Документ z0735-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.05.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.07.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2017  № 438


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2017 р.
за № 735/30603

Про затвердження Положення про премію за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 841 «Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва» та в межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про премію за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини (додається).

2. Управлінню стратегічного планування та розвитку (Лавро Є.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури і туризму України від 24 жовтня 2005 року № 759 «Про затвердження Положення про премію імені В.М. Гнатюка за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2005 року за № 1329/11609 (із змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є.М. Нищук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
22.05.2017 № 438


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2017 р.
за № 735/30603

ПОЛОЖЕННЯ
про премію за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок присудження премії за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини (далі - Премія).

Премія заснована постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 841 «Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва» та присуджується фольклористам, етнографам, дослідникам, науковцям, збирачам-ентузіастам, фольклорним колективам, солістам (вокалістам, інструменталістам та танцюристам), майстрам-викладачам та керівникам дитячих творчих шкіл народних художніх промислів (далі - претенденти), які своєю діяльністю сприяють виявленню, фіксації, збереженню та популяризації етнокультурної спадщини та регіональних особливостей українського народу.

2. Премія присуджується на конкурсних засадах щороку в грудні місяці у розмірі двадцять тисяч гривень.

3. Конкурс на здобуття Премії оголошується до 01 серпня року, в якому присуджується Премія.

Оголошення про конкурс та його результати розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства культури України.

4. Кількісний склад учасників колективу, який претендує на здобуття Премії, не може перевищувати 10 осіб.

5. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються до Міністерства культури України професійними творчими спілками та асоціаціями, закладами культури, закладами освіти і науки, культурно-мистецькими та громадськими організаціями (далі - суб’єкт звернення).

6. На здобуття Премії до 01 жовтня поточного року разом із супровідним листом подається у довільній формі клопотання про присудження Премії, до якого додаються:

матеріали, що засвідчують творчий доробок претендента у вигляді фото, аудіо- або відеозаписів (на електронних носіях інформації), друкованої продукції;

ксерокопії рецензій та публікацій у засобах масової інформації;

рекомендаційні листи (за наявності);

характеристика та фотокартка претендента;

копії документа, що посвідчує особу, та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) претендента. У разі коли претендентом є колектив, подається копія документа, що посвідчує особу, та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) його керівника;

згода на обробку персональних даних (відповідно до вимог статті 6 Закону України «Про захист персональних даних»).

7. Документи претендентів надсилаються на адресу Міністерства культури України: вул. Івана Франка, 19, м. Київ, 01601.

8. Днем висунення претендента на здобуття Премії вважається день реєстрації у Міністерстві культури України документів, зазначених у пункті 6 цього Положення.

ІІ. Комітет з Премії

1. З метою проведення конкурсу на здобуття Премії та визначення переможців конкурсу утворюється комітет з присудження премії за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини (далі - Комітет).

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.

3. Комітет здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, об’єктивності та обґрунтованості його рішень, недискримінаційного ставлення до претендентів на здобуття Премії.

4. Персональний склад Комітету затверджується наказом Мінкультури з числа висококваліфікованих фахівців-практиків у сфері охорони нематеріальної культурної спадщини у кількості не менше ніж 5, але не більше ніж 11 осіб.

Пропозиції щодо персонального складу Комітету можуть вносити професійні творчі спілки та асоціації, заклади культури, заклади освіти і науки, культурно-мистецькі та громадські організації.

Члени Комітету здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Комітет очолює голова, який має одного заступника.

Строк повноважень Комітету становить три роки. У разі необхідності до складу Комітету можуть вноситися зміни.

Основною формою роботи Комітету є засідання. Засідання Комітету проводить голова Комітету або за його дорученням заступник голови Комітету.

5. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:

розглядає документи подані на здобуття Премії та проводить їх обговорення;

приймає рішення щодо визначення лауреата Премії.

6. Організаційне забезпечення роботи Комітету здійснює відповідальний секретар Комітету, який є працівником Мінкультури і бере участь у засіданнях Комітету без права голосу.

Відповідальний секретар:

здійснює прийом документів, зазначених у пункті 6 розділу І цього Положення;

готує матеріали для розгляду на засіданні Комітету;

забезпечує виконання доручень голови Комітету;

веде та оформлює протоколи засідань Комітету.

