Документ z0743-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.03.2007, підстава - z0052-07

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
N 331 від 23.12.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
25 грудня 1996 р.
за N 743/1768
{ Наказ втратив чинність на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1449 ( z0052-07 ) від 12.12.2006 }
Про затвердження Правил здійснення торговцями
цінними паперами комерційної та комісійної
діяльності по цінних паперах
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями
Держкомісціннихпаперів
N 11/1 ( v11_1312-97 ) від 10.06.97
N 202 ( z0461-03 ) від 20.05.2003
N 326 ( z0760-03 ) від 16.07.2003 )

З метою впорядкування діяльності торговців цінними паперами
та відповідно до статті 3 та пункту 9 статті 7 Закону України "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила здійснення торговцями цінними паперами
комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах
(додаються). 2. Контрольно-правовому управлінню разом з управліннями
регулювання ринку цінних паперів забезпечити державну реєстрацію
Правил здійснення торговцями цінними паперами комерційної та
комісійної діяльності по цінних паперах. 3. Покласти відповідальність за виконання цього наказу на
Члена Комісії М.Волкова.
Голова Комісії О.Мозговий
Затверджено
наказом Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від
23 грудня 1996 року N 331
Правила здійснення торговцями цінними паперами
комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах
1. Загальні положення
Для цілей цих Правил наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні: комісійна діяльність по цінних паперах (брокерська
діяльність) - здійснення цивільно-правових угод щодо цінних
паперів, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки
новому власнику на підставі договорів доручення чи комісії за
рахунок своїх клієнтів. комерційна діяльність по цінних паперах (ділерська
діяльність) - здійснення цивільно-правових угод щодо цінних
паперів, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки
новому власнику від свого імені та за свій рахунок з метою
перепродажу третім особам (ділерська діяльність), крім випадків,
передбачених законодавством. клієнти - фізичні та юридичні особи, що укладають з торговцем
відповідні договори щодо операцій з цінними паперами, в тому числі
інвестиційні фонди, що уклали з торговцем договори на управління
активами інвестиційного фонду. афілійовані особи торговця - засновники; особи, частка яких у
статутному фонді торговця від безпосереднього та/або
опосередкованого володіння становить понад 5%; особи, частка
торговця у статутному фонді яких становить понад 5%; особи, що
знаходяться у трудових відносинах з торговцем. фактори ризику - обставини, які можуть призвести до часткової
або повної втрати коштів клієнта, у тому числі за рахунок зниження
вартості цінних паперів. Усі торговці цінними паперами зобов'язані дотримуватись цих
правил при здійсненні діяльності по цінних паперах.
2. Вимоги до договорів на здійснення комісійної
діяльності по цінних паперах
2.1. При здійсненні комісійної діяльності по цінних паперах
торговці можуть укладати як договори на виконання разового
замовлення, так і договори на обслуговування протягом певного
терміну (далі - договір на обслуговування). Договір на виконання разового замовлення укладається
торговцем та клієнтом і передбачає виконання операції певного виду
з конкретними цінними паперами. Договір на обслуговування передбачає, що торговець протягом
певного терміну виконуватиме разові замовлення клієнта. Разове
замовлення (далі - замовлення) містить доручення клієнта надати
послугу певного виду та виконати певну операцію з конкретними
цінними паперами. Таке замовлення складається клієнтом у письмовій
формі, підписується ним (його уповноваженою особою), а в разі,
якщо клієнтом є юридична особа, також засвідчується його печаткою. У разі виконання торговцем цінними паперами разового
замовлення клієнта через організатора торгівлі таке замовлення
