Документ z0738-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.06.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.08.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.06.2019  № 315


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 липня 2019 р.
за № 738/33709

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

Відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153, з метою удосконалення порядку проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454, що додаються.

2. Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

С. Полторак


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
18 червня 2019 року № 315


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 липня 2019 р.
за № 738/33709

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

1. У пункті 1.5 розділу I після підпункту 5 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Встановлення, зміна або припинення правових відносин з громадянами України, які реалізуються наказами по особовому складу у військових частинах, здійснюються за рішеннями судів, що набрали законної сили, та наказами посадових осіб про накладення дисциплінарних стягнень, виданих згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

Накази по особовому складу щодо встановлення правових відносин з громадянами України видаються з урахуванням їх відповідності вимогам до кандидатів на посади, визначеним Міністерством оборони України.».

2. У розділі II:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. На військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу, а також на навчання курсантів вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (далі - військові навчальні заклади) приймаються громадяни України, визначені Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», та військовослужбовці інших військових формувань.

Право на укладення від імені Міністерства оборони України контракту про проходження військової служби надається:

1) посадовій особі, яка має право видавати накази по особовому складу та до повноважень якої належить призначення на відповідні посади, з:

військовозобов’язаними та резервістами, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на військові посади, що належать до її номенклатури посад;

військовослужбовцями, які приймаються на військову службу за контрактом та призначені або призначаються на військові посади, що належать до її номенклатури посад;

військовослужбовцями військової служби за призовом осіб офіцерського складу або військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, та з особами, звільненими з військової служби, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;

військовослужбовцями, яким продовжено військову службу за контрактом на відповідних посадах після визнання військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;

військовослужбовцями, яким продовжено військову службу понад граничний вік перебування на військовій службі;

2) керівнику вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти (далі - військовий навчальний заклад) з:

курсантами цих закладів - про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу або офіцерського складу після закінчення військового навчального закладу;

слухачами, ад’юнктами і докторантами денної форми навчання - про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу у разі закінчення строку контракту під час навчання;

слухачами курсів за програмою підготовки офіцерів тактичного рівня - про проходження військової служби на посадах сержантського і старшинського складу на час підготовки та про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення підготовки;

громадянами України, які за державним замовленням пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до присвоєння військових звань офіцерського складу - про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення підготовки.

Право на укладення від імені Міністерства оборони України контракту про навчання з курсантами військового навчального закладу надається керівнику цього військового навчального закладу.»;

2) у пункті 2.3:

в абзаці восьмому слово і цифри «пунктом 2.16» замінити словом і цифрами «пунктом 2.17»;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

«Після закінчення особливого періоду або оголошення демобілізації зазначені військовослужбовці за бажанням продовжують військову службу за контрактом.»;

абзаци дев’ятнадцятий, двадцятий виключити;

3) абзац третій пункту 2.6 викласти в такій редакції:

«Посади, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, визначено Переліком посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2018 року № 410, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 вересня 2018 року за № 1017/32469. Вимоги до стану здоров’я таких військовослужбовців визначено Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800.»;

4) в абзаці дев’ятому пункту 2.13 слова і цифри «згідно з Інструкцією про надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 28 липня 2016 року № 388, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2016 року за № 1141/29271 (далі - Інструкція про надання доповідей і донесень про події, порушення та їх облік)» замінити словами і цифрами «згідно з Інструкцією з надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, військові адміністративні правопорушення та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 29 листопада 2018 року № 604, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2018 року за № 1451/32903 (далі - Інструкція з надання доповідей і донесень про події, порушення та їх облік)»;

5) у пункті 2.15:

в абзаці першому цифри «35» замінити цифрами «36»;

в абзаці другому слова «Інструкцією про надання» замінити словами «Інструкцією з надання»;

абзац третій доповнити реченням такого змісту: «Курсанти, які до навчання проходили військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та військову службу за контрактом, відраховуються з навчання і направляються до військових частин, з яких вони прибули на навчання. Рішення про продовження військової служби такими військовослужбовцями приймають посадові особи, визначені абзацами другим, третім пункту 227 Положення.»;

