Документ z0724-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.02.2010, підстава - z0097-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
13.06.2005 N 262
( z0722-05 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2005 р.
за N 724/11004
{ Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики
N 957 ( z0097-10 ) від 30.12.2009 }
ІНСТРУКЦІЯ
з проведення кваліфікаційної експертизи родів
і видів рослин, сорти яких не підлягають
державному випробуванню в закладах експертизи
державної системи охорони прав на сорти рослин

Ця Інструкція визначає особливості проведення кваліфікаційної
експертизи сорту та регулює відносини, що виникають при набутті,
здійсненні та захисті майнових прав на сорт рослин.
1. Загальні положення
1.1. Державна реєстрація сорту і прав на сорти, що належить
до родів і видів рослин, які не підлягають державному
випробуванню, здійснюється під відповідальність заявника за
наданим описом сорту та показниками для визначення придатності
сорту для поширення в Україні, отриманими ним або уповноваженим
закладом експертизи, за умови відповідності сорту критеріям,
визначеним Законом.
1.2. Державна реєстрація сортів, ліній, які призначені
виключно як компоненти для гібридних сортів, здійснюється за
критеріями охороноздатності, визначеними заявником або
вповноваженим закладом експертизи.
1.3. Патент на сорт, Свідоцтво про авторство на сорт,
Свідоцтво про державну реєстрацію сорту видаються під
відповідальність заявника і мають деклараційний характер.
1.4. Якщо після набуття прав на сорт на підставі інформації
та документів, наданих заявником, Держсортслужбою буде
встановлено, що: а) сорт не був однорідним та стабільним на дату, на яку
заявка вважається поданою; б) право власника сорту надано особі, яка не мала на це
права, за умови, що воно не передається уповноваженій особі; в) власник сорту не вжив відповідних заходів для забезпечення
збереження сорту або його вихідних компонентів, то приймається
рішення про дострокове припинення чинності прав на сорт.
1.5. Експертиза заявки на сорт рослин, які не підлягають
державному випробуванню, здійснюється відповідно до вимог Закону.
2. Права та обов'язки заявника
2.1. Заявник має право: під час проведення кваліфікаційної експертизи (за власним
бажанням) припинити її проведення і відкликати заявку на сорт; отримати в Держсортслужбі інформацію стосовно переліку
загальновідомих сортів, які використовуються при експертизі як
сорти-еталони; подавати до Держсортслужби результати експертизи сорту,
проведеної компетентним органом будь-якої держави - члена
Міжнародного союзу по охороні нових сортів рослин; оскаржити будь-яке рішення Держсортслужби щодо сорту,
звернувшись до суду.
2.2. Під час проведення кваліфікаційної експертизи родів і
видів рослин, сорти яких підлягають випробуванню в закладах
експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин, заявник
зобов'язаний виконувати вимоги, установлені Законом України "Про
охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ). Обсяг експертизи,
проведеної заявником, має відповідати критеріям, установленим
Держсортслужбою.
2.3. Разом із заявкою на сорт рослин, що не підлягає
державному випробуванню, заявник повинен надати Держсортслужбі: довідку про наявність споруд та обладнання, які
використовуються в селекційному процесі, за формою, наведеною в
додатку 1 Інструкції (у разі відсутності власних вищезазначених
споруд та обладнання - копію договору оренди); довідку про наявність лабораторії з визначення посівних та
сортових характеристик насіння згідно з ДСТУ ISO/IES 17025-2001,
що пройшла акредитацію відповідно до Закону України від 17.05.2001
N 2407-III ( 2407-14 ) "Про акредитацію органів з оцінки
відповідності" у Національному агентстві з акредитації України
Міністерства економіки України, або договір з відповідною
лабораторією; доручення власника сорту на право подання заявки або копію
ліцензійного договору на право використання майнових прав на сорт
рослин як об'єкт інтелектуальної власності (для сортів, які мають
патент на сорт); копію документів про державну реєстрацію сорту та/або прав на
нього в іноземній державі, завірену належним чином (для сортів,
які мають державну реєстрацію сорту та/або прав на нього в
державах-учасницях); копію договору з автором сорту, якщо він є найманим
працівником; крім того, для фізичних осіб: документ, що підтверджує кваліфікаційний рівень автора(ів)
сорту; для юридичних осіб: договір з відповідною науково-дослідною установою, компанією,
фірмою, що створили цей сорт на заявлене замовлення; копію довідки про внесення установи до Єдиного державного
реєстру підприємств і організацій з визначенням виду економічної
діяльності "дослідження та розробки" (розділ 74).
