Документ z0733-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.08.2012, підстава - z1184-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.06.2006 N 194
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2006 р.
за N 733/12607

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 746 ( z1184-12 ) від 02.07.2012 }
Про внесення змін до Положення про порядок навчання
та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

На виконання абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 19.04.2006 N 533 ( 533-2006-п ) "Про
затвердження Положення про Державний департамент з питань
банкрутства" Н А К А З У Ю:
1. Унести до Положення про порядок навчання та підвищення
кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства
економіки України від 17.03.2001 N 57 ( z0302-01 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2001 за
N 302/5493, такі зміни: у пункті 1.3 після слів "Міністерства економіки України"
доповнити словами "Державного департаменту з питань банкрутства як
урядового органу та підпорядкованих йому територіальних органів з
питань банкрутства (далі - територіальні органи)", а слова
"підпорядкованих йому територіальних органів (далі - регіональні
управління)" виключити; у пунктах 1.4, 1.6, 2.3, 2.4, 2.11, 2.18, 2.21, 3.1 слова
"Міністерство економіки України" замінити словами "Державний
департамент з питань банкрутства"; пункт 1.4 доповнити новим реченням такого змісту: "Договори, які були укладені до набрання чинності змін до
Положення, діють до закінчення терміну їх укладання"; перше речення пункту 2.2 викласти в такій редакції: "Для перевірки рівня знань осіб, які претендують на право
здійснення функцій арбітражного керуючого, створюються
екзаменаційні комісії (у кількості не менше п'яти чоловік), до
складу яких входять представники Державного департаменту з питань
банкрутства (його територіальних органів), господарських судів та
інших державних органів (за їх згодою)"; пункт 2.5 викласти в такій редакції: "2.5. Персональний склад членів екзаменаційних комісій
погоджується Державним департаментом з питань банкрутства."; абзац шостий пункту 2.7 викласти в такій редакції: "за згодою Державного департаменту з питань банкрутства
залучає до складу екзаменаційної комісії представників
господарських судів та інших державних органів, закладів освіти,
установ та організацій, арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів), які працюють за відповідним
фахом (за їх згодою)"; додаток 2 до пункту 1.3 Положення викласти в редакції, що
додається.
2. Державному департаменту з питань банкрутства подати цей
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Державного департаменту з питань банкрутства Берназюка Я.О.
Міністр економіки України А.Яценюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич

Додаток 2
до пункту 1.3. Положення про
порядок навчання
та підвищення кваліфікації
арбітражних керуючих
(розпорядників майна,
керуючих санацією,
ліквідаторів)

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ N ________
про навчання та підвищення кваліфікації
арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів)

м. Київ ___________ 200 ___ рік

Державний департамент з питань банкрутства (далі -
Департамент) в особі директора Департаменту ___________________,
(прізвище та ініціали)
який діє на підставі Положення про Державний департамент з питань
банкрутства, та ____________________________ (далі - Навчальний
(назва навчального закладу) заклад) в особі керівника ______________________, який діє на
(прізвище та ініціали) підставі_______________________ (далі - Сторони), уклали цей
(повна назва документа) Договір про нижченаведене:
1. Предмет Договору Спільна діяльність сторін у сфері здійснення системи освітніх
заходів з метою підготовки та підвищення кваліфікації арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).
2. Права та обов'язки Навчального закладу
2.1. Забезпечувати високий рівень навчальних послуг та
підготовки фахівців.
2.2. Проводити підготовку фахівців за переліком питань,
визначеним в установленому порядку та затвердженим відвідним
наказом.
2.3. Залучати до участі у підготовці фахівців, кваліфікованих
викладачів та лекторів.
2.4. Залучати співробітників Департаменту та його
територіальних органів з питань банкрутства (далі - територіальні
органи) для викладання окремих лекцій і навчальних курсів.
2.5. Готувати навчально-методичні матеріали та забезпечувати
ними слухачів і викладачів.
2.6. Постійно інформувати своїх слухачів про роботу
Департаменту та його територіальних органів.
2.7. Надавати (за домовленістю) Департаменту та його
територіальним органам приміщення для проведення освітніх заходів.
2.8. Здійснювати безкоштовну підготовку та підвищення
кваліфікації співробітників Міністерства економіки, Департаменту
та його територіальних органів відповідно до тематики навчальних
курсів та семінарів, які проводяться Навчальним закладом.
2.9. Зберігати протягом трьох років після проведення іспиту
документи, пов'язані з проходженням підготовки в Навчальному
закладі.
2.10. Видавати за підсумками навчання фізичній особі, яка
претендує на право здійснення функцій арбітражного керуючого
(підвищення кваліфікації арбітражного керуючого), свідоцтво
встановленого зразка.
2.11. Не передавати права та обов'язки, що витікають з цього
Договору, третій стороні.
2.12. Дотримуватись вимог законодавства України під час
реалізації своїх прав та обов'язків за цим Договором.
3. Права та обов'язки Департаменту
3.1. Надавати Навчальному закладу методичну, консультаційну
та інформаційну допомогу, забезпечувати нормативно-методичними
документами з питань, що є предметом цього Договору.
3.2. Пропонувати Навчальному закладу співробітників
Департаменту та його територіальних органів для викладання окремих
лекцій та навчальних курсів згідно з навчальними планами.
3.3. Забезпечувати участь співробітників Департаменту та його
територіальних органів у роботі екзаменаційної комісії.
4. Термін дії та умови зміни/розірвання Договору
4.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання
Сторонами і діє протягом двох років.
4.2. Якщо жодна зі Сторін письмово не заявить про свій намір
розірвати або змінити Договір за десять днів до закінчення строку
його дії, цей Договір уважається пролонгованим на той же термін і
на тих же умовах.
4.3. Якщо одна зі Сторін допустила одноразове порушення умов
Договору, інша Сторона має право в односторонньому порядку
розірвати Договір до закінчення його терміну дії, письмово
повідомивши про це іншу Сторону не менше ніж за двадцять днів.
5. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне
виконання зобов'язань За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим
Договором Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством
України.
6. Інші умови
6.1. Усі зміни і доповнення до Договору оформлюються
додатковими угодами, які набирають чинності з моменту їх
підписання Сторонами і є невід'ємними частинами цього Договору.
6.2. Спори, які можуть виникати щодо цього Договору, Сторони
вирішують відповідно до чинного законодавства.
6.3. Цей Договір складається у двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Департаменті,
другий - Навчальному закладі.
7. Місцезнаходження та підписи Сторін
Україна, м. Київ, Україна,
вул. Любченка, 15,
Державний департамент
з питань банкрутства
Директор Департаменту _________ Керівник Навчального
МП закладу ___________
МП
__ _____________ 200__ рік ____ _________ 200__ рік
Директор Державного департаменту
з питань банкрутства Я.Берназюквгору