Документ z0736-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.10.2012, підстава - z1571-12

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
23.07.2009 N 1607
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 серпня 2009 р.
за N 736/16752
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації
N 428 ( z1571-12 ) від 23.08.2012 }
Про затвердження Порядку доступу
до кабельної каналізації електрозв'язку

Відповідно до вимог статей 18, 57 Закону України "Про
телекомунікації" ( 1280-15 ) та розпорядження Кабінету Міністрів
України від 17.07.2009 N 833-р ( 833-2009-р ) "Питання доступу до
кабельної каналізації електрозв'язку" Національна комісія з питань
регулювання зв'язку України В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Порядок доступу до кабельної каналізації
електрозв'язку, що додається.
2. Департаменту телекомунікацій разом з Юридичним управлінням
подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
В.о. Голови В.Звєрєв
ПОГОДЖЕНО:    
В. о. Голови
Антимонопольного комітету України  О.І.Мельниченко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв'язку
України
23.07.2009 N 1607
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 серпня 2009 р.
за N 736/16752

ПОРЯДОК
доступу до кабельної каналізації електрозв'язку

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок: визначає умови доступу до кабельної каналізації
електрозв'язку (далі - ККЕ) з метою забезпечення безперешкодного
доступу до місцевої телекомунікаційної мережі
операторам/провайдерам телекомунікацій; регулює відносини між операторами/провайдерами
телекомунікацій (замовниками) та власниками ККЕ, які мають намір
на договірних засадах спільно використовувати ККЕ для своїх
потреб.
1.2. Визначення термінів У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: вільна ємність ККЕ - наявність вільних та частково задіяних
каналів кабельної каналізації, труб у мостах та в мостових
переходах, місць для прокладання кабелів у колекторах та тунелях,
які не передбачені для використання в найближчі 24 місяці; власник ККЕ - оператор, провайдер телекомунікацій, суб'єкт
господарювання, у власності якого перебувають лінійно-кабельні
споруди, набуті на належній правовій підставі, призначені для
забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі загального
користування; доступ до ККЕ - забезпечення можливості прокладання кабелів
електрозв'язку в каналах кабельної каналізації електрозв'язку
шляхом виконання комплексу організаційно-технічних заходів для
взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж та/або надання
телекомунікаційних послуг споживачам; замовник - суб'єкт господарювання (оператор/провайдер), якому
власник ККЕ на договірних засадах надає доступ до ККЕ для
задоволення власних виробничих потреб та надання
телекомунікаційних послуг; кабельний ввід - спеціально обладнане приміщення вводу
кабелів (шахта), що розміщується в підвальному (цокольному)
приміщенні, а в будинках без підвалу - на першому поверсі, з
улаштуванням приямка; кабельна каналізація електрозв'язку - складова
телекомунікаційних мереж в межах міста, району, яка включає
канально-колодязні споруди, кабельні вводи, місця в колекторах та
тунелях, труби в мостах та мостових переходах, що призначені для
прокладання магістральних, з'єднувальних, розподільних мідних та
оптичних кабелів електрозв'язку і монтажу супутнього лінійного
устаткування; канально-колодязні споруди (ККС) - сукупність колодязів та
блоків каналів, поєднаних між собою, що призначені для
прокладання, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів
електрозв'язку; планові роботи - ремонтні роботи та роботи з технічного
обслуговування, метою яких є відтворення первинного стану
колодязів, блоків каналів ККЕ та кабелів електрозв'язку,
прокладених оператором/провайдером у ККЕ; позапланові роботи - відновлювальні ремонтні роботи,
пов'язані з ліквідацією аварій колодязів, блоків каналів ККЕ та
кабелів електрозв'язку, прокладених оператором/провайдером у ККЕ; пошкодження ККЕ - стан кабельної каналізації, який впливає
або може впливати на технічний стан кабелів електрозв'язку, але не
призводить до аварії в телекомунікаційній мережі; робочий день - кожний день тижня, за винятком вихідних,
святкових і неробочих днів, встановлених законодавством. Інші терміни, що вживаються в цьому Порядку, наведені в
статті 1 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ).
