Про затвердження Положення про професійно-технічне училище при спеціальній виховній установі
МОН України, Мін'юст України; Наказ, Положення від 12.06.2018631/1824/5
Документ z0770-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.07.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

HАКАЗ

12.06.2018  № 631/1824/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 липня 2018 р.
за № 770/32222

Про затвердження Положення про професійно-технічне училище при спеціальній виховній установі

Відповідно до статей 125, 126 Кримінально-виконавчого кодексу України, статті 64 Закону України «Про освіту», статті 11 Закону України «Про професійно-технічну освіту», Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 1998 року № 1240, та з метою врегулювання питань, пов’язаних з організацією професійно-технічного навчання засуджених до позбавлення волі, які відбувають покарання у спеціальній виховній установі, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про професійно-технічне училище при спеціальній виховній установі, що додається.

2. Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України (Кучинський М.С.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України Хобзея П.К. та заступника Міністра юстиції України Чернишова Д.В.

Міністр освіти і науки України

Л. Гриневич

Міністр юстиції України

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України,
Міністерства юстиції України
12 червня 2018 року № 631/1824/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 липня 2018 р.
за № 770/32222

ПОЛОЖЕННЯ
про професійно-технічне училище при спеціальній виховній установі

І. Загальні положення

1. Професійно-технічне училище при спеціальній виховній установі (далі - Установа) є державним закладом професійної (професійно-технічної) освіти другого атестаційного рівня (далі - Училище), що забезпечує реалізацію потреб неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі, у професійній (професійно-технічній) освіті, оволодінні робітничими професіями відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я.

2. Головним завданням Училища є формування у неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі (далі - учні), професійних умінь і навичок, необхідних для виконання певної роботи чи комплексу робіт.

3. Училище у своїй діяльності керується Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 1998 року № 1240, іншими нормативно-правовими актами, які регулюють відносини у сфері освіти, та цим Положенням.

4. Засновниками Училища є Міністерство освіти і науки України та Міністерство юстиції України (далі - засновники). Створення, ліквідація, реорганізація, відкриття Училища та його філій здійснюються засновниками.

5. Училище розпочинає діяльність за умови наявності матеріально-технічної, навчально-методичної баз, педагогічних кадрів після одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, яка видається відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187.

6. Управління, організація та контроль за діяльністю Училища здійснюються органами управління професійною (професійно-технічною) освітою в установленому законодавством порядку.

7. Училище діє на підставі статуту, що розробляється Училищем разом із засновниками відповідно до Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 1998 року № 1240, цього Положення, погоджується Міністерством юстиції України та затверджується Міністерством освіти і науки України в установленому законодавством порядку.

8. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Училища є загальні збори колективу Училища, які у межах своїх повноважень вирішують питання навчально-виробничої, навчально-виховної, навчально-методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності Училища, визначають та рекомендують кандидатури на посаду директора Училища. Рішення загальних зборів колективу Училища мають дорадчий характер.

9. Керівництво діяльністю Училища здійснює директор, якого призначає Міністерство освіти і науки України за результатами конкурсу шляхом укладання з ним договору (контракту) за погодженням з Міністерством юстиції України.

Призначення директора Училища на посаду та звільнення його з посади здійснюються відповідно до законодавства.

10. Професійна (професійно-технічна) освіта в Училищі здійснюється за денною, вечірньою (змінною) формами навчання та за індивідуальними навчальними планами.

11. До основних повноважень і напрямів діяльності Училища належать:

організація навчально-виховного процесу, вибір форм та методів навчання;

навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;

розроблення робочих навчальних планів з професій та робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компонента змісту професійної (професійно-технічної) освіти, які затверджуються в установленому законодавством порядку;

розроблення правил прийому учнів до Училища на основі типових правил прийому;

формування разом з органами управління професійною (професійно-технічною) освітою та Установою планів прийому учнів з урахуванням державного замовлення;

атестація педагогічних працівників;

організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі їх стажування на підприємствах, в установах, організаціях;

організація виробничого навчання учнів на виробництві Установи;

забезпечення здійснення заходів з охорони праці учнів та працівників;

визначення структури і штатного розпису з урахуванням установленого фонду заробітної плати;

забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів;

видача документів про освіту встановленого зразка.

