Документ z0726-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.11.2005, підстава - z1262-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 358 від 03.12.96 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
19 грудня 1996 р.
за N 726/1751
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету статистики
N 304 ( z1262-05 ) від 11.10.2005 )
Про затвердження Інструкції по складанню статистичного звіту про основні показники діяльності проектно-вишукувальної організації (форма
N 4-кб-квартальна, річна)

На виконання вимог Закону України "Про державну статистику"
( 2614-12 ) та з метою вдосконалення методологічного забезпечення
звітності з питань будівництва Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію по складанню статистичного звіту про
основні показники діяльності проектно-вишукувальної організації
(форма N 4-кб-квартальна, річна), що додається. 2. Дію Інструкції поширити на організації, які здійснюють
проектування і інженерні вишукування для будівництва, а також
спеціалізовані організації, що виконують проектні роботи для
капітального ремонту будівель і споруд, юридичні особи, незалежно
від форм їх власності, відомчої підпорядкованості. 3. З введенням в дію названої Інструкції не застосовуються на
території України "Указания о порядке составления статистических
отчетов об основних показателях деятельности организации,
осуществляющей проектирование и инженерные изыскания для
капитального строительства", затверджені колишнім Держкомстатом
СРСР 06.08.91 N 137. 4. Управлінню статистики капітального будівництва (Максименко
Н.І.) забезпечити друкарню оригіналами Інструкції. 5. Економічному управлінню (Шевченко Т.М.) забезпечити
фінансування виготовлення Інструкції та її розсилки Держкомстату
Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та
Севастопольському міським управлінням статистики. 6. ГОЦ Мінстату (Крамарєв В.Г.) забезпечити контроль за
своєчасним тиражуванням та розсилкою Інструкції. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра статистики України Кавуна М.Г.
Міністр О.Г.Осауленко
Затверджено
наказом Мінстату України
від 03.12.96 N 358
Інструкція
по складанню статистичного звіту про основні
показники діяльності проектно-вишукувальної
організації (форма N 4-кб-квартальна, річна)
Загальні положення
1.1. Звіт по формі N 4-кб складають всі організації, що
здійснюють за договорами з замовником проектування й інженерні
вишукування для будівництва, а також спеціалізовані організації,
що виконують проектні роботи для капітального ремонту будівель і
споруд (крім проектно-будівельних, проектно-промислово-будівельних
організацій), юридичні особи, незалежно від форм власності,
організаційно-правових форм господарювання, відомчої
підпорядкованості (далі - проектно-вишукувальні організації). Проектно-промислово-будівельні та проектно-будівельні
об'єднання, до складу яких входять проектні відособлені підрозділи
з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків, звіт по
формі N 4-кб не складають. При складанні звітів проектно-вишукувальна організація в
обов'язковому порядку повинна записати ту форму власності та форму
господарювання, на якій вона заснована. 1.2. Проектно-вишукувальні організації, які мають в своєму
складі відособлені структурні підрозділи, складають, крім
зведеного звіту, звіти по кожному структурному підрозділу і
подають (або за його вказівками сам структурний підрозділ) в орган
державної статистики за місцем знаходження структурного
підрозділу. Одночасно проектна організація складає зведений звіт без
даних по відособлених підрозділах, розташованих на території інших
областей, і подає його в орган державної статистики за місцем
свого знаходження. Проектно-вишукувальні організації, які мають в
своєму складі науково-дослідні або конструкторські підрозділи, в
звіт по ф.N 4-кб включають дані не тільки по
проектно-вишукувальних підрозділах, а і по науково-дослідних або
конструкторських підрозділах. 1.3. В звіт по ф.N 4-кб всі дані за звітний період та
відповідний період минулого року показуються по складу звітуючої
організації, діючому на кінець звітного періоду, з урахуванням
всіх змін, які відбулися в складі організації з початку звітного
року. По переданих або прийнятих в поточному році підрозділах всі
звітні показники виключаються або, відповідно, включаються в
фактичне виконання з початку поточного року, за весь звітний
період, незалежно від дати вибуття або прийняття підрозділу. При ліквідації в звітному періоді якогось підрозділу
(включаючи зміни його статусу в разі утворення на його базі
орендного підприємства, кооперативу, малого державного
підприємства та ін.) всі дані, які відносяться до цього підрозділу
за весь період його діяльності, відображаються до кінця року в
звіті проектно-вишукувальної організації. В разі ліквідації або зміни форми власності та форми
господарювання звітуюча організація за останній звітний період
своєї діяльності також подає інформацію на бланках ф.N 4-кб. Дані, відображені в графах "за відповідний період минулого
року", повинні бути наведені в структурі організації на кінець
звітного періоду (року). В звітах новоутворених в поточному році
організацій ця графа не заповнюється. 1.4. Державна статистична звітність складається
проектно-вишукувальною організацією точно за установлений
календарний звітний період часу. Заново створені організації
подають статистичну інформацію за період від дня реєстрації до
кінця звітного періоду. 1.5. Звіт по формі N 4-кб підписується керівником звітуючої
організації і подається в установлені строки та адреси, указані на
бланку форми. Відповідно до чинного законодавства, посадова особа, яка
підписала звіт, несе персональну відповідальність за повноту та
достовірність усіх даних, відображених в ньому, і за своєчасне
його подання. Відповідальність за достовірність звітних даних
несуть також посадові особи, які складають звіт або подають
відповідні початкові дані для включення в нього. Основою для відображення в звітності вартості виконаних робіт
є дані первинного обліку і відповідні документи про вартість
виконаних робіт, підтверджених замовником, тобто довідка ф.N 4-а
"Довідка про виконаний обсяг проектно-вишукувальних робіт".
