Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З

N 93/395 від 27.08.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
10 вересня 2002 р.
за N 741/7029
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1581/829 ( z1342-16 ) від 20.09.2016 }
Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
щодо виготовлення парфумерно-косметичної продукції
з використанням спирту етилового

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) і постанови
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності щодо виготовлення парфумерно-косметичної продукції з
використанням спирту етилового (додаються).
2. Управлінню ліцензування Головного управління реєстрації та
ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємства (О.В. Єфремов), Управлінню ліцензування
та контролю за виробництвом алкоголю та тютюну Департаменту з
питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом
та обігом підакцизних товарів Державної податкової адміністрації
України (Є.В. Ярова) в установленому порядку забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Начальнику Головного управління громадських зв'язків та
масово-роз'яснювальної роботи Державної податкової адміністрації
України Косарчуку В.П. після державної реєстрації наказу
забезпечити публікацію його в засобах масової інформації.
4. Начальнику управління справами Державної податкової
адміністрації України Коваленку В.В. у десятиденний термін після
державної реєстрації наказу забезпечити його тиражування та
надсилання до державних податкових адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва Третьякова С.І. та заступника Голови Державної
податкової адміністрації України Оперенка Г.М.
Т.В.о. Голови Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва В.П. Загородній
В.о. Голови Державної податкової
адміністрації України Ф.О. Ярошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики та
підприємництва та Державної
податкової адміністрації
України
27.08.2002 N 93/395
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2002 р.
за N 741/7029
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності щодо
виготовлення парфумерно-косметичної продукції
з використанням спирту етилового
1. Загальні положення
1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності
щодо виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням
спирту етилового (надалі - Ліцензійні умови) розроблені відповідно
до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), "Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв
та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування".
1.2. Ліцензійні умови визначають організаційні, технічні,
технологічні та кваліфікаційні вимоги провадження господарської
діяльності з виготовлення парфумерно-косметичної продукції з
використанням спирту етилового.
1.3. Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання
суб'єктами господарювання, незалежно від організаційно-правових
форм та форм власності, які виготовляють парфумерно-косметичну
продукцію з використанням спирту етилового і отримали ліцензію на
цей вид господарської діяльності.
1.4. Ліцензії на виготовлення парфумерно-косметичної
продукції з використанням спирту етилового видає Департамент з
питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом
та обігом підакцизних товарів Державної податкової адміністрації
України (далі - Департамент).
1.5. Департамент має право відмовити у видачі ліцензії
суб'єкту господарювання при недостовірності даних у документах,
поданих заявником для отримання ліцензії, та невідповідності
заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам.
1.6. Термін дії ліцензії на право провадження господарської
діяльності з виготовлення парфумерно-косметичної продукції з
використанням спирту етилового становить три роки, а плата за неї
справляється у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2. Організаційні та кваліфікаційні вимоги
2.1. Суб'єкт господарювання, який провадить господарську
діяльність з виготовлення парфумерно-косметичної продукції з
використанням спирту етилового, повинен мати: 2.1.1. Виробничі цехи, дільниці для виготовлення
парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового,
склади для зберігання сировини і готових виробів та лабораторію
для здійснення контролю за виробництвом. 2.1.2. Довідку про внесення місць зберігання спирту етилового
до Єдиного державного реєстру місць зберігання. 2.1.3. Журнали щодо обліку спирту етилового, виготовлення
парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового,
технологічного та хімічного контролю. Журнали мають бути
пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою підприємства.
2.2. На момент подання заяви про видачу ліцензії суб'єкт
господарювання повинен бути власником або відповідно до інших не
заборонених законодавством підстав володіти та/або користуватися
приміщеннями та обладнанням, що забезпечують повний технологічний
цикл виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням
спирту етилового, в тому числі місць зберігання спирту, за умови,
що використання таких приміщень (у тому числі місця зберігання
спирту) та обладнання здійснює тільки один суб'єкт підприємницької
діяльності.
2.3. Забороняється виробництво парфумерно-косметичної
продукції з використанням спирту етилового без наявності внесених
місць зберігання спирту до Єдиного державного реєстру місць
зберігання.
2.4. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити
відповідність стану місць зберігання спирту етилового вимогам
будівельних, технологічних, протипожежних, санітарних норм та
правил.
2.5. Наявність у штаті суб'єкта господарювання, принаймні,
одного спеціаліста, який здійснює організацію технологічного
процесу, та одного спеціаліста, що відповідає за дотримання
технохімічного контролю виготовлення парфумерно-косметичної
продукції з використанням спирту етилового, які мають вищу або
середню спеціальну освіту відповідного професійного спрямування.
2.6. Суб'єкт господарювання зобов'язаний: 2.6.1. Використовувати спирт етиловий лише за цільовим
призначенням - тільки на виготовлення парфумерно-косметичної
продукції. Застосовувати чинні норми втрат спирту етилового при
виготовленні парфумерно-косметичної продукції з його
використанням. 2.6.2. Дотримуватись "Инструкции по приемке, хранению,
отпуску, транспортированию и учету этилового спирта", затвердженої
Мінхарчопромом СРСР 25 вересня 1985 року ( n0002400-85 ), при
виготовленні продукції з його вмістом. 2.6.3. Своєчасно надавати Департаменту достовірну звітність
щодо отримання і використання спирту етилового.
3. Технологічні та технічні вимоги
3.1. Суб'єкт господарювання повинен мати: 3.1.1. Технологічну документацію (стандарти, регламенти,
технологічні інструкції, рецептури), яка стосується виготовлення
парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового.
Суб'єкт господарювання має забезпечити виробництво цієї продукції
згідно з вимогами зазначеної документації. 3.1.2. Власну акредитовану лабораторію. 3.1.3. Обладнання, що забезпечує дотримання технологічного
процесу виготовлення парфумерно-косметичної продукції з
використанням спирту етилового. 3.1.4. Повірені в органах Держстандарту
контрольно-вимірювальні прилади.
3.2. Суб'єкт господарювання зобов'язаний виготовляти
парфумерно-косметичну продукцію з використанням спирту етилового у
відповідності до вимог чинного законодавства України.
Начальник Головного управління
реєстрації та ліцензування О.В. Єфремов
Заступник начальника
управління ліцензування та
контролю за виробництвом алкоголю
та тютюну Департаменту з питань
адміністрування акцизного збору
і контролю за виробництвом та обігом
підакцизних товарів Ю.А. Бабенко


Публікації документа