Документ z0772-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.07.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.08.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
П О С Т А Н О В А
24.07.2008 N 60
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2008 р.
за N 772/15463

Про затвердження Змін до Інструкції
з оформлення органами Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття матеріалів
про адміністративні правопорушення

Відповідно до статті 11 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), абзаців п'ятого та шістнадцятого пункту
13 Статуту Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття правління Фонду
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення органами Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття матеріалів про адміністративні
правопорушення, затвердженої постановою правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття від 24.04.2003 N 196 ( z0382-03 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.05.2003 за
N 382/7703, що додаються.
2. Виконавчій дирекції Фонду подати цю постанову на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
Голова правління Фонду Я.Жугаєвич
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра юстиції україни Євген Корнійчук
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
24.07.2008 N 60
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2008 р.
за N 772/15463

ЗМІНИ
до Інструкції з оформлення органами Фонду
загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття
матеріалів про адміністративні правопорушення
( z0382-03 )

1. У пункті 2.5: абзац одинадцятий виключити. У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - шістнадцятий уважати
відповідно абзацами одинадцятим - п'ятнадцятим; абзац тринадцятий викласти в такій редакції: "Особі, яка притягається до адміністративної
відповідальності, роз'яснюються її права та обов'язки, передбачені
статтею 268 КУпАП ( 80732-10 ), та зміст статті 63 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), а також повідомляється про час та місце
розгляду адміністративної справи. На знак обізнаності з
вищевказаним особа ставить у протоколі свій підпис, а в разі її
відмови поставити підпис про це робиться відповідна відмітка. У
разі відмови особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності, від дачі пояснень та зауважень щодо змісту
протоколу про це також робиться відповідний запис в протоколі,
який засвідчується підписами особи, яка склала протокол, та інших
осіб, які можуть засвідчити даний факт. Відмова порушника від
підписання протоколу не є підставою для припинення справи про
адміністративне правопорушення.".
2. Пункт 3.3 доповнити абзацом другим такого змісту: "У разі, якщо порушник не може бути присутнім на розгляді
справи про адміністративне правопорушення, розгляд справи може
бути відкладений за його клопотанням у межах строків, передбачених
статтею 38 КУпАП ( 80731-10 )".
3. В абзаці першому пункту 3.7 слова, знаки та цифри
"стягнення або про закриття провадження за справою (додаток 2)"
замінити словами, знаками та цифрами "стягнення (додаток 2) або
про закриття справи (додаток 3)".
4. В абзаці шостому пункту 3.9 слова "та ініціали" замінити
словами "ім'я та по батькові".
5. У пункті 3.10: абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Якщо останній
день цього строку припадає на вихідний або святковий день, днем
закінчення такого строку є перший за ним робочий день"; доповнити пункт реченням такого змісту: "У такому разі до адміністративної справи долучається
корінець поштового повідомлення про направлення правопорушнику
листа з постановою про накладення адміністративного стягнення або
розрахункового документа про прийняття відділенням зв'язку
поштового відправлення".
6. Пункт 3.11 доповнити новим абзацом першим такого змісту: "3.11. За результатами розгляду справи уповноважена посадова
особа має право звільнити порушника від адміністративної
відповідальності з оголошенням усного зауваження відповідно до
статті 22 КУпАП. ( 80731-10 )". У зв'язку з цим абзац перший уважати абзацом другим.
7. Після пункту 3.11 доповнити пунктом 3.12 такого змісту: "3.12. У разі оголошення усного зауваження, передачі
матеріалів на розгляд уповноваженій посадовій особі правоохоронних
органів у разі порушення кримінальної справи, а також за наявності
обставин, передбачених статтею 247 КУпАП ( 80732-10 ), у разі
сплати правопорушником загальної суми недоїмки, пені та штрафу, що
підтверджується відповідними документами, не пізніше дня розгляду
адміністративної справи виноситься постанова про закриття справи
про адміністративне правопорушення (додаток 3). У постанові про закриття справи про адміністративне
правопорушення обов'язково зазначаються число, місяць і рік
розгляду справи та населений пункт, у якому вона винесена.
"казуються посада, найменування органу, прізвище, ім'я та по
батькові посадової особи, яка винесла постанову. У розділі відомостей про особу, яка вчинила адміністративне
правопорушення, зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, місце
проживання, місце роботи, посада особи. Указуються обставини, що
виключають провадження у справі відповідно до статті 247 КУпАП
( 80732-10 ). У розділі "ПОСТАНОВИВ" посадова особа, яка розглядала
матеріали справи, зазначає прізвище, ім'я та по батькові особи,
щодо якої виноситься постанова, та, установивши обставини, що
виключають провадження у справі, закриває її. Постанова про закриття справи про адміністративне
правопорушення підписується посадовою особою, яка її винесла.
Копія такої постанови протягом трьох днів вручається або
надсилається особі, щодо якої її винесено (крім випадку смерті
особи). Якщо останній день цього строку припадає на вихідний або
святковий день, днем закінчення такого строку є перший за ним
робочий день. При винесенні постанови про закриття справи про
адміністративне правопорушення у зв'язку зі смертю особи, щодо
якої винесена постанова про накладення адміністративного
стягнення, до адміністративної справи долучається копія документу
про смерть, виданого органом РАГСу. При винесенні постанови про закриття справи про
адміністративне правопорушення у зв'язку з неосудністю особи, щодо
якої складено протокол про адміністративне правопорушення, до
адміністративної справи долучається довідка з лікувального закладу
про її хворобу." У зв'язку з цим пункт 3.12 вважати пунктом 3.13.
8. У пункті 4.3 слова та цифри "ст. 311 КУпАП" замінити
словами та цифрами "ст. 301 КУпАП" ( 80732-10 ).
9. Пункт 4.5 доповнити абзацом третім такого змісту: "Постанова про накладення штрафу може бути пред'явлена до
виконання протягом трьох місяців з дня її винесення".
10. В абзаці першому пункту 5.2 цифру "3" замінити на цифру
"4".
11. Додатки 1-2 до Інструкції викласти в такій редакції:

