Документ z0759-11, попередня редакція — Редакція від 12.12.2014, підстава - z1499-14
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.06.2011  № 1707/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2011 р.
за № 759/19497

Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 3284/5 від 08.11.2011
№ 3568/5 від 22.12.2011
№ 446/5 від 23.03.2012
№ 916/5 від 20.06.2012
№ 1734/5 від 26.11.2012
№ 1843/5 від 14.12.2012
№ 1920/5 від 24.12.2012
№ 1972/5 від 27.12.2012
№ 672/5 від 10.04.2013
№ 886/5 від 15.05.2013
№ 1330/5 від 03.07.2013
№ 1457/5 від 19.07.2013
№ 1537/5 від 26.07.2013
№ 1841/5 від 02.09.2013
№ 694/5 від 25.04.2014
№ 1948/5 від 19.11.2014}

Відповідно до статті 13 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" та Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що додається.

2. Затвердити Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 14.02.2007 № 47/5 "Про затвердження Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі та Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції" (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.02.2007 за № 124/13391.

4. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.):

4.1 подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами);

4.2 довести цей наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

5. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі вжити організаційних заходів щодо приведення посадових інструкцій працівників і планів роботи у відповідність до цього наказу та забезпечити неухильне його виконання.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
23.06.2011  № 1707/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2011 р.
за № 759/19497

ПОЛОЖЕННЯ
про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

1. Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - головне управління юстиції) підпорядковуються Міністерству юстиції України та є його територіальними органами.

У складі головних управлінь юстиції діють реєстраційні служби, які є структурними підрозділами головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби (далі - Укрдержреєстр) та підпорядковані безпосередньо Укрдержреєстру.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

2. Головне управління в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативно-правовими актами.

{Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 694/5 від 25.04.2014}

3. Основними завданнями головного управління юстиції є:

реалізація державної правової політики, державної політики з питань банкрутства, забезпечення реалізації державної політики у сферах організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1843/5 від 14.12.2012; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

внесення на розгляд Мін'юсту та Державної виконавчої служби України (далі - ДВС) пропозицій щодо формування та реалізації політики у зазначених сферах;

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 916/5 від 20.06.2012, № 1330/5 від 03.07.2013}

забезпечення роботи нотаріату;

експертне забезпечення правосуддя;

протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги);

здійснення в межах повноважень міжнародно-правового співробітництва.

4. Головне управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань:

4.1 узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд Мін'юсту, ДВС та Укрдержреєстру;

4.2 підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання;

4.3 здійснює узагальнення роботи з питань систематизації законодавства підвідомчих органів та установ юстиції, надає їм практичну та методичну допомогу з цих питань;

4.4 координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків;

4.5 бере участь у формуванні Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів;

4.6 забезпечує доступ до публічної інформації;

4.7 формує локальні реєстри Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору, а також розглядає пропозиції центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про виключення таких адвокатів з локальних реєстрів відповідно до закону;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 4.7 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 446/5 від 23.03.2012}

4.8 проводить за рішенням Мін’юсту конкурси для залучення адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 4.8 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 446/5 від 23.03.2012}

4.9 забезпечує підвідомчі органи та установи юстиції "Офіційним вісником України" та іншими офіційними збірниками актів законодавства, що визначені Мін'юстом, кодексами України; доводить інформацію про збірники актів законодавства, що видаються Мін'юстом, та про доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян;

4.10 координує діяльність територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань, навчальних закладів з питань правової освіти населення, перевіряє стан їх діяльності із зазначених питань, надає їм необхідну методичну допомогу, консультує їх з питань підготовки навчально-тематичних планів, програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення; бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально-методичних заходів;

4.11 організовує та забезпечує роботу громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги, надає їм методичну допомогу;

{Підпункт 4.11 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 446/5 від 23.03.2012}

4.12 бере участь у проведенні ліцензійної та акредитаційної експертизи спеціальності "Правознавство", поточних перевірках дотримання державних вимог щодо провадження освітньої діяльності у вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку юристів;

4.13 організовує та забезпечує роботу громадських приймалень із надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення, надає їм методичну допомогу;

4.14 здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, законодавства та діяльності підвідомчих органів та установ юстиції;

4.15 бере участь у розробленні та розповсюдженні методичних матеріалів у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;

4.16 сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

4.17 надає методичну допомогу територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування у приведенні їхніх нормативно-правових актів у відповідність до законодавства;

4.18 здійснює методичне керівництво правовою роботою в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях;