може надаватися в електронному вигляді за умови зазначення такої
можливості у договорі на його обслуговування. ( Пункт 2.1 розділу
2 доповнено абзацом згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 202
( z0461-03 ) від 20.05.2003 )
2.2. В договорі на виконання разового замовлення обов'язково
повинно бути зазначено: 2.2.1. Номер та дату видачі торговцю дозволу на здійснення
діяльності по випуску та обігу цінних паперів. 2.2.2. Вид послуги, яку торговець надає клієнту. Такими
послугами є: а) посередницькі послуги по купівлі цінних паперів; б) посередницькі послуги по продажу цінних паперів; в) посередницькі послуги по обміну цінних паперів; г) інші, передбачені чинним законодавством. Договір на разове замовлення може укладатись тільки на один
із видів послуг. 2.2.3. Опис цінних паперів (в разі, якщо предметом договору є
обмін цінних паперів, повинні бути зазначені описи обмінюваних
цінних паперів). Опис цінних паперів повинен містити: а) вид цінного паперу; б) назву емітента цінного паперу; в) номінальну вартість цінного паперу (у національній чи
іноземній валюті). 2.2.4. Умови виконання договору, що містять термін дії
замовлення (в разі необхідності) та вид замовлення із зазначеного
нижче переліку: - ринкове замовлення на купівлю (РЗК) - замовлення купити
цінні папери за мінімальною ціною; - ринкове замовлення на продаж (РЗП) - замовлення продати
цінні папери за максимальною ціною; - лімітне замовлення на купівлю (ЛЗК) - замовлення купити
цінні папери за ціною, що не перевищує обумовлену; - лімітне замовлення на продаж (ЛЗП) - замовлення продати
цінні папери за ціною, що не нижче ніж обумовлена; - стоп-замовлення на купівлю (СЗК) цінних паперів -
замовлення купити цінні папери в той момент, коли ціна досягне
обумовленого рівня; - стоп-замовлення на продаж (СЗП) цінних паперів - замовлення
продати цінні папери в той момент, коли ціна досягне обумовленого
рівня; - замовлення на термін (ТЗ) - замовлення, яке діє протягом
встановленого терміну; - відкрите замовлення (ВЗ) - замовлення, яке діє до моменту
виконання або відкликання (відміни); - інші, передбачені чинним законодавством. 2.2.5. Перелік обов'язків та прав сторін, у тому числі права
клієнта в разі невиконання або неналежного виконання торговцем
своїх обов'язків по відношенню до клієнта. 2.2.6. Положення про канали та порядок передачі інформації
та зв'язку між клієнтом і торговцем, а також відомості про
уповноважених осіб сторін, через яких сторони підтримують
зв'язок. Оперативне повідомлення про надання доручення на
виконання замовлення може здійснюватись будь-якими засобами
зв'язку (крім телефонного). ( Підпункт 2.2.6 пункту 2.2 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів
N 11/1 ( v11_1312-97 ) від 10.06.97 ) 2.2.7. Умови розрахунків та процент комісійної винагороди,
яку торговець отримує від клієнта в разі належного виконання
договору. 2.2.8. Відповідальність сторін і порядок розгляду спорів, а
саме - обсяг відповідальності сторін, умови, при яких сторони
звільняються від відповідальності, а також застереження щодо
порядку вирішення спорів, що можуть виникнути між сторонами в
процесі виконання договору. 2.2.9. Термін дії, підстави для зміни та припинення договору,
а саме - визначення моменту, з якого договір набуває чинності, до
якого моменту вважається чинним, а також визначення підстав, при
яких він може бути змінений або припиненний та процедури дії
сторін у випадку прийняття рішення про дострокове припинення
договору тощо.
2.3. В договорі на обслуговування обов'язково повинно бути
визначено: 2.3.1. Номер та дату видачі торговцю дозволу на здійснення
діяльності по випуску та обігу цінних паперів. 2.3.2. Предмет договору - надання посередницьких послуг щодо
купівлі, продажу, обміну цінних паперів, інших операцій, не
заборонених чинним законодавством. 2.3.3. Умови розрахунків та процент комісійної винагороди для
всіх видів замовлень, які торговець отримує від клієнта відповідно
до договору на обслуговування. 2.3.4. Вимоги до інших положень договору, викладені в пунктах
2.2.5, 2.2.6, 2.2.8 та 2.2.9.