2.4. Заявник зобов'язаний вести документацію, що підтверджує
достовірність проведення кваліфікаційної експертизи, подавати
заявку та документи, що її супроводжують, включаючи результати
кваліфікаційної експертизи на паперових та електронних носіях.
3. Складання та подання заявки на сорт
3.1. Заявник складає та подає до Держсортслужби документи
заявки відповідно до Закону і Правил складання та подання заявки
на сорт, затверджених наказом Мінагрополітики від 3 вересня
2002 року N 249 ( z0848-02 ) (зареєстровано у Мін'юсті 25 жовтня
2002 року за N 848/7136).
3.2. Якщо заявка на сорт стосується нового для України виду,
заявник повинен одночасно із заявкою подати методику проведення
експертизи сортів цього виду відповідно до рекомендацій
Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин.
4. Особливості проведення кваліфікаційної
експертизи сортів рослин, що не підлягають
державному випробуванню
4.1. Після закінчення Держсортслужбою формальної експертизи,
яка здійснюється відповідно до Правил проведення формальної
експертизи документів заявки на сорт, затверджених наказом
Мінагрополітики від 13 грудня 2002 року N 391 ( z1025-02 )
(зареєстровано в Мін'юсті 29 грудня 2002 року за N 1025/7313),
документи заявки на сорт та довідки, указані в пункті 2.3
Інструкції, передаються до Українського інституту експертизи
сортів рослин (далі - Інститут).
4.2. Інститут установлює новизну сорту згідно з пунктом 4.1
Правил ( z1025-02 ); проводить експертизу назви сорту відповідно
до Положення про експертизу назв сортів рослин, затвердженого
наказом Мінагрополітики від 23 червня 2003 року N 188 ( z0574-03 )
(зареєстровано в Мін'юсті 10 липня 2003 року за N 574/7895).
4.3. Подані заявником документи заявки, а саме: опис сорту та
показники для визначення придатності сорту до поширення в Україні,
є основою для прийняття рішення про проведення кваліфікаційної
експертизи.
4.4. Інститут узагальнює результати експертизи, викладені в
документах заявки, стосовно відповідності сорту критеріям
охороноздатності та заборони поширення в Україні, готує заключний
висновок щодо сорту та експертний висновок про заявку, які
передбачені пунктами 9.2 та 10.4 Правил ( z1025-02 ).
4.5. У разі отримання позитивного заключного висновку щодо
сорту та експертного висновку про заявку Інститут інформує
заявника про необхідність надання дослідного зразка сорту в
кількостях, наведених у додатку 2 Інструкції.
4.6. Дослідний зразок насіння та садивного матеріалу
надається заявником на безоплатній основі. У разі його
ненадходження у визначений термін державна реєстрація сорту та
прав на нього не здійснюється.
4.7. Держсортслужба на підставі експертних висновків приймає
рішення про державну реєстрацію сорту та/або прав на нього шляхом
унесення відомостей до Державного реєстру прав власників сортів
рослин та Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення
в Україні.
5. Перевірка результатів експертизи,
проведеної заявником
5.1. Якщо під час здійснення експертизи документів заявки
буде виявлено недостовірну чи необ'єктивну інформацію, яка
унеможливлює встановлення відповідності сорту критеріям заборони
поширення сортів в Україні та умовам охороноздатності, Інститут
приймає рішення про перевірку результатів експертизи, проведеної
заявником, згідно з пунктом 6.4 Правил ( z1025-02 ). Усі витрати,
пов'язані з перевіркою результатів експертизи, покладаються на
заявника.
5.2. Під час перевірки рослин сорту на дослідних ділянках
заявника визначається дотримання ним вимог Методики проведення
експертизи на вирізняльність, однорідність та стабільність та
Методики державного сортовипробування сільськогосподарських
культур, затверджених наказом Держсортслужби від 6 лютого
2003 року N 3-2-/139-17, а також відповідність прояву фактичних
морфологічних ознак рослин та господарських показників сорту з
наведеними заявником у документах заявки, а також проводиться
облік нетипових рослин.
5.3. У разі виявлення невідповідності ознак та характеристик
сорту, наведених у документах заявки, фактичному їх прояву,
методичних та агротехнічних порушень експертизи Інститут подає
пропозицію Держсортслужбі щодо припинення або призупинення
розгляду заявки на визначений термін.
5.4. Для дегустаційної, смакової та декоративної оцінок сорту
заявник обов'язково надсилає до лабораторії Інституту
демонстраційний зразок свіжої та переробної продукції на дату, яку
встановлює Інститут.
Перший заступник голови
Державної служби з охорони
прав на сорти рослин В.І.Сорока

Додаток 1
до пункту 2.3 Інструкції
з проведення кваліфікаційної
експертизи родів і видів
рослин, сорти яких не
підлягають державному
випробуванню в закладах
експертизи державної системи
охорони прав на сорти рослин

