Документ z0773-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.06.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.07.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.06.2015  № 554


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 липня 2015 р.
за № 773/27218

Про внесення змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів

Відповідно до статей 32, 34 - 36 Бюджетного кодексу України, пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою забезпечення реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 774-р, і плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 213-р, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з підготовки бюджетних запитів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2012 року № 687, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26 червня 2012 року за № 1057/21369, що додаються.

2. Департаменту державного бюджету (Лозицький В.П.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

доведення цього наказу після його державної реєстрації до відома головних розпорядників бюджетних коштів.

3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Юрик І.І.) забезпечити оприлюднення цього наказу після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Уманського І.І.

Міністр

Н. ЯреськоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
15.06.2015 № 554


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 липня 2015 р.
за № 773/27218

ЗМІНИ
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів

1. У розділі І:

1) в абзаці четвертому пункту 1.2 після слова «додатковий» слово та цифру «Форма-3» замінити словом та цифрами «Форма 20_-3»;

2) у пункті 1.10 слова «пріоритетів соціально-економічного розвитку країни, на реалізацію яких спрямовано його діяльність, та стратегічних цілей, визначених планами його діяльності» замінити словами «пріоритетів державної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, та планів своєї діяльності»;

3) у пункті 1.15 слова «можливості реалізації відповідних бюджетних програм у запропонованих обсягах» замінити словами «можливості реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм у запропонованих ним обсягах»;

4) пункт 1.16 викласти в такій редакції:

«1.16. Структурні підрозділи Мінфіну (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників за структурними підрозділами Мінфіну) здійснюють аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті діяльності (місії) головного розпорядника та пріоритетам державної політики, визначеним програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимог цієї Інструкції»;

5) пункт 1.17 виключити.

У зв’язку з цим пункти 1.18 - 1.23 вважати пунктами 1.17 - 1.22;

6) абзац другий пункту 1.17 викласти в такій редакції:

«За результатами погоджувальних нарад структурні підрозділи Мінфіну (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників за структурними підрозділами Мінфіну) надають структурному підрозділу Мінфіну, який формує проект державного бюджету та прогноз державного бюджету (далі - структурний підрозділ, який формує державний бюджет), інформацію за встановленою ним формою про результати аналізу бюджетних запитів та результати погоджувальних нарад в розрізі головних розпорядників з деталізацією за бюджетними програмами та бюджетними періодами для узагальнення та подання Міністру фінансів України.»;

7) у пункті 1.18 слова «На основі результатів аналізу» замінити словами «На основі інформації про результати аналізу та результати погоджувальних нарад»;

8) у пункті 1.19:

слова «погоджувальних нарад» замінити словами «результатів погоджувальних нарад»;

слово «третьою» замінити словом «четвертою»;

9) пункт 1.20 викласти в такій редакції:

«1.20. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують уточнення бюджетних запитів з урахуванням прийнятих Кабінетом Міністрів України рішень щодо доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України для подання до Верховної Ради України та у триденний строк подають їх до Мінфіну.».

2. У розділі ІІ:

1) пункти 2.1 - 2.3 викласти в такій редакції:

«2.1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також таких принципів:

пріоритетності, який передбачає спрямування видатків або надання кредитів за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних можливостей бюджету;

жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;

обґрунтованості витрат «від першої гривні», який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, чисельність студентів, інвалідів, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг виробленої продукції (наданих послуг) тощо.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам Мінфіном, решта - визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

2.2. Граничні обсяги на утримання апаратів органів державної влади не дозволяється збільшувати, а граничні обсяги на продукти харчування, медикаменти та перев’язувальні матеріали і на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у разі їх доведення до головних розпорядників) не дозволяється зменшувати.

2.3. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням, зокрема:

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній галузі (сфері діяльності), у тому числі надання послуг, гарантованих державою, та інших послуг, що надаються фізичним та юридичним особам (державних послуг);

зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);

норм і нормативів;

періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;

результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Мінфіном, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.»;

2) абзац третій пункту 2.4 виключити;

3) пункт 2.7 викласти в такій редакції:

«2.7. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проектів та обсягів довгострокових зобов'язань за енергосервісом на відповідні бюджетні періоди.».

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3.2. У Формі-1 зазначаються мета діяльності (місія), стратегічні цілі головного розпорядника у галузях (сферах діяльності), на реалізацію державної політики у яких спрямовано його діяльність, показники результату діяльності головного розпорядника; здійснюється розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм.»;

в абзаці другому слово «сфери» замінити словами «галузі (сфери діяльності);

2) у пункті 3.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3.4. У пункті 2 зазначається мета діяльності (місія) головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:»;

в абзаці четвертому слова «сфер діяльності» замінити словами «галузей (сфер діяльності)»;

3) пункт 3.5 викласти в такій редакції:

«3.5. У пункті 3 наводиться перелік стратегічних цілей головного розпорядника та зазначаються фактичні за попередній бюджетний період і очікувані у поточному, плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах показники результату діяльності головного розпорядника.

Стратегічні цілі визначаються головним розпорядником для кожної галузі (сфери діяльності) відповідно до пріоритетів державної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку.

Стратегічні цілі мають відповідати таким критеріям:

зв’язок з метою діяльності (місією) головного розпорядника;

оцінювання за допомогою показників результату діяльності головного розпорядника.

Кількість стратегічних цілей для кожної галузі (сфери діяльності) головного розпорядника, як правило, не повинна перевищувати трьох.

Для кожної стратегічної цілі мають бути визначені показники результату діяльності головного розпорядника (далі - показники результату).

Показники результату - це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень досягнення головним розпорядником стратегічних цілей, дають можливість найбільш повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан галузей (сфер його діяльності) у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

Показники результату мають:

характеризувати прогрес у досягненні стратегічних цілей у середньостроковому періоді;

забезпечувати можливість відстеження досягнення стратегічних цілей у динаміці та порівнянності показників результату за роками;

перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

При визначенні показників результату головними розпорядниками може використовуватися практичний досвід інших країн щодо визначення показників, які характеризують результати реалізації державної політики у відповідних галузях (сферах діяльності), що забезпечить можливість їх порівняння із показниками міжнародних рейтингів.

Кількість показників результату за кожною стратегічною ціллю, як правило, не повинна перевищувати трьох.»;

4) пункт 3.6 доповнити абзацом такого змісту:

«у графі 10 - номер стратегічної цілі, зазначеної у пункті 3 Форми-1, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.».

4. У розділі IV:

1) в абзаці четвертому пункту 4.2:

цифри «2900» виключити;

після цифр «3240» доповнити цифрами «, 9000»;

2) пункт 4.5 після абзацу одинадцятого доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:

«кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки (код класифікації доходів бюджету 25020400).».

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - двадцятий вважати абзацами тринадцятим - двадцять першим;

3) у пункті 4.8:

в абзаці другому слова «, з урахуванням примірного переліку результативних показників бюджетних програм, визначеного Мінфіном» виключити;

абзац третій замінити двома новими абзацами такого змісту:

«Кількість результативних показників за кожним напрямом, як правило, не повинна перевищувати чотирьох.

Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, за умов: незмінності завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів; узгодженості із стратегічними цілями та показниками результату діяльності головного розпорядника, визначеними у Формі-1».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

5. Додаток 1 до Інструкції з підготовки бюджетних запитів викласти у новій редакції, що додається.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийДодаток 1
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТвгору