Документ z0724-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.06.2005, підстава - z0630-05

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 512 від 27.11.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
18 грудня 1996 р.
vd961127 vn512 за N 724/1749
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації
Державної прикордонної служби
N 381 ( z0630-05 ) від 20.05.2005 )
Про затвердження Інструкції про порядок і умови виплати
надбавки за вислугу років працівникам Держкомітету у справах
охорони державного кордону України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомкордону
N 486 ( z0670-00 ) від 12.08.2000 )

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 20
грудня 1993 року N 1049 ( 1049-93-п ) "Про надбавки за вислугу
років для працівників державної виконавчої влади" і від 3 травня
1994 року N 283 ( 283-94-п ) "Про порядок обчислення стажу
державної служби" та враховуючи консультації тимчасової робочої
групи, створеної розпорядженням Кабінету Міністрів України від
5 січня 1994 року N 5-р ( 5-94-р ) "Про організацію Координаційної
ради з питань державної служби", - Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок і умови виплати надбавки
за вислугу років працівникам Держкомітету у справах охорони
державного кордону України (додається). 2. Скасувати наказ Голови Держкомітету від 25 травня 1994
року N 150 "Про виплату працівникам (невійськовослужбовцям)
апарату Держкомітету у справах охорони державного кордону України
процентної надбавки за вислугу років". 3. Наказ довести до заінтересованих осіб.
Голова Держкомітету -
командуючий Прикордонними
військами України
генерал-полковник В.Банних
Затверджено
наказом Голови Державного комітету у
справах охорони державного кордону
України - командуючого Прикордонними
військами України від 27 листопада
1996 р. N 512
Інструкція
про порядок і умови виплати надбавки за вислугу
років працівникам Держкомітету у справах охорони
державного кордону України
Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена на підставі постанов Кабінету
Міністрів України від 20 грудня 1993 року N 1049 ( 1049-93-п )
"Про надбавки за вислугу років для працівників державної
виконавчої влади" і від 3 травня 1994 року N 283 ( 283-94-п ) "Про
порядок обчислення стажу державної служби" і поширюється на
працівників центрального апарату Держкомітету. 1.2. Цією Інструкцією визначаються порядок і умови виплати
щомісячної надбавки за вислугу років керівникам, спеціалістам і
службовцям (невійськовослужбовцям) Держкомітету у справах охорони
державного кордону України. 1.3. Працівникам, прийнятим на роботу на конкурсній основі,
надбавка за вислугу років виплачується з дня прийняття на роботу у
разі наявності стажу роботи, який дає право на одержання надбавки,
а працюючим - з 1 січня 1994 року. 1.4. Надбавка за вислугу років виплачується службовцям у
відсотках до посадового окладу, а керівникам і спеціалістам з
урахуванням доплат за ранг, в таких розмірах: - при стажі роботи понад 3 роки - 10 - при стажі роботи понад 5 років - 15 - при стажі роботи понад 10 років - 20 - при стажі роботи понад 15 років - 25 - при стажі роботи понад 20 років - 30 - при стажі роботи понад 25 років - 40 Виплата зазначених надбавок провадиться одночасно з виплатою
заробітної плати за другу половину місяця. Працівникам, у яких
протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки
за вислугу років, розмір надбавки змінюється з початку наступного
місяця. 1.5. Процентна надбавка за вислугу років нараховується: а) у разі виконання обов'язків тимчасово відсутніх
працівників (в тому числі посад військовослужбовців) - виходячи з
посадових окладів за основною посадою; б) працівникам, яким виплачуються персональні оклади, -
виходячи з окладів, установлених їм за займаними посадами, без
урахування персональних надбавок; в) працівникам, яким відповідно до умов оплати праці
виплачуються підвищені оклади, - виходячи з підвищених окладів. 1.6. Не користуються правом на одержання щомісячної надбавки
за вислугу років працівники, робота яких пов'язана з
обслуговуванням апарату Держкомітету (робітники по ремонту і
обслуговуванню будинків і споруд, прибиральниці, водії, вахтери та
робітники інших аналогічних професій), а також особи, які працюють
за сумісництвом, тимчасово та позаштатні працівники. 1.7. Надбавка за вислугу років ураховується при обчисленні
середнього заробітку, який зберігається за працівниками відповідно
до чинного законодавства на час відпустки, на період тимчасової
непрацездатності, у разі призначення пенсій та в інших випадках,
передбачених чинним законодавством. 1.8. Документом для визначення стажу, який дає право на
одержання надбавки за вислугу років, є трудова книжка. Стаж роботи
визначається комісією з установлення вислуги років, створеною у
Держкомітеті, до якої входять представники фінансового, кадрового
апарату, юридичної служби та голови профспілкового комітету.
