Документ z0760-08, перша редакція — Прийняття від 29.07.2008
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
29.07.2008 N 821
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2008 р.
за N 760/15451

Про затвердження Порядку справляння
плати за зберігання товарів і транспортних
засобів на складах митних органів та внесення
змін до деяких наказів Державної митної
служби України

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України
від 11 червня 2008 року N 533 ( 533-2008-п ) "Про запровадження
плати за зберігання товарів і транспортних засобів на складах
митних органів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок справляння плати за зберігання товарів
і транспортних засобів на складах митних органів, що додається.
2. Унести до Порядку роботи складу митного органу,
затвердженого наказом Державної митної служби України від
05.12.2003 N 835 ( z1186-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.12.2003 за N 1186/8507 (із змінами), такі
зміни:
2.1. У главі 2: абзац перший пункту 2.5 викласти в такій редакції: "2.5. На складах митних органів товари, як правило,
зберігаються на піддонах розмірами 800 х 1200 мм, транспортні
засоби - на відкритих майданчиках або в пристосованих приміщеннях.
Наливні й насипні товари зберігаються в ємностях, які дають
можливість накладення митного забезпечення"; абзац перший пункту 2.6 доповнити новим реченням такого
змісту: "При цьому товари, що належать різним власникам, а також
товари, заявлені в різні митні режими, повинні зберігатися на
складах митних органів окремо з дотриманням порядку, установленого
законодавством для відповідних митних режимів, та з урахуванням
специфіки товарів і вимог маркування".
2.2. У главі 4: пункт 4.3 викласти в такій редакції: "4.3. За зберігання товарів і транспортних засобів на складах
митних органів справляється плата відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 11 червня 2008 року N 533 ( 533-2008-п )
"Про запровадження плати за зберігання товарів і транспортних
засобів на складах митних органів".
2.3. У главі 8: пункт 8.1 викласти в такій редакції: "8.1. Видача зі складу митного органу товарів їх власникам
або вповноваженим особам здійснюється лише після їх митного
оформлення та внесення плати відповідно до законодавства"; доповнити пункт 8.2 абзацом такого змісту: "документи, що підтверджують справляння плати за зберігання
товарів і транспортних засобів на складі митного органу".
3. Розділ "Інші надходження" Класифікатора видів податків,
зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень,
затвердженого наказом Державної митної служби України від
07.12.2005 N 1201 ( z1552-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 22.12.2005 за N 1552/11832 (із змінами), доповнити
рядком такого змісту: " ------------------------------------------------------------------ | Код | Вид надходження | Код | Підстава для | |виду | |бюджетної | стягнення | | | |класифіка-|податків та зборів| | | | ції | | |-----+----------------------------+----------+------------------| | 031 |Плата за зберігання товарів | 25010100 |Постанова Кабінету| | |і транспортних засобів на | |Міністрів України | | |складах митних органів | |від 11.06.2008 | | | | |N 533 | | | | |( 533-2008-п ) | | | | |"Про запровадження| | | | |плати за зберіган-| | | | |ня товарів і | | | | |транспортних | | | | |засобів | | | | |на складах митних | | | | |органів" | ------------------------------------------------------------------ ".
4. Унести до Порядку застосування уніфікованої митної
квитанції МД-1, затвердженого наказом Державної митної служби
України від 04.01.2005 N 1 ( z0066-05 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за N 66/10346 (із
змінами), такі зміни:
4.1. У тексті Порядку ( z0066-05 ) слова та цифри "відповідно
до Класифікатора видів податків, зборів та інших бюджетних
надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби України від
19.02.2001 N 101 ( v0101342-01 )" замінити словами та цифрами
"відповідно до Класифікатора видів податків, зборів (обов'язкових
платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом
Держмитслужби від 07.12.2005 N 1201 ( z1552-05 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за N 1552/11832".
4.2. В абзаці третьому пункту 1.1 глави 1 слова "митні збори,
що справляються при митному оформленні відповідно до законодавства
України" замінити словами "плата за зберігання товарів і
транспортних засобів на складах митних органів (далі - плата за
зберігання)".
4.3. У главі 8: у назві глави та в пунктах 8.1, 8.3, 8.5 і 8.6 слова "митні
збори" в усіх відмінках замінити словами "плата за зберігання" у
відповідних відмінках; пункт 8.2 викласти в такій редакції: "8.2. У графі "Найменування" вчиняється запис "Плата за митне
оформлення товарів" або "Плата за зберігання товарів і
транспортних засобів". При справлянні плати за зберігання у графі "Найменування"
зазначаються також номер і дата документа, за яким товари
розміщено на складі митного органу"; пункт 8.4 викласти в такій редакції: "8.4. У графі "Основа нарахування" зазначаються: кількість годин роботи посадових осіб митного органу - при
справлянні плати за митне оформлення товарів; кількість днів зберігання товарів і транспортних засобів на
складі митного органу, починаючи з одинадцятого дня такого
зберігання, знак множення "х" та інші дані, на підставі яких
здійснюється розрахунок (кількість піддонів, кубічних метрів,
транспортних засобів), - при справлянні плати за зберігання"; у пункті 8.7 слова "або митного збору" виключити.
5. Управлінню бухгалтерського обліку та звітності
(Околіта М.В.) і Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
6. Начальникам митних органів проінформувати фізичних і
юридичних осіб про вимоги цього наказу шляхом розміщення його на
інформаційних стендах у місцях розташування підрозділів митниці й
у пунктах пропуску через митний кордон України.
7. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його
офіційного опублікування.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Державної митної служби України Гутника А.Є.
Голова Державної митної служби
України В.І.Хорошковський
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Міністра фінансів України В.М.Матвійчук
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
29.07.2008 N 821
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2008 р.
за N 760/15451

