Документ z0732-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.02.2005, підстава - z0040-05


 
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
 
 N 312 від 01.08.2001         Зареєстровано в Міністерстві 
м.Київ юстиції України
21 серпня 2001 р.
за N 732/5923
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 637 ( z0040-05 ) від 15.12.2004 )
 
Про затвердження Змін до Інструкції
про організацію роботи з готівкового обігу
установами банків України
 
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 62 ( z0303-04 ) від 18.02.2004 )

 
     З метою приведення Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України у відповідність до Законів України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) та інших законодавчих актів з питань здійснення готівкових операцій Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
     1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 N 69 ( z0216-01 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.03.2001 за N 216/5407 (додаються).
     2. Департаменту готівково-грошового обігу (Н.В.Дорофєєва) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та комерційних банків для використання в роботі.
     3. Постанова набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах 
Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
01.08.2001 р. N 312
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2001 р.
за N 732/5923
 
Зміни
до Інструкції про організацію роботи з
готівкового обігу установами банків України
( z0216-01 )
 
     1. У главі 1:
     1.1. Абзац шостий пункту 1.3 виключити.
     1.2. Абзац сьомий пункту 1.5 виключити.
     1.3. У пункті 1.6 термін "касова дисципліна" виключити.
     2. У главі 4:
     2.1. Пункт 4.2 викласти в такій редакції:
     "4.2. Готівкова виручка, що надійшла до кас підприємств, має здаватися ними до установ банків для зарахування на їх поточні рахунки.
     Здавання готівкової виручки здійснюється підприємствами (підприємцями) у денні та вечірні каси установ банків самостійно або через:
     інкасаторів Національного банку або установ комерційних банків (далі - інкасація);
     Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ України;
     підприємства поштового зв'язку для переказу на поточні рахунки в установах банків.
     Здавання готівкової виручки може здійснюватися на будь-який поточний рахунок підприємства (підприємця) за його вибором.
     Відокремлені підрозділи, що входять до складу підприємств - юридичних осіб, можуть здавати готівкову виручку до будь-якої установи банку на користь юридичних осіб для зарахування на їх поточні рахунки".
     2.2. У пункті 4.3:
     в абзаці першому слова "і порядок" виключити;
     пункт доповнити абзацом такого змісту:
     "Якщо підприємство в окремі дні не має перевищення ліміту каси, то воно може в ці дні не здавати в установлені строки готівкову виручку до кас установ банків".
     2.3. Пункти 4.4 та 4.5 викласти в такій редакції:
     "4.4. Усі підприємства, які здійснюють операції з готівкою в національній валюті та мають поточні рахунки в установах банків, можуть тримати в своїй касі на кінець дня готівку в межах установлених їм обслуговуючими установами банків лімітів каси.
     При укладанні договору на розрахунково-касове обслуговування підприємство має подати до установи банку заявку-розрахунок у двох примірниках для встановлення загального ліміту каси (з урахуванням потреби його відокремлених підрозділів), строків та порядку здавання готівкової виручки, яка є невід'ємною частиною цього договору і оформляється як додаток до цього договору, або копію заявки-розрахунку з відміткою іншої установи банку про встановлений загальний ліміт каси для внесення розміру цього ліміту в договір на розрахунково-касове обслуговування, що є невід'ємною умовою цього договору. Відповідальність за достовірність даних у заявці-розрахунку даним касової книги та бухгалтерського обліку несе підприємство.
     У разі звернення підприємства (за наявності обгрунтованих причин - зміни розмірів касових оборотів, режиму функціонування, умов здавання виручки тощо) або з ініціативи банку, який установив загальний ліміт каси, він може переглядатися. Для цього підприємство подає до банку заявку-розрахунок, яка і є підставою для перегляду діючого ліміту каси (у разі обгрунтованості її даних) та оформляється додатковою угодою до договору на розрахунково-касове обслуговування. До дати перегляду та встановлення нового ліміту каси та одержання його підприємством діє встановлений раніше ліміт каси.
     Керівники підприємств наказом (розпорядженням) повідомляють розмір установленого ліміту каси, порядок і строки здавання готівкової виручки своїм відокремленим підрозділам, ураховуючи при цьому забезпечення своєчасного надходження готівки від відокремлених підрозділів до кас таких підприємств і установ банків (у тому числі й тих, у яких відкрито поточні рахунки цих відокремлених підрозділів).
     4.5. Відповідальність за невстановлення лімітів каси підприємствам згідно з чинним законодавством України покладається на банки лише в тому разі, якщо за наявності поданої підприємством заявки-розрахунку ліміт каси не був установлений. Банки не несуть відповідальності за неповідомлення підприємством своїм відокремленим підрозділам розміру установленого банком ліміту каси, порядку і строків здавання готівкової виручки".
     2.4. В абзаці сьомому пункту 4.6 слова "(наказом, розпорядженням)" виключити.
     2.5. Пункт 4.7 викласти в такій редакції:
     "4.7. Згідно з чинним законодавством контроль за дотриманням підприємствами встановлених їм лімітів каси здійснюють органи державної податкової служби України та інші органи в межах своєї компетенції".
     2.6. У пункті 4.8 слова "відкриті консолідовані бюджетні рахунки" замінити словами "відкриті поточні бюджетні рахунки".
     2.7. Пункт 4.9 викласти в такій редакції:
     "4.9. Селянські (фермерські) господарства, які діють відповідно до статті 25 Закону України "Про селянське (фермерське) господарство" ( 2009-12 ), самостійно визначають розмір готівки, що постійно перебуває в їх касах, повідомляючи про нього обслуговуючим установам банків. Готівку понад визначені розміри вони мають здавати до установ банків".
     2.8. Пункт 4.12 після слова "розмірів" доповнити словами "вступних та пайових унесків, видачі кредитів, джерел надходження і порядку використання коштів тощо", а слова "видачі кредитів тощо" виключити.
     2.9. Пункт 4.16 викласти в такій редакції:
     "4.16. Релігійним організаціям (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади), які не здійснюють виробничу або інші види підприємницької діяльності, ліміт каси не встановлюється".
     2.10. Пункт 4.18 викласти в такій редакції:
     "4.18. Цільове призначення готівки, яку одержують підприємства (підприємці) із своїх поточних рахунків, має зазначатися ними в грошовому чеку з чітким формулюванням суті операцій, що будуть здійснюватися. Установи банків зобов'язані ідентифікувати клієнтів, які здійснюють значні та/або сумнівні операції, та відповідно до вимог законодавства України повідомляти про ідентифікацію осіб, які їх здійснили, відповідним органам згідно з законодавством, яке регулює питання боротьби з організованою злочинністю".
     2.11. В абзаці першому пункту 4.22 слово "обгрунтовані" виключити.
     2.12. Главу доповнити пунктом 4.23 такого змісту:
     "4.23. Територіальні управління Національного банку перевіряють роботу установ комерційних банків з організації готівкового обігу з метою виконання ними вимог цієї Інструкції в порядку, передбаченому законодавством України.
     За результатами перевірок територіальні управління Національного банку до 12 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надають Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку відповідну зведену інформацію про перевірені установи комерційних банків за формою 740-Н (квартальна), розробленою згідно з Правилами організації фінансової та статистичної звітності банків України, затвердженими постановою Правління Національного банку від 12.12.97 N 436 ( v0436500-97 ), з пояснювальною запискою, в якій наводяться виявлені факти порушень і вжиті заходи".