4.19 організовує підвищення кваліфікації працівників юридичних служб територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань, проводить стажування, семінари й наради з працівниками юридичних служб спільно з іншими органами виконавчої влади;

4.20 перевіряє в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях стан правової роботи, надає рекомендації щодо її поліпшення, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

4.21 здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, а також обов’язкових постанов по порту, що приймаються адміністрацією морських портів України згідно зі статтею 17 Закону України "Про морські порти України", веде реєстр цих актів;

{Підпункт 4.21 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1537/5 від 26.07.2013}

4.22 скасовує рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

4.23 перевіряє в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, їх управліннях, відділах, інших структурних підрозділах, адміністрації морських портів України стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

{Підпункт 4.23 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1537/5 від 26.07.2013}

4.24 бере участь у виданні журналів і газет загальноправового характеру; вивчає попит на юридичну літературу, бере участь у плануванні її випуску місцевими видавництвами;

4.25 сприяє створенню організаційних, економічних та інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;

{Підпункт 4.25 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1972/5 від 27.12.2012}

4.26 готує на запит суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;

{Підпункт 4.26 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1972/5 від 27.12.2012}

4.27 забезпечує за дорученням Міністерства юстиції України супроводження провадження у справі про банкрутство державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;

{Підпункт 4.27 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1972/5 від 27.12.2012}

4.28 організовує проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства при порушенні проваджень у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;

{Підпункт 4.28 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1972/5 від 27.12.2012}

4.29 здійснює за дорученням Міністерства юстиції України контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

{Підпункт 4.29 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1972/5 від 27.12.2012}

4.30 забезпечує формування Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та видає довідки з цього Єдиного реєстру за запитами фізичних і юридичних осіб;

{Підпункт 4.30 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1972/5 від 27.12.2012}

4.31 бере участь в організації підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

{Підпункт 4.31 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1972/5 від 27.12.2012}

4.32 бере участь у підвищенні кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

{Підпункт 4.32 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1972/5 від 27.12.2012}

4.33 організовує через структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію повноважень ДВС, виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів України;

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

4.34 установлює та затверджує розміри плати за надання працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану платних послуг;

{Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

4.35 здійснює через структурні підрозділи, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС, контроль за організацією роботи структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС;

{Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

4.36 забезпечує структурні підрозділи районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру у визначених сферах діяльності, бланками та іншою документацією, яка використовується у діяльності цих структурних підрозділів;

{Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

4.37 здійснює контроль за дотриманням порядку реєстрації обтяжень рухомого майна іпотекою та веденням Державного реєстру обтяжень рухомого майна у порядку, визначеному законодавством;

{Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

4.38 організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає заходів до її поліпшення, здійснює керівництво державними нотаріальними конторами та перевірку організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів, контролює дотримання нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання ними правил нотаріального діловодства, забезпечує роботу комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";

{Підпункт  пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1920/5 від 24.12.2012}

4.39 забезпечує і контролює діяльність нотаріального архіву щодо зберігання нотаріальних документів;

4.40 визначає нотаріальний округ, реєструє приватну нотаріальну діяльність, веде та зберігає реєстраційні справи приватних нотаріусів, уносить зміни в реєстраційне посвідчення та анулює його, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса;

4.41 уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю;

{Підпункт  пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1920/5 від 24.12.2012}

4.42 зупиняє, припиняє діяльність нотаріусів, готує обґрунтовані подання на розгляд Мін'юсту щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

4.43 встановлює розміри плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру;

4.44 контролює обіг спеціальних бланків нотаріальних документів;

4.45 контролює своєчасність та правильність унесення нотаріусами записів до Єдиних реєстрів, що діють у системі нотаріату;

4.46 здійснює аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності, узагальнює та регулює нотаріальну практику, готує для нотаріусів роз'яснення в межах своєї компетенції, забезпечує надання нотаріусам методичної допомоги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

{Підпункт пункту 4 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1920/5 від 24.12.2012, № 886/5 від 15.05.2013}

4.47 уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб, приватна нотаріальна діяльність яких не здійснювалася протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю і які не працювали нотаріусами, консультантами державної нотаріальної контори чи помічниками (консультантами) приватних нотаріусів, не були посадовими особами, які здійснюють керівництво та контроль за діяльністю нотаріату та які повинні підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому чинним законодавством, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності;

{Підпункт пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1920/5 від 24.12.2012}

4.48 забезпечує ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру нотаріусів, Державного реєстру правочинів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей;

{Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

4.49 здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів;

4.50 здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу - нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних; забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу;

