазначити: зони, де
провадиться радіаційний контроль; приміщення (зони) з обмеженим
доступом; класи робіт з відкритими ДІВ у приміщенні; дати
необхідні пояснення, у тому числі щодо обладнання й устаткування
зазначених приміщень, у тому числі щодо обладнання й устаткування,
що забезпечує вентиляцію, пилогазоочищення та опалення); г) наявність та розташування елементів фізичного захисту
(парканів, грат, замків, сигналізації тощо) з прив'язкою до плану
об'єкта (приміщень); ґ) опис розділення приміщень на зони (зональне планування)
для виробничих приміщень чи лабораторій, в яких здійснюють
виготовлення радіонуклідних ДІВ з використанням радіоактивних
речовин у відкритому вигляді; д) опис санітарно-захисної зони і зони спостереження; е) опис навколишньої території, яка внаслідок передбаченої
проектом імовірної аварії може зазнати радіаційного впливу, а
саме: імовірні межі території, відомості про населення (його
чисельність, щільність заселення території). Даний опис може не
приводитися, якщо діяльність із ДІВ не має і не може мати у
випадку аварії радіаційного впливу на населення (зокрема, такий
опис не подається, якщо виробляються або в технології виробництва
використовуються тільки пристрої, що генерують іонізуюче
випромінювання). 3.2.2. Підрозділ "Технічний опис об'єкта" - має включати: а) план розміщення в приміщеннях, де здійснюється виробництво
ДІВ, основного та допоміжного (вантажопідйомного, транспортного)
обладнання та устаткування, яке безпосередньо використовується при
виробництві ДІВ та для забезпечення радіаційної безпеки при
виробництві ДІВ; б) перелік та опис обладнання та устаткування з ДІВ; в) опис систем (засобів), що забезпечують безпеку при
виробництві ДІВ (подається, якщо відповідно до норм, правил та
стандартів з радіаційної безпеки такі системи необхідні), а саме: систем обмеження доступу (бар'єрів, блокування, зон з
обмеженим доступом тощо); систем дистанційного поводження з ДІВ; систем біологічного захисту (у тому числі пересувних); систем сигналізації (звукової, світлової, попереджувальних
написів та знаків); систем герметизації, вентиляції, пилогазоочищення,
спецканалізації, електропостачання та аварійного автономного
електропостачання (при потребі), дренажу, дезактивації тощо; систем локалізації радіаційних наслідків (на випадок аварії);
санітарних пропускників та санітарних шлюзів; протипожежних систем; г) аналіз відповідності об'єкта, на якому проваджується
діяльність з виробництва ДІВ проекту(ам) та вимогам
нормативно-технічної документації з радіаційної безпеки. 3.2.3. Підрозділ "Опис технологій виробництва ДІВ" - має
включати: а) опис видів робіт і (або) технологій при виробництві; б) інформацію щодо параметрів радіаційної обстановки:
потужності дози, концентрації радіоактивних газів і аерозолів,
щільності потоків частинок, рівні забруднення виробничого
середовища радіоактивними речовинами; в) опис характеру формування дози опромінення (внутрішнього
та зовнішнього), оцінку дози опромінення. 3.2.4. Підрозділ "Опис ДІВ" - має включати: радіаційні
характеристики ДІВ: радіонуклід, активність радіонукліда (для
закритих радіонуклідних ДІВ); радіонуклід, питома активність
радіонукліда, активність радіонукліда на робочому місці, група
радіаційної небезпеки, хімічна сполука (для відкритих
радіонуклідних ДІВ); величини потужності дози на поверхні ДІВ та на відстані 0,1 м
від доступної поверхні ДІВ (блока, установки, приладу, пристрою з
ДІВ); допустимі рівні забрудненості зовнішніх поверхонь
радіонуклідних ДІВ (блока, установки, приладу, пристрою з ДІВ); тип та енергію випромінювання (для генеруючих пристроїв);
щільність потоку частинок; Замість цього опису до звіту можуть додаватися витяги з
розділів та пунктів експлуатаційної документації на ДІВ, що
виробляються (будуть вироблятися). 3.2.5. Підрозділ "Опис конструкції ДІВ, що виробляються
(будуть вироблятися)" - має включати опис конструкційних заходів
(засобів), які забезпечують радіаційну безпеку при експлуатації
ДІВ користувачами. Опис конструкції може включати загальний опис
ДІВ (установки, приладу, пристрою з ДІВ), якщо це потрібно для
роз'яснення дії заходів (засобів), які забезпечують радіаційну
безпеку користувачів ДІВ. До опису додається картограма поля
потужності дози, що створюється ДІВ. Для установок (приладів,
пристроїв) із закритими ДІВ картограми наводяться для робочого та
неробочого стану. Опис не подається, якщо він є в Технічних умовах на ДІВ.