Вартість робіт
1.6. Вартість робіт, продукції, послуг відображається в
формі N 4-кб за договірними (фактично діючими) цінами відповідних
років. 1.7. При складанні даних про вартість виконаних робіт за
договірними цінами необхідно керуватись цією Інструкцією, а також
вказівками Держкоммістобудування України з цього питання. Договірна ціна визначається на весь комплекс проектних робіт
для будівництва (ремонту), а також на окремі етапи (види) робіт, у
тому числі доручені субпідрядним організаціям. До складу договірної ціни входить: - вартість робіт за базисною ціною, яка визначається за
Збірниками цін на проектні і вишукувальні роботи, видання
відповідно 1990 і 1992 років, з урахуванням поправочних
коефіцієнтів, передбачених листами Держбуду СРСР від 24.09.90
N 16-Д (проектні роботи) за винятком збірників 6,49,61,62,64, для
яких замість коефіцієнта 0,95 слід враховувати коефіцієнт одиницю,
і від 25.12.90 N 21-Д, а також обов'язкових індексів, які
затверджуються Держкоммістобудування України; - в договірну ціну понад базисної ціни можуть включатися
додаткові витрати організації, викликані формуванням ринкових
відносин, які не знайшли відображення в базисній ціні, виконанням
робіт, не передбачених Збірниками цін (участь проектних
організацій у виборі площі для будівництва, авторський нагляд,
науково-дослідні та дослідно-експериментальні роботи при
проектуванні, комплектуванні будов обладнанням, виконанням робіт
(послуг), які є функцією замовника тощо), виконанням робіт
відповідно до умов договору в скорочені строки та ін. По рядку 119 показується вартість робіт, продукції та всіх
видів послуг за договірними цінами, виконаних власними силами, як
закінчених, так і не закінчених в звітному періоді. У вартість робіт включаються проектні, вишукувальні,
конструкторські, технологічні роботи і послуги, виконані
відповідно до вимог, передбачених в договорі на утворення
науково-технічної продукції, а також роботи, послуги, які
відносяться до інших видів діяльності, і платні послуги населенню. Суми авансових перерахувань замовників до вартості робіт,
продукції, послуг не зараховуються. По рядку 120 із рядка 119 відображають дані про вартість
проектно-вишукувальних робіт. По рядку 121 із рядка 119 відображають дані про вартість
науково-дослідних робіт. По рядку 101 із рядка 119 відображають вартість робіт,
продукції і послуг, виконаних і оплачених замовниками. По рядку 115 із рядка 101 виділяються тільки
проектно-вишукувальні і науково-дослідні роботи. По рядку 117 і 118 із рядка 115 розподіляються окремо
проектно-вищукувальні і науково-дослідні роботи. По рядку 122 відображають обсяг проектно-вишукувальних робіт,
виконаних власними силами за базисною кошторисною вартістю. При
визначенні показника приймається ціна на проектні, конструкторські
та вишукувальні роботи, яка визначається на підставі відповідних
Збірників цін з урахуванням індексів, що наведені в листі
Мінбудархітектури України від 29.03.94 р. N 12/74. Дані за
відповідний період минулого року, визначені на підставі Збірників
цін, перераховуються в ціни 1994 року. Фактичний підвищуючий індекс звітного року визначається
організаціями шляхом аналізу укладених контрактів на відповідний
період. По рядку 123 відображається середньоспискова чисельність
працюючих основного виробництва, яка розраховується згідно з
Інструкцією по статистиці чисельності працівників, зайнятих у
народному господарстві України, затвердженою наказом Мінстату
України N 171 від 07.07.95 р. ( z0287-95 ) і зареєстрованою в
Мінюсті України 07.08.95 N 287/823. По рядку 124 відображається оплата праці працівників
спискового складу основного виробництва, включаючи сумісників,
згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою
наказом Мінстату України від 11.12.95 N 323 ( z0465-95 ) і
зареєстрованою в Мінюсті України 21.12.95 N 465/1001. По рядку 130 відображають окремо вартість виконаних та
оплачених замовником робіт за договірною ціною по розробці
техніко-економічних обгрунтувань проектування та будівництва
підприємств (споруд), техніко-економічних розрахунків (ТЕО, ТЕР),
по рядку 131 - проекти і робочі проекти, по рядку 132 - робоча
документація. Сума даних, відображених по рядках 130-132, може
дорівнювати або бути менша даних рядка 115, якщо в організації
прийняті та оплачені замовником інженерні вишукування для
будівництва, складання схем та інших матеріалів по розвитку і
розміщенню галузей народного господарства і промисловості, схем
генеральних планів промислових вузлів, складання схем та проектів
районної розбивки, проектів розбивки та забудови міст, селищ
міського типу, сільських населених пунктів та ін. Сума даних рядків 135 і 138 може дорівнювати або бути менша
даних рядка 115, якщо організація виконувала роботи по складанню
схем та інших матеріалів по розвитку та розміщенню галузей
народного господарства, галузей промисловості, схем генеральних
планів промислових вузлів, по складанню схем і проектів районної
розбивки, проектів планування і забудови міст, селищ міського
типу, сільських населених пунктів та ін.