ІІІ. Порядок проведення конкурсу

1. Комітет до 20 листопада року, в якому присуджується Премія, проводить конкурс та визначає лауреата Премії.

2. Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше двох третин від його затвердженого складу.

Рішення про присудження Премії приймається Комітетом шляхом таємного голосування.

Рішення вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комітету.

3. Організація і проведення таємного голосування покладаються на лічильну комісію, яка обирається у складі 3 осіб із числа членів Комітету відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

Лічильна комісія обирає відкритим голосуванням зі свого складу голову та секретаря лічильної комісії, про що складається протокол.

Під час роботи лічильної комісії голова лічильної комісії не переобирається.

4. Голова лічильної комісії організовує роботу лічильної комісії, проводить голосування та забезпечує виконання покладених на неї обов’язків та функцій.

Секретар лічильної комісії здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування, організовує оформлення та ведення протоколів лічильної комісії, зберігання бюлетенів для голосування та інших документів.

5. Бюлетені для таємного голосування готуються відповідальним секретарем Комітету в кількості, що не перевищує загальне число членів Комітету.

6. Лічильна комісія перед початком таємного голосування:

перевіряє підготовлені для таємного голосування бюлетені;

проставляє на бюлетенях підписи усіх членів комісії;

запечатує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для додержання таємниці голосування.

7. Бюлетень для таємного голосування видається під особистий підпис кожному члену Комітету, присутньому на засіданні. На невикористаних бюлетенях робиться запис «невикористаний».

8. Заповнення бюлетенів проводиться членами Комітету без використання кабін для голосування.

Голосування здійснюється шляхом проставляння у бюлетені проти прізвища претендента позначки «+» або «не підтримую жодного претендента».

9. Вважаються недійсними бюлетені:

в яких зроблено більше однієї позначки або не зроблено жодної;

які мають виправлення, закреслення, написи;

у яких відсутні підписи членів лічильної комісії.

10. Результати таємного голосування та підрахунку голосів оголошуються головою лічильної комісії та оформлюються протоколом, який підписується всіма членами комісії та затверджується головою Комітету.

Протокол лічильної комісії є підставою для внесення результатів голосування до протоколу засідання Комітету. Протокол лічильної комісії з відповідними додатками приєднується до протоколу засідання Комітету.

11. У разі якщо в результаті голосування жоден претендент не набрав більшості голосів, Комітетом приймається протокольне рішення щодо проведення повторного голосування.

У бюлетень для повторного таємного голосування включаються два претенденти, які одержали найбільшу кількість голосів під час першого голосування. Голосування може проводитися не більше трьох разів.

Якщо за результатами повторного таємного голосування жоден претендент не набрав більше половини голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Премія за відповідний рік не присуджується.

12. Якщо для участі у конкурсі на здобуття Премії пропонується або у конкурсі бере участь близька особа (у значенні Закону України "Про запобігання корупції") члена Комітету, такий член Комітету не бере участі в роботі Комітету протягом усіх етапів Конкурсу.

13. Кожен член Комітету зобов’язаний не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору.

Якщо член Комітету має конфлікт інтересів, він зобов’язаний повідомити про це Комітет перед початком засідання.

14. Рішення Комітету оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні Комітету та відповідальним секретарем.

15. Премія присуджується на підставі наказу Мінкультури за поданням Комітету. Виплата грошової винагороди здійснюється шляхом перерахування коштів на особові рахунки лауреатів в установах банків та/або через відділення поштового зв’язку.

16. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою грошової винагороди до Премії, здійснюється за рахунок коштів, передбачених Міністерству культури України у Державному бюджеті за відповідною програмою.

17. Особі, якій присуджується Премія, присвоюється звання лауреата премії за охорону та збереження нематеріальної культурної спадщини, вручається диплом та виплачується грошова винагорода.

18. У разі якщо Премія присуджена кільком особам, кожен лауреат отримує диплом, а грошова винагорода ділиться між ними порівну.

19. Диплом лауреата Премії вручається в урочистій обстановці Міністром культури України або його заступником.

20. У грудні місяці кожного року Міністерство культури України організовує презентацію діяльності лауреатів Премії у м. Києві.

Начальник управління
стратегічного планування
та розвиткуЄ.В. Лавровгору