Документ z0759-11, попередня редакція — Редакція від 12.12.2014, підстава - z1499-14
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

{Підпункт 11.6 пункту 11 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

11.6 вносить Міністру юстиції України на затвердження структуру головного управління юстиції, погоджену з Головою ДВС та Головою Укрдержреєстру в частині структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру;

11.7 затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників апарату головного управління юстиції;

11.8 затверджує кошториси районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, нотаріальних контор і відповідно до пропозицій керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру, - структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції;

{Підпункт пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 446/5 від 23.03.2012, № 1734/5 від 26.11.2012}

11.9 затверджує структуру та штатний розпис районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, погоджені в частині структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру, з відповідним керівником структурного підрозділу головного управління юстиції та головами відповідно ДВС і Укрдержреєстру;

11.10 затверджує за погодженням із Головою ДВС положення про структурні підрозділи головного управління юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС;

{Підпункт пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013, № 1841/5 від 02.09.2013}}

11.11 вносить Міністру юстиції України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад своїх заступників, начальників та заступників начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, а також пропозиції про їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності;

{Підпункт 11.11 пункту 11 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1457/5 від 19.07.2013, № 694/5 від 25.04.2014}

11.12 вносить Міністру юстиції України подання, погоджене відповідно з Головою ДВС, щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС;

{Підпункт пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

11.13 вносить голові ДВС подання щодо:

{Абзац перший підпункту пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

звільнення з посад заступників керівників структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС, головних управлінь юстиції, керівників структурних підрозділів примусового виконання рішень головних управлінь юстиції, керівників структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС;

{Абзац другий підпункту пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

заохочення керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС;

{Абзац третій підпункту пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників керівників структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС;

{Абзац четвертий підпункту пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

11.14 призначає на посади та звільняє з посад державних службовців та працівників головного управління юстиції, державних службовців районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, крім випадків, визначених законодавством;

11.15 призначає на посади та звільняє з посад завідувачів та інших працівників державних нотаріальних контор, завідувачів та інших працівників державних нотаріальних архівів;

11.16 розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

11.17 здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

12. Основними завданнями структурного підрозділу головного управління юстиції, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру (далі - реєстраційна служба), є забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстрації (легалізації, прийняття повідомлення про утворення) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації, внесення на розгляд Укрдержреєстру пропозицій щодо формування та реалізації політики у зазначених сферах.

{Пункт 12 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1841/5 від 02.09.2013}

12.1 очолює реєстраційну службу, здійснює керівництво її діяльністю та структурними підрозділами головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, представляє структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру, у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності структурного підрозділу, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру, перед Головою Укрдержреєстру;

12.2 організовує роботу структурного підрозділу, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

12.3 вносить на розгляд Голови Укрдержреєстру пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації;

12.4 забезпечує виконання структурним підрозділом, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру, Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, наказів Мін'юсту та доручень Міністра юстиції України і Голови Укрдержреєстру;

12.5 звітує перед Головою Укрдержреєстру щодо виконання покладених на реєстраційну службу завдань та планів роботи;

12.6 вносить Голові Укрдержреєстру на затвердження структуру апарату реєстраційної служби;

12.7 затверджує посадові інструкції працівників апарату реєстраційної служби;

12.8 подає на затвердження Голові Укрдержреєстру структуру та штатний розпис реєстраційних служб районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції;

12.9 вносить Голові Укрдержреєстру подання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників керівників структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

12.10 забезпечує здійснення заходів щодо підвищення ефективності роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану щодо контролю за їх діяльністю стосовно додержання ними законодавства при державній реєстрації актів цивільного стану, перевірки роботи та надання методичної і практичної допомоги;

12.11 забезпечує організаційне керівництво відділами державної реєстрації актів цивільного стану по наданню ними платних послуг;

12.12 забезпечує складання та подання в установленому законодавством порядку звітів про державну реєстрацію актів цивільного стану;