ПОРЯДОК
справляння плати за зберігання товарів
і транспортних засобів на складах митних органів

1. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 3 постанови
Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 року N 533
( 533-2008-п ) "Про запровадження плати за зберігання товарів і
транспортних засобів на складах митних органів".
2. Порядок визначає механізм справляння плати за зберігання
товарів і транспортних засобів, зазначених у статтях 166 та 168
Митного кодексу України ( 92-15 ), на складах митних органів
(далі - плата).
3. Під складами митних органів розуміють приміщення,
резервуари, криті та відкриті майданчики, які належать митним
органам або використовуються ними і спеціально обладнані для
зберігання товарів.
4. Для розрахунку плати за зберігання використовуються такі
розрахункові одиниці використання складських приміщень: 1) піддон розмірами 800 х 1200 мм (п.) - при розміщенні
товарів на піддонах; 2) кубічний метр (куб.м) - у разі об'єктивної неможливості
розміщення товарів на піддонах, а також: при розміщенні товарів, що не мають чітко визначеної
геометричної форми, розрахунки об'єму здійснюються за показниками
займаної площі, розрахованими в максимальних величинах довжини,
ширини, висоти зазначеного товару; при розміщенні живих тварин розрахунки об'єму здійснюються
залежно від розмірів місця у складському приміщенні, відведеного
для зберігання таких тварин; 3) одиниця транспортного засобу (од.) - з урахуванням його
ваги та кількості місць для сидіння.
5. У цьому Порядку терміни та поняття вживаються у значеннях,
визначених Митним кодексом України ( 92-15 ).
2. Справляння плати
1. Справляння плати здійснюється за уніфікованою митною
квитанцією МД-1 ( za066-05 ) (далі - УМК МД-1), яка оформлюється з
додержанням вимог Порядку застосування уніфікованої митної
квитанції МД-1, затвердженого наказом Державної митної служби
України від 04.01.2005 N 1 ( z0066-05 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за N 66/10346 (із
змінами).
2. Платником плати є власник товарів і транспортних засобів
або вповноважена ним особа.
3. Плата сплачується платником у гривнях за офіційним курсом
Національного банку України, установленим на дату її внесення, у
сумі, розрахованій відповідно до розмірів, наведених у додатку до
цього Порядку, та залежно від строку зберігання товарів і
транспортних засобів.
4. Плата може бути внесена шляхом перерахування відповідної
суми в безготівковій формі на спеціальний реєстраційний рахунок
митного органу або готівкою до каси митного органу чи через
відділення вповноваженого банку.
5. Датою сплати в безготівковій формі плати є дата
зарахування коштів на спеціальний реєстраційний рахунок митного
органу, що відкритий в органі Державного казначейства України.
6. Строк зберігання товарів і транспортних засобів на складі
митного органу для нарахування плати обчислюється, починаючи з
одинадцятого дня після оформлення відповідних документів про
фактичне прийняття товарів і транспортних засобів на зберігання
митним органом і до дня їх видачі зі складу митного органу
власникам або вповноваженим особам.
7. Плата не справляється, якщо строк зберігання товарів і
транспортних засобів на складі митного органу не перевищує десяти
днів з дня їх розміщення на складі митного органу.
8. При нарахуванні плати за зберігання товарів і транспортних
засобів на складах митних органів до розрахункового строку не
включаються час затримки митного оформлення, яка сталася з вини
митного органу, а також строк дії обставин непереборної сили. Час затримки митного оформлення з вини митного органу
встановлюється за результатами службового розслідування або
перевірки обставин та причин такого затримання. При цьому при нарахуванні плати за зберігання товарів і
транспортних засобів на складах митних органів до розрахункового
строку не включаються час проведення службового розслідування або
перевірки.
9. При справлянні плати строк зберігання обчислюється в
календарних днях. День видачі зі складу митного органу товарів і
транспортних засобів власникам або вповноваженим особам до
загального строку нарахування плати не включається.
10. Видача зі складу митного органу товарів і транспортних
засобів їх власникам або вповноваженим особам здійснюється лише
після їх митного оформлення та внесення плати відповідно до
законодавства.
11. Суми надмірно сплаченої плати підлягають поверненню
платнику на його вимогу протягом трьох років з дня зарахування цих
сум на рахунок митного органу відповідно до законодавства.
3. Особливості справляння плати
1. Плата за зберігання товарів і транспортних засобів,
вилучених за справою про порушення митних правил, на складах
митних органів справляється, якщо згідно із судовим рішенням
порушника визнано винним, а вилучені за справою товари та
транспортні засоби підлягають поверненню власнику.
2. Розрахунковий строк зберігання для нарахування плати в
такому випадку обраховується, починаючи з одинадцятого дня з дня
набрання законної сили судовим рішенням за справою про порушення
митних правил, і закінчується датою видачі товарів і транспортних
засобів власнику або вповноваженій ним особі.
3. Плата за зберігання товарів і транспортних засобів на
складах, що використовуються митними органами на підставі
договорів оренди чи зберігання, справляється відповідно до цього
Порядку.
4. Облік і використання сплаченої плати
1. Кошти, отримані від справляння плати, зараховуються на
спеціальні реєстраційні рахунки митних органів, відкриті в органах
Державного казначейства України.
2. Кошти, отримані від справляння плати, використовуються на
покриття витрат, пов'язаних з організацією зберігання.
3. Документальне оформлення операцій зі зберігання товарів і
транспортних засобів на складах митних органів, забезпечення їх
обліку та складання звітності за цим видом діяльності здійснюються
відповідно до вимог законодавства.
Начальник Управління
бухгалтерського обліку
та звітності - головний
бухгалтер М.В.Околіта

