Документ z0724-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.02.2016, підстава - z0200-16

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.06.2015  № 981/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2015 р.
за № 724/27169

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 359/5 від 09.02.2016}

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у сфері легалізації громадських формувань

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 17 «Питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції», пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у сфері легалізації громадських формувань, що додаються.

2. Департаменту державної реєстрації (Бенедисюк С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О.П.

Міністр

П. ПетренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
17.06.2015  № 981/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2015 р.
за № 724/27169

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у сфері легалізації громадських формувань

1. У Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 08 липня 2011 року № 1828/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за № 855/19593:

1) у пункті 1:

слова «Про благодійництво та благодійні організації,», «, Про кредитні спілки», «благодійних організацій,» виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Дія цього Порядку не поширюється на громадські формування, створені відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону».»;

2) у пункті 2:

слова «Державною реєстраційною службою України та реєстраційними службами територіальних органів Мін’юсту» замінити словами «Міністерством юстиції України та його територіальними органами»;

слова «реєстрації символіки» замінити словами «державної реєстрації символіки»;

слова «професійних спілок, їх об'єднань, організацій роботодавців, їх об’єднань,», «благодійних організацій,» виключити;

3) у пункті 3:

слова «державної реєстрації благодійних організацій;», «державної реєстрації філій, відділень, представництв всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій;», «реєстрації статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і статутів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;», «професійних спілок, їх об'єднань, організацій роботодавців, їх об'єднань,», «, благодійних організацій» виключити;

слова «реєстрації символіки» замінити словами «державної реєстрації символіки»;

4) пункти 6, 7 викласти в такій редакції:

«6. Державна реєстрація символіки політичних партій полягає у проведенні правової експертизи поданих документів на їх відповідність Конституції та іншим актам законодавства України, а також відповідності процедури прийняття (ухвалення) рішення про затвердження положення та опису символіки статуту політичної партії, прийнятті рішення про державну реєстрацію символіки політичних партій, занесенні відомостей до відповідного реєстру та присвоєнні реєстраційного номера, видачі свідоцтва.

7. Правову експертизу проводять:

у Мін’юсті - Управління реєстрації громадських формувань, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств Департаменту державної реєстрації (далі - Управління);

у головних територіальних управліннях юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі - структурні підрозділи, що забезпечують виконання покладених завдань з питань реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань;

у районних, міжрайонних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управліннях юстиції - спеціалісти з питань легалізації об’єднань громадян.»;

5) у пункті 8:

слова «Укрдержреєстр та реєстраційні служби територіальних органів Мін’юсту» замінити словами «Мін’юст та його територіальні органи»;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«про державну реєстрацію символіки політичних партій; про відмову у державній реєстрації символіки політичних партій;»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«про припинення діяльності громадського формування на підставі рішення суду.

У разі збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру підготовка та оформлення рішень, визначених цим Порядком, можуть проводитися визначеними наказом Міністерства юстиції України головними територіальними управліннями юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі або наказом головних територіальних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі - районними, міжрайонними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними управліннями юстиції поза місцезнаходженням, сферою діяльності громадських формувань.»;

6) у пункті 9:

слова «залежно від результатів правової експертизи» виключити;

після слів «громадського формування змін до статутних документів» доповнити пункт словами «(у тому числі місцезнаходження політичної партії) та/або програми політичної партії»;

після слів «поданих для видачі дублікатів свідоцтва» доповнити пункт словом «, довідки»;

слова «реєстрації символіки» замінити словами «державної реєстрації символіки політичної партії»;

третє речення доповнити словами «(крім наказів, які видаються на підставі рішення суду)»;

7) у пункті 10 слово «Укрдержреєстрі» замінити словом «Мін’юсті», слова «Голови Укрдержреєстру» замінити словами «директора Департаменту державної реєстрації»;

8) пункти 11 - 13 викласти в такій редакції:

«11. Висновок у головних територіальних управліннях юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі підписує спеціаліст, погоджує керівник структурного підрозділу, що забезпечує виконання покладених завдань з питань реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, та затверджує заступник начальника головного територіального управління Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі - начальник Управління державної реєстрації.

