Про затвердження Положення про премію імені Олеся Гончара
Мінкультури України; Наказ, Положення від 25.05.2017451
Документ z0771-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.05.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.07.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2017  № 451


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 червня 2017 р.
за № 771/30639

Про затвердження Положення про премію імені Олеся Гончара

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 841 "Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва" та в межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про премію імені Олеся Гончара, що додається.

2. Управлінню з питань мовної політики та літератури (Л.С. Нікіфоренко) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є.М. Нищук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
25.05.2017 № 451


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 червня 2017 р.
за № 771/30639

ПОЛОЖЕННЯ
про премію імені Олеся Гончара

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок присудження премії імені Олеся Гончара (далі - Премія) за кращі літературні твори, які утверджують ідеали гуманізму, духовні цінності українського народу, ідеї незалежності України.

Премія присуджується щороку 03 квітня до дня народження Олеся Терентійовича Гончара.

2. Грошова винагорода до Премії у розмірі двадцять тисяч гривень виплачується за рахунок коштів, передбачених на цю мету у кошторисі Міністерства культури України (далі - Мінкультури).

3. Премія присуджується громадянам України на конкурсних засадах.

4. У цьому Положенні термін "конфлікт інтересів" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".

ІІ. Вимоги до творів та перелік документів, що подаються на здобуття Премії

1. На здобуття Премії висуваються нові оригінальні твори авторів або колективу авторів, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за півроку до їх висунення на здобуття Премії.

2. На здобуття Премії не висуваються твори, які вже були відзначені іншими преміями або державними нагородами.

Лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка на здобуття Премії не висуваються.

3. Одна особа не може стати лауреатом Премії двічі.

4. Щороку присуджується лише одна Премія.

5. Висунення творів на здобуття Премії проводиться з 01 листопада року, що передує року, в якому присуджується Премія, до 01 лютого року, в якому відбувається вручення Премії.

6. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються до Мінкультури творчими спілками, асоціаціями, літературними об’єднаннями, національно-просвітницькими товариствами, редакціями періодичних видань, а також окремими літераторами.

7. На здобуття Премії до Мінкультури подається клопотання щодо присудження Премії у довільній формі, до якого додаються:

коротка характеристика твору, довідка про автора (авторів) твору - біографічні відомості: прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

творча характеристика претендента;

письмова згода претендента (претендентів) на висунення його твору на здобуття Премії;

копії документа, що посвідчує особу претендента, та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), а у разі коли претендентом є колектив авторів - копії документів, що посвідчують особи претендентів, та документів про присвоєння реєстраційних номерів облікових карток платників податків або паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

письмова згода претендента (претендентів) на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

примірник твору або твір в електронному вигляді з підтвердженням його оприлюднення;

ксерокопії відгуків у засобах масової інформації на представлений літературний твір та рецензії (за наявності);

до зазначеного переліку можуть бути додані інші документи, що підтверджують професійні якості претендента.

8. Відповідальними за достовірність наданої інформації є керівники творчих спілок, асоціацій, літературних об’єднань, національно-просвітницьких товариств, редакцій періодичних видань, що подали клопотання щодо претендента (претендентів) на здобуття Премії, та претенденти.

У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним у пункті 7 цього розділу, клопотання не розглядається.

ІІІ. Організація роботи та порядок проведення конкурсу

1. Мінкультури щороку на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на здобуття Премії, умови та порядок його проведення.

2. З метою проведення конкурсного відбору творів на здобуття Премії та визначення переможців конкурсу утворюється комітет з присудження премії імені Олеся Гончара (далі - Комітет).

3. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

4. Комітет здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, об’єктивності та обґрунтованості його рішень, недискримінаційного ставлення до претендентів на здобуття Премії.

5. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Комітету здійснює Мінкультури.

6. Комітет утворюється у складі не менше як 5, але не більше ніж 11 осіб з числа представників Мінкультури, Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Національної спілки письменників України (за згодою).

Персональний склад Комітету затверджується наказом Мінкультури.

Комітет очолює голова, який має одного заступника. Головою Комітету є заступник Міністра відповідно до розподілу обов’язків.

Строк повноважень Комітету становить 3 роки.

Члени Комітету здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

У разі необхідності до складу Комітету можуть вноситися зміни.

7. Організаційне забезпечення роботи Комітету здійснює відповідальний секретар Комітету, який є працівником Мінкультури і бере участь у засіданнях Комітету без права голосу.

Відповідальний секретар:

здійснює приймання та перевірку документів, зазначених у пункті 8 розділу ІІ цього Положення;

готує матеріали для розгляду на засіданнях Комітету;

веде протоколи засідань Комітету.

8. Основною формою роботи Комітету є засідання. Засідання Комітету проводить голова Комітету або за його дорученням заступник голови Комітету.

9. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:

розглядає подані на здобуття Премії літературні твори та проводить їх обговорення;

приймає рішення щодо визначення лауреата Премії.

10. Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше двох третин від його затвердженого складу.

11. Рішення Комітету про присудження Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комітету.

У разі якщо при голосуванні результати голосів розподіляються порівну, голос головуючого є ухвальним.

12. Рішення вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комітету.

13. У разі якщо за результатами голосування твір жодного претендента не набрав більше половини голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Комітетом приймається протокольне рішення щодо проведення повторного голосування.

14. Голосування може проводитися не більше двох разів.

Якщо за результатами повторного голосування жоден твір не набрав більше половини голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Премія за відповідний рік не присуджується.

15. Якщо для участі у конкурсі на здобуття Премії висунуто літературний твір близької особи (у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції") члена Комітету або твір, автором якого є член Комітету, а також пов'язаний з членом Комітету службовими відносинами, такий член Комітету не бере участі в роботі Комітету.

16. Кожен член Комітету зобов’язаний не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору.

Якщо член Комітету має конфлікт інтересів він зобов’язаний повідомити про це Комітет перед початком засідання і пояснити суть конфлікту інтересів.

17. Рішення Комітету щодо визначення переможців оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні, членами Комітету, присутніми на засіданні, та відповідальним секретарем.

18. Премія присуджується наказом Мінкультури за поданням Комітету.

Особі, якій присуджується Премія, присвоюється звання лауреата премії імені Олеся Гончара, вручається диплом та виплачується грошова винагорода.

Виплата грошової винагороди здійснюється шляхом перерахування коштів на особовий рахунок лауреата в установі банку та/або через відділення поштового зв’язку.

19. У разі коли Премія присуджується колективу авторів кожен отримує диплом лауреата, а грошова винагорода ділиться між ними порівну.

20. Диплом лауреата підписується Міністром культури України та головою Комітету.

ІV. Реалізація рішень Комітету з присудження Премії

1. Відзначення лауреатів Премії відбувається в урочистій обстановці.

2. Мінкультури забезпечує повернення документів та матеріалів претендентам, які не були удостоєні Премії (на письмову вимогу претендента).

3. Інформація щодо результатів проведення конкурсу та його лауреата оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

Начальник управління
з питань мовної політики
та літературиЛ.С. Нікіфоренковгору