4.51 здійснює регулювання з урахуванням політики, процедур та систем контролю оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, та зменшення ризиків під час їх діяльності у цій сфері;

4.52 вимагає від суб'єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів для їх усунення; проводить перевірку організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення фінансового моніторингу;

4.53 інформує Мін'юст з метою виконання покладених на нього завдань про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб'єктами первинного фінансового моніторингу та заходи, вжиті для їх усунення; забезпечує зберігання інформації, що надійшла від суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу і правоохоронних органів; одержує від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, необхідну для виконання ним функцій з регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу; застосовує санкції до суб'єктів первинного фінансового моніторингу;

4.54. Організовує взаємодію судів та інших органів державної влади у цивільних та кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів, міжнародних договорів України; забезпечує виконання положень міжнародних договорів України про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах.

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3568/5 від 22.12.2011}

4.55 забезпечує судовий захист прав та інтересів заявників у судах України у випадках, встановлених Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей;

4.56 організовує діяльність регіональних відділень Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини при головних управліннях юстиції в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, які діють у порядку, передбаченому Мін'юстом;

4.57 за дорученням Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини та Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини вивчає факти, збирає докази та надсилає копії матеріалів у справах, що перебувають у провадженні Європейського суду з прав людини, а також іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини;

4.58 за дорученням Мін'юсту представляє інтереси Кабінету Міністрів України, Мін'юсту, ДВС і Укрдержреєстру під час розгляду справ у судах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, готує матеріали до розгляду цих справ, за дорученням ДВС, Укрдержреєстру представляє інтереси ДВС, Укрдержрєстру під час розгляду справ у судах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, готує матеріали до розгляду цих справ;

{Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 916/5 від 20.06.2012}

4.59 здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.

{Підпункт 4.59 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 694/5 від 25.04.2014}

5. Головне управління юстиції з метою організації своєї діяльності:

5.1 організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів підвідомчих органів та установ юстиції, організовує професійне навчання, стажування працівників установ нотаріату, структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру, узагальнює практику роботи з кадрами та готує звіти з цих питань;

5.2 здійснює контроль та координацію діяльності начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції;

5.3 організовує роботу з кадрами в апараті головного управління юстиції, в районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управліннях юстиції, структурних підрозділах, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру;

{Підпункт 5.3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013, № 1841/5 від 02.09.2013}

5.4 готує для подання до Мін'юсту матеріали щодо заохочення та нагородження державними нагородами працівників головного управління юстиції, підвідомчих органів та установ юстиції;

5.5 здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру;

{Підпункт 5.5 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1841/5 від 02.09.2013}

5.6 складає проект штатного розпису та кошторису на утримання головного управління юстиції, який погоджує з головами ДВС та Укрдержреєстру в частині, що стосується структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру, і подає на затвердження заступнику Міністра юстиції - керівнику апарату;

5.7 контролює надходження коштів до спеціального фонду Державного бюджету України та їх облік;

5.8 здійснює бухгалтерський облік витрат на утримання головного управління юстиції, структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру; забезпечує використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням, складає та подає в установленому порядку фінансову звітність;

5.9 здійснює централізований бухгалтерський облік витрат на утримання районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру, нотаріальних контор;

{Підпункт 5.9 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 446/5 від 23.03.2012, № 672/5 від 10.04.2013}

5.10 організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, пов'язаних з роботою підвідомчих органів та установ юстиції, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян;

5.11 забезпечує у межах своєї компетенції дотримання державної таємниці в головному управлінні юстиції, підвідомчих органах та установах юстиції;

5.12 забезпечує в межах своєї компетенції виконання завдань мобілізаційної готовності;

5.13 здійснює контроль у головному управлінні та підвідомчих органах і установах юстиції за дотриманням актів законодавства з питань боротьби з корупцією і злочинністю та забезпечує їх неухильне виконання;

5.14 забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції та здійснення аналізу стану дотримання антикорупційного законодавства.

6. Головне управління юстиції має право:

6.1 залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до його компетенції;

6.2 одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

6.3 скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на нього завдань;

6.4 брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки юридичних кадрів;

6.5 здійснювати перевірки в районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управліннях юстиції та підвідомчих органах та установах юстиції;

6.6 залучати в установленому порядку до перевірок роботи установ нотаріату та приватних нотаріусів завідувачів державних нотаріальних контор, кваліфікованих нотаріусів з інших нотаріальних округів, а також представників відділень Української нотаріальної палати за їхньою згодою;

6.7 залучати в установленому порядку для перевірок роботи атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють судово-експертну діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів, кваліфікованих судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз, підпорядкованих Мін'юсту;

6.8 вносити до Мін'юсту пропозиції щодо призначення дисциплінарного провадження відносно судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів;

6.9 у разі неналежного виконання керівником юридичної служби територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, державного господарського об'єднання, підприємства, установи, організації покладених на нього завдань порушувати питання про притягнення його до відповідальності згідно із законодавством.

