Документ z0715-04, перша редакція — Прийняття від 25.05.2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
25.05.2004 N 995
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 червня 2004 р.
за N 715/9314

Про затвердження Порядку ведення Державного
реєстру суб'єктів оціночної діяльності
та надання довідок з нього

Відповідно до статті 22, частини четвертої статті 24 Закону
України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні" ( 2658-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру суб'єктів
оціночної діяльності та надання довідок з нього (додається).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності (Н.Лебідь) забезпечити реєстрацію цього
Порядку у Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Д.Парфененка.
Голова Фонду М.Чечетов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
25.05.2004 N 995
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 червня 2004 р.
за N 715/9314

ПОРЯДОК
ведення Державного реєстру суб'єктів оціночної
діяльності та надання довідок з нього

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає правові засади та організаційні
процедури збирання, накопичення, обробки та отримання інформації з
Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності.
1.2. Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності є
автоматизованою системою збирання, накопичення та обробки
інформації про суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів
господарювання, які отримали сертифікати суб'єктів оціночної
діяльності (далі - суб'єкти оціночної діяльності), їх досвід та
практичну діяльність з оцінки майна, яка надходить до Фонду
державного майна України з джерел, визначених у цьому Порядку. Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності є публічною
та відкритою системою, що створюється та діє з метою забезпечення
широкого інформування суспільства з питань професійної оціночної
діяльності в Україні.
1.3. Метою ведення Державного реєстру суб'єктів оціночної
діяльності є забезпечення: повного автоматизованого обліку суб'єктів господарювання, які
в установленому порядку отримали сертифікат суб'єкта оціночної
діяльності; моніторингу розвитку інфраструктури оцінки майна в Україні та
створення конкурентного середовища серед суб'єктів оціночної
діяльності; доступності інформації про суб'єкта оціночної діяльності в
межах законодавства для суб'єктів господарювання та фізичних осіб,
а також органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
саморегулівних організацій оцінювачів; узагальнення інформації щодо досвіду та практичної діяльності
з оцінки майна суб'єктів оціночної діяльності; надання інформації про суб'єктів оціночної діяльності та
оцінювачів, які працюють в їх складі, Наглядовій раді з питань
оціночної діяльності та Екзаменаційній комісії для виконання ними
повноважень, визначених законодавством; взаємодії державного та громадського регулювання оціночної
діяльності; моніторингу дотримання суб'єктами оціночної діяльності вимог
національних стандартів та інших нормативно-правових актів з
оцінки майна; контролю за додержанням суб'єктами оціночної діяльності та
оцінювачами, які працюють в їх складі, установлених законодавством
вимог при здійсненні професійної оціночної діяльності.
1.4. Суб'єктами Державного реєстру суб'єктів оціночної
діяльності є: Фонд державного майна України (далі - Фонд); особи, від яких надходить інформація, що вноситься до
Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності; юридична особа, визначена на конкурсних засадах відповідно до
чинного законодавства, яка здійснює технічне супроводження ведення
Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності на підставі
укладеного з Фондом відповідного договору (адміністратор
Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності); користувачі інформацією Державного реєстру суб'єктів
оціночної діяльності.
1.5. Фонд веде Державний реєстр суб'єктів оціночної
діяльності, є власником інформації, яка в ньому міститься, та
здійснює розпорядчі повноваження щодо нього, зокрема: визначає організаційні та методологічні засади ведення
Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності, його поєднання
з Державним реєстром оцінювачів, а також порядок технічного
функціонування його автоматизованої комп'ютерної системи,
збереження та захисту інформації, що міститься у ньому; організовує створення системи збирання та накопичення
інформації для наповнення інформацією про суб'єктів оціночної
діяльності Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності; контролює подання суб'єктами оціночної діяльності інформації
до Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності; забезпечує внесення необхідної інформації про суб'єктів
оціночної діяльності до Державного реєстру суб'єктів оціночної
діяльності, яка надходить до нього від суб'єктів оціночної
діяльності, з інших джерел, не заборонених законодавством, а також
міститься безпосередньо в нього, його регіональних відділеннях та
у Фонді майна Автономної Республіки Крим; забезпечує збереження первинних документів, на підставі яких
ним проводиться внесення інформації до Державного реєстру
суб'єктів оціночної діяльності; забезпечує доступ користувачів до інформації, що міститься в
Державному реєстрі суб'єктів оціночної діяльності відповідно до
вимог законодавства та цього Порядку; надає довідки з Державного реєстру суб'єктів оціночної
діяльності на письмові запити користувачів відповідно до вимог
цього Порядку; використовує інформацію Державного реєстру суб'єктів
оціночної діяльності для виконання своїх повноважень у межах
напрямів державного регулювання оціночної діяльності, визначених
Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ), у тому числі
пов'язаних з роботою Наглядової ради з питань оціночної діяльності
та Екзаменаційної комісії; узагальнює інформацію Державного реєстру суб'єктів оціночної
діяльності щодо досвіду та практичної діяльності суб'єктів
оціночної діяльності, готує та оприлюднює відповідні висновки; здійснює інші повноваження, необхідні для функціонування
Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності та отримання
достовірної інформації з нього.
1.6. Особами, від яких надходить інформація, що вноситься до
Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності, є: суб'єкти оціночної діяльності, яким видано сертифікат
суб'єкта оціночної діяльності та які надають інформацію щодо
досвіду та практичної діяльності відповідно до цього Порядку; саморегулівні організації оцінювачів у частині надання