2.4. Замовлення, яке надається відповідно до договору на
обслуговування, повинно обов'язково містити положення, зазначені в
пунктах 2.2.2, 2.2.3 та 2.2.4. 2.5. Крім того, в договорі або замовленні можуть бути
зазначені особливі умови виконання операції із зазначеного
переліку: - обумовлення про право торговця діяти на свій розсуд - дає
право торговцю виконати договір та/або замовлення клієнта негайно
або відкласти його виконання до більш сприятливої кон'юнктури на
ринку цінних паперів. При такому обумовленні торговець не несе
відповідальності за невиконання замовлення в обумовлені терміни
або за встановленою в ньому ціною; - обумовлення "виконати або відмінити" - означає, що договір
та/або замовлення повинно бути виконано негайно в повному обсязі,
зазначеному в договорі та/або замовленні або не повинно
виконуватись взагалі; - обумовлення "виконати негайно або відмінити" - означає, що
договір та/або замовлення повинно бути виконано негайно навіть в
неповному обсязі, а решта анульована; - обумовлення "виконати в повному обсязі або відмінити" -
означає, що договір та/або замовлення повинно бути виконано в
повному обсязі або не виконуватись взагалі, але не означає, що
договір та/або замовлення повинно виконуватись негайно; - обумовлення "в момент відкриття" (або "в момент закриття")
- означає, що договір та/або замовлення повинно бути виконано в
числі перших (або в числі останніх) після відкриття (закриття)
операційного дня (якщо договір та/або замовлення передбачає його
виконання тільки в межах організаційно оформленого ринку); - обумовлення "ціну не знижувати" (або "ціну не підвищувати")
- означає, що ціна, зазначена в договорі та/або замовленні, не
повинна коригуватись в разі дроблення акцій або з інших
непередбачених обставин. 2.6. Договори, які укладаються торговцем, крім цифрової
нумерації, повинні містити додаткову літеру: - до номеру договору на здійснення комісійної діяльності по
цінних паперах додається літера "К"; - до номеру договору торговців з емітентом на організацію
передплати (підписки) на цінні папери - літера "Е"; - до номеру договору, пов'язаного з операціями з цінними
паперами, які торговець здійснює за власний рахунок - літера "Т";
до номеру договору на управління активами інвестиційних фондів -
літера "У"; до номерів всіх інших договорів - літера "В". Всі
номери договорів у межах однієї серії повинні мати наскрізну
нумерацію. ( Абзац пункту 2.6 в редакції Рішення
Держкомісціннихпаперів N 11/1 ( v11_1312-97 ) від 10.06.97 )
3. Обов'язки торговців цінними паперами
3.1. При виконанні операцій з цінними паперами під час
здійснення комісійної діяльності за договорами з клієнтами
торговці зобов'язані: а) діяти в інтересах клієнта (домагатися найкращого виконання
замовлень клієнта, враховуючи умови, зазначені в договорі,
кон'юнктуру ринку цінних паперів, умови здійснення
розрахунково-клірингових операцій та надання депозитарних послуг,
ризик вибору контрагента та інші фактори ризику); б) попереджати клієнтів (крім випадків володіння інформацією,
що становить комерційну таємницю) про ризики конкретної угоди з
цінними паперами; в) узгоджувати з клієнтом рівень можливого ризику щодо
виконання операцій купівлі-продажу або обміну цінних паперів, у
тому числі щодо ліквідності цінних паперів, що придбаватимуться; г) надавати клієнту інформацію щодо курсів цінних паперів; д) виконувати договори та замовлення клієнтів у порядку їх
