Документ z0755-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.05.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.07.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

30.05.2018  № 354


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2018 р.
за № 755/32207

Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Внести до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 липня 2015 року № 1038, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 955/27400 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі II:

пункт 11 викласти у такій редакції:

«11. Доручення видає Голова Органу контролю чи особа, яка виконує його обов’язки, у разі створення робочої групи, до складу якої входять: працівники Органу контролю; працівники Органу контролю та працівники Держфінмоніторингу.»;

у пункті 12 слова «центрального апарату та/або територіального органу» виключити;

абзаци другий-п’ятий пункту 15 виключити;

пункт 16 викласти в такій редакції:

«16. Перевірка вважається розпочатою з дати отримання другого примірника доручення керівником суб’єкта первинного фінансового моніторингу (особою, яка виконує його обов’язки), що підтверджується підписом на першому примірнику доручення із зазначенням прізвища, ініціалів, посади, дати отримання другого примірника доручення, та повернення першого примірника доручення керівнику робочої групи, та не може тривати більше ніж 30 робочих днів.

Керівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу (особа, яка виконує його обов’язки) зобов’язаний(а) підтвердити свої повноваження.

Строк перевірки може бути продовжений уповноваженою особою Органу контролю, яка надала доручення, за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи, але не більше ніж на 10 робочих днів.

У разі продовження строку проведення перевірки завірена копія першого примірника доручення із продовженим строком під час перевірки надається або надсилається суб’єкту первинного фінансового моніторингу, що перевіряється.»;

2) у розділі III:

у підпункті 5 пункту 3:

в абзаці шостому слова «або частини» виключити;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

«відмови (ухилення) посадових осіб суб’єкта первинного фінансового моніторингу у наданні суб’єктом первинного фінансового моніторингу частини наявних у суб’єкта первинного фінансового моніторингу документів (інформації), необхідних(ої) для проведення перевірки.»;

3) підпункт 6 пункту 2 розділу IV викласти в такій редакції:

«6) своєчасно та у повному обсязі надавати (оформлювати, засвідчувати) робочій групі достовірну інформацію, документи, копії документів (у яких можна прочитати всі написані в них відомості) або витяги з документів у терміни, встановлені запитами про надання документів, необхідних для проведення перевірки. Документи на ці запити надаються керівнику робочої групи із супровідним листом із зазначенням переліку наданих документів та дати їх надання;»;

4) у розділі V:

у пункті 3:

абзац перший після слів «виїзної перевірки» доповнити словами «та надання суб’єктом перевірки всіх або частини наявних у суб’єкта перевірки документів (інформації)»;

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У разі складання Акта про відмову в проведенні перевірки на підставі абзацу сьомого підпункту 5 пункту 3 розділу III робоча група складає Акт перевірки щодо отриманих під час проведення перевірки частини наявних у суб’єкта перевірки документів (інформації), в якому зазначає інформацію про складання Акта про відмову в проведенні перевірки.».

У зв’язку з цим абзаци другий-четвертий вважати відповідно абзацами третім-п’ятим;

5) абзац перший пункту 2 розділу VII викласти в такій редакції:

«2. Позапланова безвиїзна перевірка здійснюється на підставі письмового доручення Голови Органу контролю, форму якого наведено у додатку 10 до цього Порядку.»;

6) у додатку 1:

рядок «Доручення на проведення перевірки дійсне до «____» ___________ 20___ року.» замінити рядком «Перевірка не може тривати більше ніж 30 робочих днів з дати отримання другого примірника доручення.»;

слова «Термін дії доручення» замінити словами «Строк перевірки»;

7) у додатку 3 слова «М.П.» виключити.

2. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Назарчука І.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
І. Черкаськийвгору