Документ z0723-02, перша редакція — Прийняття від 01.07.2002
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
N 176 від 01.07.2002 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Мінагрополітики України
01.07.2002 N 176
( z0722-02 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 вересня 2002 р.
за N 723/7011

Інструкція
про порядок заповнення приймальної квитанції
на закупівлю молочної сировини (ф.N 3-ПК (МС))

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця Інструкція розроблена з урахуванням вимог до
заповнення документів, що пов'язані з продажем-закупівлею молочної
сировини. Приймальна квитанція - це документ, у якому приймальник на
підставі товарних накладних на перевезення молочної сировини за
спеціалізованою формою N 1-ТН (МС) ( z0722-02 ) вказує кількість і
вартість молочної сировини та розрахунки з продавцем за минулий
місяць.
1.2. Приймальна квитанція за формою N 3-ПК (МС) на закупівлю
молочної сировини виписується у трьох примірниках і не пізніше
3-го числа наступного за звітним місяцем надається: 1 примірник - сільськогосподарському підприємству (продавцю
молочної сировини); 2 примірник - районному відділу статистики за
місцезнаходженням господарства; 3 примірник - приймальнику молочної сировини.
1.3. Документальне забезпечення записів у приймальній
квитанції проводиться відповідно до наказу Міністерства фінансів
України від 24 травня 1995 року N 88 ( z0168-95 ) "Про
затвердження Положення про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку" (зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 5 червня 1995 року за N 168/704). У разі відсутності комп'ютерних систем приймальну квитанцію
за формою N 3-ПК (МС) дозволяється друкувати, нумерувати та
вносити до неї записи за допомогою друкарських пристроїв.
1.4. Терміни, що використовуються в цій інструкції,
уживаються в такому значенні: приймальник - юридична або фізична особа, яка здійснює
приймання молочної сировини на молокоприймальному пункті або
переробному підприємстві від сільськогосподарських підприємств; продавець - сільськогосподарське підприємство, яке продає
молочну сировину молокоприймальному пункту або молокопереробному
підприємству.
2. ЗАПОВНЕННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КВИТАНЦІЇ ЗА ФОРМОЮ N 3-ПК (МС)
2.1. Приймальна квитанція на закупівлю молочної сировини
складається з трьох частин, кожна з яких заповнюється у такій
послідовності:
Частина 1. Заголовок У цій частині зазначаються відповідні ідентифікаційні коди,
місцезнаходження приймальника та продавця молочної сировини, їх
найменування.
Частина 2. Дані про кількість, якість, вартість, розрахунки Нумерація приймальних квитанцій на закупівлю молочної
сировини проводиться молокопереробним підприємством. Число, місяць, рік - дата виписки приймальної квитанції у
форматі: чч - число, мм - місяць, рррр - рік. Приймальна квитанція виписується один раз на місяць або за
період місяця. Наприклад: з 1 до 31 травня 2002 року або з 1 до 15 травня
2002 року. На переробному підприємстві протягом поточного місяця або
періоду по кожному господарству на підставі товарних накладних
(форма N 1-ТН (МС) заповнюється нагромаджувальна відомість у
комп'ютерному виконанні або з використанням іншої обчислювальної
техніки. Рекомендована форма нагромаджувальної відомості
додається. Дані з нагромаджувальної відомості за місяць по
сільськогосподарському підприємству вносяться до приймальної
квитанції. Оплата за вершки проводиться за договірними цінами, але не
нижче ціни, що складається з урахуванням вартості відсотка жиру в
молоці першого гатунку.
Частина 3. Наводяться дані бухгалтерського обліку про
балансові розрахунки з сільськогосподарським підприємством за
молочну сировину з урахуванням сум дотацій за рахунок коштів ПДВ,
вартості наданих автотранспортних та інших послуг Приймальну квитанцію за формою N 3-ПК (МС) підписує керівник
та головний бухгалтер молокопереробного підприємства.
