Документ z0731-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.02.2005, підстава - z0040-05

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 311 від 01.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2001 р.
за N 731/5922
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 637 ( z0040-05 ) від 15.12.2004 )
Про затвердження Змін до
Положення про ведення
касових операцій у національній
валюті в Україні

З метою приведення Положення про ведення касових операцій у
національній валюті в Україні у відповідність до Законів України
"Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) Правління Національного
банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Положення про ведення касових операцій
у національній валюті в Україні, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 19.02.2001 N 72
( z0237-01 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.03.2001 за N 237/5428 (додаються). 2. Департаменту готівково-грошового обігу (Н.В.Дорофєєва)
довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь
Національного банку України та комерційних банків для використання
в роботі. 3. Постанова набирає чинності через десять днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.С.Стельмах
Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
01.08.2001 N 311
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2001 р.
за N 731/5922
Зміни
до Положення про ведення касових операцій
у національній валюті в Україні
( z0237-01 )
1. У пункті 1.2: термін "касова дисципліна" виключити; пункт доповнити таким терміном: "книга обліку доходів і витрат - документ встановленої форми,
що застосовується для відображення руху готівки підприємця у
процесі здійснення ним підприємницької діяльності".
2. Абзац третій пункту 2.2 викласти в такій редакції: "Підприємці здійснюють облік операцій з готівкою у книзі
обліку доходів і витрат, форма та порядок заповнення якої
встановлені Державною податковою адміністрацією України".
3. Пункт 2.3 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту: "Установлені обмеження на готівкові розрахунки також не
поширюються на розрахунки підприємств (підприємців) між собою при
закупівлі сільськогосподарської продукції (перелік якої
передбачено Державним класифікатором продукції та послуг ДК
016-97, затвердженим наказом Державного комітету стандартизації,
метрології та сертифікації України від 30.12.97 N 822, коди
01.11-01.42, та 05.00.1-05.00.42)". У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно
абзацами п'ятим і шостим.
4. У пункті 2.8: пункт доповнити новим абзацом другим такого змісту: "При відкритті поточного рахунку (у період укладання договору
на розрахунково-касове обслуговування) новостворене підприємство
подає установі банку заявку-розрахунок для встановлення загального
ліміту каси, порядку та строків здавання готівкової виручки. Діючі
підприємства, які мають поточні рахунки в різних установах банків,
подають зазначену заявку розрахунок на власний розсуд до будь-якої
установи банку, у якому відкрито його поточні рахунки, а іншим
установам банків - копії заявки-розрахунку з установленим лімітом
каси. Заявка-розрахунок подається і в разі перегляду з ініціативи
підприємства або банку раніше встановленого ліміту каси." У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно
абзацами третім і четвертим; останній абзац пункту виключити.
5. У пункті 2.9: у другому реченні абзацу першого слова "(крім розміру одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян)" виключити; в абзаці другому слова "інкасаторам Національного банку або
установ комерційних банків" замінити словами "через служби
інкасації"; пункт доповнити абзацами такого змісту: "Готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх
надходження, якщо вони надійшли до кас підприємств сфери торгівлі,
громадського харчування та послуг (тих, що не мають домовленості з
установою банку на інкасацію чи здавання готівкової виручки до
вечірньої каси банку) при проведенні розрахунків із застосуванням
реєстраторів розрахункових операцій (із зафіксованим РРО часом
надходження коштів) наприкінці робочого дня та були здані (у сумі,
що перевищує встановлений ліміт каси) до обслуговуючих установ
банків не пізніше наступного робочого дня банку (протягом
операційного часу його роботи) та підприємства або були
використані підприємством (без попереднього здавання їх до банку і
одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби)
наступного дня на необхідні господарські потреби. Якщо аналогічна ситуація виникає на підприємствах, які при
проведенні готівкових розрахунків використовують прибуткові касові
ордери або розрахункові книжки, що містять розрахункові квитанції,
і точний час надходження готівки не може бути зафіксований, то
такі готівкові надходження не вважаються понадлімітними в день їх
надходження не більше ніж чотири рази на місяць. У разі постійного
надходження готівки до кас наприкінці робочого дня і відповідного
перевищення ліміту каси такі підприємства мають звернутися до
обслуговуючих установ банків щодо перегляду строків здавання
готівкової виручки та ліміту каси. Не вважаються понадлімітними в день їх надходження і ті
готівкові кошти, що надійшли до кас підприємств (тих, що не мають
домовленості на інкасацію та здавання готівкової виручки до
вечірньої каси банку) у вихідні та святкові дні та здані в сумі,
що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих установ
банків наступного робочого дня банку (протягом операційного часу
його роботи) та підприємства або були використані підприємством
наступного робочого дня на необхідні господарські потреби".
6. У останньому реченні абзацу четвертого пункту 2.10 слова
"і не ведуть касової книги" замінити словами "не ведуть касової
книги, не мають поточних рахунків та здають готівкову виручку до
кас цих підприємств".
