Про затвердження Порядку визначення центру спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів
Мінтрансзв'язку України; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 16.07.2008867
Документ z0756-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.01.2013, підстава - z2079-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.07.2008 N 867
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2008 р.
за N 756/15447

Про затвердження Порядку визначення центру
спеціального навчання працівників суб'єктів
перевезення небезпечних вантажів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури
N 713 ( z2079-12 ) від 28.11.2012 }

На виконання пункту 4 Порядку проведення спеціального
навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007
N 1285 ( 1285-2007-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок визначення центру спеціального навчання
працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, що
додається.
2. Департаменту безпеки у галузі (Гержод Ю.В.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
2.2. Довести цей наказ до керівників державних департаментів
транспорту, Державної авіаційної адміністрації, Держфлотінспекції
України, Укрзалізниці, підприємств, установ і організацій, що
входять до сфери управління Мінтрансзв'язку, та інших
заінтересованих центральних органів виконавчої влади.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Шевченка В.В.
Міністр Й.Вінський
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра юстиції
України В.В.Лутковська
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
16.07.2008 N 867
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2008 р.
за N 756/15447

ПОРЯДОК
визначення центру спеціального навчання
працівників суб'єктів перевезення
небезпечних вантажів

I. Загальні положення
1. Цей Порядок установлює процедуру визначення центру
спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення
небезпечних вантажів (далі - Центр навчання). Такі працівники
суб'єктів перевезення небезпечних вантажів (далі - працівники)
займаються класифікацією, пакуванням, маркуванням чи нанесенням
знаків небезпеки та інформаційних табло на упаковки, оформленням
транспортних документів, відправленням, перевезенням або
прийманням небезпечних вантажів, проведенням вантажних та інших
операцій, пов'язаних з перевезенням таких вантажів, або є
уповноваженими з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів
залізничним, річковим транспортом. { Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 713 ( z2079-12 ) від 28.11.2012 }
2. Дія цього Порядку не поширюється на центри навчання, що
здійснюють спеціальне навчання працівників суб'єктів перевезення
радіоактивних матеріалів та працівників, що беруть участь у
перевезенні небезпечних вантажів автомобільним транспортом.
3. Визначення Центру навчання здійснює центральний орган
виконавчої влади в галузі транспорту.
4. Для проведення робіт, пов'язаних з визначенням Центрів
навчання, центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту
створює Атестаційну комісію.
5. Атестаційна комісія складається з голови Атестаційної
комісії, заступника голови Атестаційної комісії, відповідального
секретаря Атестаційної комісії та членів Атестаційної комісії.
Чисельний та персональний склад Атестаційної комісії
затверджується наказом центрального органу виконавчої влади в
галузі транспорту.
6. Атестаційну комісію очолює перший заступник (заступник)
керівника центрального органу виконавчої влади в галузі
транспорту, на якого згідно з розподілом обов'язків покладено
забезпечення безпечної роботи транспорту (далі - заступник
керівника центрального органу виконавчої влади в галузі
транспорту).
7. Заступником голови Атестаційної комісії призначається
керівник структурного підрозділу центрального апарату, на якого
покладені функції з організації безпечної роботи транспорту.
8. До складу Атестаційної комісії входять керівники
структурних підрозділів центрального органу виконавчої влади в
галузі транспорту, заступники керівників урядових органів
державного управління та інспекцій, на яких покладені функції
забезпечення безпеки руху, польотів та судноплавства.
9. Опрацювання матеріалів, які надійшли для отримання
свідоцтва про визначення центру спеціального навчання працівників
суб'єктів перевезення небезпечних вантажів (далі - Свідоцтво),
форма якого наведена у додатку 1, ведення реєстру визначених
Центрів навчання і підготовку матеріалів до засідання Атестаційної
комісії здійснює відповідальний секретар Атестаційної комісії
(далі - Відповідальний секретар), який визначається з працівників
структурного підрозділу центрального апарату, відповідального за
організацію роботи з безпеки перевезення небезпечних вантажів.
II. Регламент роботи Атестаційної комісії
1. Для отримання Свідоцтва організація (підприємство,
установа), яка бажає бути визначена як Центр навчання (далі -
організація), подає до центрального органу виконавчої влади в
галузі транспорту заяву про видачу свідоцтва про визначення центру
спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення
небезпечних вантажів (додаток 2) та комплект документів, які
додаються до неї згідно з описом документів, що додаються до заяви
про видачу свідоцтва (додаток 3), і містить:
1.1 копію статуту організації, засвідчену в нотаріальному
порядку;
1.2 порядок проведення спеціального навчання у центрі
навчання;
1.3 копії документів, які підтверджують наявність та технічні
характеристики матеріально-технічного забезпечення спеціального
навчання, що належить заявнику на правах власності або оренди; { Підпункт 1.3 пункту 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства
інфраструктури N 713 ( z2079-12 ) від 28.11.2012 }
1.4 відомості, у яких наводяться вид (види) суб'єктів
перевезення небезпечних вантажів та транспорту, клас (класи)
небезпечних вантажів, види робіт та кваліфікаційний рівень
працівників, для яких планується проведення спеціального навчання;