3.3. Вимоги до змісту розділу "Забезпечення радіаційної
безпеки при виробництві ДІВ" При виробництві ДІВ заявник може використовувати
(експлуатувати) установку (прилад, пристрої) з ДІВ, на
використання (експлуатацію) якої він має ліцензію органу, до якого
подається цей звіт. Якщо інформація, надання якої вимагається в
цьому розділі, вже наведена в "Звіті з аналізу безпеки провадження
діяльності з використання (експлуатації) установки (приладу,
пристрою)", то в цьому розділі допускаються посилання на розділи
(підрозділи) цього звіту. Розділ має містити аналіз забезпечення безпеки при здійсненні
заявником будь-яких робіт з виробництва ДІВ і складатися з таких
підрозділів: 3.3.1. Підрозділ "Нормативне забезпечення радіаційної безпеки
виробництва ДІВ" - включає перелік нормативно-правових актів та
нормативно-технічних документів, дотримання вимог яких має
забезпечити радіаційну безпеку виробництва ДІВ у заявника, а саме:
Законів України; нормативно-правових актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних
органів державної виконавчої влади України; норм, правил та
стандартів з ядерної та радіаційної безпеки; розпорядчої та
інструктивної документації з радіаційної безпеки, методик. У
переліку вказуються повна назва акта або документа, дата та номер,
назва органу, що видав акт або документ, дата та номер державної
реєстрації, інформація про зміни та доповнення, внесені до акта
або документа. 3.3.2. Підрозділ "Організаційні заходи забезпечення
радіаційної безпеки" - має містити таку інформацію: а) про особу, відповідальну за РБ (прізвище, ім'я, по
батькові, посада, кваліфікація, досвід роботи у сфері РБ,
телефонний номер), про її права і обов'язки, номер та дату наказу
про її призначення (копія наказу може додаватися); б) про службу РБ, а саме: про права і обов'язки служби РБ; про структуру служби РБ, персонал служби РБ, кваліфікацію і
досвід роботи персоналу служби РБ, телефонний номер служби РБ; про акредитацію підрозділу радіаційного контролю в органах
Держстандарту України та про метрологічну атестацію і повірку
приладів радіаційного контролю, якщо радіаційний контроль
здійснюється власними силами. Якщо заявник не має власної
технічної бази для проведення радіаційного контролю (у тому числі
індивідуального дозиметричного контролю), подаються відомості про
постачальника послуг з радіаційного контролю, включаючи інформацію
щодо акредитації постачальника в органах Держстандарту України
(додається копія свідоцтва про акредитацію цієї організації
(лабораторії); про матеріально-технічне забезпечення служби РБ (для приладів
радіаційного контролю вказуються технічні характеристики приладу,
у тому числі: тип приладу, вид випромінювання, що вимірюється,
параметр (величина), що вимірюється, діапазон вимірів, чутливість,
похибка) та іншу важливу для забезпечення РБ інформацію; про відповідність людських та матеріально-технічних ресурсів
служби вимогам розділу "Радіаційний контроль" технічного проекту
(подається, якщо вказаний розділ є в технічному проекті). До підрозділу може додаватися копія Положення про службу
радіаційної безпеки або копія Положення про відповідального за
радіаційний контроль; в) про вимоги щодо кваліфікації персоналу, що здійснює
виробництво ДІВ (у тому числі до залученого персоналу сторонніх
організацій), а також про систему забезпечення та підтримки
кваліфікації персоналу; г) про систему підготовки і перевірки знань персоналу (у тому
числі залученого персоналу сторонніх організацій) та службових
осіб з питань РБ, а саме: про призначення комісії з перевірки знань з радіаційної
безпеки у персоналу та службових осіб, якщо така комісія у
заявника створена, номер та дату наказу про створення комісії
(копія наказу може додаватися); про особу, відповідальну за організацію та здійснення