12. Висновок у районних, міжрайонних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управліннях юстиції підписують спеціаліст з питань легалізації об’єднань громадян та начальник відповідного районного, міжрайонного, районного у місті, міського (міст обласного значення), міськрайонного управління юстиції.

У разі відсутності спеціаліста з питань легалізації об’єднань громадян правовий висновок готує, підписує та затверджує начальник відповідного районного, міжрайонного, районного у місті, міського (міст обласного значення), міськрайонного управління юстиції.

13. Рішення легалізуючого органу оформлюється у вигляді наказу, який підписує Міністр юстиції/керівник відповідного територіального управління юстиції. Невід’ємною частиною наказу є правовий висновок.»;

9) у пункті 16:

абзац перший викласти в такій редакції:

«16. На підставі наказу оформлюється свідоцтво про легалізацію (реєстрацію) громадського формування (у разі якщо його видача передбачена законодавством) або довідка, яку підписує Міністр юстиції / начальник головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі / начальник районного, міжрайонного, районного у місті, міського (міст обласного значення), міськрайонного управліня юстиції.»;

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами другим, третім;

абзац третій після слів «громадського формування» доповнити словами «або довідки»;

10) пункт 17 викласти в такій редакції:

«17. Статут (положення) громадського формування, а також програма політичної партії прошиваються і завіряються на звороті останньої сторінки печаткою легалізуючого органу з проставленням кількості сторінок, дати прийняття рішення про легалізацію (реєстрацію). Статут (положення), програму політичної партії підписує спеціаліст, який відповідає за ведення Єдиного реєстру громадських формувань. У лівому куті титульної сторінки статуту (положення), програми політичної партії проставляються відмітка (штамп) «Зареєстровано» або «Легалізовано», найменування легалізуючого органу, дата і номер відповідного наказу, номер свідоцтва та завіряються уповноваженою посадовою особою легалізуючого органу. У правому куті титульної сторінки копії статуту (положення), програми політичної партії проставляється відмітка «Копія», на звороті останньої сторінки проставляється відмітка «Згідно з оригіналом». Копія статуту (положення) громадського формування, програми політичної партії зберігається в матеріалах реєстраційної справи громадського формування. У разі видачі дубліката статуту (положення) та/або програми політичної партії у правому куті титульної сторінки статуту (положення), програми політичної партії проставляється відмітка (штамп) «Дублікат».»;

11) пункти 19 - 26 вважати відповідно пунктами 18 - 25;

12) пункти 18, 19 викласти в такій редакції:

«18. У разі прийняття рішення про реєстрацію (державну реєстрацію, погодження або взяття до відома) змін до статутних документів та/або програми політичної партії оформлюється статут (положення) та/або програма політичної партії в новій редакції та у разі потреби нове свідоцтво про легалізацію (реєстрацію) і готується відповідний лист, який підписують начальник Управління, начальники головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, начальники районних, міжрайонних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції. У лівому куті титульної сторінки статуту (положення) та/або програми політичної партії проставляються відмітка (штамп) «Зміни зареєстровано (погоджено, взято до відома)», найменування легалізуючого органу, дата і номер наказу та завіряються начальником Управління, начальником (заступником начальника) територіального органу Мін’юсту.

Підпис начальника Управління на новій редакції статуту (положення) та/або програми політичної партії засвідчується печаткою Управління.

19. У разі прийняття рішення про державну реєстрацію змін до положень, регламентів постійно діючих третейських судів оформлюються положення, регламент у новій редакції та готується відповідний лист, який підписують начальник Управління, начальник (заступник начальника) територіального органу Мін’юсту. У лівому куті титульної сторінки положення, регламенту проставляються відмітка (штамп) «Зміни зареєстровано (погоджено, взято до відома)», найменування легалізуючого органу, дата і номер наказу та завіряються начальником Управління, начальником (заступником начальника) територіального органу.

Підпис начальника Управління засвідчується печаткою Управління.»;

13) пункт 21 після слів «(положення, регламенту),» доповнити словами «програми політичної партії»;

14) пункт 23 викласти в такій редакції:

«23. Наказ про взяття до відома рішення про припинення діяльності громадського формування видається на підставі рішення уповноваженого органу громадського формування про припинення діяльності громадського формування або на підставі рішення суду.