Заступник начальника Департаменту
ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
Міністерства аграрної політики України В.А.Пищолка
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Мінагрополітики України
01.07.2002 N 176
( z0722-02 )
Форма N 3-ПК (МС)
Ідентифікаційний код ------------- ------------- за ЄДРПОУ ------------- Код за ДКУД ------------- ------------- ------------- Приймальник | Код | Продавець | Код | |-----------| |-----------| ______________________|___________|______________________|___________| (область (республіка))| |(область (республіка))| | ______________________|___________|______________________|___________| (район) | | (район) | | ______________________|___________|______________________|___________| (організація | | (сільрада) | | (підприємство)) | | | | ______________________|___________|______________________|___________| (молокоприймальний (назва господарства)
пункт)
Продавець _______________________________________________________
(найменування сільськогосподарського підприємства)
Приймальник ______________________________________________________
(найменування підприємства)
ПРИЙМАЛЬНА КВИТАНЦІЯ N
на закупівлю молочної сировини ------------------------------------- | Число | Місяць | Рік | |----------+------------+-----------| -------------------------------------
з __________ до ________________________ 200__ р.
------------------------------------------------------------------------------ | Види | Прийнято, кг |Вміст, % |Середня |Середня |Загальна| | молочної|-------------------+-----------|закупі- |закупі- |сума, | | сировини|натураль-| в |жиру |білка|вельна ціна |вельна |грн. | | |ної ваги |перера- | | |за 1 кг |ціна з | | | | |хунку на | | |молока I |урахуванням | | | | |молоко | | |ґатунку при |надбавок та | | | | |базисної | | |фактичному |знижок, | | | | |жирності | | |вмісті жиру |грн за 1 кг| | | | | | | |та білка, | | | | | | | | | грн | | | |---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+--------| |Сальдо на| | | | | | | | |початок | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | |місяця | | | | | | | | |---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+--------| |Молоко - | | | | | | | | |всього, | | | | | | | | |у тому | | | | | | | | |числі: | | | | | | | | |---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+--------| |вищого | | | | | | | | |ґатунку | | | | | | | | |з нього: | | | | | | | | |---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+--------| |термо- | | | | | | | | |стійке | | | | | | | | |---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+--------| |неохоло- | | | | | | | | |джене | | | | | | | | |---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+--------| |першого | | | | | | | | |ґатунку | | | | | | | | |з нього: | | | | | | | | |---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+--------| |термо- | | | | | | | | |стійке | | | | | | | | |---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+--------| |неохоло- | | | | | | | | |джене | | | | | | | | |---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+--------| |другого | | | | | | | | |ґатунку | | | | | | | | |з нього: | | | | | | | | |---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+--------| |неохоло- | | | | | | | | |джене | | | | | | | | |---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+--------| |неґату- | | | | | | | | |нкове | | | | | | | | |---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+--------| |Вершки - | | | Х | Х | | | | |всього, | | | | | | | | |у тому | | | | | | | | |числі: | | | | | | | | |---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+--------| |першого | | | Х | Х | | | | |ґатунку | | | | | | | | |---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+--------| |другого | | | Х | Х | | | | |ґатунку | | | | | | | | |---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+--------| |третього | | | Х | Х | | | | |ґатунку | | | | | | | | |---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+--------| |Разом: | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- | Найменування грошових розрахунків |Розмір надбавок та | | |знижок на 1 кг сировини| | |-----------------------| | | % |сума, грн | |------------------------------------------------------+----------+------------| | 1 | 2 | 3 | |------------------------------------------------------+----------+------------| |Надбавка за молоко вищого гатунку до ціни першого | | | |ґатунку при фактичному вмісті жиру і білка | | | |------------------------------------------------------+----------+------------| |Надбавка за термостійке молоко до ціни вищого та | | | |першого ґатунку | | | |------------------------------------------------------+----------+------------| |Знижка за молоко другого ґатунку до ціни першого | | | |ґатунку при фактичному вмісті жиру та білка | | | |------------------------------------------------------+----------+------------| |Знижка за молоко неохолоджене до ціни відповідного | | | |ґатунку, грн./кг | | | |-----------------------------------------------------------------+------------| |Доплата (дотація) за рахунок коштів ПДВ за попередній | | |місяць: | | |нараховано | | |перераховано | | |-----------------------------------------------------------------+------------| |Автотранспортні послуги | | |-----------------------------------------------------------------+------------| |ПДВ на молоко, яке закуповується у посередників | | |-----------------------------------------------------------------+------------| |ПДВ на інші послуги | | |-----------------------------------------------------------------+------------| |Усього до виплати | | |-----------------------------------------------------------------+------------| |Сальдо на кінець місяця (періоду) | | |-----------------------------------------------------------------+------------| |Сальдо за дотацією на початок місяця (періоду) | | |-----------------------------------------------------------------+------------| |Сальдо за дотацією на кінець місяця (періоду) | | -------------------------------------------------------------------------------- (цифрами)
Відмітка про перерахування ______________________________________
(номер, дата платіжного доручення) __________________________________________________________________
М.П. Керівник ___________________________________
(П.І.Б., підпис)
Головний бухгалтер _________________________
(П.І.Б., підпис)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
01.07.2002 N 176
( z0722-02 )
АКТ
про розходження кількісних або якісних показників у молоці
між господарством і молокопереробним підприємством
від "___"___________________ 200__ р.