12.13 забезпечує розгляд матеріалів щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану, а також надання інформації про анульоване свідоцтво для оприлюднення на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру;

12.14 забезпечує зберігання других примірників книг державної реєстрації актів цивільного стану та метричних книг, складених на території Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, а також внесення у встановленому законодавством порядку відповідних змін до актових записів цивільного стану та повторну видачу на їх підставі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

12.15 забезпечує узагальнення практики роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану та належне ведення цієї роботи у відділах державної реєстрації актів цивільного стану;

12.16 забезпечує здійснення перевірки достовірності, належного оформлення і засвідчення документів, які видаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану, для подальшого використання їх за кордоном;

12.17 забезпечує та контролює виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в частині витребування документів про реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану;

12.18 забезпечує ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян відповідно до законодавства;

12.19 забезпечує здійснення відповідно до законодавства державного контролю за виконанням виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад делегованих повноважень з питань державної реєстрації актів цивільного стану;

12.20 здійснює через структурні підрозділи, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, контроль за організацією роботи структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

12.21 забезпечує підготовку звітів щодо витрачання бланків у визначених сферах діяльності;

12.22 організовує роботу, пов'язану із забезпеченням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

12.23 здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

12.24 забезпечує надання нотаріусам методичної допомоги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

12.25 здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону;

12.26 надає інформацію про зареєстровані права та їх обтяження відповідно до закону;

12.27 забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону;

12.28 приймає та видає документи, пов'язані з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

12.29 реалізує заходи з підвищення кваліфікації працівників органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, проводить відповідні наради, семінари;

12.30 здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, вживає заходів до запобігання порушенням у зазначеній сфері та приймає відповідні обов'язкові до виконання рішення;

12.31 здійснює:

інформаційне забезпечення діяльності державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

організацію роботи, пов'язаної із забезпеченням діяльності у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

підвищення рівня кваліфікації державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону;

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону;

надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону;

проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад у територіальних органах чи підрозділах міністерств, інших центральних органах виконавчої влади або інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, корпоративних прав;

12.32 у встановленому порядку забезпечує здійснення легалізації обласних, регіональних і республіканських професійних спілок та їх об'єднань, реєстрацію структурних утворень політичних партій, регіональних торгово-промислових палат, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій роботодавців та їх об'єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, постійно діючих третейських судів, друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, реєстрацію статуту територіальної громади міста Севастополя, місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням асоціацій з урахуванням адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюється діяльність органів місцевого самоврядування, що об'єднуються; бере до уваги повідомлення організацій всеукраїнських професійних спілок; приймає рішення про реєстрацію, взяття до відома, погодження змін до статутних документів та керівних органів зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань; приймає рішення про внесення змін до Положення про постійно діючі третейські суди, регламенту третейських судів, списків третейських суддів; веде відповідні реєстри, виконує функції Реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань,Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності, а також готує звітність щодо вищезазначених громадських формувань та друкованих засобів масової інформації, яку подає у встановлені строки до Укрдержреєстру;

12.33 здійснює контроль за додержанням структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій, Конституції та законів України, звертається до компетентного суду із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду; готує і надає у межах своїх повноважень структурним підрозділам районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, методичні матеріали з питань реєстрації (легалізації, прийняття повідомлення про утворення) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань;

12.34 призначає на посади та звільняє з посад державних реєстраторів та працівників структурних підрозділів реєстраційних служб головного управління юстиції, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, а також працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану у разі нестворення реєстраційних служб районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції відповідно до законодавства;

12.35 розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

12.36 здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

{Положення доповнено новим пунктом 12 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

13. Реєстраційна служба відповідно до покладених на неї завдань:

13.1 узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд Укрдержреєстру;

13.2 організовує роботу, пов'язану із забезпеченням діяльності у визначених сферах, та здійснює заходи щодо підвищення ефективності цієї роботи;