{ Підпункт 1.5 пункту 1 розділу II виключено на підставі
Наказу Міністерства інфраструктури N 713 ( z2079-12 ) від
28.11.2012 }

1.5 програми та тематичні плани спеціального навчання; { Підпункт 1.5 пункту 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства
інфраструктури N 713 ( z2079-12 ) від 28.11.2012 }
1.6 копії документів, що підтверджують відповідність фахової
підготовки, досвід роботи у сфері перевезення небезпечних вантажів
та проходження спеціального навчання і перевірки знань викладачів,
які здійснюватимуть навчальний процес у Центрі навчання, та копії
документів, що підтверджують роботу в Центрі навчання на постійній
основі не менше двох викладачів з курсу спеціального навчання; { Підпункт 1.6 пункту 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства
інфраструктури N 713 ( z2079-12 ) від 28.11.2012 }
1.7 перелік та кількість наявних в Центрі навчання
нормативно-правових актів та нормативних документів з перевезення
небезпечних вантажів, технічної, технологічної та
навчально-методичної літератури за напрямом діяльності Центру
навчання; { Підпункт 1.7 пункту 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства
інфраструктури N 713 ( z2079-12 ) від 28.11.2012 }
1.8 перелік навчальних та наочних посібників, комп'ютерних
навчальних програм, інтерактивних засобів навчання тощо, які
використовуються в навчальному процесі; { Підпункт 1.8 пункту 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства
інфраструктури N 713 ( z2079-12 ) від 28.11.2012 }
1.9 методичні посібники з викладання кожного курсу
спеціального навчання. { Підпункт 1.9 пункту 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства
інфраструктури N 713 ( z2079-12 ) від 28.11.2012 }

{ Підпункт 1.11 пункту 1 розділу II виключено на підставі
Наказу Міністерства інфраструктури N 713 ( z2079-12 ) від
28.11.2012 }