ПЕРЕЛІК
споруд та обладнання, що використовуються
в селекційному процесі

------------------------------------------------------------------ |N з/п | Назва | Тип, марка | |------+---------------------------+-----------------------------| | 1 |Сівалки: | | | | малогабаритна сівалка для |Plotking 2600, Plotseed PDS, | | |точного висіву |Клен-4,2 | | | селекційна сівалка |СН-16ПМ, СН-16 | | | касетна сівалка |СКС-6-10, СН-10Ц-01 | |------+---------------------------+-----------------------------| | 2 |Комбайни |САМПО-130, САМПО-500, | | | |САМПО-2055, Сидмайстер, | | | |ХЕГЕ 212, ХЕГЕ 125С | |------+---------------------------+-----------------------------| | 3 |Молотилки: | | | | стаціонарна снопова | | | |молотилка |LD-210, МС-500 | | | колоскова |BIM | | | пучкова |МПУ-0,1 | |------+---------------------------+-----------------------------| | 4 |Насіннєочисна машина |CM-0,15, ПЕКТУС | |------+---------------------------+-----------------------------| | 5 |Лабораторний гравітаційний |Westrup LA-K | | |стіл | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Для закритого ґрунту необхідно мати діючі споруди
закритого ґрунту, здатні забезпечувати мікроклімат для кожного
виду культур.
Перший заступник голови
Державної служби з охорони
прав на сорти рослин В.І.Сорока

Додаток 2
до пункту 4.5 Інструкції
з проведення кваліфікаційної
експертизи родів і видів
рослин, сорти яких не
підлягають державному
випробуванню в закладах
експертизи державної системи
охорони прав на сорти рослин

Кількість рослинного матеріалу,
який передається як контрольний зразок
для перевірки збереженості сорту

------------------------------------------------------------------ | N | Група культур та окремі | Кількість | |з/п | культури |---------------------------| | | |насіння, |суцвіть, плодів, | | | | г | саджанців, шт. | |----+-------------------------------+---------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+-------------------------------+---------+-----------------| | 1 |Зернові бобові: | | | | | нут, сочевиця, маш | 2000 | 10 бобів | |----+-------------------------------+---------+-----------------| | 2 |Олійні та ефіроолійні, | | | | |лікарські | | | | | крупнонасінні (арахіс, рицина | 500 | - | | |та ін. ) | | | | | середніх розмірів (сафлор та | 300 | - | | |ін.) | | | | | дрібнонасінні (перила, кунжут,| 150 | - | | |нагідки, аніс, кмин та ін.) | | | | | дуже дрібнонасінні (ромашка, | 30 | - | | |мак, шавлія, козлятник) | | | |----+-------------------------------+---------+-----------------| | 3 |Технічні: | | | | | коріандр, цикорій кореневий | 100 | - | |----+-------------------------------+---------+-----------------| | 4 |Прядивні | | | | | бавовник, конопля | 500 | 5 коробочок | | | кенаф | 300 | - | |----+-------------------------------+---------+-----------------| | 5 |Овочеві та баштанні: | | | | | ріпа, спаржа, пастернак | 300 | - | | | шпинат, ревінь, петрушка | 200 | - | | | салат, щавель, кріп, селера, | 100 | - | | |цибулеві | | | | | естрагон | 50 | - | | | гарбузові | 400 | - | |----+-------------------------------+---------+-----------------| | 6 |Кормові: | | | | | мальва кормова, серадела, | | | | |буркун, | | | | | вівсяниця, волоснець, | | | | |лисохвіст, | | | | | польовиця, бекманія, могар | | | | | пайза, чумиза | 500 | - | | | топінамбур | 500 | 10 бульб | |----+-------------------------------+---------+-----------------| | 7 |Плодові: | | | | | черешня, абрикос, алича, | - | 5 саджанців | | |персик, | | | | | слива, вишня, айва, яблуня, | | | | |груша | | | |----+-------------------------------+---------+-----------------| | 8 |Ягідні: | | | | | малина | - | 20 | | | смородина, порічки, аґрус | - | 10 | | | суниці | - | 50 | | | ірга, кизил, калина, обліпиха,| - | 5 | | |глід | | | |----+-------------------------------+---------+-----------------| | 9 |Виноград | - | 20 | |----+-------------------------------+---------+-----------------| | 10 |Горіхоплідні (усі) | - | 5 | |----+-------------------------------+---------+-----------------| | 11 |Декоративні: | | - | | | дуже дрібнонасінні (антиринум)| 0,5 | | | | дрібнонасінні (айстри, левкої)| 1 | - | | | крупнонасінні (духм'яний | 10 | - | | |горошок) | | | | | цибулеві, бульбоцибулеві | - | 5 цибулин, | | | | | бульбоцибулин | | | багаторічні деревні | - | 10 саджанців | ------------------------------------------------------------------
Перший заступник голови
Державної служби з охорони
прав на сорти рослин В.І.Сорокавгору