"Додаток 1
до Інструкції з оформлення
органами Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ПРОТОКОЛ N _____
про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 200_ р. м. _________
Я, ______________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка склала протокол) ________________________________________________________________,
керуючись статтями 254, 255, 256 КУпАП, склав(ла) цей протокол
про те, що
Відомості про особу правопорушника:
Прізвище _____________________ Ім'я _____________________________
По батькові _____________________________________________________
Дата і місце народження _________________________________________
Громадянство ____________________________________________________
Місце проживання ________________________________________________
Місце роботи, посада ____________________________________________ _________________________________________________________________
Сімейний стан, кількість утриманців _____________________________
вчинив(ла) адміністративне правопорушення _______________________ _________________________________________________________________
(вказати місце, час вчинення і суть правопорушення) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
чим порушив (ла) вимоги ч. ___ ст. 165-3 КУпАП.
Свідки правопорушення (якщо такі є, указати прізвище, ім'я,
по батькові та місце проживання):
1. П.І.Б. _______________________________________________________
Місце проживання: _______________________________________________
2. П.І.Б. _______________________________________________________
Місце проживання: _______________________________________________
З протоколом ознайомлений, права та обов'язки, передбачені
ст. 268 КУпАП та статтею 63 Конституції України, мені роз'яснені,
а саме: Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності,
має право: ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення,
надавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи
користуватися юридичною допомогою адвоката, виступати рідною мовою
і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою
ведеться провадження; оскаржити постанову за справою. Справа про
адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи,
яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час
відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у
випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час
розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про
відкладення розгляду справи. Особа не несе відповідальності за
відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи
близьких родичів, коло яких визначається законом.
Підпис правопорушника ___________________________________________
По суті скоєного пояснюю ________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підпис правопорушника ___________________________________________
До протоколу додаються такі матеріали: __________________________
_________________________________________________________________
(акт перевірки, пояснення правопорушника, відомості про місячний заробіток, ідентифікаційний номер, інше)
Заяви, клопотання _______________________________________________
Рішення органу, від імені якого складено протокол за заявою,
клопотанням ______________________________________________________
Протокол подається на розгляд ___________________________________
(назва робочого органу Фонду,
уповноваженого розглядати
даний протокол)
Розгляд справи відбудеться ___________ 200_ року
о _____ годині у приміщенні ___________________ центру зайнятості
за адресою: _____________________________________________________
Ознайомлений __________________________ (підпис правопорушника)
Протокол склав __________________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 2
до Інструкції з оформлення
органами Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ПОСТАНОВА N _____
про накладення штрафу

