Документ z0726-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.06.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.08.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2019  № 242


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 липня 2019 р.
за № 726/33697

Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції

Відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, пункту 7 розділу I Закону України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 18 січня 2016 року № 8, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2016 року за № 187/28317 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О.С.

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

В.о. Голови Державної фіскальної служби УкраїниК. Ляпіна

О. ВласовЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
10 червня 2019 року № 242


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 липня 2019 р.
за № 726/33697

ЗМІНИ
до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції

1. У формі Звіту:

1) таблицю «Загальні відомості про контрольовані операції» доповнити новим рядком такого змісту:

«

Разом

_________

__________


»;

2) примітку «*» викласти в такій редакції:

«*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.»;

3) інформацію до додатка до Звіту викласти в новій редакції, що додається.

2. У Порядку складання Звіту:

1) пункт 2 розділу III доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні зазначається повне найменування нерезидента.»;

2) у розділі IV:

у пункті 4:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) «Повне найменування особи» - повне найменування, яке зазначено у контракті (угоді). У разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні зазначається повне найменування нерезидента;»;

підпункти 3, 4 викласти в такій редакції:

«3) «Назва країни, в якій зареєстрована особа» - назва українською мовою країни, в якій зареєстровано особу - сторону контрольованої операції, відповідно до Статистичної класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року № 426 (із змінами). У разі здійснення контрольованих операцій з контрагентом-нерезидентом, який має податкову адресу на території вільної економічної зони «Крим», у рядку зазначається «ВЕЗ «Крим»;

4) «Код країни» - код країни відповідно до Статистичної класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року № 426 (із змінами). У разі здійснення контрольованих операцій з контрагентом-нерезидентом, який має податкову адресу на території вільної економічної зони «Крим», у рядку зазначається код 805;»;

абзац другий підпункту 7 викласти в такій редакції:

«У разі заповнення рядка «Код ознаки пов’язаності особи» разом з додатком надається інформація, яка заповнюється за встановленою формою (крім кодів 512-515 та 517-518). В інформації про пов’язаність осіб зазначається номер додатка, до якого вона надається.»;

пункт 12 доповнити новим реченням такого змісту: «У разі здійснення контрольованої операції без контракту (договору) зазначаються реквізити документа, на підставі якого проводилась контрольована операція.»;

у пункті 14 слова «Класифікацією країн світу» замінити словами та цифрами «Статистичною класифікацією країн світу, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року № 426 (із змінами)»;

пункт 18 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні зазначається дата проведення відповідної господарської операції (внутрішньогосподарських розрахунків), зокрема дата отримання фінансування поточної діяльності постійного представництва.»;

пункт 20 викласти в такій редакції:

«20. У графі 16 проставляється ціна (тариф) за одиницю виміру предмета операції у валюті контракту (договору), зазначена у первинних документах, із точністю до другого знака після коми.

Якщо предметом контрольованої операції є:

фінансові послуги із надання/отримання кредиту, депозиту, позики, зазначається відсоткова ставка такої фінансової послуги в річному обчисленні;

сплата роялті, франшизи тощо, ставка яких визначена у відсотках до відповідної бази нарахувань, зазначається відсоткова ставка відповідно до договору (контракту);

фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні у грошовій формі, у графі проставляється «0».»;

пункт 21 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі якщо предметом контрольованої операції є фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні у грошовій формі, зазначається сума фінансування у валюті операції.»;

3) у розділі VI:

у пункті 2 цифри «509» замінити цифрами «511»;

у пункті 6 цифри «508», «513» замінити відповідно цифрами «510», «516»;

4) у додатках до Порядку:

у додатку 1:

у відмітці до додатка після слова «пункт» цифру «3» замінити цифрою «4»;

доповнити новим рядком за кодом 050 такого змісту:

«

050

Господарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом відповідно до підпункту «ґ» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України

»;

додаток 2 викласти в новій редакції, що додається;

у відмітці до додатка 3 після слова «пункт» цифру «6» замінити цифрою «7»;

у додатку 4:

у відмітці до додатка після слова «пункт» цифру «7» замінити цифрою «8»;

доповнити новим рядком за кодом 208 такого змісту:

«

208

Фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні

»;

у додатку 5:

у відмітці до додатка після слова «пункт» цифри «12» замінити цифрами «13»;

доповнити новими рядками за кодами 145, 146 такого змісту:

«

145

Нерезидент

Господарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні

146

Постійне представництво нерезидента в Україні

»;

у відмітці до додатка 6 після слова «пункт» цифри «24» замінити цифрами «25»;

у відмітці до додатка 7 після слова «пункт» цифри «25» замінити цифрами «26».

В.о. директора Департаменту
податкової політики

Л. МаксименкоІнформація
до додатка до Звіту
про контрольовані операції за _____ рік

ІНФОРМАЦІЯ
про пов’язаність осібДодаток 2
до Порядку складання
Звіту про контрольовані операції
(пункт 4 розділу IV)

КОД
ознаки пов’язаності особи

Код

Ознака

Для юридичних осіб

501

Одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків

502

Одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків

503

Одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органів кожної такої юридичної особи

504

Одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради кожної такої юридичної особи

505

Принаймні 50 відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради кожної такої юридичної особи складають одні і ті самі фізичні особи

506

Одноособові виконавчі органи таких юридичних осіб призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу)

507

Юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради

508

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) таких юридичних осіб є одна і та сама фізична особа

509

Повноваження одноособового виконавчого органу таких юридичних осіб здійснює одна і та сама особа

510

Сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи та/або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою, стосовно іншої юридичної особи перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів)

Для юридичної та фізичної осіб

511

Фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків

512

Фізична особа має право призначати (обирати) одноособовий виконавчий орган такої юридичної особи або призначати (обирати) не менш як 50 відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради

513

Фізична особа здійснює повноваження одноособового виконавчого органу в такій юридичній особі

514

Фізична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради

515

Фізична особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи

516

Сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від фізичної особи, наданих юридичній особі, та/або будь-яких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших фізичних осіб, наданих юридичній особі, які надаються під гарантії цієї фізичної особи, перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність,- більше ніж у 10 разів)

Інше

517

Визнано пов’язаними особами самостійно

518

Визнано пов’язаними особами в судовому порядку
вгору