Державна статистична звітність
__________________________________________________________________
коди —————————————————————————————————————————————————————————————————— ————+——————+—————+—————+————+————+———————+———————+————————+———+——— фор-|органі|тери-|галу-|виду|фор-|органі-|мініс- |вищесто-| |КС ми |зації |торії|зі за|еко-|ми |зацій- |терства|щої ор- | | до- |скла- |за |ЗКГНГ|номі|вла-|но-пра-|(відом-|ганіза- | | ку- |дача -|СПАТО| |чної|сно-|вової |ства), |ції - | | мен-|іденти| | |дія-|сті |форми |МДО, |іденти- | | ту |фіка- | | |льно|за |госпо- |концер-|фікацій-| | за |ційний| | |сті |КФВ |дарю- |ну,асо-|ний код | | УКУД|код | | |за | |вання |ціації |ЄДРПОУ | | |ЄДРПОУ| | |КВЕД| |за |за | | | | | | | | |КОПФГ |СПОДУ | | | ————+——————+—————+—————+————+————+———————+———————+————————+———+——— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма N 4-кб-квартальна, річна
Затверджена наказом Мінстату України
від 28.06.96 N 201
Поштова
Подають проектно-вишукувальні організації:
- за I кв., I півріччя, 9 місяців не пізніше
12 числа після звітного періоду;
- за рік не пізніше 20 січня після звітного
року;
1) Держкомстату Автономної Республіки Крим,
управлінню статистики області, міста або
за їх вказівкою статистичному органу за
місцем знаходження звітуючої організації.
2) Своїй вищестоящій організації або органу,
який здійснює регулювання у відповідній
галузі економіки.
Кому подається ___________________________________________________
найменування __________________________________________________________________
адреса одержувача Міністерство (відомство) _________________________________________
МДО, концерн, асоціація та інше господарське об'єднання __________ __________________________________________________________________
Проектно-вишукувальна організація ________________________________ __________________________________________________________________
Адреса організації _______________________________________________
Форма власності організації ______________________________________
Форма господарювання _____________________________________________ __________________________________________________________________
Звіт про основні показники діяльності
проектно-вишукувальної організації
за ___________________ 199 р.
Форма N 4-кб
Вартість робіт
(по договірній ціні, тис.грн.) —————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування | N |Передба-| Виконано |Конт- |ряд-|чено на |————————————————|рольна |ка |рік за |з почат|за від- |сума | |сумою |ку року|повідний|(гр.Б. | |укладе- |по звіт|період |1-3) | |них до- |ний |минулого| | |говорів |квартал|року | | | |включно|(за ми- | | | |(за зві|нулий | | | |тний |рік) | | | |рік) | | ———————————————————————————+————+————————+———————+————————+——————— А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 —————————————————————————————————————————————————————————————————— Всього робіт, продукції та
послуг, виконаних власними
силами 119
із них:
проектно-вишукувальні
роботи 120 x
науково-дослідні роботи 121 x Із рядка 119 робіт, продук-
ції і послуг, виконаних
власними силами, прийнятих
та оплачених замовниками 101 x
Із рядка 101:
проектно-вишукувальні і
науково-дослідні роботи,
прийняті та оплачені за-
мовниками 115 x
із них:
проектно-вишукувальні
роботи 117 x
науково-дослідні роботи 118 x Обсяг проектно-вишукуваль-
них робіт, виконаних влас-
ними силами, в базисних
кошторисних цінах 1994 ро-
ку 122
Середньоспискова чисель-
ність працюючих, основного
виробництва, чоловік 123 x
Оплата праці працівників
спискового складу основно-
го виробництва, включаючи
сумісників 124
Довідки
(складають генеральні проектувальники,
заповнюють за I півріччя і рік)
тис.грн. —————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування | N | Виконано |Контрольна |рядка| |сума (Б,1) ——————————————————————————————————————+—————+——————————+—————————— А | Б | 1 | 2 —————————————————————————————————————————————————————————————————— Із рядка 115:
ТЕО, ТЕР 130
проекти, робочі проекти 131
робоча документація 132
Із рядка 115:
для будівництва виробничих підпри-
ємств 135
- нове будівництво та розширення 136
- реконструкція та технічне пере-
озброєння 137 для будівництва об'єктів невиробни-
чого призначення 138
"___" ______________ 199 р. Керівник ________________________________
Прізвище та N телефону виконавцявгору