"___" ____________ 200_ р. м. _________
Я, ______________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
________________________________________________________________,
розглянувши матеріали перевірки щодо додержання законодавства про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття ______________________________________________________ _________________________________________________________________
(назва і адреса підприємства, установи, організації,
________________________________________________________________,
посада, прізвище, ім'я та по батькові
власника, посадової особи)
УСТАНОВИВ: _________________________________________________________________
(указати склад порушень)
_________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
що зафіксовано протоколом про адміністративне правопорушення
від "___" __________ 200_ р. N ___
На підставі ч. __ статті 165-3, керуючись ст. 244-9 Кодексу
України про адміністративні правопорушення, ч. 1 статті 38 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття", та відповідно до Інструкції з оформлення
органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття
ПОСТАНОВИВ:
Накласти штраф на _______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові правопорушника)
у сумі _________________________________________________ гривень.
(цифрами і словами)
Зазначена сума штрафу перераховується до рахунка N ______________
у банку ________________________________________________________.
(реквізити банку, платіжні реквізити)
Ця постанова може бути оскаржена особою, щодо якої її
винесено, у порядку, передбаченому статтею 288 КУпАП.
Відповідно до статті 307 Кодексу України про адміністративні
правопорушення штраф має бути сплачений порушником не пізніше
п'ятнадцяти днів з дня вручення йому цієї постанови, а в разі
оскарження або опротестування такої постанови - не пізніш як через
п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або
протесту без задоволення. У разі несплати штрафу порушником у
вищевказаний строк постанова про накладення штрафу надсилається
для відрахування суми штрафу в примусовому порядку.
Постанову склав _________________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали)
Постанова мені оголошена, копію отримав _________________________
(дата і підпис порушника
_________________________________________________________________
або відмітка про відправлення постанови
поштою за вихідним номером)
Постанова набирає чинності з моменту її винесення.
Постанова може бути пред'явлена до виконання до __________ року."
12. Доповнити Інструкцію новим додатком 3 такого змісту:

"Додаток 3
до Інструкції з оформлення
органами Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ПОСТАНОВА N ________
про закриття справи про адміністративне
правопорушення

"___" ____________ 200_ р. м. _________
Я, ______________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) ________________________________________________________________,
розглянувши матеріали перевірки щодо додержання законодавства про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття ______________________________________________________ _________________________________________________________________
(назва і адреса підприємства, установи, організації,
________________________________________________________________,
посада, прізвище, ім'я та по батькові власника,
посадової особи)
УСТАНОВИВ: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(обставини, що виключають провадження у справі)
На підставі статті 22 та пункту _______________ статті 247, КУпАП
(необхідно зазначити) (необхідне підкреслити), та відповідно до Інструкції з оформлення
органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття,
ПОСТАНОВИВ:
справу про адміністративне правопорушення щодо __________________
(прізвище та _________________________ закрити.
ініціали порушника)
_________________________________________________________________
(вказати про оголошення усного зауваження, передачу
_________________________________________________________________
матеріалів на розгляд правоохоронних органів тощо)
Постанову склав _________________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали)
Постанова мені оголошена, копію отримав _________________________ _________________________________________________________________
(дата і підпис порушника або відмітка про відправлення
постанови поштою за вихідним номером)
М.П."
У зв'язку з цим додаток 3 уважати додатком 4.
13. Додаток 4 викласти у такій редакції.

"Додаток 4
до Інструкції з оформлення
органами Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ЖУРНАЛ
реєстрації винесених постанов за справами
про адміністративні правопорушення

------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Номер | Кількість | Кому |Загальна| Дата | Дата |Відмітка |Примітки| |з/п|прийняття|постановиа|примірниківа| вручено, | сума | закриття | передачі | про | | | |постанови| | | надіслано | штрафу |провадження|постанови |виконання| | | | | | | (посада, | (грн) | по справі |до органів| | | | | | | | місце | | |державної | | | | | | | | роботи, | | |виконавчої| | | | | | | | прізвище, | | | служби | | | | | | | | ім'я, по | | | | | | | | | | | батькові | | | | | | | | | | |порушника) | | | | | | |---+---------+----------+------------+-----------+--------+-----------+----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник юридичного управління
Державного центру зайнятості О.Страховавгору