Документ z0709-99, перша редакція — Прийняття від 12.10.1999
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 555 від 12.10.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
18 жовтня 1999 р.
vd991012 vn555 за N 709/4002

Про внесення змін до форми та Порядку видачі Свідоцтва
про право сплати єдиного податку суб'єктом малого
підприємництва - юридичною особою

У зв'язку з виданням Указу Президента України від 28 червня
1999 року N 746/99 "Про внесення змін до Указу Президента України
від 3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва"
Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до форми Свідоцтва про право сплати єдиного
податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою та
Порядку його видачі, затверджених наказом Державної податкової
адміністрації України від 13 жовтня 1998 року N 476 ( z0688-98 )
та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 1998
року за N 688/3128, виклавши їх у новій редакції, що додається. 2. Начальнику Зведеного управління методології впровадження
нормативно-правових актів з питань оподаткування Фліссак Н.П.
забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України наказу "Про внесення змін до форми та Порядку видачі
Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого
підприємництва - юридичною особою". 3. Начальнику Головного управління по роботі з платниками
податків Сисоєву В.О. після державної реєстрації наказу "Про
внесення змін до форми та Порядку видачі Свідоцтва про право
сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною
особою" забезпечити публікацію його в засобах масової інформації. 4. Начальнику Головного управління прямих податків
Фурману А.П. в 5-денний термін визначити необхідну для
виготовлення кількість бланків Свідоцтва про право сплати єдиного
податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою та
подати заявку в розрізі областей на їх виготовлення Управлінню
справами. 5. Начальнику Управління справами Коваленку В.В. після
державної реєстрації наказу "Про внесення змін до форми та Порядку
видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого
підприємництва - юридичною особою" забезпечити: 5.1. У 10-денний термін тиражування його та надсилання
державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі. 5.2. У місячний термін виготовлення бланків Свідоцтва про
право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва -
юридичною особою та надсилання їх відповідно до заявки, поданої
Головним управлінням прямих податків.
6. Начальнику Управління фінансування державних податкових
адміністрацій Карачовій А.І. вирішити питання фінансування
виготовлення бланків Свідоцтва про право сплати єдиного податку
суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Шитрю О.І.
Голова М.Я.Азаров
Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
12.10.99 N 555
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 1999 р.
за N 709/4002
Порядок
видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку
суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою
1. Відповідно до Указу Президента України від 28 червня 1999
року N 746/99 "Про внесення змін до Указу Президента України від
3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" юридична
особа - суб'єкт підприємницької діяльності будь-якої
організаційно-правової форми та форми власності, в якої за рік
середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і
обсяг виручки якої від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень, має право перейти на
спрощену систему оподаткування, обліку й звітності. 2. Новостворені суб'єкти малого підприємництва, які
зареєстровані в установленому порядку та подали до державного
податкового органу за місцем їх реєстрації заяву на право
застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності,
мають право перейти на спрощену систему оподаткування, обліку й
звітності з того кварталу, в якому проведено їх державну
реєстрацію. 3. Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб'єкт малого підприємництва - юридична особа подає
письмову заяву, згідно з додатком до цього Порядку, до органу
державної податкової служби за місцем державної реєстрації не
пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного
(податкового) періоду (кварталу) за умови сплати всіх установлених
податків та обов'язкових платежів, термін сплати яких настав на
дату подання заяви. Суб'єкт малого підприємництва - юридична особа в заяві
обов'язково зазначає, яку ставку єдиного податку ним обрано. Рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку
та звітності, незалежно від вибраної ставки єдиного податку - 6 чи
10 відсотків, може бути прийняте платником податку не більше
одного разу за календарний рік. 4. Орган державної податкової служби зобов'язаний протягом
десяти робочих днів видати безоплатно Свідоцтво про право сплати
єдиного податку або надати письмову мотивовану відмову. 5. Свідоцтво, видане суб'єкту малого підприємництва -
юридичній особі, не може бути передане іншим юридичним особам. 6. Суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством за достовірність
інформації, яка вказана в заяві для отримання Свідоцтва та за
недотримання вимог цього Порядку. 7. Свідоцтво видається суб'єкту малого підприємництва
терміном на один рік і є документом суворої звітності. Орган
державної податкової служби, що видає Свідоцтво, реєструє його в
журналі обліку видачі свідоцтв, де вказується повна назва й
місцезнаходження юридичної особи, номер та серія Свідоцтва, дата
його видачі та термін дії. 8. Відмову від застосування спрощеної системи оподаткування,
обліку та звітності й повернення до раніше встановленої системи
оподаткування суб'єкт малого підприємництва може здійснювати з
початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу) в
разі подання відповідної заяви до органів державної податкової
служби не пізніше ніж за 15 днів до закінчення попереднього
звітного (податкового) періоду (кварталу). 9. Після закінчення терміну дії Свідоцтва на право сплати
єдиного податку, відмови від застосування спрощеної системи
оподаткування, передбаченої п. 8 цього Порядку, порушення вимог п.
1 цього Порядку, а також у разі ліквідації суб'єкта малого
підприємництва - юридичної особи у встановленому законодавством
порядку Свідоцтво підлягає поверненню до органу державної
податкової служби, який його видав.