надходження, якщо інше не передбачено договором; е) в першу чергу виконувати операції з цінними паперами за
договорами та замовленнями клієнтів, а потім власні операції з
такими ж цінними паперами; є) у разі наявності у торговця зацікавленості, яка
перешкоджає йому виконати замовлення клієнта на найбільш вигідних
умовах, торговець цінними паперами зобов'язаний негайно повідомити
про це клієнта. Якщо в результаті невиконання торговцем обов'язків,
зазначених у цьому пункті, заподіяно збитків клієнту, торговець
зобов'язаний відшкодувати клієнту збитки за свій рахунок згідно з
чинним законодавством. Торговець цінними паперами при наданні реклами своїх послуг
обов'язково повинен зазначати найменування органу, який видав
ліцензію, номер чинної ліцензії та строк її дії. ( Пункт 3.1
розділу 3 доповнено абзацом згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 202 ( z0461-03 ) від 20.05.2003 ) 3.2. При отриманні замовлення на продаж чи обмін іменних
цінних паперів торговець зобов'язаний встановити особу клієнта та
його повноваження щодо іменних цінних паперів. Якщо зазначені
цінні папери не зареєстровані на ім'я клієнта або клієнт не діє за
дорученням власника цінних паперів чи не є його законним
представником, торговець не має права прийняти такий документ як
замовлення. ( Пункт 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Держкомісціннихпаперів N 202 ( z0461-03 ) від
20.05.2003 ) 3.3. На наступний робочий день після проведення операцій з
цінними паперами на виконання договору або замовлення клієнта
торговець зобов'язаний повідомляти клієнта про здійснення операцій
з цінними паперами письмово, а у разі якщо це передбачено
договором також і іншим способом: а) про розмір винагороди, яку вони отримують від клієнта при
здійсненні угоди; б) про вартість розрахунково-клірингових та інших послуг,
пов'язаних з обслуговуванням договорів клієнта, оплата яких
здійснюється за рахунок клієнта; в) про розмір прямих та непрямих винагород, комісійних та
заохочень у грошовій або іншій формі, які вони одержують від інших
фізичних або юридичних осіб у зв'язку з виконанням операції, що є
предметом договору між торговцем та клієнтом; г) про ціну купівлі чи продажу цінних паперів; д) про те, чи були цінні папери, придбані для клієнта у
власності торговця. 3.4. Якщо торговець зберігає цінні папери та/або грошові
кошти клієнта у термін понад 10 днів, то на одинадцятий день він
повинен заблокувати рахунки, на яких обліковуються цінні папери
або грошові кошти клієнта до моменту здійснення розрахунків на
виконання договору або замовлення клієнта, якщо інше не передбачено умовами цього договору або замовлення.
( Пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 11/1 ( v11_1312-97 ) від 10.06.97 ) 3.5. Працівники торговця, які безпосередньо здійснюють
операції з цінними паперами, повинні відповідати вимогам,
встановленим Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку (далі - Комісія). 3.6. Торговці зобов'язані дотримуватись встановлених діючим
законодавством нормативів достатності власних коштів та інших
показників (нормативів), які обмежують ризики по операціях з
цінними паперами. 3.7. Торговці, зобов'язані подавати до Комісії відомості щодо
їх діяльності, у обсязі і терміни, передбачені нормативними актами
Комісії.