навчання і перевірки знань працівників з радіаційної безпеки; про вид, обсяг і періодичність перевірок знань з радіаційної
безпеки; про облік результатів перевірок знань за звітний період; ґ) про систему інструктажу і допуску до роботи персоналу,
номер та дату наказу про допуск до роботи з ДІВ персоналу, що не
має медичних протипоказань та пройшов відповідне навчання (копія
наказу може додаватися); д) про узгоджені з органами державного регулювання ядерної та
радіаційної безпеки контрольні рівні й обгрунтування їх величин з
посиланням на номер та дату наказу про їх встановлення згідно з
пунктом 5.7 Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97); е) про систему нарядів-допусків на окремі види робіт (порядок
оформлення, видачі і контролю); є) про систему якості на підприємств; про особу,
відповідальну за якість робіт при поводженні з ДІВ, номер та дату
наказу про його призначення (копія наказу може додаватися);
( Підпункт "ж" пункту 3.3.2 виключено на підставі Наказу
Держатомрегулювання N 188 ( z1631-04 ) від 14.12.2004 )
ж) про систему підтримки фінансових можливостей відшкодування
збитків від радіаційних аварій, що можуть статися при виробництві
ДІВ: при відшкодуванні власними коштами - зазначаються розмір
страхового фонду та порядок його формування; при відшкодуванні за рахунок коштів страхових компаній -
вказуються об'єкт страхування та страхові випадки, застрахований
персонал, термін дії договору страхування (копії страхових
договорів та полісів можуть додаватися). До підрозділу може додаватися копія інструкції з радіаційної
безпеки. 3.3.3. Підрозділ "Технічне забезпечення радіаційної безпеки"
- подається, якщо системи (засоби) технічного забезпечення
радіаційної безпеки передбачені технічним проектом і має містити: а) інформацію щодо результатів випробувань систем (засобів)
забезпечення радіаційної безпеки (копії актів можуть додаватися); б) опис регламенту технічного обслуговування засобів систем
(засобів) радіаційної безпеки (у тому числі відомості щодо його
виконання); в) висновок про відповідність систем (засобів) технічного
забезпечення радіаційної безпеки вимогам технічного проекту. 3.3.4. Підрозділ "Радіаційний контроль" - має містити опис
систем(и) радіаційного контролю (у тому числі автоматизованих)
технологічних процесів виробництва та контролю радіаційної
обстановки у виробничих приміщеннях, а також аналіз достатності
систем(и) радіаційного контролю та її відповідності проекту. У
цьому описі мають бути наведені: а) відомості про особу, відповідальну за організацію та
ведення радіаційного контролю (з посиланням на номер та дату
наказу про його призначення); б) види, обсяг і періодичність радіаційного і дозиметричного
контролю (замість цього опису до звіту може додаватися регламент
радіаційного контролю); в) розміщення контрольних точок вимірювання потужності
еквівалентної дози та інших радіаційних параметрів в приміщеннях,
у яких здійснюється виробництво або тимчасове зберігання ДІВ
(вказується на схемі планування приміщень), а також таблиця
результатів вимірювань або проектних значень радіаційних
параметрів; г) перелік радіометричної апаратури, відомості про систему
повірки приладів радіаційного контролю, аналіз достатності та
відповідності проекту наявних радіометричних і дозиметричних
приладів та допоміжного устаткування; ґ) порядок обліку і реєстрації результатів радіаційного
контролю; д) висновок про відповідність систем(и) радіаційного контролю
вимогам розділу "Радіаційний контроль" технічного проекту
(подається, якщо вказаний розділ є в технічному проекті). 3.3.5. Підрозділ "Протирадіаційний захист персоналу" - має
містити: а) опис системи індивідуального захисту, у тому числі перелік
засобів індивідуального захисту; б) опис системи індивідуального дозиметричного контролю із