в абзаці четвертому слова «У такому разі курсанти» замінити словами «Інші курсанти»;

6) пункт 2.16 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«З громадянами, які в добровільному порядку зараховуються на курси за програмою підготовки офіцерів тактичного рівня перед початком навчання укладаються контракти про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу та контракти про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення підготовки. Контракт про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу набуває чинності після успішного закінчення курсів з дати присвоєння первинного офіцерського звання. З цієї самої дати закінчується дія контракту про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-восьмий вважати відповідно абзацами шостим-дев’ятим;

7) в абзаці першому пункту 2.18 слова «які не досягли граничного віку перебування на військовій службі та мають вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра:» замінити словами «визначених статтею 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»:»;

8) у пункті 2.21:

в абзаці десятому слова «а також за встановленими формами письмові згоди на використання та обробку персональних даних,» замінити словами «а також повідомляються про обробку персональних даних за формою, визначеною Порядком обробки і захисту персональних даних у Міністерстві оборони України, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 26 грудня 2014 року № 926, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2015 року за № 71/26516 (далі - Повідомлення про обробку персональних даних), а також»;

в абзаці сорок першому слово і цифри «пунктом 2.16» замінити словами «цим пунктом»;

9) в абзаці дев’ятому пункту 2.23 слова «та його письмову згоду на збір та обробку персональних даних» замінити словами «, Повідомлення про обробку персональних даних».

3. У розділі III:

1) пункт 3.2 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Обчислення строку вислуги у військовому званні молодший лейтенант один рік після прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу застосовується до військовослужбовців, які проходили військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу за другим або наступним контрактом.»;

2) в абзаці третьому пункту 3.8 слова «З введенням воєнного стану військовослужбовцям сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), призначеним на посади офіцерського складу» замінити словами «З оголошенням стану війни в державі особам сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які призначені на посади офіцерського складу у воєнний час і успішно виконують службові обов’язки»;

3) в абзаці третьому пункту 3.13 слова «У воєнний час» замінити словами «З оголошенням стану війни»;

4) пункт 3.20 викласти в такій редакції:

«3.20. Громадяни, які мають спеціальні звання або класні чини та які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, приймаються на військову службу за контрактом з переатестуванням у військовому званні з урахуванням їх рівня освіти, досвіду служби, стану здоров’я та відповідності посаді, на яку їх буде призначено наказом Міністра оборони України. В особливий період військовослужбовцям, які мають спеціальні звання або класні чини, у разі потреби присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх буде призначено.

Професійний відбір і медичний огляд проводяться:

громадян - при відповідному військовому комісаріаті за місцем проживання чи перебування;

військовослужбовців - у військовій частині та у військовому госпіталі за направленням з військової частини, куди особу буде прийнято на військову службу за контрактом або призначено на посаду, передбачену штатом воєнного часу.

Атестація на присвоєння військовослужбовцю військового звання офіцерського складу складається безпосереднім командиром (начальником) в рукописному і двох друкованих примірниках та розглядається на засіданні атестаційної комісії військової частини за місцем проходження військової служби. На військовозобов’язаних і жінок, які подаються до присвоєння військового звання офіцерського складу в порядку переатестації, атестація складається у військовому комісаріаті за місцем проживання та розглядається на засіданні атестаційної комісії обласного військового комісаріату, за винятком осіб, відібраних для комплектування військових частин А0515, А0987, атестації на яких розглядаються на засіданнях атестаційних комісій цих військових частин. Атестацію на присвоєння громадянам військового звання офіцерського складу затверджує посадова особа, яка має право призначення на зазначену посаду офіцерського складу відповідно до номенклатури призначення, а на осіб, які будуть відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів із залишенням на військовій службі,- Міністр оборони України.