звітності про діяльність з виконання процедури внутрішньої
сертифікації згідно з вимогами законодавства, а також за власною
ініціативою; Фонд державного майна України та його регіональні відділення,
Фонд майна Автономної Республіки Крим щодо інформації про
суб'єктів оціночної діяльності, яка отримується в процесі видачі
їм сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, а також інформації
про їх досвід та практичну діяльність з оцінки майна; інші суб'єкти, які за власною ініціативою надають інформацію
щодо досвіду та практичної діяльності з оцінки майна суб'єктів
оціночної діяльності та оцінювачів, які працюють у їх складі, що
може бути внесена до Державного реєстру суб'єктів оціночної
діяльності відповідно до цього Порядку.
1.7. Користувачами інформації Державного реєстру суб'єктів
оціночної діяльності можуть бути особи, які мають наміри
використовувати зазначену інформацію для прийняття відповідних
рішень або з іншою метою, що не суперечить законодавству, зокрема: фізичні та юридичні особи, у тому числі суб'єкти оціночної
діяльності; органи державної влади, органи місцевого самоврядування; саморегулівні організації оцінювачів; інші зацікавлені особи.
2. Інформація Державного реєстру
суб'єктів оціночної діяльності
2.1. Інформацією, що вноситься до Державного реєстру
суб'єктів оціночної діяльності, є: інформація, що подається суб'єктами оціночної діяльності до
Фонду відповідно до Положення про порядок видачі сертифікатів
суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від
14.03.2002 N 479 ( z0312-02 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.03.2002 за N 312/6600, а також інша інформація,
що надається ними за власною ініціативою; інформація про результати рецензування звітів про оцінку
майна, виконаних суб'єктами оціночної діяльності, а також щодо
порушень суб'єктами оціночної діяльності нормативно-правових актів
з оцінки майна, у тому числі виявлених під час рецензування звітів
про оцінку майна; інформація щодо рішень Наглядової ради з питань оціночної
діяльності та Екзаменаційної комісії з питань розгляду скарг на
оціночну діяльність суб'єктів оціночної діяльності та оцінювачів,
які працюють у їх складі; інформація про рішення суду за фактами непрофесійної оцінки
майна, що проведена суб'єктами оціночної діяльності та
оцінювачами, які працюють у їх складі; інформація про факти порушення суб'єктами оціночної
діяльності обмежень, установлених частиною першою статті 8
Закону ( 2658-14 ), та інша інформація про оцінювачів, які
працюють у складі суб'єктів оціночної діяльності, яка міститься в
Державному реєстрі оцінювачів; інформація щодо практичної діяльності суб'єктів оціночної
діяльності з оцінки майна, що включає окремі відомості, які
відповідно до вимог пункту 60 Національного стандарту N 1
"Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N 1440
( 1440-2003-п ), відображаються у висновках про вартість майна,
зокрема відомості про виконавця звіту про оцінку майна, у тому
числі оцінювачів, які підписали зазначений звіт, назву об'єкта
оцінки та його коротку характеристику, мету і дату оцінки, вид
вартості, що визначався, використані методичні підходи та величину
вартості, що отримана в результаті оцінки.
2.2. Унесення інформації про суб'єкта оціночної діяльності до
Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності здійснюється
після її отримання та відповідної перевірки. Фонд визначає перелік
посадових осіб Фонду, які здійснюють перевірку інформації, що
вноситься до Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності.
2.3. Інформація Державного реєстру суб'єктів оціночної
діяльності за формами її отримання поділяється на інформацію з
вільним доступом та інформацію з обмеженим доступом. Інформація, що містить відомості про оцінювачів, які
відповідно до вимог Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від
09.09.2002 N 1594 ( z0752-02 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 16.09.2002 за N 752/7040 (із змінами і
доповненнями), віднесені до інформації з обмеженим доступом, є
інформацією Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності з
обмеженим доступом. Уся інша інформація Державного реєстру суб'єктів оціночної
діяльності є інформацією з вільним доступом.
2.4. Інформація Державного реєстру суб'єктів оціночної
діяльності може також мати опрацьований формат відповідно до
письмового запиту користувачів або за результатами узагальнення,
що здійснюється Фондом.
3. Порядок отримання інформації з Державного
реєстру суб'єктів оціночної діяльності
3.1. Інформація Державного реєстру суб'єктів оціночної
діяльності з вільним доступом отримується користувачами через
мережу Інтернет, інші засоби масової інформації. Якщо письмовим
запитом користувача на адресу Фонду передбачено отримання такої
інформації в опрацьованому форматі, вона надається у формі довідки
з Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності.
3.2. Інформація Державного реєстру суб'єктів оціночної
діяльності з обмеженим доступом надається Фондом у формі довідки з
Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності за обгрунтованим
письмовим запитом уповноважених органів державної влади.
3.3. Довідки з Державного реєстру суб'єктів оціночної
діяльності надаються Фондом не пізніше десяти днів з дати
надходження письмового запиту. Довідки надаються на офіційному
бланку Фонду за підписом уповноваженої особи Фонду.
3.4. Фонд визначає перелік посадових осіб Фонду,
адміністратора Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності,
членів Наглядової ради з питань оціночної діяльності та
Екзаменаційної комісії, які можуть отримувати інформацію з
обмеженим доступом, що міститься у Державному реєстрі суб'єктів
оціночної діяльності, з метою виконання своїх посадових
обов'язків, повноважень, функцій та завдань.
3.5. Особи, що отримують інформацію з обмеженим доступом,
несуть відповідальність за її використання та поширення в порядку,
установленому законодавством для конфіденційної інформації.
3.6. Поширення інформації Державного реєстру суб'єктів
оціночної діяльності, яка отримується на письмові запити
користувачів, без письмової згоди Фонду не допускається. Поширення
користувачами інформації Державного реєстру суб'єктів оціночної
діяльності з вільним доступом здійснюється з обов'язковим
посиланням на Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності.
Директор Департаменту
оцінки майна, майнових
прав та професійної
оціночної діяльності Н.Лебідьвгору