Скарги, пов'язані з визначенням стажу роботи працівників,
розглядаються Головою Держкомітету.
2. Обчислення стажу роботи, який дає право на одержання
щомісячної надбавки за вислугу років
2.1. Службовців
2.1.1. До стажу роботи, який дає право на одержання надбавки
за вислугу років службовцям, зараховується: а) загальний стаж роботи в Держкомітеті у справах охорони
державного кордону України (після 2 січня 1992 року); б) загальний стаж роботи в органах державної виконавчої
влади: Уряді України, Адміністрації Президента України, апараті
Кабінету Міністрів України, міністерствах, державних комітетах,
комітетах, головних управліннях та інших органах державної
виконавчої влади, підвідомчих Кабінетові Міністрів України,
місцевих державних адміністраціях, їх управліннях, самостійних
відділах, що входять до складу цих адміністрацій, місцевих органах
Антимонопольного комітету, Фонді державного майна, Комітеті з
питань захисту військовослужбовців, Державному комітеті з питань
державних секретів; в) стаж роботи в інших державних органах - апараті Верховної
Ради України, Верховної Ради Республіки Крим, Ради Міністрів
Республіки Крим, міністерствах, відомствах, інших органах,
підвідомчих Раді Міністрів Республіки Крим, Радах народних
депутатів та їх органах, органах прокуратури, судових органах
України, відповідних органах колишнього СРСР і країн Співдружності
Незалежних Держав; г) стаж роботи в організаціях (крім роботи у кооперативних та
інших громадських організаціях), передбачених статтею 118 КЗпП
України ( 322-08 ). Виплату надбавки за вислугу років провадити з 1 січня 1994
року. 2.1.2. До стажу роботи, який дає право на одержання надбавки
за вислугу років, включається також: а) періоди роботи в апаратах органів народного контролю,
внутрішніх справ, Служби безпеки та інших військових формувань
(штабів округу, групи військ, флоту, армії, армійського корпусу); б) періоди роботи в апаратах районних, міських та обласних
управлінь і відділів Міністерства внутрішніх справ (крім УТОС і
УТОГ); в) періоди роботи у військкоматах; г) період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею
віку трьох років, а у виняткових випадках, якщо за медичними
показаннями дитині потрібний домашній догляд, - період додаткової
відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у
медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною віку
шести років; д) час строкової військової служби, якщо працівник до призову
на військову службу працював в органах державної виконавчої влади
на посадах, які дають право на одержання надбавки за вислугу
років, і після звільнення з військової служби був прийнятий на
роботу до органів державної влади протягом трьох місяців з дня
звільнення з цієї служби, не враховуючи часу переїзду на постійне
місце проживання; е) час підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо до
направлення на підвищення кваліфікації працівник працював в
органах державної виконавчої влади; є) час роботи за кордоном за направленням органу державної
виконавчої влади, якщо до направлення за кордон працівник працював
у таких органах і протягом трьох місяців після повернення з-за
кордону, не враховуючи часу на проїзд, поступив на роботу в органи
державної виконавчої влади.