7. У пункті 2.13: в абзаці першому після слів "одержують готівку з цих
рахунків" слова "в установах банків" замінити словами "за грошовим
чеком (з чітким формулюванням суті операцій, що буде
здійснюватися)"; абзац третій виключити.
8. Абзац п'ятий пункту 3.8 викласти в такій редакції: "здійснити відповідний запис у касовій книзі згідно з
виписаним бухгалтерією видатковим касовим ордером на фактично
видану суму за відомістю".
9. В абзаці першому пункту 3.11: у першому реченні слова "прибуткові касові ордери або
видаткові документи" замінити словами "прибуткові та видаткові
касові ордери"; у другому реченні слова "реєструються після їх видачі"
замінити словами "реєструються після здійснення цих виплат".
10. Пункт 4.1 доповнити абзацом такого змісту: "Зберігання в касі готівки та інших цінностей, що не належать
цьому підприємству, забороняється".
11. Абзац четвертий пункту 4.2 доповнити реченням такого
змісту: "Операція здавання відокремленим підрозділом готівки до каси
підприємства здійснюється із застосуванням прибуткового касового
ордера з видачею відповідної квитанції".
12. Абзац другий пункту 4.3 викласти в такій редакції: "Щоденно в кінці робочого дня касир підсумовує операції за
день, виводить залишок готівки в касі на початок наступного дня і
передає до бухгалтерії як звіт касира другий відривний аркуш
(копію записів у касовій книзі за день) з прибутковими і
видатковими касовими ордерами під розпис у касовій книзі. Готівка,
яка видана за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями на
виплати, пов`язані з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів
(доходу), відображається в касовій книзі після закінчення строків
цих виплат (згідно з пунктом 2.14 цього Положення), а закриття
вищезазначених відомостей та виписка відповідних видаткових
касових ордерів здійснюються у порядку, визначеному в пункті 3.8
цього Положення".
13. У пункті 4.10: в абзаці четвертому слова "дотримання касової дисципліни"
замінити словами "дотримання порядку ведення касових операцій"; в абзаці п'ятому слова "та установи комерційних банків"
виключити.
14. У пункті 5.1: підпункти 5.1.1 та 5.1.7 виключити. У зв'язку з цим підпункти 5.1.2 - 5.1.6, 5.1.8 вважати
відповідно підпунктами 5.1.1 - 5.1.6; абзац п'ятий підпункту 5.1.2 виключити; останнє речення підпункту 5.1.4 після слів "складається
довідка" доповнити словами "довільної форми, у якій зазначаються
назва підприємства, яке перевірялося, термін перевірки, посилання
на чинне законодавство, згідно з яким проводилася перевірка
питання, які були перевірені".
15. У підпункті 5.2.1 пункту 5.2 слова "дотримання касової
дисципліни" виключити.
16. У пункті 5.3: підпункт 5.3.1 викласти в такій редакції: "Особлива увага під час перевірки має приділятися
встановленню повноти та своєчасності оприбуткування касами
підприємств готівкових надходжень, одержаних у результаті
здійснення підприємством господарської діяльності (за реалізовану
продукцію, продані товари, виконані роботи, надані послуги і за
позареалізаційні операції)"; у підпункті 5.3.6 слова "рахунку 301 "Каса" порівняно з
оборотами за кредитом кожного кореспондуючого рахунку" замінити
словами "субрахунку 301 "Каса в національній валюті" порівняно з
оборотами за кредитом кожного кореспондуючого рахунку/субрахунку",
а слова "Розрахунки з оплати праці" замінити словами "Розрахунки
за заробітною платою".
17. У підпункті 5.4.1 пункту 5.4 слова "або самостійно
визначений підприємством (у випадках, визначених інструкцією)"
виключити.
18. У пункті 5.5: слова "цільове використання готівки" замінити словами
"цільове використання готівки, одержаної в установі банку"; у підпункті 5.5.1 слова "касової дисципліни" виключити; у першому реченні підпункту 5.5.2 слова "рахунку 301 "Каса"
замінити словами "субрахунку 301 "Каса в національній валюті".
19. У підпункті 5.6.2 пункту 5.6 слова "у яких відкрито його
основний та додаткові рахунки" замінити словами "у яких відкрито
його поточні рахунки".
20. У першому реченні підпункту 5.8.3 пункту 5.8 слово
"рахунку" замінити словом "субрахунку".
21. У другому реченні підпункту 5.9.3 пункту 5.9 слово
"рахунком" замінити словом "субрахунком".
22. У додатку 2: у розділі II: слова "Оприбуткування готівки, одержаної з банку" виключити;
у таблиці підпункти 3.1 та 3.2 пункту 3 виключити; слова "Висновки щодо правильності оприбуткування надходжень
готівки з кас банку" замінити словами "Висновки щодо правильності
оприбуткування надходжень готівки"; слова "Висновки щодо правильності оприбуткування інших
надходжень готівки" виключити.
Директор Департаменту
готівково-грошового обігу Н.В.Дорофєєва
Заступник Голови Національного
банку України Я.Ф.Солтисвгору