{Підпункт 6.10 пункту 6 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1972/5 від 27.12.2012}

7. Головне управління юстиції здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через утворені в установленому порядку районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції.

8. Головне управління юстиції взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до його компетенції.

9. Головне управління юстиції у межах своєї компетенції видає накази, які є обов'язковими для виконання районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними, міжрайонними управліннями юстиції, підвідомчими органами та установами юстиції та посадовими особами.

У випадках, передбачених законодавством, акти головного управління юстиції є обов'язковими для виконання територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, а також громадянами.

Головне управління юстиції, у разі потреби, видає разом з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями спільні акти.

10. Начальник Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим призначається на посаду та звільняється з посади Міністром юстиції України за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Начальники головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі призначаються на посади за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій та звільняються з посад Міністром юстиції України.

{Абзац другий пункту 10 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1457/5 від 19.07.2013, № 694/5 від 25.04.2014}

Начальник головного управління юстиції має двох заступників, на одного з яких покладаються обов'язки представника Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

Заступники начальника головного управління юстиції призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за поданням начальника відповідного головного управління юстиції.

{Абзац четвертий пункту 10 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1457/5 від 19.07.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 694/5 від 25.04.2014}

Заступники начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за погодженням з Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Керівники структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС, призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за поданням Голови ДВС, погодженим з начальником відповідного головного управління юстиції.

{Абзац шостий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1457/5 від 19.07.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 694/5 від 25.04.2014}

Керівник структурного підрозділу головного управління юстиції, що забезпечує реалізацію повноважень у сфері банкрутства, призначається на посаду та звільняється з посади начальником головного управління юстиції за погодженням із керівником структурного підрозділу Мін'юсту, до повноважень якого віднесено забезпечення реалізації державної політики з питань банкрутства.

Заступники керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, керівники структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС, призначаються на посади та звільняються з посад Головою ДВС за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС.

{Абзац восьмий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 3284/5 від 08.11.2011, № 1330/5 від 03.07.2013; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1457/5 від 19.07.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 694/5 від 25.04.2014}

Керівники структурних підрозділів примусового виконання рішень головних управлінь юстиції призначаються на посади та звільняються з посад Головою ДВС за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1457/5 від 19.07.2013}

Керівники структурних підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції за поданням Голови Укрдержреєстру.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1457/5 від 19.07.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 694/5 від 25.04.2014}

Заступники керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, керівники відповідних структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, призначаються на посади та звільняються з посад Головою Укрдержреєстру за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1457/5 від 19.07.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 694/5 від 25.04.2014}

Відбір кандидатур на ці посади проводиться на конкурсній основі, крім випадків, у яких призначення на посади на підставі актів законодавства може здійснюватися без проведення конкурсу.

Начальник головного управління юстиції несе персональну відповідальність за виконання покладених на головне управління юстиції завдань і здійснення ним своїх повноважень, упровадження програми діяльності Кабінету Міністрів України в частині проведення державної правової політики, в межах компетенції установлює ступінь відповідальності заступників начальника головного управління юстиції, керівників структурних підрозділів відповідного головного управління юстиції за керівництво окремими ділянками його діяльності, а також за роботу районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, підвідомчих органів та установ юстиції.

11. Начальник головного управління юстиції:

11.1 очолює головне управління юстиції, здійснює керівництво його діяльністю і підвідомчими органами та установами юстиції, представляє головне управління юстиції у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності головного управління юстиції перед Міністром юстиції України;

11.2 організовує роботу головного управління юстиції, структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС, підвідомчих органів і установ юстиції на виконання завдань, покладених на Мін'юст, його територіальні органи, ДВС;

{Підпункт 11.2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

11.3 вносить на розгляд Міністра юстиції України, Голови ДВС пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у відповідних сферах;

{Підпункт 11.3 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

11.4 забезпечує виконання головним управлінням юстиції Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та доручень Міністра юстиції України, розпоряджень голови відповідної місцевої державної адміністрації;

{Підпункт 11.4 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013, № 1457/5 від 19.07.2013, № 694/5 від 25.04.2014}

11.5 звітує перед Міністром юстиції України щодо виконання покладених на головне управління юстиції завдань та планів роботи;вгору