3.8. Торговець зобов'язаний розробити Правила проведення
фінансового моніторингу та програми його здійснення. Правила
розробляються з урахуванням вимог чинного законодавства України,
яке регулює питання запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Торговець визначає працівника, відповідального за проведення
фінансового моніторингу. Призначення відповідального працівника,
визначення його прав та обов'язків, повідомлення про його
призначення здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства
України. ( Розділ 3 доповнено пунктом 3.8 згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 326 ( z0760-03 ) від 16.07.2003 )
3.9. Торговці зобов'язані сприяти працівникам спеціально
уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового
моніторингу в проведенні аналізу фінансових операцій, що
підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, та Державній
комісії з цінних паперів та фондового ринку у виконанні функції
регулювання та нагляду за дотриманням вимог Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ). ( Розділ 3 доповнено
пунктом 3.9 згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 326
( z0760-03 ) від 16.07.2003 )
3.10. Торговці не мають права: а) розголошувати комерційну таємницю клієнтів, за винятком
випадків надання такої інформації на вимогу уповноважених
державних органів, відповідно до чинного законодавства; б) запевняти клієнтів в беззаперечному отриманні доходу по
цінних паперах (чи його певного розміру) або у відсутності збитків
від інвестування в цінні папери, робити заяви, які можуть бути
розцінені як гарантії зазначеного; в) при виконанні замовлення клієнта не через організатора
торгівлі ринку цінних паперів здійснювати операції з цінними
паперами без його письмового замовлення; ( Підпункт в) пункту 3.8
розділу 3 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 202
( z0461-03 ) від 20.05.2003 ) г) використовувати грошові кошти та цінні папери клієнтів для
здійснення власних операцій; д) здійснювати операції з цінними паперами клієнтів не в
інтересах клієнта, а виключно з метою отримання винагороди; е) задовольняти вимоги кредиторів за рахунок цінних паперів
та грошових коштів, що належать клієнтам; є) передовіряти виконання замовлень третім особам, якщо це не
передбачено договором з клієнтом; ж) здійснювати комісійну та комерційну діяльність по цінних
паперах, по яких не зареєстрована інформація про випуск та/або не
здійснена реєстрація випуску у порядку, визначеному чинним
законодавством; з) здійснювати обмін одних цінних паперів на інші, якщо в
обміні задіяні цінні папери, емітентом яких є торговець або його
афілійовані особи, крім випадків здійснення спільного
інвестування; ( Підпункт "з" пункту 3.8 із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 11/1 ( v11_1312-97 )
від 10.06.97 ) і) здійснювати види діяльності, не передбачені
чинним законодавством; ( Підпункт "і" пункту 3.8 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 11/1 ( v11_1312-97 )
від 10.06.97 ) ї) надавати фінансові кредити і здійснювати залучення коштів
та майна фізичних і юридичних осіб, якщо це не пов'язано зі
здійсненням комісійної діяльності, спільного інвестування та
управління активами. ( Підпункт "ї" пункту 3.8 в редакції Рішення
Держкомісціннихпаперів N 11/1 ( v11_1312-97 ) від 10.06.97 ) 3.11. При здійсненні торговцем купівлі-продажу цінних паперів
шляхом оприлюднення на заявлених умовах (ціна, мінімальна та
максимальна кількість цінних паперів, термін дії зазначених умов),
торговець зобов'язаний укладати договори на цих умовах. У разі
відмови торговця від укладання договорів на заявлених умовах йому
може бути висунуто позов про примусове укладення такого договору
та/або відшкодування нанесених збитків.
3.12. Торговець зобов'язаний ідентифікувати і повідомити
спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань
фінансового моніторингу про осіб, що здійснюють фінансову
операцію, та її характер у разі встановлення, що ця операція
містить ознаки такої, що згідно з Законом України "Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом" ( 249-15 ) підлягає фінансовому моніторингу, та має право
відмовитися від забезпечення здійснення такої фінансової операції.