12. Училище вважається створеним або таким, що припинило юридичну особу, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в установленому законодавством порядку.

13. Училище є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та може мати штамп, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

II. Педагогічні працівники Училища

1. До педагогічних працівників Училища належать працівники, які обіймають посади викладачів, педагогів професійного навчання, вихователів, майстрів виробничого навчання, старших майстрів, методистів, практичних психологів, соціальних педагогів, керівників фізичного виховання, директорів (їх заступників) та інші посади, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників».

2. Педагогічною діяльністю в Училищі можуть займатися особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан, що дають змогу виконувати обов’язки педагогічного працівника.

3. Вимоги до педагогічних працівників Училища визначаються чинним законодавством, зокрема професійним стандартом (за наявності).

4. Прийняття на роботу та звільнення з роботи педагогічних працівників Училища здійснюються директором Училища за погодженням з начальником Установи.

5. Директор Училища за погодженням з начальником Установи може залучати до педагогічної роботи працівників Установи, інших організацій і підприємств на умовах сумісництва чи погодинної оплати праці в порядку, встановленому законодавством.

6. Педагогічні працівники Училища підлягають атестації в порядку, встановленому Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 (із змінами).

Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння педагогічному працівникові відповідної кваліфікаційної категорії, педагогічного звання або звільнення його з роботи у порядку, передбаченому законодавством.

7. Педагогічні працівники Училища зобов’язані дотримуватися вимог режиму, встановленого в Установі.

За порушення вимог режиму, встановленого в Установі, педагогічні працівники не допускаються на територію Установи, про що адміністрація Установи повідомляє директора Училища або особу, яка виконує його обов’язки та органи управління освітою Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

8. Педагогічні працівники Училища надають допомогу адміністрації Установи у соціально-виховній роботі із засудженими і можуть входити до складу педагогічної ради Установи.

9. Директор Училища:

організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;

разом з начальником Установи забезпечує створення необхідних умов для здійснення навчально-виробничого та навчально-виховного процесів;

діє від імені Училища, представляє його у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України;

відповідає за результати діяльності Училища;

за погодженням з начальником Установи приймає на посади та звільняє з посад працівників Училища, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов’язки, формує педагогічний колектив;

створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників, для використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, учнів та застосовує до них передбачені законодавством стягнення;

затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і чисельність працівників Училища;

установлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників Училища за конкретні результати праці;

здійснює оцінку рівня професійної підготовки новоприбулих засуджених та надає рекомендації щодо їх подальшої підготовки;

надає допомогу адміністрації Установи у соціально-виховній роботі із засудженими і може входити до складу педагогічної ради Установи;

порушує клопотання перед адміністрацією Установи щодо застосування до учнів заходів заохочення або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

забезпечує дотримання педагогічними працівниками Училища вимог режиму, встановленого в Установі;

забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та виховання.

10. У разі неприбуття викладача (майстра виробничого навчання) на урок (заняття) та відсутності можливості його заміни директор Училища зобов’язаний негайно повідомити про це чергового помічника начальника Установи або особу, яка виконує його обов’язки, та молодшого інспектора чергової зміни, який несе службу в Училищі.

11. Директор Училища щороку звітує перед загальними зборами колективу Училища.

ІІІ. Прийом та зарахування учнів до Училища

1. Прийом та зарахування учнів до Училища здійснюються з урахуванням вимог правил прийому учнів до Училища на наступний календарний рік, які розробляються Училищем на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355 (із змінами), і затверджуються директором Училища за погодженням з органами управління освітою Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше 01 грудня поточного року.