У військовій частині визначається відповідність громадянина вимогам до посади, на яку він буде призначений. Ця відповідність встановлюється за підсумками професійно-психологічного відбору та здачі особою, яка має спеціальне звання або класний чин, перевірних іспитів з індивідуальної підготовки, за результатами перевірки рівня фізичної підготовки або за підсумками виконання бойових завдань та досвіду служби в умовах особливого періоду. За результатами проведених заходів із встановлення цієї відповідності командиром військової частини (військовим комісаром) надсилаються такі документи:

заява (рапорт) громадянина про прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу із зазначенням посади, ВОС, військового звання за штатом та строку контракту;

подання (додаток 1) про прийняття громадянина на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, призначення на посаду та присвоєння військового звання у порядку переатестації;

атестація на присвоєння військового звання офіцерського складу в порядку переатестації за формою, визначеною в додатку 9 до цієї Інструкції;

два примірники контракту, підписані громадянином;

завірені документи про присвоєння спеціального звання чи класного чину;

результати здачі перевірних іспитів з індивідуальної підготовки;

картка професійного відбору кандидата (додаток 8);

автобіографія в рукописному і друкованому примірниках;

довідка про проходження служби (трудову діяльність) за формою, визначеною цією Інструкцією;

службова характеристика або характеристика з останнього місця роботи;

довідка військово-лікарської комісії про придатність до проходження військової служби за контрактом;

завірена копія паспорта громадянина України;

завірені копії документів про освіту з додатками;

завірена копія особистого номера (довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті));

письмова згода командира військової частини про прийняття громадянина на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

довідка про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, надана територіальним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України;

два примірники послужної картки.

Зазначені документи в кількості примірників, необхідних для роботи, розглядаються на засіданні Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України (крім осіб, які відбираються для комплектування військових частин А0515, А0987). Під час розгляду визначається відповідність спеціального звання, класного чину, рівня підготовки і досвіду громадянина військовому званню і військовій посаді, на яку його можна прийняти на військову службу або на яку необхідно призначити в умовах особливого періоду. Під час визначення відповідності військове звання не має бути вищим за спеціальне звання чи класний чин, а також штатну категорію військової посади, на яку буде здійснено призначення. Рішення щодо прийняття громадянина, який має спеціальне звання чи класний чин, на військову службу за контрактом або призначення на посаду, передбачену штатом воєнного часу, та його переатестування у військовому званні приймає Міністр оборони України.

За результатами прийнятого рішення видається відповідний наказ по особовому складу.».

4. У розділі IV:

1) пункт 4.1 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«комісії Міністерства оборони України та Збройних Сил України з відбору кандидатів до призначення на посади;».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

2) пункти 4.2-4.4 викласти в такій редакції:

«4.2. Переміщення осіб офіцерського складу за підставою, визначеною підпунктом 5 пункту 82 Положення, здійснюється після закінчення строку перебування на посадах:

молодшого офіцерського складу - 4 роки;

старшого офіцерського складу - 5 років;

вищого офіцерського складу - 6 років.

Для офіцерів, призначених на посади за нечисленними групами ВОС 35, 48, 99, встановлюються такі граничні строки перебування на посадах:

молодшого офіцерського складу - 6 років;

старшого офіцерського складу - 8 років.

Граничні строки перебування не встановлюються на посадах авіаційних спеціалістів інженерно-авіаційної служби, які забезпечують безпеку польотів авіації.

Для командування, науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти строк перебування на посаді встановлюється 5 років.

До 01 грудня в усіх службах персоналу формуються контрольні списки офіцерів, строк перебування на посадах яких закінчується в наступному році, із зазначенням посад, на які доцільно їх призначати. Визначення посад для призначення здійснюється на підставі висновків оцінних карток, складених за підсумками щорічного оцінювання. За службової необхідності командири військових частин порушують клопотання з обґрунтуванням потреби продовження строків перебування осіб офіцерського складу на посадах понад граничний строк.

За порушеними клопотаннями посадових осіб у службах персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України до 01 січня року закінчення строку перебування на посадах формується відповідний список з обґрунтуванням службової необхідності про продовження строків перебування осіб офіцерського складу на посадах.