( Розділ 3 доповнено пунктом згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 326 ( z0760-03 ) від 16.07.2003 )

4. Порядок ведення та зберігання документів торговцями
цінними паперами
4.1. Торговці зобов'язані вести журнал реєстрації договорів,
пов'язаних з випуском або обігом цінних паперів. Журнал ведеться в хронологічному порядку згідно із зразком
(додаток N 3.1) і повинен містити таку інформацію: а) номер запису по порядку; б) дату і номер договору або замовлення; в) повну назву юридичної особи (прізвище, ім'я по батькові
фізичної особи), з якою укладено договір або від якої отримано
замовлення; г) предмет договору або замовлення; д) термін дії договору (в разі достроковою розірвання
договору вказується дата розірвання). У разі наявності додатків до договорів, вони зберігаються
разом з відповідними договорами. Договори на здійснення діяльності
по випуску та обігу цінних паперів зберігаються окремо за кожним
видом діяльності. 4.2. Торговці зобов'язані вести картки обліку операцій щодо
виконання зазначених договорів (надалі картка). Картка повинна
містити таку інформацію: 4.2.1. Порядковий номер картки, який повинен співпадати з
порядковим номером у журналі реєстрації договорів; 4.2.2. Дата та номер укладеного договору; 4.2.3. Повна назва юридичної особи контрагента або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи контрагента; 4.2.4. Термін дії договору (у разі дострокового розірвання -
причину дострокового розірвання); 4.2.5. Дату отримання від клієнта або покупця цінних паперів
грошових коштів за договором та/або замовленням, їх суму; 4.2.6. У разі виконання договорів Комісії, зазначається дата
та номери договорів, укладених на виконання договорів Комісії; 4.2.7. Дату отримання цінних паперів від клієнта або продавця
цінних паперів, назву цінних паперів (емітент, вид), номінальну
вартість одного цінного паперу, кількість цінних паперів і
загальну вартість, за якою цінні папери обліковуються в балансі (у
разі оплати цінних паперів іноземною валютою вказується сума
еквівалента в національній валюті за курсом Національного банку
України на день оплати, найменування валюти і сума); 4.2.8. Дату перерахування або видачі грошових коштів клієнту
або продавцю цінних паперів, їх суму (у разі оплати цінних паперів
іноземною валютою вказується сума еквівалента в національній
валюті за курсом Національного банку України на день оплати,
найменування валюти і сума); 4.2.9. Дату передачі цінних паперів клієнту або покупцю,
назву цінних паперів (емітент, вид), номінальну вартість одного
цінного папера, кількість цінних паперів і загальну вартість, за
якою цінні папери обліковуються в балансі; 4.2.10. Реквізити документів, що підтверджують отримання або
видачу грошових коштів або цінних паперів. Такими документами є: - акт прийому-передачі цінних паперів або номер та дата
передавального доручення; - виписка з ДЕПО-рахунку (для бездокументарних цінних
паперів); - виписка з особового рахунку; - інші документи. 4.2.11. Суму комісійної винагороди та інших витрат,
пов'язаних з виконанням договору - у разі виконання комісійної
діяльності або діяльності по випуску цінних паперів. 4.3. Картки ведуться по кожному договору окремо. При
виконанні комісійної діяльності або діяльності по випуску цінних
паперів, договори, укладені на виконання вказаної діяльності,
зазначаються в картці згідно з додатком N 3.2, при здійсненні
комерційної діяльності - згідно з додатком N 3.3. Банки, які
здійснюють діяльність з державними цінними паперами, випущеними в
бездокументарній формі, картки згідно з додатками N 3.2 та N 3.3
можуть не вести. Операції у картці реєструються в хронологічному порядку. Картки ведуться в електронному вигляді з обов'язковим
забезпеченням можливості роздруку у будь-який час на вимогу
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її
територіальних органів. Раз на квартал або після закінчення
терміну дії договору картка роздруковується, завіряється
керівником та головним бухгалтером (чи їх заступниками) та
засвідчується печаткою торговця цінними паперами. Картки
зберігаються протягом п'яти років після закінчення терміну дії
договору. Торговець цінними паперами повинен вести картки в
електронному вигляді таким чином, щоб була забезпечена можливість
відновлення втраченої інформації. ( Абзац третій пункту 4.3
розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 326 ( z0760-03 ) від 16.07.2003 )
( Розділ 4 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 11/1
( v11_1312-97 ) від 10.06.97 )
5. Контроль та регулювання діяльності торговців цінними
паперами по випуску та обігу цінних паперів
5.1. Комісія здійснює контроль та регулювання діяльності по