2. Прийом учнів до Училища здійснюється приймальною комісією.

Очолює приймальну комісію директор Училища, який затверджує її персональний склад і порядок роботи.

3. Прийом учнів здійснюється на підставі їхніх особистих заяв та з урахуванням їх медичних і вікових показань до обраної професії.

Правила прийому до Училища доводяться до відома учнів адміністрацією Установи.

Необхідні для вступу документи готує та подає до Училища адміністрація Установи.

4. Зарахування учнів до Училища здійснюється наказом Училища.

IV. Права, обов’язки та відповідальність учнів Училища

1. Учні мають право на:

належні, безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди з навчальним закладом;

безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчального закладу;

навчання професії за індивідуальною програмою;

безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яка не дає змоги продовжити навчання за обраною професією;

участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, дій педагогічних та інших працівників, що порушують права або принижують їх честь і гідність;

безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення.

2. Учні зобов’язані:

дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;

виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;

систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

відвідувати заняття, у тому числі за індивідуальним графіком;

дотримуватись вимог статуту Училища, правил внутрішнього розпорядку;

дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;

дбайливо ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесах.

3. За невиконання обов’язків і систематичне порушення статуту та правил внутрішнього розпорядку Училища, незадовільну успішність до учня застосовуються певні заходи впливу, якими є попередження, догана, відрахування з навчального закладу.

Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з Училища встановлюється статутом та правилами внутрішнього розпорядку Училища.

4. Матеріальні збитки, навмисно заподіяні учнями, відшкодовуються відповідно до статті 137 Кримінально-виконавчого кодексу України.

5. За досягнення високих результатів у навчанні та оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та інші досягнення застосовуються різні форми морального та матеріального заохочення учнів, передбачені статутом Училища, які враховуються при визначенні ступеня їх виправлення.

Матеріальне заохочення учнів Училища може здійснюватися в установленому законодавством порядку за рахунок коштів Установи.

V. Організація навчально-виробничого процесу

1. Організація навчально-виробничого процесу в Училищі здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585 (із змінами), та з урахуванням особливостей кримінально-виконавчого законодавства, інших нормативно-правових актів у сфері освіти.

2. Учні, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно з одержанням професії здобувати повну загальну середню освіту у закладі професійної (професійно-технічної) освіти або в іншому закладі освіти.

Учні, які з певних причин не можуть одночасно з одержанням професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, можуть здобувати робітничу кваліфікацію з професій, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.

3. Навчальні групи з теоретичної підготовки комплектуються по 10-20 осіб. Виробниче навчання проводиться в групах по 5-10 осіб.

Форми організації виробничого навчання визначаються Училищем з урахуванням вимог навчальних планів і програм та особливостей професії.

Виробнича практика проводиться у майстернях або на підприємстві Установи під керівництвом інженерно-технічних працівників і кваліфікованих робітників підприємства Установи. Майстри виробничого навчання Училища здійснюють навчально-методичне забезпечення виробничої практики.

4. Професійна (професійно-технічна) освіта є ступеневою. Ступеневість професійної (професійно-технічної) освіти визначається в Училищі за відповідними рівнями кваліфікації, складністю професій та освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Кожний ступінь навчання в Училищі має бути теоретично і практично завершеним і підтверджуватись присвоєнням випускникам (учням) освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» згідно з набутими професійними знаннями, уміннями і навичками.

5. Оцінювання навчальних досягнень учнів Училища здійснюється за діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у закладах загальної середньої освіти і закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

6. Навчання в Училищі завершується кваліфікаційною атестацією.

Кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюються відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти України від 31 грудня 1998 року № 201/469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 1999 року за № 124/3417.

7. Учневі Училища, який закінчив повний курс навчання та успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, за рішенням державної кваліфікаційної комісії присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії, групи) та видається документ про освіту встановленого зразка.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання та успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645.