13.3 здійснює контроль за дотриманням законодавства у визначених сферах діяльності, вживає заходів до запобігання порушенням у цих сферах та приймає відповідні обов'язкові до виконання рішення;

13.4 здійснює контроль за організацією роботи структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

13.5 здійснює контроль та координацію діяльності начальників структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

13.6 забезпечує надання методичної допомоги державним реєстраторам, нотаріусам як спеціальним суб'єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та їх обтяжень, іншим державним службовцям та працівникам структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, органів державної реєстрації актів цивільного стану у визначених сферах діяльності;

13.7 здійснює організаційне керівництво відділами державної реєстрації актів цивільного стану з надання ними платних послуг, перевіряє їхню роботу;

13.8 складає та подає в установленому законодавством порядку звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану;

13.9 розглядає матеріали щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану, а також надає інформацію про анульоване свідоцтво для оприлюднення на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру у випадках, визначених законодавством;

13.10 веде облік бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, зберігає ці бланки та другі примірники книг державної реєстрації актів цивільного стану та метричних книг, складених на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також вносить у встановленому законодавством порядку відповідні зміни до актових записів цивільного стану та повторно видає на їх підставі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

13.11 узагальнює практику роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану та забезпечує належне ведення цієї роботи у відділах державної реєстрації актів цивільного стану;

13.12 здійснює перевірку достовірності, належного оформлення документів, які видаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану, для подальшого використання за кордоном та засвідчує їх;

13.13 виконує міжнародні договори про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, у частині витребування документів про реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану та контролює їх виконання відділами державної реєстрації актів цивільного стану;

13.14 здійснює відповідно до законодавства державний контроль за виконанням виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад делегованих повноважень з питань державної реєстрації актів цивільного стану;

13.15 забезпечує здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяження відповідно до законодавства;

13.16 забезпечує надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до законодавства;

13.17 забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до законодавства;

13.18 забезпечує здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до законодавства;

13.19 забезпечує надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до законодавства;

13.20 проводить спеціальну перевірку наявності в осіб, які претендують на зайняття посад у територіальних органах чи підрозділах міністерств, інших центральних органах виконавчої влади або інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, корпоративних прав;

13.21 приймає рішення щодо легалізації обласних, регіональних і республіканських професійних спілок та їх об'єднань, реєстрації структурних утворень політичних партій, регіональних торгово-промислових палат, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій роботодавців та їх об'єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, постійно діючих третейських судів, друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, реєстрації статуту територіальної громади міста Севастополя, місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням асоціацій з урахуванням адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюється діяльність органів місцевого самоврядування, що об'єднуються;

13.22 приймає рішення щодо взяття до уваги повідомлення організацій всеукраїнських професійних спілок;

13.23 приймає рішення щодо реєстрації, взяття до відома, погодження змін до статутних документів та керівних органів зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань;

13.24 приймає повідомлення про зміни до статуту (положення), складу керівних органів, місцезнаходження та припинення діяльності місцевих осередків громадських об’єднань зі статусом юридичної особи;

{Пункт 13 доповнено новим підпунктом 13.24 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1948/5 від 19.11.2014}

13.25 приймає рішення щодо державної реєстрації змін до Положення про постійно діючі третейські суди, регламенту третейських судів, списків третейських суддів;

13.26 виконує функції Реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань, Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;

13.27 готує звітність щодо вищезазначених громадських формувань та друкованих засобів масової інформації, яку подає у встановлені строки до Укрдержреєстру;

13.28 здійснює контроль за додержанням структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій, Конституції та законів України, звертається до суду із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду у випадках, передбачених законодавством;

13.29 забезпечує ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань, Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;

13.30 здійснює заходи з підвищення кваліфікації державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, інших державних службовців, проводить відповідні наради, семінари;

13.31 здійснює перевірки в структурних підрозділах районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, відділах державної реєстрації актів цивільного стану та бере участь у перевірках, що проводяться Укрдержреєстром;

13.32 готує звіти щодо витрачання бланків у визначених сферах діяльності;

13.33 за дорученням Укрдержреєстру представляє інтереси Укрдержреєстру під час розгляду справ у судах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, готує матеріали до розгляду цих справ;

13.34 здійснює прийом громадян та розгляд письмових звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України;

13.35 забезпечує розгляд запитів на публічну інформацію, забезпечує доступ до публічної інформації;

13.36 здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.