Приймальник (лаборант) __________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
молокопереробного підприємства _______________________________ та
(назва підприємства)
відповідальний представник ______________________________________
(назва сільськогосподарського підприємства, __________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові відповідального представника)
склали цей акт про те, що при прийманні-здачі доставленого
господарством ___________________________________________ молока,
вершків за накладною від _____________________ 200__ р. N _____ на
молочну сировину мають місце розходження за такими показниками:
--------------------------------------------------------------- | | Дані при | Дані при | | |відвантаженні| прийманні | |-----------------------------------+-------------+-----------| |1. Органолептичні показники | | | |-----------------------------------+-------------+-----------| |2. Вміст жиру, % | | | |-----------------------------------+-------------+-----------| |3. Вміст білка, % | | | |-----------------------------------+-------------+-----------| |4. Густина, град. А | | | |-----------------------------------+-------------+-----------| |5. Сухі речовини, % | | | |-----------------------------------+-------------+-----------| |6. Кислотність, град. Т | | | |-----------------------------------+-------------+-----------| |7. Загальне бактеріальне | | | |обсіменіння, тис./см3 | | | |-----------------------------------+-------------+-----------| |8. Температура, град. С | | | |-----------------------------------+-------------+-----------| |9. Ступінь чистоти, група | | | |-----------------------------------+-------------+-----------| |10. Кількість соматичних клітин, | | | |тис./см3 | | | |-----------------------------------+-------------+-----------| |11. Стан тари, пакування, | | | |пломбування | | | |-----------------------------------+-------------+-----------| |12. Кількість місць | | | |-----------------------------------+-------------+-----------| |13. Вага нетто, кг | | | ---------------------------------------------------------------
ВИСНОВКИ: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
Майстер-приймальник ___________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Лаборант ___________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Відповідальний
здавач сировини __________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Представник незацікавленої ________ ____________________________
організації (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Мінагрополітики України
01.07.02 N 176
( z0722-02 )
Відомість
про закупівлю молока від ________________________________________
сільськогосподарського підприємства _____________________________
району ____________________ сільради в _________ місяці 200___ р.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Дата | Маса, кг | Вміст, % |Кислот-|Темпера-|Сухі |Ступінь|Загальне |Густина,|Кіль- |Термо-| Ґатунок | |товарної |----------------+-------------|ність, |тура, |речо-|чистоти|бактеріа-|град. А |кість |стій- |-----------------------| |накладної, |натура-|базисної|жиру, |білка,|град. Т|град. С |вини,| |льне | |сомат. |ке, кг|вищий|пер-|дру-|неґа- | |номер |льної |жирності| | | | | % | |обсімені-| |клітин, | | |ший |гий |тункове| | |жирно- | | | | | | | |ння, | |тис./см3| | | | | | | | сті | | | | | | | |тис./см3 | | | | | | | | |--------------+-------+--------+------+------+-------+--------+-----+-------+---------+--------+--------+------+-----+----+----+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |--------------+-------+--------+------+------+-------+--------+-----+-------+---------+--------+--------+------+-----+----+----+-------| |Приклад | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-------+--------+------+------+-------+--------+-----+-------+---------+--------+--------+------+-----+----+----+-------| |01.05.02; N 24| 2000 |2058,8 | 3,5 | 2,8 | 17 | 8 |11,9 | I | 270 | 1,028 | 400 | 2000 | 2000| | | | |--------------+-------+--------+------+------+-------+--------+-----+-------+---------+--------+--------+------+-----+----+----+-------| |03.05.02; N 27| 1200 |1164,7 | 3,3 | 3,1 | 20 | 15 |10,6 | II | 2400 | 1,027 | 700 | - | |1200| | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Закупівельна |Співвід-|Вартість |Вартість |Надбавка |Надбавка |Знижка за 1 кг |Закупівельна |Догові-|Зага-| |ціна 1 кг |ношення |1 % жиру |фактичного |за молоко |за 1 кг | |ціна 1 кг молока|рна |льна | |молока |вартості|та білка |вмісту |вищого |термості-| |з урахуванням |закупі-|сума,| |першого |жиру та |в 1 кг |жиру і |гатунку |йкого | |надбавок та |вельна |грн | |ґатунку при |білка в |молока |білка в |до ціни |молока | |знижок, |ціна | | | |закупі- |при їх |1 кг |першого | | |грн |за 1 кг| | | |вельній |базисному |молока, |гатунку | | | |негату-| | | |ціні |вмісті, |грн |за 1 кг | | | |нкового| | | |1 кг | грн | | | | | |молока,| | |--------------|молока, |-----------+-----------+----------+---------+-----------------------+----------------|грн | | |бази- |факти- | грн |жиру |білка|жиру |білка| % |грн | % |грн |за молоко| за |ви- |пер- |дру-| | | |сному |чному | | | | | | | | | | II |неохолоджене |щого |шого |гого| | | |ному |вмісті | | | | | | | | | |ґатунку |молоко згідно|ґату-|ґату-|ґату| | | |вмісті|жиру і | | | | | | | | | |до ціни I|з калькуля- |нку |нку |-нку| | | |жиру і|білка, | | | | | | | | | |ґатунку |цією витрат, | | | | | | |білка,|грн | | | | | | | | | |---------|грн | | | | | | |грн | | | | | | | | | | | % |грн | | | | | | | |------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+-------------+-----+-----+----+-------+-----| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+-------------+-----+-----+----+-------+-----| |------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+-------------+-----+-----+----+-------+-----| |0,40 | 0,39 |40 : 60 |0,047|0,08 |0,165|0,224|15,0|0,06 |5,0 |0,02| | | | 0,47| | | | 940 | |------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+----+----+----+----+-------------+-----+-----+----+-------+-----| |0,40 |0,40 |40 : 60 |0,047|0,08 |0,155|0,248| | | | |10,0|0,04| 0,01 | | |0,35| | 420 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Мінагрополітики України
01.07.2002 N 176
( z0722-02 )
РОЗРАХУНКОВА КНИЖКА N
на молочну сировину, що закуплена в господарстві населення
_________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) _______________________________________________
(паспорт: серія, номер, коли і ким виданий) ________________________________________
(ідентифікаційний код)
Сільська рада _______________________________________________ Населений пункт _____________________________________________ Район _______________________________________________________ Молокопереробне підприємство ________________________________ Приймальний пункт ___________________________________________ Дата видачі книжки "___" _________________ 200__ р.
Роз'яснення щодо ведення розрахункової книжки
1. Розрахункова книжка є документом, що підтверджує
здачу-приймання молочної сировини на приймальний пункт.
2. При кожній здачі молочної сировини обов'язково надавайте
розрахункову книжку для запису кількості і якісних показників
зданої сировини.
3. Слідкуйте за своєчасністю записів у розрахунковій книжці
щодо вмісту жиру та білка в зданій молочній сировині.
4. Перевіряйте правильність кожного запису в розрахунковій
книжці.
5. При одержанні грошей вимагайте запис одержаної суми в
розрахункову книжку, перевіряйте правильність розрахунків.
РОЗДІЛ I. Продаж молока *
---------------------------------------------------------------- | N | Дата продажу| Прийнято,| Вміст, % | Підпис | |з/п | | кг |---------------| приймальника | | | | | жиру | білка | | |----+-------------+-----------+-------+-------+---------------| |----+-------------+-----------+-------+-------+---------------| |----+-------------+-----------+-------+-------+---------------| |------------------+-----------+-------+-------+---------------| |Усього | | | | | ----------------------------------------------------------------
РОЗДІЛ II. Розрахунки за продане молоко *
--------------------------------------------------------------------------------------- |Місяць|Період|Прий- |Вміст, % |Договірна |Нарахо- |Сума |Усього |Підписи | | | |нято, |-----------|ціна, |вана |дотації,|до |---------------| | | | кг |жиру |білка|грн. |сума, |грн |видачі,|прийма-|здавача| | | | | | |за 1 кг |грн | |грн |льника | | |------+------+------+-----+-----+----------+--------+--------+-------+-------+-------| |------+------+------+-----+-----+----------+--------+--------+-------+-------+-------| |------+------+------+-----+-----+----------+--------+--------+-------+-------+-------| |------+------+------+-----+-----+----------+--------+--------+-------+-------+-------| |------+------+------+-----+-----+----------+--------+--------+-------+-------+-------| ---------------------------------------------------------------------------------------
Дата видачі "___"_____________ 200__ р. __________________
(період)
* При відсутності приладів та обладнання для визначення
якісних показників молока на приймальному пункті.