2.2. Керівники і спеціалісти
2.2.1. Цим підрозділом визначаються посади і органи, час
роботи в яких зараховується до стажу державної служби. 2.2.2. До стажу державної служби зараховуєтьтся робота
(служба): - на посадах державних службовців у державних органах,
передбачених у статті 25 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ), а також на посадах, віднесених розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 5 травня 1994 року N 318-р
( 318-94-р ) до відповідної категорії посад державних службовців,
і наступних рішень Уряду з цього питання; - на посадах керівних працівників і спеціалістів в апаратах
органів прокуратури, судів, нотаріату, дипломатичної служби,
митного контролю, внутрішніх справ, Служби безпеки інших органів
управління військових формувань, державної податкової та
контрольно-ревізійної служби; ( Абзац третій підпункту 2.2.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомкордону N 486
( z0670-00 ) від 12.08.2000 ) - на посадах керівних працівників і спеціалістів державних
органів колишніх УРСР та інших республік, також колишнього СРСР
згідно з Переліком (додається); - на посадах суддів, слідчих, прокурорів, інших службових
осіб, яким присвоєно персональні звання; - на посадах керівних працівників і спеціалістів в органах,
що згідно з чинним законодавством здійснюють державний нагляд за
охороною праці; - на посадах керівних працівників і спеціалістів апарату
Національного банку України, Республіканського банку Криму,
управління по місту Києву та Київській області, обласних управлінь
Національного банку України; - на посадах керівних працівників і спеціалістів Фонду
соціального захисту інвалідів; - на посадах спеціалістів органів виконання покарань, які не
мають спеціальних звань; ( Підпункт 2.2.2 доповнено абзацом згідно
з Наказом Держкомкордону N 486 ( z0670-00 ) від 12.08.2000 ) - на посадах керівних працівників і спеціалістів державних
архівів областей та їх філіалів, державних архівів міст Києва і
Севастополя; ( Підпункт 2.2.2 доповнено абзацом згідно з Наказом
Держкомкордону N 486 ( z0670-00 ) від 12.08.2000 ) - на посадах керівних працівників і спеціалістів Державної
інспекції навчальних закладів при Міністерстві освіти України;
( Підпункт 2.2.2 доповнено абзацом згідно з Наказом Держкомкордону
N 486 ( z0670-00 ) від 12.08.2000 ) - на посадах керівних працівників і спеціалістів Державного
архіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим. ( Підпункт
2.2.2 доповнено абзацом згідно з Наказом Держкомкордону N 486
( z0670-00 ) від 12.08.2000 ) 2.2.3. До стажу державної служби включається також: - період, коли державний службовець не працював з поважних
причин, але залишився у трудових відносинах з державним органом; - час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку
трьох років, а у виняткових випадках, якщо за медичними
показаннями дитині потрібний домашній догляд, - період додаткової
відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у
медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною віку
шести років; - час підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо до
направлення на підвищення кваліфікації працівник працював у
державному органі; - час військової служби у Збройних Силах та інших військових
формуваннях; ( Абзац п'ятий підпункту 2.2.3 в редакції Наказу
Держкомкордону N 486 ( z0670-00 ) від 12.08.2000 ) - час роботи: а) за кордоном за направленням державних органів, якщо до
направлення за кордон працівник працював у таких органах і
протягом трьох місяців після повернення з-за кордону, не
враховуючи часу на проїзд, влаштувався на роботу в державний
орган; б) на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті
організацій, створених на базі ліквідованих міністерств, яким
делеговано функції управління майном організацій і підприємств,
заснованих на загальнодержавній власності; в) в організаціях, передбачених абзацом "г" пункту 2.1 цієї
Інструкції; г) на посадах керівних працівників і спеціалістів у
Державному центрі зайнятості та місцевих центрах зайнятості; д) на посадах службовців в органах, зазначених у пункті
2.2.2 розділу 2.2 додатка до Інструкції, якщо при просуванні по
службі вони зайняли посади державних службовців; е) службовці, які після 8 червня 1995 р. при просуванні по
службі зайняли посади державних службовців, стаж державної служби
для надання додаткової оплачуваної відпустки та призначення пенсії
державного службовця обчислюється з дня призначення на посаду
державного службовця. Стаж для виплати надбавок за вислугу років
за період роботи на посадах службовців обчислюється відповідно до
розділу 2.1., а за період роботи на посадах державних службовців -
відповідно до розділу 2.2. Інструкції, до стажу державної служби
зараховується тільки останній період роботи на посаді службовця в
органах державної виконавчої влади або місцевого самоврядування; є) час навчання в аспірантурі або докторантурі Української
Академії державного управління при Президентові України з відривом
від роботи, якщо до вступу до аспірантури або докторантури
аспірант або докторант перебував на державній службі і після
закінчення навчання повернувся на державну службу; ( Абзац шостий
підпункту 2.2.3 доповнено абзацом "є" згідно з Наказом
Держкомкордону N 486 ( z0670-00 ) від 12.08.2000 ) ж) на посадах керівних працівників і спеціалістів Державної
інспекції закладів освіти при Міністерстві освіти України; ( Абзац
шостий підпункту 2.2.3 доповнено абзацом "ж" згідно з Наказом
Держкомкордону N 486 ( z0670-00 ) від 12.08.2000 ) з) на посадах керівників, їхніх заступників, головних
інженерів державних підприємств, установ, організацій, якщо
безпосередньо з цих посад вони призначені (обрані) на посади
державних службовців першої - четвертої категорій; ( Абзац шостий
підпункту 2.2.3 доповнено абзацом "з" згідно з Наказом
Держкомкордону N 486 ( z0670-00 ) від 12.08.2000 ) и) на посадах, визначених переліком посад наукових
працівників державних наукових установ, організацій та посад
науково-педагогічних працівників державних вищих навчальних
закладів III - IV рівнів акредитації, перебування на яких дає
право на одержання пенсії та грошової допомоги при виході на
пенсію відповідно до Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 27.05.99 N 923 ( 923-99-п ), з дати
присудження наукового ступеня або присвоєння вченого звання.