Додаток
до Порядку видачі Свідоцтва
про право сплати єдиного
податку суб'єктом малого
підприємництва - юридичною
особою

До державної податкової адміністрації (інспекції) ________________________________________________________
(назва органу державної податкової служби)
від ____________________________________________________
(назва суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи)
________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта малого підприємництва,
номер телефону)
------------------------------- ------------------------------- (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Заява
про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку
Відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року
N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
суб'єктів малого підприємництва" (в редакції Указу Президента
України від 28 червня 1999 року N 746/99) просимо перевести наше
підприємство (установу, організацію) _____________________________
__________________________________________________________________
(назва суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи)
на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з _________
року за ставкою єдиного податку __________ відсотків.
Відомості про розрахункові (поточні) рахунки в установах
банків ___________________________________________________________
_________________________________________________________________.
(назва та місцезнаходження банку)
Середньооблікова чисельність працюючих на дату подання заяви
становить _______ чол.
Обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг), майна, основних фондів за рік становить _________________ __________________________________________________________________
(сума словами) _______________________ тис.грн., в т.ч. (на дату подання заяви __ _____________ тис.грн., за решту місяців (місяць) розрахунково,
виходячи із середньої місячної фактичної виручки за період, що
передує переходу,________ тис.грн.).
Прошу прийняти Свідоцтво про реєстрацію платника податку на
додану вартість N _______, видане _______________________________,
(дата, назва органу державної податкової служби)
(оригінал) разом із засвідченими копіями (кількість, дати
засвідчення, назва органу державної податкової служби), що
додаються, та скасувати реєстрацію в якості платника ПДВ.*
____________ * Цей абзац заповнюється тільки суб'єктом малого
підприємництва - юридичною особою в разі обрання ставки єдиного
податку 10% за наявності такого Свідоцтва.

Керівник суб'єкта ______________________________
малого підприємництва (підпис, прізвище, ініціали)

Корінець свідоцтва
Серія N 000000
(нумерація друкарським
способом)
------------------------------ ------------------------------ (ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ)

Видано суб'єкту
малого підприємництва ____________________________________________
(назва суб'єкта малого підприємництва)
__________________________________________________________________
(його адреса, телефон)
Свідоцтво одержано "___" _______________ ____ року
______________ (підпис) _____________________ (прізвище, ініціали)

-------------------------- Лінія відрізу -------------------------
(Герб України)

Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
12.10.99 N 555
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 1999 р.
за N 709/4002

Державна податкова адміністрація
(інспекція) ________________________________
Свідоцтво N _____________
про право сплати єдиного податку суб'єктом малого
підприємництва - юридичною особою
серія N 000000 _____________________________________
(нумерація друкарським способом)
"___" _______________ ____ року

------------------------------ ------------------------------ (ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ)

Свідоцтво про право сплати єдиного податку суб'єктом малого
підприємництва - юридичною особою за ставкою єдиного податку __________ відсотків та застосування спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності у _______ році, видане ________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(назва суб'єкта малого підприємництва, його адреса,
телефон, факс)

Голова (начальник) ________________ _________________________
державної податкової (підпис) (прізвище, ініціали)
адміністрації
(інспекції)
М.П.вгору