випуску та обігу цінних паперів торговців цінними паперами. 5.2. Комісія має право: встановлювати обов'язкові нормативи достатності власних
коштів торговців та інші показники та вимоги, що обмежують ризики
по операціях з цінними паперами в ході здійснення діяльності по
випуску та обігу цінних паперів (за винятком банківських
операцій); у разі порушення законодавства щодо цінних паперів,
нормативних актів Комісії виносити попередження, зупиняти на
термін до одного року дію дозволів на здійснення діяльності по
випуску та обігу цінних паперів, виданих Комісією, анулювати дію
таких дозволів; у разі виявлення ознак правопорушення у вигляді випуску в
обіг або розміщення незареєстрованих відповідно до чинного
законодавства цінних паперів або діяльності на ринку цінних
паперів без спеціального дозволу (ліцензії) на здійснення
діяльності по випуску та обігу цінних паперів торговцями цінними
паперами - зупиняти всі операції по банківських рахунках
відповідної юридичної особи до виконання або скасування в судовому
порядку рішення про накладення штрафу, за винятком сплати
державного мита із заяв і скарг, що подаються до суду; встановлювати порядок та правила складання звітності та
подання інформації до Комісії; здійснювати контроль за достовірністю інформації, що
надається торговцями цінними паперами та її відповідністю
встановленим вимогам; проводити самостійно чи разом з іншими відповідними
державними органами перевірки та ревізії фінансово-господарської
діяльності торговців цінними паперами; надсилати торговцям цінними паперами обов'язкові для
виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про
цінні папери та вимагати надання необхідних документів відповідно
до чинного законодавства; надсилати матеріали в правоохоронні органи стосовно фактів
правопорушень, за які передбачена адміністративна та кримінальна
відповідальність, якщо до компетенції Комісії не входить
накладення адміністративних стягнень за відповідні правопорушення; надсилати матеріали в органи Антимонопольного комітету
України у разі виявлення порушень антимонопольного законодавства; вилучати під час проведення перевірок на строк до трьох діб
документи, що підтверджують факти порушення актів законодавства
про цінні папери; здійснювати інші заходи щодо регулювання та контролю за
діяльністю торговців в межах встановлених повноважень. 5.3. Рішення Комісії є обов'язковими для виконання.
Додаток N 1
до Правил здійснення торговцями
цінними паперами комерційної та
комісійної діяльності по цінних
паперах
Журнал реєстрації здійснених операцій —————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |N та да-|Дата| Отримано |Рек-| |п/п|та дого-|про-|—————————————————————————————————————————|ві- | | |вору з |ве- |Сума |Назва|Номіна-|Кіль-|Загальна су-|зити| | |клієнтом|ден-|грошових|цін- |льна |кість|ма, якою цін|до- | | |та/або |ня |коштів |ного |вартіс-|цін- |ні папери об|ку- | | |разового|опе-|(грв./кі|папе-|ть од- |них |ліковуються |мен-| | |замов- |ра- |лькість |ру |ного |папе-|в балансі |та | | |лення |ції |од. в |(вид,|цінного|рів |(грв./кіль- | | | | | |інозем- |емі- |паперу |(шт.)|кість од. в | | | | | |ній ва- |тент)|(грв.) | |іноземній | | | | | |люті) | | | |валюті | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— продовження таблиці —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Дата | Видано |Рек- | |про- |————————————————————————————————————————————————————|візи-| |ве- |Сума грошо- |Назва |Номі- |Кіль-|Загальна су-|Сума |ти | |дення|вих коштів |цінно-|нальна|кість|ма, за якою |комі- |доку-| |опе- |(грв./кіль- |го па-|вар- |цін- |цінні папери|сійної|мента| |рації|кість од. в |перу |тість |них |обліковують-|вина- | | | |іноземній |(вид, |одного|папе-|ся в балансі|городи| | | |валюті) |емі- |цінно-|рів |(грв./кіль- | | | | | |тент) |го па-|(шт.)|кість од. в | | | | | | |перу | |іноземній | | | | | | |(грв.)| |валюті) | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 3.1
до Правил здійснення торговцями
цінними паперами комерційної та
комісійної діяльності по цінних
паперах
Журнал реєстрації договорів —————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Дата та N |Повна назва |Предмет |Термін дії договору | |п/п1)|договору/ |юридичної або |договору |або замовлення, у | | |замовлення|прізвище, ім'я,|або замов-|разі дострокового | | | |по батькові |лення |розірвання - дата | | | |фізичної особи,| |розірвання | | | |з якою укладено| | | | | |договір або від| | | | | |якої надійшло | | | | | |замовлення | | | |—————+——————————+———————————————+——————————+————————————————————| | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1) Номер по порядку для договорів, які укладаються на
виконання договору комісії або для замовлень до договорів на
брокерське обслуговування, не заповнюється.