II. Надання запитів про можливість доступу до ККЕ
2.1. Для встановлення можливості доступу до ККЕ замовник
телекомунікацій має право звернутися до власника ККЕ, а за
потреби - до власника майнового комплексу (мостів, мостових
переходів, колекторів, тунелів, у тому числі метрополітену) із
запитом про можливість доступу до кабельної каналізації (далі -
запит). До запиту додаються: копія повідомлення НКРЗ про включення оператора/провайдера до
реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій; копія договору про надання телекомунікаційних послуг на
об'єктах, щодо яких надано запит (за наявності); копія картограми прокладання існуючого кабелю замовника на
ділянці, де планується його використання. Запит подається виключно для прокладання одного кабелю на
одній ділянці.
2.2. Власник ККЕ розглядає надані запити, при цьому здійснює
перевірку наявності та правильності оформлення документів, доданих
до запиту, без стягнення за це оплати та у разі виявлення
недоліків протягом 7 робочих днів з дня отримання запиту
повідомляє про це замовника. У строк до 14 робочих днів, починаючи з дати подачі
замовником запиту або отримання від замовника листа про усунення
недоліків щодо повноти та правильності наданих документів, власник
ККЕ зобов'язаний надати позитивну відповідь щодо можливості
доступу до кабельної каналізації з видачею відповідних технічних
умов (далі - ТУ) або: а) запропонувати іншу можливу альтернативну пропозицію на
базі своїх вільних ресурсів або на базі вільних ресурсів інших
суб'єктів господарювання; б) вказати мотивовану причину відмови у видачі ТУ.
2.3. Власник ККЕ має право відмовити замовнику у видачі ТУ
лише з таких причин: наявність простроченої протягом трьох місяців заборгованості
замовника за раніше отримані послуги доступу до кабельної
каналізації електрозв'язку, надані власником ККЕ; у разі якщо замовник протягом 10 робочих днів з моменту
отримання листа про необхідність усунення недоліків не усунув їх і
не повідомив про це власника ККЕ. Якщо замовник погодився на альтернативну пропозицію, він
повинен подати власникові ККЕ остаточний запит (без додавання
первинних документів) у строк, який не перевищує 7 робочих днів з
дня отримання представлених власником ККЕ пропозицій. У разі позитивної відповіді на остаточний запит щодо
можливості доступу до кабельної каналізації електрозв'язку власник
ККЕ додає: ТУ, на підставі яких замовник розробляє або замовляє розробку
робочого проекту; дані про осіб, які мають право від імені власника ККЕ
погодити робочий проект, та особу, відповідальну за зв'язки із
замовником; проект договору на використання ККЕ. ТУ на прокладання кабелів є дійсними протягом одного року з
дня видачі. Якщо замовник не погодив робочий проект відповідно до виданих
ТУ та не звернувся за продовженням строку їх дії, зазначені ТУ
вважаються такими, що втратили чинність. Повторне отримання ТУ здійснюється замовником відповідно до
пунктів 2.1, 2.2 цього Порядку на загальних підставах.
2.4. Робочий проект прокладання та монтажу кабелю
електрозв'язку має відповідати вимогам чинних державних
будівельних норм України. Робочий проект подається на погодження власнику ККЕ не
пізніше ніж за один календарний місяць до закінчення строку
дії ТУ.