Службова необхідність визначається:

відсутністю підготовленого кандидата на заміщення посади;

неможливістю призначення офіцера на відповідну посаду за фахом, досвідом служби та рівнем військової освіти;

потребою додаткової підготовки офіцера для призначення на іншу посаду;

якщо до граничного віку перебування офіцера на військовій службі залишився строк, який не перевищує граничного строку перебування на посаді.

Строки перебування на посадах можуть бути продовжені на строки, що не перевищують граничні строки перебування на посадах, визначені цим пунктом, або граничний вік перебування на військовій службі, визначений законодавством. Особа офіцерського складу не може займати одну посаду понад два граничні строки перебування на ній.

Питання про продовження строків перебування осіб офіцерського складу на посадах науково-педагогічних працівників військових навчальних закладів порушують керівники цих закладів лише в разі їх переобрання за підсумками конкурсу в порядку, визначеному Інструкцією про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, затвердженою наказом Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 2016 року № 542/1255, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2016 року за № 1461/29591 (далі - Інструкція про порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників).

За службової необхідності рішення про продовження строків перебування осіб офіцерського складу на посадах приймають:

Міністр оборони України - щодо осіб офіцерського складу, які займають посади із категорією полковник і вище, а також офіцерів апарату Міністерства оборони України та підпорядкованих військових частин;

начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України - щодо осіб офіцерського складу Збройних Сил України, які займають посади із категорією підполковник і нижче.

Прийняті рішення про продовження строків перебування офіцерів на посадах оголошуються наказами по особовому складу посадових осіб, які мають право призначати на посади, які займають офіцери, та доводяться до військовослужбовців.

Офіцери, яким продовжено строк перебування на посаді, до закінчення цього строку можуть бути призначені на інші посади за підставами, визначеними пунктом 82 Положення.

Офіцери, яким не продовжено строк перебування на посаді, включаються до Планів переміщення військовослужбовців на посади і підлягають переміщенню на інші посади за підставою, визначеною підпунктом 5 пункту 82 Положення.

4.3. За результатами щорічного оцінювання під час підготовчого періоду до нового навчального року до 30 листопада в кадрових органах і штабах військових частин складаються:

проект Плану переміщення на посади, які належать до номенклатури призначення командира військової частини;

Списки військовослужбовців, які оцінені до призначення на посади, переміщення по службі (додаток 13) наказами вищих посадових осіб за номенклатурою призначення (далі - Список військовослужбовців до переміщення).

Списки військовослужбовців до переміщення підписує командир військової частини. Проект Плану переміщення на посади уточнюється після надходження витягу з Плану переміщення на посади, що належать до номенклатури призначення вищого безпосереднього командира (начальника). Після уточнення проект Плану переміщення на посади затверджує командир військової частини.

Резерв для просування по службі на посади номенклатури призначення командира військової частини затверджує командир з’єднання, до складу якого входить військова частина, або керівник органу військового управління, якому військова частина підпорядкована. Резерв для просування по службі та План переміщення на посади номенклатури призначення командира військової частини є підставою для видання відповідних наказів по особовому складу щодо призначення військовослужбовців на посади.

Списки військовослужбовців до переміщення надсилаються до вищого органу військового управління та є підставою до складання:

Резерву для просування по службі на посади осіб сержантського і старшинського складу;

проекту Плану переміщення на посади наказами посадової особи цієї номенклатури призначення;

списку кандидатів для просування по службі на посади офіцерського складу.

До 15 грудня безпосередньо до кадрового органу посадової особи за номенклатурою призначення для залучення до других примірників особових справ надсилаються копії Оцінних карток осіб офіцерського складу (додаток 14), які займають посади цієї номенклатури призначення.

4.4. У службах персоналу всіх рівнів опрацьовуються Списки військовослужбовців до переміщення, що надійшли з органів військового управління і підпорядкованих військових частин, та копії Оцінних карток військовослужбовців (додаток 14), які займають посади відповідної номенклатури призначення. За результатами опрацювання в службах персоналу за номенклатурою призначення складаються:

проект Плану переміщення на посади;

контрольний список військовослужбовців, які оцінені до призначення на нижчі посади;

список кандидатів для просування по службі на посади офіцерського складу.