зазначенням: особи, відповідальної за індивідуальний дозиметричний
контроль (з посиланням на номер та дату наказу про призначення); системи визначення й обліку індивідуальних доз зовнішнього і
внутрішнього опромінення персоналу (при виробництві пристроїв, що
генерують іонізуюче випромінювання, або, якщо в технології
виробництва та в приладах, устаткуванні, обладнанні з ДІВ, що
виробляються, використовуються тільки закриті ДІВ, наводиться
інформація тільки про контроль зовнішнього опромінення
). При цьому
наводиться також аналіз відповідності наявних приладів і методик
індивідуального дозиметричного контролю вимогам норм, правил та
стандартів з ядерної безпеки, встановленим для існуючих на об'єкті
заявника (ліцензіата) факторів радіаційному впливу; індивідуальних поквартальних доз опромінення персоналу за
останні п'ять кварталів, якщо діяльність з ДІВ проваджувалася
раніше; оцінки річних доз опромінення персоналу на окремих ділянках
(технологічних операціях) виробництва; в) опис системи оцінки опромінення персоналу на основі
вимірів параметрів радіаційної обстановки, якщо індивідуальний
дозиметричний контроль не є обов'язковим; г) опис заходів щодо мінімізації опромінення персоналу з
використанням "принципу оптимізації" (замість опису може
додаватися програма мінімізації опромінення персоналу з
використанням "принципу оптимізації"). 3.3.6. Підрозділ "Заходи щодо запобігання виникненню
радіаційних аварій та інцидентів і готовність до їх ліквідації" -
має включати: а) опис можливих аварій та інцидентів при виробництві ДІВ (у
тому числі втрат і крадіжок ДІВ) і кількісні оцінки їх імовірних
радіаційних наслідків; б) опис заходів щодо запобігання виникненню радіаційних
аварій; в) посилання на відповідні розділи та пункти аварійного
плану, в яких описані система оповіщення й інформування про аварії
та заходи щодо забезпечення аварійними запасами; г) інформацію про систему збирання і тимчасового зберігання
радіоактивних відходів, які можуть утворитися під час аварійної
дезактивації; ґ) відомості про систему тренувань персоналу з ліквідації
радіаційних аварій; д) інформацію про систему перегляду аварійних планів. До підрозділу може додаватися копія інструкції щодо
попередження аварій та пожеж і ліквідації їх наслідків.
3.4. Вимоги до змісту розділу "Радіоактивні відходи" Розділ "Радіоактивні відходи" не подається заявниками
(ліцензіатами), у яких у процесі виробництва за будь-яких обставин
не можуть утворюватися радіоактивні відходи. Розділ "Радіоактивні відходи" подається заявниками
(ліцензіатами), що виробляють радіонуклідні ДІВ або використовують
у технології виробництва радіоактивні речовини у відкритому
вигляді, і має включати: 3.4.1. Підрозділ "Опис радіоактивних відходів" - має містити
інформацію про радіоактивні відходи (РАВ), які утворюються в
процесі діяльності заявника (у тому числі про закриті
радіонуклідні ДІВ, які переведені до категорії РАВ). При описі РАВ
мають бути вказані: а) джерела походження РАВ; б) природа РАВ (органічні, неорганічні, біологічні); в) фізичні й хімічні форми, в яких містяться радіоактивні
речовини, що складають РАВ; г) радіонукліди, активності; ґ) вибухо- і вогненебезпечність РАВ; д) оцінка кількості РАВ кожного виду, яка буде утворюватися
протягом року. 3.4.2. Підрозділ "Організація поводження з РАВ" - має
включати опис системи поводження з РАВ, у тому числі: а) про особу, відповідальну за збір, збереження та передачу
радіоактивних відходів на спеціалізовані підприємства з поводження
з РАВ (з посиланням на номер та дату наказу про її призначення); б) про систему контролю, обліку, збору й обробки
(кондиціювання), зберігання, здачі на захоронення РАВ, витримки
короткоіснуючих РАВ, повернення постачальнику відпрацьованих ДІВ; в) про "Програму мінімізації утворення РАВ".
