Документ z0717-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.05.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.06.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.05.2017  № 125


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 червня 2017 р.
за № 717/30585

Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації  на будівництво об’єктів

Відповідно до Закону України від 17 січня 2017 року № 1817-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 травня 2011 року № 45, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 червня 2011 року за № 651/19389 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2012 року № 122), що додаються.

2. Управлінню ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Шоломицька Л.М.) разом з Юридичним департаментом  (Дорофеєв М.Ю.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе Л.Р.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку і торгівлі України

Міністр соціальної політики УкраїниК. Ляпіна


Ю. Бровченко

А. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
19.05.2017 № 125


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 червня 2017 р.
за № 717/30585

ЗМІНИ
до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів

1. У пункті 1:

1) абзац десятий викласти в такій редакції:

«проектувальник - юридична особа, яка має у своєму складі відповідних виконавців, що згідно із законодавством одержали кваліфікаційний сертифікат, який підтверджує спроможність виконання робіт щодо об’єктів відповідного класу наслідків (відповідальності), або фізична особа, яка згідно з законодавством має такий кваліфікаційний сертифікат (далі - сертифікований виконавець);»;

2) після абзацу одинадцятого доповнити пункт новими абзацами дванадцятим та тринадцятим такого змісту:

«об’єкт - будинок, будівля, споруда, їх частина, лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури;

«комплекс (будова ) - сукупність будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, будівництво яких здійснюється за єдиною проектною документацією.».

У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом чотирнадцятим.

2. У пункті 4:

1) підпункт 4.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Для об’єктів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок державних капітальних вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії, завдання на проектування (коригування проекту) складається на підставі схваленого або відібраного в установленому законодавством порядку інвестиційного проекту, яким обґрунтовано доцільність такого будівництва.»;

2) абзац перший підпункту 4.2 після слів «містобудівних умов та обмежень» доповнити словами «(вимоги щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в завданні окремим пунктом).»;

3) підпункт 4.3 викласти в такій редакції:

«4.3. Реставраційне завдання на розроблення науково-проектної документації складається з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.2.2-14:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам'яток архітектури та містобудування».».

3. Пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Вибір генпроектувальника (проектувальника) для розроблення проектної документації об’єктів будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії, проводиться відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».».

4. Пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Проектна документація на будівництво об’єктів розробляється з урахуванням вимог містобудівної документації, вихідних даних на проектування та дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів з охорони праці, державних стандартів і правил, у тому числі вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (вимоги щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в проектній документації окремим розділом).

Проектна документація, у складі якої відповідно до завдання на проектування можуть бути передбачені черги та пускові комплекси, розробляється на об'єкт будівництва в цілому. Проектна документація стадії «Проект» або «Робочий проект» може розроблятись на окрему чергу та бути затвердженою у встановленому порядку, якщо зазначене передбачено завданням на проектування та знайшло відображення у схваленій у встановленому порядку попередній стадії проектування: техніко-економічне обґрунтування (далі - стадія ТЕО), техніко-економічний розрахунок (далі - стадія ТЕР) або «Ескізний проект» (далі - стадія ЕП).».

5. Пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Генпроектувальник (проектувальник) і замовник визначають клас наслідків (відповідальності) об’єкта (об’єктів, що входять до складу комплексу (будови)), на підставі якого встановлюється кількість стадій проектування.

11.1. Клас наслідків (відповідальності) визначається відповідно до вимог будівельних норм, стандартів, нормативних документів і правил, затверджених згідно із законодавством.

Клас наслідків (відповідальності) визначається для кожного об’єкта - будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення, їхніх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, у тому числі тих, що належать до складу комплексу (будови).

11.2. Стадії проектування:

1) для об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), а також комплексів (будов), до яких входять лише об’єкти з незначними наслідками (СС1), проектування здійснюється:

в одну стадію - стадія робочий проект (далі - стадія РП);

у дві стадії - для об'єктів невиробничого призначення - стадія ЕП, а для об'єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури - стадія ТЕР та для обох - стадія РП;

2) для об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками (СС2), за рішенням замовника проектування може здійснюватися в дві або три стадії:

при двостадійному проектуванні:

стадія проект (далі - стадія П);

стадія робоча документація (далі - стадія Р);

при тристадійному проектуванні:

для об'єктів невиробничого призначення - стадія ЕП або за відповідним обґрунтованим рішенням замовника стадія ТЕО, а для об'єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури - стадія ТЕО;

стадія П;

стадія Р;

3) для об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів зі значними наслідками (СС3), а також комплексів (будов), до складу яких входить хоча б один об’єкт, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів із середніми наслідками (СС2) або значними наслідками (СС3), проектування виконується в три стадії:

для об'єктів невиробничого призначення - стадія ЕП або за рішенням замовника стадія ТЕО, а для об'єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури - стадія ТЕО;

стадія П;

стадія Р.

11.3. Замовник та генпроектувальник (проектувальник) можуть прийняти обґрунтоване узгоджене рішення щодо зміни кількості стадій та стадійності проектування.

При капітальному ремонті об'єктів із середніми (СС2) та зі значними наслідками (СС3), а також комплексів (будов), до яких входять об’єкти із середніми (СС2) та зі значними наслідками (СС3), допускається здійснювати проектування в одну стадію - РП.

При виконанні капітального ремонту, пов'язаного виключно з поліпшенням експлуатаційних показників прийнятих в експлуатацію в установленому порядку об'єктів, допускається розроблення лише дефектного акта, у якому визначаються фізичні обсяги робіт та умови їх виконання, а також складається кошторисна документація.

У дефектному акті окремим розділом обов'язково зазначаються обсяги робіт щодо наявності (необхідності забезпечення) елементів, передбачених будівельними нормами, стандартами і правилами стосовно створення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.».

6. У пункті 12:

1) в абзаці другому цифри та слова «ІV та V категорій складності» замінити словами та цифрами «, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками (СС2) та  зі значними наслідками (СС3),»;

2) абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Окремі розділи або частини проектної документації розробляються під керівництвом відповідальних виконавців, які мають кваліфікаційний сертифікат.»;

3) в абзаці п'ятому слова «та/або виконавцями» та «не мають такого сертифіката, але» виключити.

7. У пункті 15:

1) у підпункті 15.2 цифри та слова «ІV-V категорій складності» виключити, слова «за окремим завданням замовника» замінити словами «відповідно до завдання на проектування»;

2) підпункт 15.4 після слів «розробником проекту» доповнити словами «, крім випадку передачі відповідно до законодавства авторських майнових прав іншій особі.».

8. В абзацах сьомому, одинадцятому пункту 16 слова «та/або виконавцями» та «не мають такого сертифіката, але» виключити.

Начальник Управління
ціноутворення, економіки
та договірних відносин
у будівництві
Л.М. Шоломицькавгору