Список кандидатів для просування по службі на посади офіцерського складу складається за формою Резерву для просування по службі (додаток 2) та надсилається до кадрових органів посадових осіб, визначених у пункті 4.6 цієї Інструкції.»;

3) у пункті 4.5 слова «, на які сплановано їх призначення» виключити;

4) пункти 4.6, 4.7 викласти в такій редакції:

«4.6. Складені проекти Резервів для просування по службі розглядаються на засіданнях відповідних атестаційних комісій або комісій з відбору кандидатів для просування по службі.

Проект Резерву для просування по службі подається для затвердження на посади:

сержантського і старшинського складу - командиру з’єднання або керівнику органу військового управління Збройних Сил України;

молодшого офіцерського складу - командувачу виду, роду військ (сил) Збройних Сил України;

молодшого і старшого офіцерського складу зі штатною категорією до підполковника включно у військових частинах А0515, А0987 - командирам цих військових частин;

старшого офіцерського складу зі штатною категорією до підполковника включно і молодшого офіцерського складу, що не входять до складу видів, родів військ (сил) Збройних Сил України,- начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України;

молодшого і старшого офіцерського складу зі штатною категорією до підполковника включно в структурах, підпорядкованих Міністерству оборони України,- керівнику служби персоналу Міністерства оборони України;

вищого офіцерського складу, крім посад, призначення на які здійснює Президент України, старшого офіцерського складу з категорією полковник та офіцерського складу в апараті Міністерства оборони України - Міністру оборони України.

4.7. Резерв для просування по службі складається для професійного розвитку та управління кар’єрою військовослужбовців, створення підготовленого кадрового потенціалу для комплектування військових посад у порядку просування військовослужбовців по службі.

До Резерву для просування по службі зараховуються військовослужбовці, які за результатами діяльності оцінені загальною оцінкою «відмінно». Під час складання проекту Резерву для просування по службі у разі відсутності кандидатів на типові посади відповідні служби персоналу до Резерву включають також військовослужбовців, які за результатами діяльності оцінені із загальною оцінкою «добре».

До Резерву для просування по службі також мають зараховуватися особи сержантського і старшинського складу, які плануються до призначення на посади молодшого офіцерського складу, а також особи рядового складу, які плануються до призначення на посади сержантського і старшинського складу.

Резерв для просування по службі складається у:

з’єднанні, органі військового управління Збройних Сил України - на посади сержантського і старшинського складу;

кадрових центрах видів Збройних Сил України та штабах командувань родів військ (сил) Збройних Сил України - на посади молодшого офіцерського складу;

службах персоналу військових частин А0515, А0987 - на посади молодшого і старшого офіцерського складу у цих військових частинах;

кадровому центрі Збройних Сил України - на посади старшого офіцерського складу зі штатною категорією до підполковника включно у Збройних Силах України та на посади молодшого офіцерського складу, що не входять до складу видів, родів військ (сил) Збройних Сил України;

службі персоналу Міністерства оборони України - на посади вищого офіцерського складу, крім посад, призначення на які здійснює Президент України, а також на посади старшого офіцерського складу з категорією полковник у Збройних Силах України, на посади офіцерського складу в апараті Міністерства оборони України та в підпорядкованих йому органах військового управління, військових частинах, установах і закладах.

Резерв для просування по службі складається за військовими званнями, типовими посадами та існуючими спеціальностями. На кожну типову посаду за військовим званням має бути зарахована така кількість кандидатів, яка забезпечила б до наступного комплексного, а в особливий період - щорічного оцінювання, комплектування вакантних посад та посад, що плануються до вивільнення протягом року. Кандидати зараховуються до Резерву для просування по службі за рейтинговим принципом у порядку отриманої суми балів за критеріями службової діяльності, визначеними оцінними картками (додатки 12, 14). У разі рівних показників суми балів перевага в рейтингу надається військовослужбовцю, який більше відповідає вимогам до кандидатів на типову посаду. Безпосередньо перед прийняттям кадрових рішень рейтинг кандидатів для просування по службі уточнюється службою персоналу з урахуванням рекомендацій атестаційних комісій, рішень комісій з відбору кандидатів для просування по службі і результатів періодичного оцінювання у порядку, визначеному Міністерством оборони України.