РОЗДІЛ III. Продаж молока **
------------------------------------------------------------------------------------------------ |N |Дата |Прий-|Вміст, % |Кислот-|Ступінь|Густина,|Загальне |Темпе- |Кіль- |Гатунок|Підпис | |з/п|про- |нято,|----------|ність |чистоти|град. А |бактері- |ратура,|кість | |прийма-| | |дажу |кг |жиру|білка|град. Т|за ета-| |альне |град. С|сома- | |льника | | | | | | | |лоном, | |обсіме- | |тичних | | | | | | | | | |група | |ніння | |клітин | | | | | | | | | | | |тис./см3 | |тис./см3| | | |---+-----+-----+----+-----+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------| |---+-----+-----+----+-----+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------| |---+-----+-----+----+-----+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------| |---+-----+-----+----+-----+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------| |---+-----+-----+----+-----+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------| |---------+-----+----+-----+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------| |Усього | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
РОЗДІЛ IV. Розрахунки за продане молоко **
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Місяць|Період|Прийнято, |Гатунок| Ціна першого |Надбавка |Знижка |Розра- |Нарахо-|Сума |Усього | Підписи | | | | кг | | гатунку, грн. за 1 кг|або зниж-|за |хункова|вана |дотації,|до |-------------| | | |------------+-------+----------------------|ка до |неохоло-|ціна, |сума, |грн. |видачі,|прий-|здавача| | | |усьо-| у | |договірна |з ураху- |ціни |джене |грн. |грн. | |грн. |маль-| | | | | го |т.ч. | |при |ванням |першого |молоко, |за 1 кг| | | |ника | | | | | |неохо-| |базисному |фактичного |гатунку, |грн. | | | | | | | | | | |лод- | |вмісті |вмісту |грн. |за 1 кг | | | | | | | | | | |женого| |жиру та |жиру та |за 1 кг | | | | | | | | | | | | | |білка |білка | | | | | | | | | |------+------+-----+------+-------+----------+-----------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----+-------| |------+------+-----+------+-------+----------+-----------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----+-------| |------+------+-----+------+-------+----------+-----------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----+-------| |------+------+-----+------+-------+----------+-----------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----+-------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дата видачі "___" _____________ 200__ р. _____________________
(період)
** При наявності приладів та обладнання для визначення
якісних показників молока на приймальному пункті.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Мінагрополітики України
01.07.2002 N 176
( z0722-02 )
Сільська рада ______________________________
Населений пункт ____________________________
Район ______________________________________
Молокопереробне підприємство _______________
Приймальний пункт __________________________
Приймально-розрахункова відомість N ____
про видачу грошей за закуплене молоко від населення
в ___________ ________ 200__ року
За цією відомістю одержано для виплати _________ грн _____ коп. _________________________________________________________________
(сума літерами) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Видав: касир _____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Перевірив: бухгалтер _____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Касовий ордер від "___"________________ 200__ р. N ____
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N |Прізвище, ім'я, |Прийнято,|Середній |Ґату-|Кіль- |Ціна першого |Надбавка,|Знижка |Розра- |Нарахо-|Доплата|Сума |Підпис| |з/п|по батькові, | кг |вміст, % |нок |кість |ґатунку, |знижка до|за |хункова|вана |за |до |здава-| | |ідентифікаційний |---------+---------| |молока |грн. за 1 кг |ціни |неохо- |ціна, |сума, |рахунок|видачі,|льника| | | код |усьо|у т.|жиру|біл-| |у |-------------|першог |лоджене|грн |грн |коштів |грн |про | | | |-го |ч. | |ка | |перера-|догові|з ура-|ґатунку, |молоко,|за 1 кг| |ПДВ, | |одер- | | | | |нео-| | | |хунку |-рна |хуван-|грн |грн | | |грн | |жання | | | | |холо| | | |на |при |ням |за 1 кг |за 1 кг| | | | |грошей| | | | |дже-| | | |базисну|базис-|факти-| | | | | | | | | | | |ного| | | |жирні- |ному |чного | | | | | | | | | | | | | | | |сть, кг|вмісті|вмісту| | | | | | | | | | | | | | | | |жиру |жиру | | | | | | | | | | | | | | | | |та |та | | | | | | | | | | | | | | | | |білка |білка | | | | | | | | |---+-----------------+----+----+----+----+-----+-------+------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |---+-----------------+----+----+----+----+-----+-------+------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------| |---+-----------------+----+----+----+----+-----+-------+------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------| |---+-----------------+----+----+----+----+-----+-------+------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Мінагрополітики України