2.5. Власник ККЕ протягом 10 робочих днів перевіряє повноту
та правильність оформлення робочого проекту. У разі виявлення
недоліків письмово інформує про це замовника з викладенням їх
переліку. Якщо зауваження до робочого проекту не надані замовнику
в письмовій формі, робочий проект вважається погодженим. Замовник протягом 10 робочих днів усуває виявлені недоліки та
надає робочий проект власнику ККЕ на повторний розгляд. При цьому
висунення будь-яких нових зауважень з боку власника ККЕ, окрім
наданих раніше, при повторному розгляді проектної документації не
допускається. Якщо робочий проект повний та оформлений згідно з
виданими ТУ, власник ККЕ зобов'язаний його погодити. Якщо робочий проект не погоджено, власник ККЕ у письмовій
формі інформує про це замовника, наводячи докладне обґрунтування
відмови. Власник ККЕ зобов'язаний погодити або письмово повідомити
замовника про відмову в погодженні робочого проекту протягом
10 робочих днів з дня отримання відповіді про усунення недоліків
або з моменту закінчення строку, наданого на виявлення цих
недоліків.
2.6. Погодивши робочий проект, власник ККЕ проводить
бронювання вільних ресурсів на 30 робочих днів. На підставі заяви
замовника, поданої до закінчення строку бронювання, власник ККЕ
продовжує строк бронювання вільних ресурсів на 15 робочих днів. Власник ККЕ звільняє заброньовані вільні ресурси в тому
випадку, якщо до закінчення строку бронювання замовник не уклав
договір про використання ККЕ.
III. Вимоги до договорів про використання ККЕ
3.1. Власник ККЕ протягом 7 робочих днів з дати погодження
робочого проекту повинен надати замовнику проект договору про
використання кабельної каналізації для розгляду, погодження
змістової частини або надання пропозицій та подальшого укладання. Власник ККЕ зобов'язаний укласти із замовником договір про
використання кабельної каналізації не пізніше ніж за 10 днів до
закінчення строку бронювання.
3.2. Договір про використання ККЕ повинен відповідати нормам
чинного законодавства та містити: 3.2.1. Технічні характеристики (кількість, діаметр та довжину
кабелю, кількість каналів тощо); 3.2.2. Зобов'язання сторін щодо дотримання вимог з
експлуатації та обслуговування технічних засобів, інженерних
об'єктів та виробничих споруд, які прокладаються в ККЕ; 3.2.3. Порядок проведення експлуатаційних робіт
(планових/позапланових) у ККЕ; 3.2.4. Порядок взаєморозрахунків за спільне використання ККЕ; 3.2.5. Порядок вивільнення ресурсів у ККЕ (демонтаж кабелю); 3.2.6. Санкції за порушення умов договору; 3.2.7. Процедуру розв'язання спорів; 3.2.8. Строк дії та умови розірвання договору. При цьому власнику ККЕ забороняється включати до договору
пункти, які передбачають ремонт чи дообладнання замовником
колодязів, блоків каналів ККЕ чи спричиняють витрати, пов'язані з
цими роботами, а також пункти, які передбачають передачу
прокладених замовником кабелів електрозв'язку на баланс
власника ККЕ. Будь-які зміни, що вносяться до договору про використання ККЕ
за результатами узгодження технічних умов, затвердження проектної
документації, реалізації робочого проекту, модернізації та/або
переконфігурації телекомунікаційних мереж, оформлюються як
додаткові угоди до договору.
3.3. Строк дії договору про використання ККЕ має бути не
менше 3 років. Сторони зобов'язані попередити одна одну про розірвання
договору про використання ККЕ не менше ніж за 3 місяці до
закінчення терміну дії договору. Якщо сторони договору не повідомили одна одну про розірвання
договору, договір вважається продовженим на 1 рік або на строк,
обумовлений у договорі.
IV. Досудове врегулювання спорів
4.1. Досудове врегулювання спорів між сторонами (замовником
та власником ККЕ), які виникають на будь-яких етапах підготовки та
виконання договору, вирішуються шляхом проведення двосторонніх
консультацій та переговорів. Консультації та переговори
проводяться уповноваженими представниками замовника та власника
ККЕ після попереднього повідомлення однієї зі сторін про
ініціювання проведення переговорів.