Резерв для просування по службі затверджується у:

з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах і організаціях - до 20 грудня;

органах військового управління видів Збройних Сил України - до 30 грудня;

командуваннях видів, родів військ (сил) та в органах військового управління Збройних Сил України, військових частинах А0515, А0987 - до 10 лютого;

Генеральному штабі Збройних Сил України - до 20 лютого;

Міністерстві оборони України - до 01 березня.

Резерв для просування по службі затверджує посадова особа, визначена пунктом 4.6 цієї Інструкції. У подальшому за підсумками наступного щорічного оцінювання Резерв для просування по службі уточнюється шляхом видання у новій редакції.

Підлягають виключенню з Резерву для просування по службі військовослужбовці:

яким згідно з доповіддю відповідних командирів (начальників), за вироком суду призначено покарання, не пов’язане з позбавленням або обмеженням волі, арешт, тримання в дисциплінарному батальйоні, або яких звільнено від відбування покарання з випробуванням,- на підставі обвинувального вироку суду, що набрав законної сили;

яких згідно з доповіддю відповідних командирів (начальників), притягнуто до відповідальності за вчинення військових адміністративних правопорушень або адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією,- на підставі судового рішення, що набрало законної сили;

на яких накладено одне із дисциплінарних стягнень - попередження про неповну службову відповідність, пониження в посаді або пониження військового звання на один ступінь,- на підставі відповідного наказу про накладення дисциплінарного стягнення;

які за результатами щорічного оцінювання оцінені із загальною оцінкою «задовільно» і нижче,- на підставі оцінної картки чергового щорічного оцінювання.

У разі скасування рішення суду чи наказу про накладення відповідного дисциплінарного стягнення військовослужбовці, які були виключені з Резерву для просування по службі, зараховуються до нього на загальних підставах за результатами наступного щорічного оцінювання.

Не підлягають виключенню з Резерву для просування по службі:

військовослужбовці, які не були оцінені в поточному році за підставами, визначеними пунктом 7.4 розділу VII цієї Інструкції;

військовослужбовці, які були призначені на нижчі посади у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у порядку, визначеному пунктом 4.26 цього розділу.

Витяги із затвердженого Резерву для просування по службі в семиденний строк доводяться до відповідних посадових осіб. Посадові особи, отримавши витяги, доводять інформацію до військовослужбовців, включених до Резерву для просування по службі, та до їх безпосередніх командирів (начальників).

З військовослужбовцями, зарахованими до Резерву для просування по службі, проводиться робота згідно із затвердженими індивідуальними планами підготовки, де передбачаються:

вивчення нормативно-правових актів та інших документів;

навчання, підвищення кваліфікації, підготовка або спеціалізація у відповідних військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах;

вивчення іноземної мови;

участь у командно-штабних і тактичних навчаннях, штабних і мобілізаційних тренуваннях;

участь у зборах, нарадах, засіданнях із проблем і питань повсякденної службової діяльності;

тимчасове виконання обов’язків за вищими посадами;

залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок, службових розслідувань, направлення у службові відрядження;

участь у нормотворчій діяльності.

Під керівництвом безпосередніх начальників військовослужбовці, зараховані до Резерву для просування по службі, складають індивідуальні плани підготовки, що затверджують прямі начальники.

