Документ z0738-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.06.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.08.2019. Подивитися в історії? )

академічний.».

У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий, вісімнадцятий вважати відповідно абзацами двадцятим, двадцять першим;

абзац двадцятий після слова «строки» доповнити словом «підготовки»;

4) пункт 6.4 викласти в такій редакції:

«6.4. Планування підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) військовослужбовців у навчальних частинах (центрах) для проходження військової служби за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу проводиться щорічно до 01 листопада з поточним уточненням перед початком кожного періоду навчання.

Перелік посад, ВОС, типу озброєння і військової техніки, за якими здійснюється підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації) осіб рядового, сержантського і старшинського складу в навчальних частинах (центрах), визначається Генеральним штабом Збройних Сил України та щорічно до 01 вересня доводиться до військ (сил).

Штаби видів, родів військ і сил, органи військового управління Збройних Сил України, структурні підрозділи Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України (далі - штаби) на підставі наявної потреби у підготовці (перепідготовці, підвищенні кваліфікації) рядового, сержантського і старшинського складу на рік та очікуваних протягом наступного року обсягів прийому кандидатів на військову службу за контрактом опрацьовують та до 15 жовтня подають до Генерального штабу Збройних Сил України заявки на навчання військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу у наступному році для підпорядкованих військових частин (додаток 17).

Визначення потреби у військовослужбовцях рядового складу, сержантського і старшинського складу для доукомплектування Збройних Сил України здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил України.

Генеральний штаб Збройних Сил України з урахуванням можливостей навчальних частин (центрів) до 01 листопада складає орієнтовний план підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом Збройних Сил України на наступний рік та у встановленому порядку доводить його та терміни початку навчання до штабів для виконання.

Штаби за 15 днів до початку навчання подають до Генерального штабу Збройних Сил України уточнені заявки за формою, наведеною в додатку 17 до цієї Інструкції, щодо направлення на підготовку відібраних кандидатів на навчання за визначеними спеціальностями.

Генеральний штаб Збройних Сил України не пізніше як за тиждень до початку навчання видає та доводить до штабів розпорядження про направлення до навчальних частин (центрів) відібраних кандидатів із зазначенням кількості осіб, які прибудуть до навчальних частин (центрів), переліку посад, ВОС, типу озброєння і військової техніки, за якими буде проводитися підготовка, її тривалості та дати прибуття до навчальних частин (центрів).

Військовослужбовці за день до початку занять прибувають до навчальних частин (центрів).»;

5) у пункті 6.5:

абзац перший викласти в такій редакції:

«6.5. Після успішного завершення підготовки в навчальних частинах (центрах) та у військових навчальних закладах військовослужбовці отримують документи про завершення підготовки та направляються для подальшого проходження військової служби до військових частин, з яких вони були відряджені на навчання. Форми документів про закінчення підготовки, порядок їх виготовлення, видачі та обліку визначає Генеральний штаб Збройних Сил України.»;

в абзаці другому слова «з яких вони прибули на підготовку до навчальних центрів» замінити словами «з яких вони були відряджені на підготовку до навчальних частин (центрів) та військових навчальних закладів»;

6) абзац другий пункту 6.6 після першого речення доповнити новими реченнями такого змісту: «Зарахування на навчання, призначення слухачами курсів, прийняття на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, присвоєння первинного військового звання сержантського або старшинського складу (у разі потреби) здійснюється наказом по особовому складу керівника військового навчального закладу. Цей наказ є підставою для звільнення з посад і виключення військовослужбовців зі списків особового складу військових частин за попереднім місцем проходження військової служби та направлення їх на підготовку.»;

7) у пункті 6.9:

у підпункті 1 слова «Навчальних центрів» замінити словами «Навчальних частин (центрів)»;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

«4) Військових навчальних закладів іноземних держав - для підготовки для призначення на вищі посади сержантського і старшинського складу.»;

8) у пункті 6.16:

абзац перший доповнити словами «та в складі чергових змін (екіпажів, розрахунків, обслуг)»;

абзац другий після слів «при військових навчальних закладах» доповнити словами «та у навчальних частинах (центрах) за кваліфікаційними рівнями, визначеними Генеральним штабом Збройних Сил України,»;

після абзацу сьомого доповнити пункт новим абзацом восьмим такого змісту:

«в інших випадках - за потребою та в обсягах, визначених Генеральним штабом Збройних Сил України.».

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.

6. У розділі VII:

1) абзац перший пункту 7.5 викласти в такій редакції:

«7.5. Щорічне оцінювання військовослужбовців проводиться до 30 листопада календарного року, а осіб рядового, сержантського і старшинського складу військових частин (підрозділів), які виконують завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій,- після завершення виконання завдань за призначенням.»;

2) в абзаці першому пункту 7.15 слова «Інструкцією про надання» замінити словами «Інструкцією з надання».