( Абзац шостий підпункту 2.2.3 доповнено абзацом "и" згідно з
Наказом Держкомкордону N 486 ( z0670-00 ) від 12.08.2000 )

Додаток
до Інструкції про порядок і умови
виплати надбавки за вислугу років
працівникам Держкомітету у справах
охорони державного кордону
України, затвердженої наказом
Голови Держкомітету від
27 листопада 1996 року N 512
Перелік
державних органів колишніх УРСР та інших республік,
а також колишнього СРСР, період роботи в яких на
посадах керівних працівників і спеціалістів
зараховується до стажу державної служби
Верховна Рада УРСР, Президія Верховної Ради УРСР;
Рада Міністрів УРСР;
Верховна Рада СРСР, Президія Верховної Ради СРСР, Верховні
Ради республік СРСР та їх Президії, Ради Міністрів республік
СРСР;
міністерства і відомства СРСР, міністерства і відомства республік
СРСР (включаючи головні управління, управління, що відповідно
до затвердженої Урядом структури входили до центрального апарату
цих міністерств і відомств);
міністерства і відомства УРСР (включаючи головні управління,
управління, що відповідно до затвердженої Урядом структури входили
до центрального апарату цих міністерств і відомств);
місцеві органи державного управління міністерств і відомств
УРСР та інших республік, а також СРСР;
раднаргоспи;
органи державного контролю;
військкомати;
всесоюзні і республіканські промислові об'єднання та об'єднання,
створені на базі головних управлінь міністерств і відомств
відповідно до рішень Уряду;
органи нагляду за додержанням законодавства про працю.
Держбанк СРСР, Зовнішекономбанк СРСР, Промбудбанк СРСР,
Агропромбанк СРСР, Житлсоцбанк СРСР, Ощадний банк СРСР, їх
республіканські банки (контори), крайові, обласні (міські) і
районні відділення;
обчислювальні центри та машинолічильні станції обласних,
Київського та Севастопольського міських статистичних управлінь
(посади начальників центрів і станцій, їх заступників, які
відповідали за виконання робіт з підготовки та випуску
статистичної звітності, керівних працівників і спеціалістів
підрозділів підготовки та випуску статистичних матеріалів); виконавчі комітети місцевих Рад депутатів трудящих, Рад
народних депутатів, їх управління, самостійні відділи, інші
структурні підрозділи; органи виконання покарань (спеціалісти, які не мають
спеціальних звань); державні архіви областей та їх філіали, державні архіви міст
Києва і Севастополя; республіканська інспекція середніх спеціальних навчальних
закладів при Міністерстві вищої і середньої спеціальної освіти
УРСР; республіканська інспекція професійно-технічних закладів при
Держпрофосвіті УРСР; республіканська інспекція вищих і середніх спеціальних
навчальних закладів при Міністерстві вищої і середньої спеціальної
освіти УРСР; державний архів Автономної Республіки Крим.
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомкордону
N 486 ( z0670-00 ) від 12.08.2000 )вгору