З військовослужбовцями, виключеними з Резерву для просування по службі, проводиться робота щодо усунення недоліків у службовій діяльності.»;

5) в абзаці третьому пункту 4.8 слово «центрів» замінити словами «навчальних частин (центрів)»;

6) у пункті 4.9:

в абзаці шостому слова і цифри «визначеного Інструкцією про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, затвердженою наказом Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 2016 року № 542/1255, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2016 року за № 1461/29591 (далі - Інструкція про порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників)» замінити словами «визначеного Інструкцією про порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників»;

абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:

«Військовослужбовці, які атестуються до присвоєння первинного військового звання молодший лейтенант, випускники вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, громадяни, які атестовані до присвоєння військового звання молодший лейтенант запасу, а також громадяни, які мають класні чини та спеціальні звання і не проходили військової служби, під час прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу призначаються на військові посади молодшого офіцерського складу.»;

7) у пункті 4.10:

в абзаці першому слова «переміщені на вищі посади» замінити словами «призначені на вищі посади з урахуванням рейтингу»;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«Не допускається призначення військовослужбовців на вищі посади, за якими штатно-посадові категорії є вищими за фактичне військове звання військовослужбовця на два і більше ступенів, крім призначення на посади випускників військових навчальних закладів і науково-дослідних установ з числа слухачів, ад’юнктів і докторантів. Випускники військових навчальних закладів з числа курсантів призначаються на посади молодшого офіцерського складу.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим-десятим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«Особи офіцерського складу призначаються на посаду за умови відповідності їх рівня військової освіти рівню військової освіти за майбутньою посадою з дотриманням вимог пунктів 83, 85 Положення. За рішенням Міністра оборони України або за прийнятим у воєнний час рішенням начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, допускається призначення офіцерів з нижчим рівнем військової освіти, які є слухачами за заочною формою навчання у військових навчальних закладах та здобувають рівень військової освіти, що відповідає рівню військової освіти за майбутньою посадою.»;

після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

«Військовослужбовці, які здобули військову освіту (пройшли підготовку) у військових навчальних закладах іноземних держав, призначаються на посади з відповідним рівнем військової освіти (підготовки) в порядку, визначеному законодавством України.».

У зв’язку з цим абзаци сьомий-десятий вважати відповідно абзацами восьмим-одинадцятим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«Особи рядового, сержантського та старшинського складу можуть бути призначені на вищу посаду за умови відповідності рівня їх підготовки та (або) рівня освіти вимогам за майбутньою посадою. Для осіб сержантського і старшинського складу під час просування по службі враховуються черговість проходження військової служби на різних посадах, проходження багаторівневої підготовки у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах, у тому числі проходження підготовки за кордоном.»;

в абзаці дев’ятому:

слово і цифри «пункту 85» замінити словом і цифрами «пунктів 85, 87»;

після слів «Така підготовка (перепідготовка) проводиться» доповнити словами «не пізніше одного року»;

8) абзаци другий, третій пункту 4.20 викласти в такій редакції:

«Виконання рішення здійснюється шляхом накладення посадовими особами, визначеними Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, таких дисциплінарних стягнень, як пониження в посаді або звільнення з військової служби. Підставою для цього рішення є клопотання командира військової частини з наданням матеріалів службового розслідування та інших документів, що підтверджують факти нових правопорушень і порушень військової дисципліни, вчинених військовослужбовцем після попередження про неповну службову відповідність. Клопотання командира військової частини з цими документами подаються безпосередньо посадовій особі, яка має право накладати такі дисциплінарні стягнення, із дотриманням строків, визначених статтею 87 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України. Не допускається накладення дисциплінарного стягнення пониження в посаді на військовослужбовців, які займають первинні посади сержантського (старшинського) та молодшого офіцерського складу. Звільнення з військової служби здійснюється у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем або через службову невідповідність.

Після накладення і оголошення військовослужбовцям цих дисциплінарних стягнень у стислий строк, а у виняткових випадках - не пізніше трьох місяців від дня накладення стягнення, здійснюється його виконання наказом по особовому складу посадової особи, яка згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України має право накладати такі дисциплінарні стягнення.»;

9) в абзаці другому пункту 4.21 слова «за номенклатурою призначення» виключити;

10) в абзаці першому пункту 4.23 слова «та Інструкцією про порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників» замінити словами «та іншими нормативно-правовими актами Міністерства оборони України з питань військової освіти»;

11) пункт 4.25 викласти в такій редакції:

«4.25. Громадяни України, прийняті або призвані на військову службу, які мають освіту або підготовку, споріднену з ВОС, підготовка за якою у Збройних Силах України не проводиться, призначаються на посади рядового, сержантського і старшинського складу після проходження базової загальновійськової підготовки.