3.5. Вимоги до змісту розділу "Радіоактивні викиди і скиди"
Розділ "Радіоактивні викиди і скиди" не подається заявниками, у
яких технологія виробництва ДІВ не передбачає газо-аерозольні
викиди і рідинні скиди радіоактивних речовин. Розділ має включати: 3.5.1. Підрозділ "Опис радіоактивних викидів і скидів", у
якому подається: а) перелік об'єктів (підрозділів, установок), що створюють
викиди і скиди; б) опис викидів і скидів (радіонукліди, активність,
концентрації радіонуклідів, походження; фізичні й хімічні форми, у
яких містяться радіоактивні речовини, що складають викиди і
скиди); в) відомості про допустимі викиди і скиди, контрольні рівні
викидів і скидів (можуть бути додані у вигляді окремих
документів). 3.5.2. Підрозділ "Організація контролю викидів та скидів" -
має включати описи: а) системи контролю (у тому числі радіаційного) за викидами
та скидами та системи радіаційного моніторингу навколишнього
природного середовища; б) організаційних та технічних заходів, що забезпечують
дотримання контрольних рівнів викидів і скидів (системи затримки і
т. ін.); в) результатів фонового моніторингу природного середовища; г) аналізу дотримання вимог неперевищення квоти ліміту дози
опромінення населення за рахунок викидів та скидів.
3.6. Вимоги до змісту розділу "Забезпечення збереження ДІВ" Цей розділ має містити опис системи обліку і тимчасового
зберігання, що забезпечує збереження ДІВ (придбаних ДІВ, ДІВ у
процесі виробництва, вироблених ДІВ), тобто системи, яка
унеможливлює втрату, крадіжку або несанкціоноване використання
ДІВ. Розділ має включати інформацію про: підрозділ (службу), що відповідає за облік і тимчасове
зберігання ДІВ (із зазначенням осіб, відповідальних за облік і
тимчасове зберігання ДІВ); номер та дату наказу про призначення відповідального за облік
і тимчасове зберігання ДІВ (може подаватися копія наказу);
документи, що регламентують роботу системи обліку ДІВ; організаційні та технічні заходи, що обмежують доступ до ДІВ
(зокрема, про систему допусків і контролю доступу); заходи щодо запобігання несанкціонованим діям
(організаційно-технічні заходи, що унеможливлюють навмисні або
ненавмисні дії, які можуть погіршити стан радіаційної безпеки); наявність на підприємстві системи виявлення порушень
збереження ДІВ, системи розпізнавання помилкових тривог; порядок взаємодії з компетентними органами у випадках спроб
або фактів несанкціонованого поводження з ДІВ.
4. Вимоги до оформлення звіту
4.1. При оформленні звіту слід максимально використовувати
такі засоби відображення інформації, як креслення, таблиці, схеми
тощо. 4.2. Титульний аркуш звіту має гриф затвердження та назву
звіту. Гриф затвердження має розміщуватися у правому верхньому кутку
титульного аркуша і складатися з таких елементів: слово
"ЗАТВЕРДЖУЮ", найменування посади, підпис, ініціали і прізвище
керівника, який затвердив документ, дата затвердження. Підпис має
бути скріплений гербовою печаткою. 4.3. Текст звіту має бути точним, логічно послідовним і
достатнім для обґрунтування висновку про забезпеченість
радіаційної безпеки у заявника. У звіт має включатися тільки така
інформація, достовірність якої підтверджується наявними у заявника
документами, виконаними розрахунками і вимірами, експертними
висновками або іншими матеріалами. 4.4. Кожний додаток має свій заголовок і порядковий номер. На
кожний додаток має бути посилання у тексті звіту і, при потребі,
пояснювальний текст.
Начальник Управління регулювання
безпеки радіаційних технологій В.С.Голубєввгору