4.2. Якщо за результатами переговорів остаточно з'ясовано, що
сторони договору не можуть дійти згоди, розбіжності сторін
оформлюються у вигляді протоколу розбіжностей, після чого заявник
може подати письмове звернення на адресу НКРЗ щодо досудового
вирішення спору відповідно до процедури, визначеної чинними
нормативно-правовими актами.
4.3. При досудовому вирішенні спору власники ККЕ на вимогу
НКРЗ зобов'язані надавати інформацію про ємність, заповнення та
наявність вільних ресурсів власної ККЕ на визначених ділянках.
4.4. У разі неможливості вирішення спору між сторонами шляхом
переговорів спір вирішується в судовому порядку.
V. Допуск до ККЕ
5.1. Власник ККЕ надає замовнику допуск до кабельної
каналізації електрозв'язку відповідно до умов, визначених у
договорі. Залежно від діаметра телекомунікаційних кабелів замовника
власник ККЕ надає місце в кабельній каналізації в обсязі,
необхідному для прокладання даного кабелю, за умови, що в одному
каналі кабельної каналізації сума діаметрів кабелів, які
прокладаються, не перевищуватиме 0,75 діаметра каналу. При цьому
норми зайнятості каналів у ККЕ регулюються власником ККЕ
відповідно до вимог пунктів 3.10-3.21 відомчих будівельних норм
України "Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди
ВБН В.2.2-45-1-2004", затверджених наказом Державного комітету
зв'язку та інформатизації України від 30.03. 2004 N 62.
5.2. Для отримання допуску на проведення монтажних робіт
згідно з робочим проектом замовник повинен письмово звернутись до
власника ККЕ. У зверненні замовника визначаються ділянка (ділянки), на якій
(яких) планується виконання робіт відповідно до робочого проекту,
та строки проведення цих робіт. До звернення додаються: гарантійний лист замовника щодо залучення підрядної
організації до виконання будівельних робіт (у разі залучення); технологічна карта або графік виконання робіт; копія робочого проекту; копія договору про використання ККЕ. Власник ККЕ протягом 3 робочих днів з дня реєстрації
звернення перевіряє надані документи, проводить обстеження
технічного стану ККЕ і організовує здачу замовнику (підряднику)
ККЕ на ділянці (ділянках), на якій (яких) планується виконання
робіт, з оформленням відповідного акта. Замовник (підрядник замовника) проводить оплату за технічний
нагляд власником ККЕ відповідно до умов договору. На наступний робочий день після здійснення оплати за
технічний нагляд власник ККЕ надає допуск на проведення монтажних
робіт у кабельній каналізації, після чого замовнику (підряднику)
видаються ключі від запорів ККЕ.
5.3. При наданні допуску на виконання робіт власник ККЕ
призначає інспектора технічного нагляду, який здійснює нагляд за
виконанням робіт замовником у ККЕ. Замовник (підрядник)
зобов'язаний провести монтаж кабелів згідно з робочим проектом.
Монтажні роботи можуть бути виконані замовником або його
підрядником лише під наглядом інспектора технічного нагляду
власника ККЕ.
5.4. Прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію проводиться
відповідно до чинного законодавства.
5.5. Планові експлуатаційні роботи можуть виконуватися в
кабельній каналізації замовником або підрядником, що діє від його
імені, лише під наглядом інспектора технічного нагляду
власника ККЕ. У повідомленні, яке надсилається замовником за 3 робочих дні
до початку планових експлуатаційних робіт, вказуються запланований
обсяг та приблизний час проведення робіт.