На посади сержантського і старшинського складу можуть призначатися військовослужбовці військової служби за контрактом без проходження багаторівневої підготовки в навчальних закладах, навчальних частинах (центрах) за посадами медичної, ветеринарної і фінансової служб, фізичної підготовки і спорту та музичного мистецтва (за наявності освіти, спорідненої з ВОС).

У разі оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану на посади сержантського і старшинського складу призначаються за основною або спорідненою спеціальністю особи рядового, сержантського і старшинського складу з урахуванням особливостей, визначених розділом VI цієї Інструкції.»;

12) в абзаці сьомому пункту 4.31 слова і цифри «в порядку, визначеному Інструкцією про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженою наказом Міністра оборони України від 11 червня 2008 року № 260, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14 липня 2008 року за № 638/15329 (із змінами)» замінити словами і цифрами «згідно з Порядком виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 07 червня 2018 року № 260, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 року за № 745/32197».

5. У розділі VI:

1) у пункті 6.1:

слова «у навчальних центрах» замінити словами «у навчальних частинах (центрах)»;

абзац п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом п’ятим;

2) у пункті 6.2:

в абзаці другому слова «за якими не потрібно здійснювати підготовку (перепідготовку) у навчальних центрах» замінити словами «за якими підготовка (перепідготовка) у навчальних частинах (центрах) не здійснюється»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«до чотирьох місяців - у навчальних частинах (центрах).»;

3) у пункті 6.3:

абзац шостий викласти в такій редакції:

«Підготовка за базовим рівнем здійснюється за відповідними програмами строком до одного місяця на курсах лідерства з подальшою підготовкою на курсах фахової підготовки в навчальних частинах (центрах) строком до трьох місяців на базі повної загальної середньої освіти за ВОС, що споріднені з раніше набутими спеціальностями, для заміщення посад командирів відділень та їм рівних.»;

в абзаці восьмому:

слова «в навчальних центрах» замінити словами «в навчальних частинах (центрах)»;

слова «командирів взводів,» виключити;

абзаци тринадцятий, чотирнадцятий викласти в такій редакції:

«На навчання направляються військовослужбовці сержантського і старшинського складу, які прослужили на посадах головних старшин батальйонів та їм рівних не менше двох років та зараховані до резерву для просування по службі.

Підготовка військовослужбовців військової служби за контрактом для заміщення посад рядового, сержантського і старшинського складу, призначення на які передбачають наявність вищої освіти за освітньо-професійним ступенем «молодший бакалавр», здійснюється у військових коледжах за відповідними програмами та спеціальностями на базі повної загальної середньої освіти зі строком підготовки до трьох років. На навчання направляються особи, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 до 30 років, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби (навчання), та не мають військових звань офіцерського складу. Зазначена підготовка прирівнюється до середнього рівня багаторівневої підготовки військовослужбовців для призначення на посади сержантського і старшинського складу. За службової необхідності військовослужбовці, які здобули освіту у військових коледжах та до вступу на навчання не проходили військової служби, можуть призначатися на посади сержантського складу, що передбачають базовий рівень підготовки. Підготовка на такі штатні посади військовослужбовців сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, які мають освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або освітньо-професійним ступенем вищої освіти «молодший бакалавр» і вище проводиться у військових коледжах за відповідними програмами зі строком підготовки до шести місяців за спеціальностями, які споріднені з раніше набутими спеціальностями (ВОС) або напрямами підготовки (галузями знань, спеціальностями підготовки).»;

в абзаці шістнадцятому слова «у навчальних центрах» замінити словами «у навчальних частинах (центрах) за такими рівнями:»

доповнити пункт після абзацу шістнадцятого новими абзацами сімнадцятим-дев’ятнадцятим такого змісту:

«базовий;

підвищений;вгору