( Додаток N 3.1 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів
N 11/1 ( v11_1312-97 ) від 10.06.97 )
Додаток N 3.2
до Правил здійснення торговцями
цінними паперами комерційної та
комісійної діяльності по цінних
паперах
Картка обліку операцій за договором N _____ від __________ 19_ р.
Назва іншої договірні сторони ___________________________________
Термін дії договору до __________________________________________
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |N та дата|Рекві-|Дата | Отримано | Видано |Реквізити| |п/п|угоди, |зити |про- |————————————————————————————————————+—————————————————————————————————————————————|документа| | |укладеної|іншої |веде-|Сума|Назва|Номіна-|Кіль- |Загальна |Сума |Назва цін-|Номіна-|Кількість|Загальна | | | |на вико- |дого- |ння |гро-|цін- |льна |кість |сума, за |грошо-|ного папе-|льна |цінних |сума, за | | | |нання до-|вірної|опе- |шо- |ного |варті- |цінних|якою цінні|вих |ра (вид, |варті- |паперів |якою цін-| | | |говору, |сторо-|рації|вих |папе-|сть од-|папе- |папери |коштів|емітент) |сть од-|(шт.) |ні папери| | | |N від |ни | |кош-|ра |ного |рів |обліковую-|(грн.)| |ного | |облікову-| | | | | | |тів,|(вид,|цінного|(шт.) |ться в ба-| | |цінного| |ються в | | | | | | |грн.|емі- |папера | |лансі | | |папера | |балансі | | | | | | | |тент)|(грн.) | |(грн.) | | |(грн.) | |(грн.) | | |———+—————————+——————+—————+————+—————+———————+——————+——————————+——————+——————————+———————+—————————+—————————+—————————| | 1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 | 7 | 8| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітки:
Загальна сума комісійної винагороди та інших витрат,
пов'язаних з виконанням договору комісії: ___________________ грн. При отриманні або видачі грошових коштів або цінних паперів
від замовника колонки 2 та 3 не заповнюються.
( Доповнено додатком N 3.2 згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 11/1 ( v11_1312-97 ) від 10.06.97 )
Додаток N 3.3
до Правил здійснення торговцями
цінними паперами комерційної та
комісійної діяльності по цінних
паперах
Картка обліку операцій за договором N _____ від __________ 19_ р.
Назва іншої договірної сторони __________________________________
Термін дії договору до __________________________________________
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Дата | Отримано | Видано |Реквізити| |п/п|прове-|———————————————————————————————————————+—————————————————————————————————————————————|документа| | |дення |Сума |Назва |Номіна-|Кіль- |Загальна |Сума |Назва цін-|Номіна-|Кількість|Загальна | | | |опера-|грошо-|цінно-|льна |кість |сума, за |грошо-|ного папе-|льна |цінних |сума, за | | | |ції |вих |го па-|варті- |цінних|якою цінні|вих |ра (вид, |варті- |паперів |якою цін-| | | | |коштів|пера |сть од-|папе- |папери |коштів|емітент) |сть од-|(шт.) |ні папери| | | | |(грн.)|(вид, |ного |рів |обліковую-|(грн.)| |ного | |облікову-| | | | | |емі- |цінного|(шт.) |ться в ба-| | |цінного| |ються в | | | | | |тент) |папера | |лансі | | |папера | |балансі | | | | | | |(грн.) | |(грн.) | | |(грн.) | |(грн.) | | |———+——————+——————+——————+———————+——————+——————————+——————+——————————+———————+—————————+—————————+—————————| | | | | | | | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1) При здійсненні комерційної діяльності.
( Доповнено додатком N 3.3 згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 11/1 ( v11_1312-97 ) від 10.06.97 )вгору