У разі подання заявником неповного комплекту документів заява
та документи до неї підлягають поверненню. У разі зміни відомостей, що містяться у підпунктах 1.1 - 1.7
цього пункту, організація має повідомити про такі зміни
центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту в
десятиденний строк. { Абзац дванадцятий пункту 1 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 713 ( z2079-12 ) від 28.11.2012 }
2. Заява про видачу Свідоцтва (видачу дубліката) реєструється
Відповідальним секретарем у Журналі обліку заяв та виданих
свідоцтв (додаток 4).
3. На кожну організацію Відповідальним секретарем формується
окрема атестаційна справа з наданих документів для отримання
Свідоцтва та інших документів, що пов'язані з діяльністю цієї
організації.
4. Заступник голови Атестаційної комісії за попереднім
розглядом документів та поданням Відповідального секретаря
протягом п'яти робочих днів після отримання заяви та повного
комплекту документів від організації, яка бажає бути визначена як
Центр навчання, визначає коло осіб, які будуть проводити
експертизу наданих документів.
5. Структурний підрозділ центрального апарату, відповідальний
за організацію забезпечення безпеки перевезення небезпечних
вантажів, розглядає надані документи, складає експертний висновок
щодо відповідності (невідповідності) організації вимогам, які
пред'являються до Центрів навчання, і за один день до засідання
Атестаційної комісії надає його Відповідальному секретарю.
6. Дата засідання Атестаційної комісії визначається у строк,
що не перевищує п'ятнадцяти робочих днів з моменту отримання заяви
центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.
Відповідальний секретар повідомляє членів Атестаційної комісії про
дату та час засідання не пізніше ніж за три робочих дні до
засідання.
7. Відповідальний секретар готує проект протоколу засідання
Атестаційної комісії. Не пізніше ніж за добу до засідання
Атестаційної комісії Відповідальний секретар надає членам
Атестаційної комісії копії матеріалів щодо розгляду зазначених
питань (експертний висновок щодо відповідності (невідповідності)
організації вимогам, які пред'являються до Центру навчання, та
інші документи, необхідні для прийняття рішення при розгляді
питання на засіданні Атестаційної комісії). Оригінал повного
комплекту документів надається голові Атестаційної комісії.
8. Інформацію щодо питань, які розглядаються на засіданні
Атестаційної комісії, представляє Відповідальний секретар.
9. Атестаційна комісія, ознайомившись з результатами
експертного висновку та інших документів, що були залучені при
розгляді відповідних питань на засіданні Атестаційної комісії,
приймає одне з таких рішень: видати Свідоцтво; відмовити у видачі Свідоцтва; переоформити Свідоцтво; видати дублікат Свідоцтва; анулювати Свідоцтво; скасувати рішення, прийняте Атестаційною комісією раніше; визнати недійсним попередньо видане Свідоцтво; прийняти остаточне рішення щодо видачі або анулювання
Свідоцтва в разі розгляду апеляційної справи.
10. Рішення Атестаційної комісії з питань, що наведені в
пункті 9 цього розділу, оформлюється протоколом, який підписують
члени Атестаційної комісії та затверджує заступник керівника
центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту.
11. Відповідальний секретар протягом п'яти робочих днів з
дати прийняття відповідного рішення оформляє і надсилає заявникові
в письмовій формі повідомлення про прийняте рішення. У рішенні про
відмову у видачі Свідоцтва зазначаються підстави відмови.
12. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
Свідоцтва є недостовірність даних у документах, поданих заявником
для отримання Свідоцтва, та/або неможливість заявника забезпечити
якісне навчання згідно з документами, доданими до заяви про видачу
Свідоцтва.
13. У разі відмови у видачі Свідоцтва на підставі виявлення
недостовірних даних у документах, поданих заявником про видачу
Свідоцтва, організація може подати нову заяву про видачу Свідоцтва
не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про
відмову у видачі Свідоцтва.
14. У разі відмови у видачі Свідоцтва на підставі
неможливості заявника забезпечити якісне навчання, указане в заяві
про видачу Свідоцтва, організація може подати нову заяву про
видачу Свідоцтва після усунення причин, що стали підставою для
відмови у видачі Свідоцтва.
15. Рішення про відмову у видачі Свідоцтва може бути
оскаржено в судовому порядку.
16. На підставі позитивного рішення Атестаційної комісії щодо
видачі Свідоцтва, затвердженого наказом центрального органу
виконавчої влади в галузі транспорту, Відповідальний секретар у
п'ятиденний строк оформлює Свідоцтво встановленої форми (додаток
1) та подає його на підпис заступнику керівника центрального
органу виконавчої влади в галузі транспорту.
17. Відповідальний секретар зобов'язаний у десятиденний строк
унести відповідні зміни до реєстру Центрів навчання.
18. Строк дії Свідоцтва становить п'ять років. Початком
строку дії Свідоцтва є дата прийняття наказу центрального органу
виконавчої влади в галузі транспорту про видачу Свідоцтва.
19. У разі, якщо Центр навчання має намір здійснювати
зазначене в Свідоцтві спеціальне навчання після закінчення строку
його дії, нове Свідоцтво отримується ним згідно з цим Порядком.
20. Нове Свідоцтво видається в останній день дії попередньо
виданого Свідоцтва.
21. Центр навчання не може передавати Свідоцтво або його
копію іншій юридичній особі для проведення спеціального навчання.
22. Переоформлення Свідоцтва:
22.1. Підставами для переоформлення Свідоцтва є: зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування
не пов'язана з реорганізацією юридичної особи); зміна місцезнаходження юридичної особи.
22.2. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва
Центр навчання зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до
центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту заяву про