7. Пункт 8.12 розділу VIII викласти в такій редакції:

«8.12. Військовослужбовець не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку відпустки, визначеного графіком відпусток, подає командиру підрозділу рапорт про надання відпустки, в якому зазначається:

вид відпустки;

тривалість відпустки в календарних днях;

потреба виплати грошової допомоги на оздоровлення;

адреса, за якою буде проводитися відпустка, та контактний номер телефону для оповіщення;

вид транспорту, обраний для слідування у відпустку, тривалість часу для проїзду до місця проведення відпустки в межах України та у зворотному напрямку, який потрібен з огляду на віддаленість місця проведення відпустки;

пропозиція щодо тимчасового покладання на час відпустки виконання обов’язків військовослужбовця на іншу посадову особу (за потреби).

Рапорт військовослужбовця, підписаний командиром підрозділу, за підпорядкованістю подається для прийняття рішення командиру військової частини через штаб військової частини.

Розрахунок часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, здійснює штаб військової частини з огляду на віддаленість і тривалість проїзду до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку за видом транспорту, обраним військовослужбовцем (але не більше двох діб в один кінець), та з урахуванням пропозиції військовослужбовця. У разі поділу щорічної основної відпустки на частини (більш як 10 календарних днів) час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки та назад, додається до кожної її частини. У разі проведення відпустки за кордоном час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки та назад, визначається з огляду на вид транспорту, використаного військовослужбовцем, та віддаленість від місця проходження військової служби до державного кордону України в напрямку проведення відпустки.

Військовослужбовцям, які вибувають у відпустку, видаються відпускні квитки встановленого зразка.

Військовослужбовець, який не вибув до зазначеного в рапорті місця проведення відпустки або не в змозі надати підтвердження постановки на облік, прибуває до військової частини наступного дня після закінчення строку відпустки, визначеного пунктами 1, 12, 18 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».».

8. У розділі IX:

1) у пункті 9.6:

абзац перший викласти в такій редакції:

«9.6. Підготовка військовослужбовців строкової військової служби проводиться в порядку, визначеному розділом VI цієї Інструкції, з дотриманням вимог, визначених пунктами 201, 202 Положення.»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Після успішного завершення підготовки військовослужбовцям видається документ про завершення навчання.»;

2) у пункті 9.7 слова «у навчальних центрах» замінити словами «у навчальних частинах (центрах)».

9. У розділі Х:

1) у пункті 10.1 слова «можуть бути призвані» замінити словами «підлягають призову»;

2) у пункті 10.12:

в абзаці п’ятому слова «згідно із завданням, визначеним Генеральним штабом Збройних Сил України» замінити словами «згідно з визначеними для них завданнями»;

абзаци двадцять другий-двадцять сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзаци двадцять восьмий-тридцятий вважати відповідно абзацами двадцять другим-двадцять четвертим.

10. В абзаці двадцять другому пункту 14.10 розділу XIV слово і цифри «пунктом 2.16» замінити словом і цифрами «пунктом 2.17».

11. У тексті Інструкції слова «атестація на присвоєння первинного військового звання офіцерського складу» у всіх відмінках замінити словами «атестація на присвоєння військового звання офіцерського складу» у відповідних відмінках.

12. У додатках до Інструкції:

1) додаток 2 викласти в такій редакції:

"


Додаток 2
до Інструкції
про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України
(пункт 1.5 розділу І)

Зразок

РЕЗЕРВ
кандидатів для просування по службі Генерального штабу Збройних Сил України

Начальник Головного
управління персоналу -
заступник начальника
Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенант


В. Василенко

";

2) доповнити Інструкцію після додатка 8 новим додатком 9 такого змісту:

"


Додаток 9
до Інструкції
про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України
(пункт 3.20 розділу III)

Зразок

ДОВІДКА
про проходження служби (трудову діяльність)

".

У зв’язку з цим додатки 9-18 вважати відповідно додатками 10-19;

у тексті Інструкції посилання на додатки 9-18 замінити посиланнями відповідно на додатки 10-19;

3) у назві та у тексті додатка 10 слово «первинного» виключити;

4) додаток 12 виключити.

У зв’язку з цим додатки 13-19 вважати відповідно додатками 12-18;

у тексті Інструкції посилання на додатки 13-19 замінити посиланнями відповідно на додатки 12-18;

5) додаток 16 доповнити новим пунктом 14 такого змісту:

«14. Довідка про відсутність зобов’язань, покладених на особу судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, установленому законом (отримується особисто в Державній виконавчій службі України за місцем реєстрації).»;

6) додаток 17 викласти в такій редакції:

"


Додаток 17
до Інструкції
про організацію виконання
Положення про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України
(пункт 6.4 розділу VI)

Зразок

ЗАЯВКА
на навчання військовослужбовців рядового, сержантського
і старшинського складу в __________ році для підпорядкованих
військових частин військ (сил) Збройних Сил України

".

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО. Яциновгору