5.6. Позапланові експлуатаційні роботи проводяться у разі
виникнення аварії. Замовник зобов'язаний сповістити про це
власника ККЕ по телефону з подальшим підтвердженням факсимільним
повідомленням. У цьому повідомленні необхідно вказати час початку проведення
позапланових робіт. Підтвердження про проведення позапланових
робіт має надійти до власника ККЕ не пізніше ніж за: 2 години з моменту отримання власником ККЕ телефонного
повідомлення в робочі дні (9:00 - 18:00); 4 години з моменту отримання власником ККЕ телефонного
повідомлення в робочі дні (18:00 - 22:00); 6 годин з моменту отримання власником ККЕ телефонного
повідомлення у нічний час (22:00 - 9:00); впродовж доби (у вихідні та святкові дні). На підставі повідомлення власник ККЕ надає замовнику
можливість доступу до кабельної каналізації під наглядом
інспектора технічного нагляду. Кожного разу після завершення замовником експлуатаційних
робіт (планових або позапланових) сторони підтверджують виконання
робіт відповідним актом прийому виконаних робіт, підписаним
сторонами. Факт відмови в підписанні акта прийому виконаних робіт
будь-якою зі сторін фіксується у ньому, при цьому вказується
причина відмови. Оплата за нагляд при виконанні позапланових робіт проводиться
замовником відповідно до умов договору протягом 3 робочих днів
після підписання акта.
5.7. У разі виявлення однією зі сторін пошкодження ККЕ, яке
впливає або може впливати на технічний стан кабелів
електрозв'язку, сторони зобов'язані негайно повідомити одна одну
про виявлений факт та підтвердити його факсимільним повідомленням. Впродовж 3 робочих днів з дати отримання однією зі сторін
повідомлення щодо пошкодження ККЕ сторони зобов'язані скласти та
підписати акт визначення технічного стану ККЕ. Пошкодження кабельної каналізації мають бути усунені
власником ККЕ протягом 14 робочих днів з дати підписання акта про
визначення її технічного стану, а у разі появи небезпеки аварії -
негайно після отримання телефонного повідомлення власником ККЕ. Якщо усунення пошкодження ККЕ потребує погодження з третіми
сторонами, відлік терміну усунення пошкодження розпочинається з
дати отримання таких погоджень.
5.8. Вивільнення ресурсів зайнятої ККЕ відбувається у разі
розірвання договору або закінчення терміну дії договору про
використання кабельної каналізації електрозв'язку. Замовник зобов'язаний демонтувати кабелі електрозв'язку
протягом 20 робочих днів з дня розірвання договору або закінчення
терміну його дії, якщо сторони не визначать іншого терміну. У разі якщо замовник не проведе демонтування кабелів
електрозв'язку у вищевказані терміни, власник ККЕ має право
демонтувати з ККЕ кабелі електрозв'язку замовника за власний
рахунок та на ризик замовника з урахуванням витрат та ризиків
відповідно до умов договору. У разі якщо на день припинення договору між замовником та
власником ККЕ має місце спір, який не вирішено у встановленому
порядку, демонтаж та видалення кабелю із ККЕ забороняється до
вирішення спору у встановленому законодавством порядку.
VI. Умови розрахунків та оплати
6.1. За доступ до ККЕ замовник згідно з договором про
використання кабельної каналізації електрозв'язку здійснює оплату
власнику ККЕ за такі послуги: розробка та видача ТУ; нагляд власником ККЕ; використання кабельної каналізації.
6.2. Вартість розробки ТУ визначається відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 489
( 489-2009-п ) "Порядок надання вихідних даних для проектування
об'єктів містобудування".
6.3. Розмір плати за нагляд власником та щомісячна плата за
використання кабельної каналізації визначаються власником на
основі собівартості цих робіт з урахуванням отримання власником
ККЕ прибутку на договірних засадах із замовниками. Якщо власник та замовник не можуть дійти згоди щодо
визначення тарифів за доступ та використання ККЕ, замовник може
подати письмове звернення на адресу НКРЗ щодо досудового вирішення
спору відповідно до процедури, визначеної нормативно-правовими
актами з питань взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж.
Контроль за виконанням вимог цього Порядку здійснює
Національна комісія з питань регулювання зв'язку України.
Директор Департаменту
телекомунікацій В.П.Греськовгору