Забезпечення Училища бланками документів про освіту здійснюється у встановленому законодавством порядку.

У документах учнів про освіту не повинно бути будь-яких поміток про їх перебування в Установі.

Документи про освіту випускників Училища зберігаються в особових справах засуджених і видаються під їх особистий підпис при звільненні з Установи.

8. У випадку звільнення учня від подальшого відбування покарання, переведення його до іншої Установи або якщо учень вимушений припинити навчання з інших причин, адміністрація Установи повідомляє про це директора Училища.

Училище, отримавши повідомлення Установи про неможливість подальшого навчання учня в Училищі, може прийняти рішення про дострокове здійснення випуску такого учня, яке погоджується з органами управління освітою Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та міжрегіональними управліннями з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

Учні, які достроково випускаються з Училища та яким за результатами проміжної кваліфікаційної атестації присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, одержують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Учням, які не завершили повного курсу навчання в Училищі і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка згідно з додатком 2 до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, у якій вказуються назви навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва) про професійну (професійно-технічну) освіту, та одержані підсумкові оцінки (словами), а також навчальні досягнення (оцінка - словами) з професійно-практичної підготовки.

9. Випускникам, які навчалися професіям, пов’язаним з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом з документом про професійну (професійно-технічну) освіту видається посвідчення встановленого зразка про допуск до роботи на цих об’єктах.

10. Мова навчання в Училищі визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

VI. Адміністрація Установи

1. Адміністрація Установи:

здійснює облік засуджених, які не мають професії, для комплектування навчальних груп;

забезпечує умови для проведення навчально-виробничого процесу;

надає Училищу приміщення для організації теоретичного та практичного навчання, утримує їх у належному стані, проводить ремонт, забезпечує відповідним обладнанням та інструментом, меблями та інвентарем, контролює зберігання і правильне використання навчальних та наочних посібників, технічних засобів, підручників;

надає допомогу в організації навчально-виробничого процесу в навчальних майстернях Училища або на підприємстві Установи;

повідомляє директора Училища або особу, яка виконує його обов’язки про неможливість подальшого навчання учня;

надає допомогу Училищу в доборі педагогічних кадрів;

доводить до відома працівників Училища основні вимоги режиму, встановленого в Установі, та попереджає про відповідальність за його порушення;

забезпечує безпеку працівників Училища під час їх перебування на території Установи;

подає клопотання до органів управління освітою Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції щодо заохочення працівників Училища.

2. Адміністрація Установи за погодженням з директором Училища або особою, яка виконує його обов’язки може відвідувати заняття та інші заходи, пов’язані з навчально-виробничим процесом, та брати участь у роботі педагогічної ради Училища, зборах, нарадах та інших заходах Училища.

VII. Фінансування та матеріально-технічна база Училища

1. Училище використовує в навчальному процесі майно, що належить Установі.

2. Фінансування Училища здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України у такому порядку:

оплата праці з нарахуваннями працівників Училища здійснюється за рахунок коштів, передбачених Міністерству освіти і науки України у державному бюджеті на зазначені цілі в межах обсягів державного замовлення;

створення та утримання матеріально-технічної бази Училища здійснюються за рахунок коштів, передбачених Міністерству юстиції України на зазначені цілі.

3. Обсяги бюджетного фінансування Училища не можуть зменшуватися або припинятися за наявності інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

4. Перепідготовка та підвищення кваліфікації учнів здійснюються за рахунок фізичних та юридичних осіб.

5. Додаткові джерела фінансування визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», іншими нормативно-правовими актами.

6. Приміщення і споруди Училища обладнуються та експлуатуються відповідно до вимог охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

7. Училище, його засновники мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

Директор департаменту
професійної освіти
Міністерства освіти
і науки України
М.С. Кучинський

Директор Департаменту
публічного права
Міністерства юстиції УкраїниЛ.М. Кравченковгору