переоформлення Свідоцтва разом із Свідоцтвом, що підлягає
переоформленню, та оригіналами або засвідченими в установленому
порядку копіями відповідних документів, які підтверджують
зазначені зміни.
22.3. Центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту
протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про
переоформлення Свідоцтва та документів, що додаються до неї,
зобов'язаний видати переоформлене на новому бланку Свідоцтво з
урахуванням змін, що є підставою для переоформлення.
22.4. У разі переоформлення Свідоцтва Атестаційна комісія
приймає рішення про визнання недійсним попередньо виданого
Свідоцтва. Відповідальний секретар зобов'язаний у десятиденний
строк унести відповідні зміни до реєстру.
22.5. Строк дії переоформленого Свідоцтва не може
перевищувати строку дії, зазначеного в Свідоцтві, що
переоформлюється.
22.6. Не переоформлене в установлений строк Свідоцтво є
недійсним.
23. Видача дубліката Свідоцтва:
23.1. Підставами для видачі дубліката Свідоцтва є: втрата Свідоцтва; пошкодження Свідоцтва.
23.2. У разі втрати Свідоцтва Центр навчання зобов'язаний
звернутися до центрального органу виконавчої влади в галузі
транспорту із заявою про видачу дубліката Свідоцтва (додаток 5).
23.3. Якщо бланк Свідоцтва не придатний для користування
унаслідок його пошкодження, Центр навчання подає до центрального
органу виконавчої влади в галузі транспорту заяву про видачу
дубліката Свідоцтва та не придатне для користування Свідоцтво.
23.4. Строк дії дубліката Свідоцтва не може перевищувати
строку дії, який зазначався у втраченому або пошкодженому
Свідоцтві.
23.5. Відповідальний секретар зобов'язаний протягом п'яти
робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката Свідоцтва
видати заявникові дублікат Свідоцтва замість утраченого або
пошкодженого.
23.6. У разі видачі дубліката Свідоцтва замість утраченого
або пошкодженого Атестаційна комісія приймає рішення про визнання
недійсним Свідоцтва, що було втрачене або пошкоджене, з унесенням
відповідних змін до реєстру в п'ятиденний строк.
24. Анулювання Свідоцтва:
24.1. Підставами для анулювання Свідоцтва є: заява центру навчання про анулювання Свідоцтва; припинення юридичної особи; виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
організацією для одержання Свідоцтва; неподання в установлений цим Положенням строк повідомлення
про зміну даних, зазначених у документах, передбачених підпунктами
1.1 - 1.7 пункту 1 цього розділу; { Абзац підпункту 24.1 пункту 24
розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 713 ( z2079-12 ) від 28.11.2012 } неможливість Центру навчання забезпечити виконання вимог, що
пред'являються до нього.
24.2. На підставі одного з документів, зазначених в підпункті
24.1 пункту 24 цього розділу, Атестаційна комісія протягом десяти
робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання Свідоцтва
приймає рішення про анулювання Свідоцтва, яке вручається
(надсилається) центру навчання із зазначенням підстав анулювання
не пізніше п'яти робочих днів з дати його прийняття.
24.3. Розгляд питань про анулювання Свідоцтва на підставі
акта про встановлення факту неподання в установлений цим
Положенням строк повідомлення про зміну даних, зазначених у
документах, передбачених підпунктами 1.1 - 1.7 пункту 1 цього
розділу; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих центром навчання для одержання Свідоцтва, здійснюється
Атестаційною комісією з обов'язковим запрошенням представників
Центру навчання. { Підпункт 24.3 пункту 24 розділу II із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства інфраструктури N 713 ( z2079-12 ) від
28.11.2012 }
24.4. Атестаційна комісія повинна мати підтвердження щодо
отримання Центром навчання повідомлення про час та місце розгляду
питання про анулювання Свідоцтва.
24.5. У разі неприбуття представників Центру навчання на
засідання Атестаційної комісії питання про анулювання Свідоцтва
розглядається без їх участі.
24.6. Рішення про анулювання Свідоцтва набирає чинності через
десять днів з дня його прийняття, крім випадків оскарження такого
рішення.
24.7. Центр навчання протягом цього часу може подати скаргу
до Апеляційної ради при Атестаційній комісії на рішення про
анулювання Свідоцтва.
24.8. Порядок розгляду скарги на засіданні Апеляційної ради
та подальший її розгляд на засіданні Атестаційної комісії
встановлено пунктом 25 цього розділу.
24.9. Запис про дату та номер рішення про анулювання
Свідоцтва вноситься до реєстру не пізніше наступного робочого дня
після набрання чинності рішенням про анулювання Свідоцтва.
24.10. У разі анулювання Свідоцтва на підставі акта про
встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про
зміну даних, зазначених у документах, передбачених підпунктами
1.1 - 1.8 пункту 1 цього розділу; акта про виявлення недостовірних
відомостей у документах, поданих організацією для одержання
Свідоцтва, Центр навчання може одержати нове Свідоцтво не раніше
ніж через рік з дати прийняття Атестаційною комісією рішення про
анулювання попереднього Свідоцтва.
24.11. Рішення про анулювання Свідоцтва може бути оскаржено
до Апеляційної ради та в судовому порядку.
25. Порядок розгляду заяв, претензій та скарг Центрів
навчання:
25.1. Розгляд заяв, претензій та скарг здійснює Апеляційна
рада при Атестаційній комісії. Положення про Апеляційну раду та її
склад затверджується наказом керівника центрального органу
виконавчої влади в галузі транспорту.
25.2. Відповідальний секретар здійснює підготовку необхідних
матеріалів до атестаційної справи центру навчання, скарга якого
розглядається на засіданні Апеляційної ради, і представляє їх на
цьому засіданні.
25.3. Рішення Апеляційної ради щодо скарги центру навчання є
підставою для повторного розгляду цього питання на черговому
засіданні Атестаційної комісії.
Директор Департаменту
безпеки у галузі Ю.В.Гержод