Наказ про припинення діяльності громадського формування на підставі рішення суду видається без правового висновку.»;

15) у пункті 24 слова «керівника реєстраційної служби» замінити словами «начальника (заступника начальника)»;

16) у пункті 25:

слова «статутного органу» замінити словами «відповідного статутного органу»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Наказ про скасування у відповідному реєстрі запису про легалізацію (реєстрацію) громадського формування на підставі рішення суду видається без правового висновку.»;

17) додатки 1-16 до цього Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

2. У Порядку підготовки та оформлення рішень щодо громадських об’єднань, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року № 1845/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2103/22415 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 23 вересня 2013 року № 1991/5):

1) у пунктах 2, 6 слова «реєстраційні служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції» в усіх відмінках замінити словами «районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції» у відповідних відмінках;

2) у пункті 3 слова «реєстраційними службами головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - Реєстраційні служби головних управлінь юстиції)» замінити словами «головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні територіальні управління юстиції)»;

3) у пункті 4 слова «Державною реєстраційною службою України (далі - Укрдержреєстр)» замінити словами «Міністерством юстиції України (далі - Мін’юст)»;

4) пункт 5 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

«припинення діяльності громадського об'єднання, місцевого осередку;».

У зв’язку з цим абзаци восьмий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - шістнадцятим;

5) у пункті 7 слова «Реєстраційні служби головних управлінь юстиції» замінити словами «Головні територіальні управління юстиції»;

6) у пункті 8:

слово «Укрдержреєстр» змінити словом «Мін’юст»;

доповнити пункт новим підпунктом 2 такого змісту:

«2) про внесення змін до свідоцтва про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, про акредитацію представництва, філії іноземної благодійної організації;».

У зв’язку з цим підпункти 2 - 8 вважати відповідно підпунктами 3 - 9;

підпункт 9 доповнити словами «, у зв’язку з внесенням змін до свідоцтва»;

7) пункти 10 - 12 викласти в такій редакції:

«10. Правовий висновок у районних, міжрайонних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управліннях юстиції підписують спеціалісти з питань легалізації об’єднань громадян та затверджують начальники відповідних районних, міжрайонних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції.

У разі відсутності спеціаліста з питань легалізації об’єднань громадян правовий висновок готують, підписують та затверджують начальники відповідних районних, міжрайонних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції.

На підставі правового висновку готується наказ, який підписує начальник районного, міжрайонного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції.

11. Правовий висновок у головних територіальних управліннях юстиції підписують спеціалісти, погоджують керівники структурних підрозділів, що забезпечують виконання покладених завдань з питань реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, та затверджують заступники начальників відповідних головних територіальних управлінь юстиції з питань державної реєстрації - начальники управлінь державної реєстрації.

На підставі правового висновку готується наказ, який підписує начальник головного територіального управління юстиції.

12. Правовий висновок у Мін’юсті підписують спеціаліст, начальник відділу, погоджує начальник Управління реєстрації громадських формувань, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств Департаменту державної реєстрації (далі - Управління) і затверджує директор Департаменту державної реєстрації.

На підставі правового висновку готується наказ, який підписує Міністр юстиції.»;

8) у пункті 15:

в абзаці другому:

у першому реченні слова «реєстраційної служби» виключити;

друге речення викласти в такій редакції: «Підпис начальника районного, міжрайонного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції засвідчується печаткою відповідного управління юстиції;»;

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - дев’ятий вважати відповідно абзацами третім - восьмим;

абзац третій викласти в такій редакції:

«свідоцтво про реєстрацію місцевого осередку, яке підписує начальник головного територіального управління юстиції. Підпис начальника головного територіального управління юстиції засвідчується печаткою головного територіального управління юстиції;»;

слова «Голова Укрдержреєстру» замінити словами «Міністр юстиції»;

9) у пункті 16:

в абзаці першому слова «реєстраційної служби» замінити словами «районного, міжрайонного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції»;

