Документ z0718-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.02.2012, підстава - z0049-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
30.05.2011 N 34
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2011 р.
за N 718/19456
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 28 ( z0049-12 ) від 12.01.2012 }
Про внесення змін до наказу
Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва
від 05.12.2005 N 116

На виконання вимог частини сьомої статті 5 Закону України
"Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
( 2806-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 N 116
( z0001-06 ) "Про затвердження Типового положення про
адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними
органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом
спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у
сфері господарської діяльності", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10.01.2006 за N 1/11875, такі зміни:
1.1. Заголовок викласти в такій редакції: "Про затвердження Положення про державного адміністратора та
порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами,
суб'єктами господарювання".
1.2. Пункт 1 викласти в такій редакції: "1. Затвердити Положення про державного адміністратора та
порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами,
суб'єктами господарювання.".
2. Затвердити Зміни до Типового положення про адміністратора
та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами,
суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально
уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері
господарської діяльності, затвердженого наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
від 05.12.2005 N 116 ( z0001-06 ) (у редакції наказу Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
від 12.10.2009 N 176) ( z1047-09 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10.01.2006 за N 1/11875, що додаються.
3. Департаменту дозвільної системи (Андрєєв О.В.) забезпечити
подання в установленому порядку цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії Г.М.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
30.05.2011 N 34
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2011 р.
за N 718/19456

ЗМІНИ
до Типового положення про адміністратора
та порядок його взаємодії з місцевими
дозвільними органами, суб'єктами господарювання
та територіальним органом спеціально уповноваженого
органу з питань дозвільної системи
у сфері господарської діяльності, затвердженого
наказом Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва від 05.12.2005 N 116
( z0001-06 )
(у редакції наказу Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва від 12.10.2009 N 176)
( z1047-09 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
10.01.2006 за N 1/11875

1. Заголовок викласти в такій редакції: "Положення про державного адміністратора та порядок його
взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами
господарювання".
2. У пункті 1 розділу II:
2.1. Підпункт 1.1 викласти в такій редакції: "1.1. Міські ради міст обласного та/або республіканського
Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчі органи), районні
та районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
створюють шляхом прийняття відповідного рішення робочий орган -
дозвільний центр, в якому представники місцевих дозвільних органів
та державний адміністратор діють за принципом організаційної
єдності щодо видачі документів дозвільного характеру,
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів
дозвільного характеру.".
2.2. Абзац другий підпункту 1.3 викласти у такій редакції: "державний адміністратор - посадова особа міської ради міст
обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим
значення (їх виконавчих органів), районних та районних у містах
Києві і Севастополі державних адміністрацій, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій (їх структурних
підрозділів), яка організовує видачу (видає оформлені місцевими
дозвільними органами) суб'єктам господарювання документів
дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних
органів;".
2.3. Підпункт 1.6 виключити. У зв'язку з цим підпункти 1.7-1.13 вважати відповідно
підпунктами 1.6-1.12.
2.4. У підпункті 1.10 слово "держателем" замінити словом
"розпорядником".
2.5. Підпункт 1.11 після слів "про видані документи
дозвільного характеру" доповнити словами "або відмову в їх видачі,
переоформлення, видачу дублікатів, анулювання документів
дозвільного характеру".
3. У розділі III:
3.1. Пункт 1 викласти в такій редакції: "1. Державний адміністратор діє в межах наявного штатного
розкладу виконавчого органу відповідної міської ради, зокрема
Київської міської державної адміністрації, районної та районної у
містах Києві та Севастополі державної адміністрації шляхом
уведення штатної одиниці.".
3.2. Пункт 2 доповнити новими підпунктами 2.5, 2.6 такого
змісту: "2.5. Видача довідок з Реєстру документів дозвільного
характеру. 2.6. Ведення в мережі Інтернет веб-сторінки, що містить
інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного
характеру.". У зв'язку з цим підпункт 2.5 вважати підпунктом 2.7.
3.3. Підпункти 3.1 та 3.3 пункту 3 після слів "Забезпечення
видачі" доповнити словами "(видача оформлених місцевими
дозвільними органами)".
4. Підпункт 1.4 пункту 1 розділу IV після слів "про видані
документи дозвільного характеру" доповнити словами "або відмову в
їх видачі, переоформлення, видачу дублікатів, анулювання
документів дозвільного характеру".
5. У розділі V:
5.1. Підпункт 1.1 пункту 1 після слів "щодо отримання
документа дозвільного характеру" доповнити словами "або його
переоформлення, видачі дубліката, анулювання документа дозвільного
характеру".
5.2. Підпункт 2.1 пункту 2 викласти в такій редакції: "2.1. Державний адміністратор у день реєстрації заяви (або
наступного робочого дня) передає для розгляду відповідним
посадовим особам місцевих дозвільних органів заяву та документи,
що додаються до заяви (далі - комплект документів).".
6. У тексті Положення слово "Типове" в усіх відмінках
виключити.
7. У тексті Положення слово "адміністратор" в усіх відмінках
замінити словами "державний адміністратор" у відповідних
відмінках.
8. У тексті Положення слово "(регіональних)" в усіх відмінках
виключити.
Директор департаменту
дозвільної системи
Держкомпідприємництва О.В.Андрєєввгору