Додаток 1
до Порядку визначення центру
спеціального навчання
працівників суб'єктів
перевезення небезпечних
вантажів

Державний Герб України
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО
про визначення центру спеціального
навчання працівників суб'єктів
перевезення небезпечних вантажів
Зареєстроване в Реєстрі
центрів спеціального
навчання працівників
суб'єктів перевезення
небезпечних вантажів
Мінінфраструктури України
"____" _____________ 200_ р.
N UA Мінінфраструктури
України _______
згідно з наказом
Мінінфраструктури України
від ___ N__.
Дійсне до
"____"__________ 200_ р.
Це свідоцтво засвідчує, що ______________________________________
(найменування юридичної особи)
має право здійснювати спеціальне навчання з перевезення
небезпечних вантажів за
----------------------------------------------- видом транспорту |авіаційний |залізничний |морський |річковий | ----------------------------------------------- (непотрібне закреслити)
----------------------------------- класом небезпечного вантажу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | -----------------------------------
видом (видами) робіт ____________________________________________
(наводяться види робіт з небезпечними вантажами)
_________________________________________________________________
--------------------------------------- кваліфікаційним рівнем | керівник | фахівець | робітник | --------------------------------------- (непотрібне закреслити)
Перший заступник
(заступник) Міністра _____________ _____________________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 713 ( z2079-12 ) від 28.11.2012 }