в абзаці другому слова «реєстраційної служби, управління юстиції» замінити словами «районного, міжрайонного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції»;

10) в абзаці першому пункту 17 слова «реєстраційної служби, управління юстиції, Управління» та «реєстраційної служби, управління юстиції» замінити відповідно словами «районного, міжрайонного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції, головного територіального управління юстиції, Мін’юсту» та «районного, міжрайонного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції, головного територіального управління юстиції»;

11) в абзаці другому пункту 18 слова «Укрдержреєстру, реєстраційних служб головних управлінь юстиції, реєстраційних служб районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції» замінити словами «Мін’юсту, головного територіального управління юстиції, районного, міжрайонного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції»;

12) додатки 1-16 до цього Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

Директор
Департаменту державної
реєстраціїС.В. БенедисюкДодаток 1
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України установчих документів, поданих на легалізацію (реєстрацію)


Додаток 2
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України установчих документів, поданих на легалізацію (реєстрацію)


Додаток 3
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України повідомлення організації професійної спілки про належність


Додаток 4
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування змін до статутних документів та/або програми політичної партії


Додаток 5
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування змін до статутних документів


Додаток 6
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування інформації про зміни у складі керівних органів


Додаток 7
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування інформації про зміни у складі керівних органів


Додаток 8
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для видачі дублікатів свідоцтва про реєстрацію (легалізацію) та/або статуту (положення)


Додаток 9
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для видачі дублікатів свідоцтва, довідки про реєстрацію (легалізацію) та/або статуту (положення)


Додаток 10
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для взяття до відома рішення про припинення громадського формування


Додаток 11
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для взяття до відома рішення про припинення громадського формування


Додаток 12
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для скасування запису про легалізацію (реєстрацію)


Додаток 13
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для скасування запису про легалізацію (реєстрацію)


Додаток 14
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) політичної партії документів, поданих для реєстрації символіки


Додаток 15
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для державної реєстрації змін до положення, регламенту, списку третейських суддів


Додаток 16
до Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об’єднань
громадян та інших громадських
формувань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для державної реєстрації змін до положення, регламенту, списку третейських суддів


Додаток 1
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законам України установчих документів, поданих на реєстрацію


Додаток 2
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законам України установчих документів, поданих на прийняття повідомлення про утворення


Додаток 3
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законам України та статуту повідомлення про зміни до статуту, зміни у складі керівних органів, зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження


Додаток 4
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законам України повідомлення про зміну найменування, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання


Додаток 5
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності Закону України «Про громадські об'єднання» документів, поданих для видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту (положення) громадського об'єднання, місцевого осередку


Додаток 6
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності Закону України «Про громадські об'єднання» документів, поданих на внесення до Реєстру громадських об'єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання


Додаток 7
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законам України та статуту громадського об’єднання документів, поданих для визнання рішення про саморозпуск чи реорганізацію громадського об’єднання, місцевого осередку


Додаток 8
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законам України документів, поданих для прийняття рішення про припинення діяльності громадського об’єднання, місцевого осередку та скасування запису про реєстрацію в Реєстрі громадських об’єднань


Додаток 9
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності Конституції України та законам України документів, поданих для акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитації представництва, філії іноземної благодійної організації


Додаток 10
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності Конституції України та законам України, статуту (положенню) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації повідомлення про зміни до статуту (положення), зміну керівника, зміну представника іноземної неурядової організації (іноземної благодійної організації) чи продовження строку його повноважень


Додаток 11
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо закінчення терміну дії довіреності на ім’я керівника акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації та внесення запису про припинення діяльності до Реєстру громадських об’єднань


Додаток 12
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності Закону України «Про громадські об’єднання» документів, поданих для підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання


Додаток 13
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо втрати громадським об’єднанням всеукраїнського статусу


Додаток 14
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України документів, поданих для реєстрації символіки громадського об’єднання


Додаток 15
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України документів, поданих для видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки громадського об’єднання у зв’язку з його втратою


Додаток 16
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України документів, поданих для заміни свідоцтва про реєстрацію символіки громадського об’єднання у зв'язку з його пошкодженнямвгору