Документ z0725-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.11.2000, підстава - z0882-00

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N ЛП-38 від 02.12.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
18 грудня 1996 р.
за N 725/1750
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держпідприємництва
N 64 ( z0882-00 ) від 23.11.2000 )
Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи
з ліцензування підприємницької діяльності за її видами

З метою забезпечення проведення експертизи, пов'язаної з
визначенням доцільності ліцензування певних видів підприємницької
діяльності, та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 16.05.96 р. N 527 ( 527-96-п ) "Про Ліцензійну палату
при Міністерстві економіки" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок проведення експертизи з
ліцензування підприємницької діяльності за її видами (додається).
2. Відділу впровадження загальнодержавної системи
ліцензування (Л.Г.Хоменко): 2.1. Подати в п'ятиденний термін зазначене Положення на
державну реєстрацію в Міністерство юстиції України. 2.2. Довести дане Положення до відома працівників Ліцензійної
палати, членів Експертної ради.
3. Підвідділу організаційної роботи (В.А.Завадський)
забезпечити публікацію в засобах масової інформації Положення про
порядок проведення експертизи з ліцензування підприємницької
діяльності за її видами. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника Голови Ліцензійної палати С.І.Третьякова.
Заступник Міністра економіки,
Голова Ліцензійної палати В.І.Маринін
Затверджено
наказом Ліцензійної палати
при Міністерстві економіки
України від 02.12.96 N ЛП-38
Положення
про порядок проведення експертизи з ліцензування
підприємницької діяльності за її видами
1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок проведення експертизи з
ліцензування підприємницької діяльності за її видами (далі -
Положення) розроблено згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 16.05.96 р. N 527 ( 527-96-п ) "Про Ліцензійну палату
при Міністерстві економіки" і визначає порядок проведення
експертизи у цій сфері. 1.2. Експертиза є обов'язковою умовою у процесі правотворчої
діяльності, пов'язаної з визначенням державної доцільності
ліцензування окремих видів підприємницької діяльності. 1.3. Експертиза встановлює відповідність проектів законів
України та інших нормативних актів з питань ліцензування окремих
видів підприємницької діяльності чинному законодавству України та
Концепції розвитку державної системи ліцензування підприємницької
діяльності за її видами, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 23 вересня 1996 р. N 1164 ( 1164-96-п ). 1.4. Проекти законів України та інших нормативних актів з
питань ліцензування підприємницької діяльності за її видами
підлягають обов'язковій експертизі. 1.5. Дія цього Положення поширюється на всі органи державної
виконавчої влади. 1.6. Об'єктами експертизи є проекти законів України та інші
нормативно-правові акти з питань ліцензування підприємницької
діяльності. 1.7. Суб'єктами експертизи є органи державної виконавчої
влади, які подають проекти законів України та інші
нормативно-правові акти з питань ліцензування та Ліцензійна палата
при Міністерстві економіки України (далі - Ліцензійна палата).
2. Мета експертизи
2.1. Метою експертизи є отримання експертної оцінки державної
доцільності ліцензування об'єктів експертизи у відповідності з
державною політикою регулювання підприємництва в Україні
спрямованою на захист економічних і соціальних інтересів громадян. 2.2. Ліцензуванню мають підлягати тільки ті види
підприємницької діяльності, які безпосередньо впливають на
здоров'я людини, навколишнє природне середовище, безпеку держави.
2.3. Недоцільно ліцензувати види підприємницької діяльності,
які: 2.3.1. Не завдають потенційної загрози загальнодержавним
інтересам, здоров'ю громадян і навколишньому середовищу; 2.3.2. Підлягають контролю уповноваженими на це органами
державної виконавчої влади (санітарно-епідеміологічними,
пожежного, архітектурно-будівельного нагляду, захисту прав
споживачів, автоінспекцями, міліції, стандартизації та
сертифікації, податкової інспекції);
2.4. Під час експертизи встановлюється: 2.4.1. Відповідність об'єктів експертизи чинному
законодавству України. 2.4.2. Відповідність об'єктів експертизи Загальному
класифікатору галузей народного господарства, затвердженому
наказом Міністерства статистики України від 24.01.94 р. N 21. 2.4.3. Відповідність об'єктів експертизи законодавству з
екологічної безпеки, захисту прав споживачів, охорони праці,
санітарно-гігієнічним нормам і правилам техніки безпеки.
3. Порядок подання документів та організація
проведення експертизи
3.1. Проведення експертизи з ліцензування підприємницької
діяльності за її видами здійснює Експертна рада, що створена при
Ліцензійній палаті (наказ від 14.06.96 р. N ЛП-13 "Про створення
Експертної ради при Ліцензійній палаті"). 3.2. Експертна рада приймає до розгляду проекти законів
України та інші нормативні акти з питань ліцензування на підставі: - доручень Верховної Ради України, Президента України та
Уряду України; - доручень Міністерства економіки України; - звернень органів державної виконавчої влади. 3.3. Звернення органів державної виконавчої влади
надсилаються на ім'я Голови Ліцензійної палати. 3.4. До листа-звернення додається проект, що буде об'єктом
експертизи, а також обгрунтування доцільності впровадження
ліцензування, визначеного у проекті. 3.5. Проект подається у трьох примірниках. Наявність віз
першого керівника (або його заступника) обов'язкова на кожному
документі. 3.6. Документи, надіслані для проведення експертизи,
реєструються Ліцензійною палатою у встановленому порядку. 3.7. Організація проведення експертизи виконується за
наявністю документів, передбачених у п.3.4. 3.8. Експертні та аналітичні оцінки об'єкта експертизи
здійснюються Експертною радою на підставі Концепції розвитку
державної системи ліцензування підприємницької діяльності за її
видами. 3.9. Результати експертних та аналітичних оцінок оформлюються
у вигляді протоколу. Протокол підписується Головою Експертної
ради. 3.10. Протокол Експертної ради повинен мати перелік всіх
недоліків об'єкта експертизи щодо їх змісту та оформлення. У
протоколі фіксуються зауваження, пропозиції, рекомендації та
рішення Експертної ради. 3.11. За результатами експертизи Експертна рада приймає одне
з рішень: - про погодження проекту; - про відмову в погодженні проекту; 3.12. У разі повторного подання проектів законодавчих
(нормативних) актів, до яких було внесено зміни або доповнення,
проводиться повторна експертиза. 3.13. Позитивний висновок Експертної ради є підставою для
погодження Ліцензійною палатою проекту законодавчого
(нормативного) акту.вгору