 
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 62 ( z0303-04 ) від 18.02.2004 )

 
( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 62 ( z0303-04 ) від 18.02.2004 )

 
( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 62 ( z0303-04 ) від 18.02.2004 )

 
     6. Додаток 6 викласти в новій редакції, що додається.
 
 Директор Департаменту 
готівково-грошового обігу Н.В.Дорофєєва
Погоджено:
Заступник Голови Національного
банку України _______________Я.Ф.Солтис
Додаток 6
до Інструкції про
організацію роботи з
готівкового обігу
установами банків
України

 
Заявка-розрахунок
для встановлення загального ліміту залишку готівки в касі,
порядку і строків здавання готівкової виручки
 
на 200____р.
------------------------------------------------------------------
|Найменування підприємства       |             |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Найменування установи банку      |             |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Номер поточного рахунку        |             |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Місцезнаходження підприємства, телефон|             |
------------------------------------------------------------------
1. Касові обороти
------------------------------------------------------------------
Найменування   |Фактично за три місяці минулого року, в яких  |
показників    |був найбільший обсяг касових операцій     |
         |-----------------------------------------------|
         |головна каса | каси відокремлених|  усього  |
         |підприємства | підрозділів    |      |
-----------------+--------------+-------------------+------------|
   1     |  2     |    3     |   4   |
-----------------+--------------+-------------------+------------|
1. Готівкова   |       |          |      |
виручка     |       |          |      |
(надходження до | | | |
кас підприємств, |       |          |      |
крім сум, що   |       |          |      |
одержані з    |       |          |      |
установ банків) |       |          |      |
-----------------+--------------+-------------------+------------|
2. Середньоден- |       |          |      |
на виручка    |       |          |      |
(рядок 1 розді- | | | |
лити на кількість|       |          |      |
робочих днів   |       |          |      |
підприємства   |       |          |      |
за три місяці)  |       |          |      |
-----------------+--------------+-------------------+------------|
3. Виплачено   |       |          |      |
готівкою на різні|       |          |      |
потреби (крім  |       |          |      |
виплат,     |       |          |      |
пов'язаних з   |       |          |      |
оплатою праці,  |       |          |      |
пенсій,     |       |          |      |
стипендій,    |       |          |      |
дивідендів)   |       |          |      |
-----------------+--------------+-------------------+------------|
4. Середньоден- |       |          |      |
на видача    |       |          |      |
готівки (ря-   |       |          |      |
док 3 розділити |       |          |      |
на кількість   |       |          |      |
робочих днів   |       |          |      |
підприємства за |       |          |      |
три місяці)   |       |          |      |
------------------------------------------------------------------ 
2. Ліміт каси, порядок і строки здавання готівкової виручки
------------------------------------------------------------------
Найменування    | Пропонується    | Установлено банком  |
показників     | підприємством    |           |
-------------------+----------------------+----------------------|
   1       |    2       |     3      |
-------------------+----------------------+----------------------|
1. Загальний ліміт |           |           |
залишку готівки в |           |           |
касі підприємства |           |           |
-------------------+----------------------+----------------------|
2. Порядок здавання|           |           |
виручки      |           |           |
-------------------+----------------------+----------------------|
3. Строки здавання |           |           |
виручки      |           |           |
------------------------------------------------------------------ 
Керівник підприємства Керівник установи банку
Головний (старший) бухгалтер
"___"_______________200__р. "___"________________200__р.
М.П. М.П.
Директор Департаменту
готівково-грошового обігу Н.В.Дорофєєвавгору