01.07.2002 N 176
( z0722-02 )
Сільська рада ______________________________
Населений пункт ____________________________
Район ______________________________________
Молокопереробне підприємство _______________
Приймальний пункт __________________________
Приймально-розрахункова відомість N
про видачу грошей за закуплене молоко від населення
в ___________________ 200__ року За цією відомістю одержано для виплати _________ грн _____ коп. _________________________________________________________________
(сума літерами) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Видав: касир _____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Перевірив: бухгалтер _____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Касовий ордер від "___"________________ 200__ р. N ____
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N |Прізвище, ім'я, по батькові,|Прийнято,| Середній |Кількість|Дого-|Нарахо-|Доплата|Сума до|Підпис | |з/п| ідентифікаційний код | кг | вміст, % |молока у |вірна|вана |за |видачі,|здаваль-| | | | |-----------|перераху-|ціна,|сума, |рахунок|грн |ника | | | | |жиру |білка|нку на |грн. |грн |коштів | |про | | | | | | |базисну |за 1 | |ПДВ, | |одер- | | | | | | |жирність,| кг | |грн | |жання | | | | | | | кг | | | | |грошей | |---+----------------------------+---------+-----+-----+---------+-----+-------+-------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Заповнюється за умов неможливості визначення
якісних показників молока.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
01.07.2002 N 176
( z0722-02 )
-------------- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -------------- -------------- | Код | |------------| _______________________________________________|____________| (область (республіка)) | | _______________________________________________|____________| (район) | | _______________________________________________|____________| (сільрада) | | _______________________________________________|____________| (підприємство (організація))
Реєстр
про закупівлю молока в господарствах населення
з _______ до __________________ місяця 200__ року
----------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування|Прийнято, кг |Вміст, % |Ґатунок, кг |Закупіве-|Нарахо-|Сума дотації, грн | |сільради, |----------------------+----------+---------------|льна ціна|вана |------------------| | селища |в натуральній|у |жиру|білка|вищий|пер-|дру-|з урахува|сума, |нарахо- |перерахо-| | | вазі |перера- | | | |ший |гий |-нням |грн |ховано |вано | | |-------------|хунку | | | | | |фактич- | | | | | |усього|у т.ч.|на | | | | | |ного | | | | | | |неохо-|молоко | | | | | |вмісту | | | | | | |лодже-|базисної| | | | | |жиру та | | | | | | |ного |жирності| | | | | |білка, | | | | | | | | | | | | | |знижок та| | | | | | | | | | | | | |надбавок,| | | | | | | | | | | | | |грн | | | | |------------+------+------+--------+----+-----+-----+----+----+---------+-------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |------------+------+------+--------+----+-----+-----+----+----+---------+-------+--------+---------| |------------+------+------+--------+----+-----+-----+----+----+---------+-------+--------+---------| |------------+------+------+--------+----+-----+-----+----+----+---------+-------+--------+---------| |------------+------+------+--------+----+-----+-----+----+----+---------+-------+--------+---------| |Усього: | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ____________________________________
М.П. (П.І.Б., підпис)
Головний бухгалтер ________________________________________
(П.І.Б., підпис)
Примітки: 1. Підставою для заповнення реєстру є приймально-розрахункова
відомість про видачу грошей за закуплене молоко від населення за
відповідний період. 2. Один примірник реєстру надається районному відділу
статистики за місцезнаходженням господарств, другий примірник -
молокопереробному підприємству.вгору