Додаток
до Порядку справляння плати
за зберігання товарів
і транспортних засобів
на складах митних органів

РОЗМІР ПЛАТИ
за зберігання на складах митних органів
товарів і транспортних засобів

------------------------------------------------------------------ |N з/п| Категорії товарів |Розмір плати в євро| | | | за добу | |-----+----------------------------------------------------------| | 1 |Товари в закритому сховищі (на складі): | | |----------------------------------------------------------| | |за піддон (800 х 1200 мм) | 2,0 | | |--------------------------------------+-------------------| | |за кубічний метр (якщо товар | 1,0 | | |зберігається не на піддонах) | | |-----+----------------------------------------------------------| | 2 |Товари на відкритих майданчиках: | | |----------------------------------------------------------| | |за піддон (800 х 1200 мм) | 1,0 | | |--------------------------------------+-------------------| | |за кубічний метр (якщо товар | 0,5 | | |зберігається не на піддонах) | | |-----+----------------------------------------------------------| | 3 |Транспортні засоби, за одиницю: | | |----------------------------------------------------------| | |легкові, мікроавтобуси, мотоцикли, | 10,0 | | |мопеди (максимальна вага яких не | | | |перевищує 3 500 кг і кількість місць | | | |для сидіння, крім сидіння водія, не | | | |перевищує восьми) | | | |--------------------------------------+-------------------| | |вантажні, автобуси (дозволена | 22,0 | | |максимальна вага яких перевищує | | | |3 500 кг та/або які мають більше | | | |восьми місць для сидіння, крім | | | |сидіння водія) | | | |--------------------------------------+-------------------| | |інші (за квадратний метр займаної | 1,0 | | |площі) | | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
бухгалтерського обліку
та звітності - головний
бухгалтер М.В.Околітавгору