Документ z0756-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.11.2013, підстава - z1789-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.07.2009 N 282
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 серпня 2009 р.
за N 756/16772
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
служби статистики
N 291 ( z1789-13 ) від 01.10.2013 }
Про затвердження Інструкції щодо заповнення
форми державного статистичного спостереження
N 1-послуги (нерухомість) (річна)
"Надання посередницьких послуг
при операціях з нерухомістю"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету статистики
N 297 ( z0649-10 ) від 26.07.2010 }

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), з метою подальшого вдосконалення
державних статистичних спостережень зі статистики нерухомості та
отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного
статистичного спостереження N 1-послуги (нерухомість) (річна)
"Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю"
(далі - Інструкція), що додається.
2. Респондентам при заповненні форми державного статистичного
спостереження N 1-послуги (нерухомість) (річна) "Надання
посередницьких послуг при операціях з нерухомістю" використовувати
Інструкцію, затверджену цим наказом.
3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.):
3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3.2. Довести Інструкцію, затверджену цим наказом, до відома
головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим,
областях, місті Києві та Управління статистики у місті
Севастополі.
4. Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 2010 року,
підпункт 1.4 пункту 1 наказу Держкомстату від 17.06.2004 N 382
( z0810-04 ) "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм
державних статистичних спостережень з обліку послуг",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.07.2004 за
N 810/9409, та Інструкцію щодо заповнення форми державного
статистичного спостереження N 1-послуги (нерухомість), річна "Звіт
про надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю",
затверджену наказом Держкомстату від 17.06.2004 N 382
( z0813-04 ), зареєстровану в Міністерстві юстиції України
02.07.2004 за N 813/9412.
5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2010 року.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Власенко Н.С.
Голова О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату
27.07.2009 N 282
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 серпня 2009 р.
за N 756/16772

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного
спостереження N 1-послуги (нерухомість) (річна)
"Надання посередницьких послуг
при операціях з нерухомістю"

I. Загальні положення
1.1. Форму державного статистичного спостереження N 1-послуги
(нерухомість) (річна) "Надання посередницьких послуг при операціях
з нерухомістю" (далі - форма N 1-послуги (нерухомість)) заповнюють
юридичні особи, для яких посередницькі послуги в угодах з
нерухомістю є основним видом економічної діяльності, та подають
органу державної статистики за місцезнаходженням. { Пункт 1.1 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету статистики N 297 ( z0649-10 ) від 26.07.2010 }
1.2. Звітним періодом для форми N 1-послуги (нерухомість) є
12 місяців: з 1 січня до 31 грудня звітного року.
1.3. Форма N 1-послуги (нерухомість) складається за
результатами фактичної діяльності за рік.
1.4. При заповненні форми N 1-послуги (нерухомість) усі
кількісні показники наводяться у цілих одиницях, вартісні
показники - з одним десятковим знаком, а показники площі - з двома
десятковими знаками.
II. Порядок заповнення розділу 1
"Основні економічні показники"
2.1. У рядку 01 зазначається середньооблікова кількість
штатних працівників облікового складу, яка заповнюється відповідно
до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої
наказом Держкомстату від 28.09.2005 N 286 ( z1442-05 ),
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за
N 1442/11722.
2.2. У рядку 02 виділяється (із рядка 01) кількість
працівників, що безпосередньо займаються наданням посередницьких
послуг при операціях з нерухомістю.
2.3. У рядку 03 зазначається середня кількість зовнішніх
сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами, яка
заповнюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості
працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005
N 286 ( z1442-05 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
30.11.2005 за N 1442/11722.
2.4. У рядку 04 виділяється (із рядка 03) кількість зовнішніх
сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами, що
безпосередньо займаються наданням посередницьких послуг при
операціях з нерухомістю.
2.5. У рядку 05 враховуються всі доходи від звичайної
діяльності та надзвичайні доходи підприємства (без включення
непрямих податків: податку на додану вартість, акцизного збору
тощо), отримані протягом звітного періоду.
2.6. У рядку 06 виділяється (із рядка 05) дохід від надання
посередницьких послуг при операціях з нерухомістю, які
розподіляються за окремими видами нерухомості (рядки 07-09).
2.7. У рядку 10 враховуються всі витрати від звичайної
діяльності та надзвичайні витрати, які підприємство зазнало
протягом звітного року.
2.8. У рядку 11 виділяються (із рядка 10) витрати на надання
посередницьких послуг при операціях з нерухомістю, які
розподіляються за елементами операційних витрат (рядки 12-16).
2.9. У рядку 17 зазначається прибуток (збиток) до
оподаткування підприємства за звітний рік, який дорівнює різниці
між рядками 05 та 10.
2.10. У рядку 18 виділяється (із рядка 17) прибуток (збиток)
до оподаткування від надання посередницьких послуг при операціях з
нерухомістю, який дорівнює різниці між рядками 06 та 11.
2.11. У рядку 19 зазначаються дані про надані посередницькі
послуги при операціях з нерухомістю, а в рядку 20 - отримані
посередницькі послуги при операціях з нерухомістю в рамках
міжнародної діяльності, тобто які здійснюються між юридичною
особою - резидентом та юридичною особою - нерезидентом. Поняття "нерезиденти" визначено пунктом 1.16 статті 1 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).
2.12. Вартість експорту та імпорту надання посередницьких
послуг при операціях з нерухомістю вказується у тисячах гривень,
перерахованих за офіційним курсом Національного банку України на
момент здійснення операції. При цьому до експорту належать
послуги, що надані резидентом нерезиденту, до імпорту - послуги,
що надані нерезидентом резиденту.
III. Порядок заповнення розділу 2
"Інформація про об'єкти нерухомості,
що брали участь в угодах з нерухомістю"
3.1. У рядках 21-28 зазначаються дані про завершенні угоди: у
графі 1 - дані про кількість угод, у графі 2 - загальна площа
жилих і нежилих приміщень, що брали участь у завершених угодах,
зазначаються у квадратних метрах, земельних ділянок - у гектарах. При заповненні форми N 1-послуги (нерухомість) враховуються
договори купівлі-продажу, наймання, оренди, обміну, приватизації,
дарування, спадкування, окрім договорів з оцінки нерухомості.
3.2. У рядках 29-58 зазначаються види об'єктів нерухомості за
договорами купівлі-продажу нерухомості: у графі 1 - дані про
кількість об'єктів нерухомості, у графі 2 - їх загальна площа
(загальна площа жилих і нежилих приміщень зазначається у
квадратних метрах, земельних ділянок - у гектарах). При цьому кожен об'єкт нерухомості (квартира, житловий
будинок, гараж тощо) повинен відображатися тільки один раз у
відповідному рядку цього розділу, незалежно від того, що він був
об'єктом декількох договорів.
3.3. У рядку 59 "Довідково" зазначаються дані про кількість
повних років фактичної діяльності підприємства на ринку
нерухомості.
Заступник директора
департаменту статистики
послуг І.М.Самченковгору