Додаток 2
до Порядку визначення центру
спеціального навчання
працівників суб'єктів
перевезення небезпечних
вантажів

ЗАЯВА
про видачу свідоцтва про визначення центру
спеціального навчання працівників суб'єктів
перевезення небезпечних вантажів

Заявник _________________________________________________________
(найменування юридичної особи, посада, прізвище,
ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
________________________________________________________________,
(місцезнаходження юридичної особи, тел./факс)
організаційно-правова форма ____________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ _________________,
поточний рахунок N _________________ в ________________________,
(найменування кредитної установи)
просить видати свідоцтво на право проведення спеціального
навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів.
З порядком отримання свідоцтва та вимогами проведення
спеціального навчання ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.
___________ _________________ _______________________________
(посада) (підпис заявника) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
"___"_____________ 200 __ р.
Дата і номер реєстрації заяви "___"______________ 200__ р. N ____
________________ ____________ _________________________________
(посада особи) (підпис) (ініціали та прізвище особи,
яка прийняла заяву)

Додаток 3
до Порядку визначення центру
спеціального навчання
працівників суб'єктів
перевезення небезпечних
вантажів

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ОПИС
документів, що додаються до заяви
про видачу свідоцтва

на провадження __________________________________________________
(вид діяльності)
від _____________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
Дата і номер реєстрації заяви "___"___________ 20__ р. N ________
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування документа | Кількість аркушів | Примітки | | з/п | | | | |--------+------------------------+-------------------+----------| | | | | | |--------+------------------------+-------------------+----------| | | | | | |--------+------------------------+-------------------+----------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
__________ _________________ __________________________
(посада) (підпис заявника) (прізвище, ініціали)
М.П.
Прийняв ______________________________________________ документів
(цифрами і словами)
"___"_____________ 20__ р.
_________________________________ _________ ___________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (прізвище, ініціали)
Копію опису отримав
"___"_____________ 20__ р.
______________________________ _________ ____________________
(посада представника суб'єкта) (підпис) (прізвище, ініціали)
Відмітка про дату отримання свідоцтва
Дата "___"______________ 20__ р.
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 713 ( z2079-12 ) від 28.11.2012 }

Додаток 4
до Порядку визначення центру
спеціального навчання
працівників суб'єктів
перевезення небезпечних
вантажів

ЖУРНАЛ
обліку заяв та виданих свідоцтв

---------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування | Іденти- | Дата | Галузь | Рішення | Дата | П.І.Б. |Підпис| |з/п| юридичної |фікаційний|реєст-|навчання|---------------| видачі |заявника| | | | особи | код за |рації | | про | про |свідоцтва| | | | | | ЄДРПОУ |заяви | |видачу|відмову | | | | | | | | | |------+--------| | | | | | | | | |N|дата|N |дата | | | | |---+-------------+----------+------+--------+-+----+--+-----+---------+--------+------| | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Порядку визначення центру
спеціального навчання
працівників суб'єктів
перевезення небезпечних
вантажів

ЗАЯВА
про видачу дубліката свідоцтва про визначення
центру спеціального навчання працівників
суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

Заявник _________________________________________________________
(найменування юридичної особи, посада, прізвище,
ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
________________________________________________________________,
(місцезнаходження юридичної особи, тел./факс)
організаційно-правова форма ____________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ _________________,
поточний рахунок N ___________________ в _______________________,
(найменування кредитної установи)
просить видати дублікат свідоцтва на право проведення
спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення
небезпечних вантажів.
З порядком отримання свідоцтва та вимогами провадження
вказаного виду діяльності ознайомлений і зобов'язуюсь їх
виконувати.
__________ __________________ ________________________________
(посада) (підпис заявника) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
"___"_____________ 200 __ р.
Дата і номер реєстрації заяви "___"______________ 200__ р. N ____
______________ ____________ ______________________________
(посада особи) (підпис) (ініціали та прізвище особи,
яка прийняла заяву)вгору