{Підпункт пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 694/5 від 25.04.2014}

{Положення доповнено новим пунктом 13 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1841/5 від 02.09.2013}

14. Реєстраційна служба здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через утворені в установленому порядку структурні підрозділи районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру.

Реєстраційна служба взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до її компетенції.

{Положення доповнено новим пунктом 14 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1841/5 від 02.09.2013}

15. Керівник реєстраційної служби:

15.1 очолює реєстраційну службу, здійснює керівництво її діяльністю та представляє реєстраційну службу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності реєстраційної служби перед Міністром юстиції та Головою Укрдержреєстру;

15.2 організовує роботу реєстраційної служби;

15.3 вносить на розгляд Голові Укрдержреєстру пропозиції щодо формування та реалізації політики у зазначених сферах;

15.4 забезпечує виконання реєстраційною службою Конституції України, законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та Укрдержреєстру, доручень Міністра юстиції України та Голови Укрдержреєстру;

{Підпункт 15.4 пункту 15 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 694/5 від 25.04.2014}

15.5 звітує перед Головою Укрдержреєстру щодо виконання покладених на реєстраційну службу завдань та планів роботи;

15.6 погоджує структуру та штатний розпис головного управління юстиції в частині реєстраційної служби, структуру та штатний розпис управління юстиції в частині структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

15.7 затверджує за погодженням із Головою Укрдержреєстру положення про реєстраційну службу та погоджує положення про структурні підрозділи районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

15.8 затверджує посадові інструкції працівників реєстраційної служби;

15.9 вносить Голові Укрдержреєстру подання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

15.10 призначає на посади та звільняє з посад державних реєстраторів, державних службовців та працівників структурних підрозділів реєстраційної служби головного управління юстиції, структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, державних службовців та працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану у разі нестворення реєстраційних служб районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, приймає рішення щодо їх заохочення, притягує їх до дисциплінарної відповідальності, підписує відповідні накази;

15.11 погоджує усі кадрові питання, які стосуються державних реєстраторів, державних службовців та працівників структурних підрозділів реєстраційної служби головного управління юстиції, структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, державних службовців та працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану у разі нестворення реєстраційних служб районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції;

15.12 затверджує правовий висновок з питань легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації, підписує відповідний наказ та свідоцтво або довідку;

15.13 розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

15.14 здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

{Положення доповнено новим пунктом 15 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1841/5 від 02.09.2013}

16. У головному управлінні юстиції для колективного вирішення питань, що належать до його компетенції, утворюється колегія в складі начальника головного управління юстиції (голова колегії), заступників начальника головного управління юстиції, керівників структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру, за посадою. До складу колегії можуть входити керівники районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, а також інші фахівці. Склад колегії затверджується начальником головного управління юстиції.

Рішення колегії запроваджуються в життя наказами начальника головного управління юстиції.

17. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо поліпшення організації і діяльності головного управління юстиції, підвідомчих органів та установ юстиції при головному управлінні юстиції може бути утворена наукова рада, склад якої та положення про яку затверджує начальник головного управління юстиції.

18. Головні управління юстиції утримуються за рахунок Державного бюджету України.

Структуру головних управлінь юстиції затверджує Міністр юстиції України.

Штатний розпис та кошторис головних управлінь юстиції затверджує заступник Міністра юстиції - керівник апарату.

19. Головне управління юстиції є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Заступник директора
Департаменту - начальник
Управління конституційного
та адміністративного
законодавства

І.І. Чипенковгору