Про затвердження Положення про вищі військові навчальні заклади
Міноборони України; Наказ, Положення від 27.05.2015240
Документ z0706-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.05.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.07.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.05.2015  № 240


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 2015 р.
за № 706/27151

Про затвердження Положення про вищі військові навчальні заклади

Відповідно до Законів України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153, та з метою вдосконалення нормативно-правової бази для підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про вищі військові навчальні заклади, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 03 червня 2014 року № 350 “Про затвердження Положення про вищі військові навчальні заклади”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 червня 2014 року за № 671/25448.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал-полковник


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Міністра освіти і науки України
І.Р. СовсунЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
27.05.2015  № 240


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 червня 2015 р.
за № 706/27151

ПОЛОЖЕННЯ
про вищі військові навчальні заклади

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає повноваження вищих військових навчальних закладів, їх структуру, склад учасників освітнього процесу, права та обов’язки особового складу.

1.2. Це Положення розроблено на підставі Законів України “Про вищу освіту” та “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

1.3. Вищий військовий навчальний заклад (далі - ВВНЗ) - вищий навчальний заклад державної форми власності, який здійснює на певних рівнях вищої освіти підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації військових фахівців для подальшої служби на посадах офіцерського (сержантського, старшинського) або начальницького складу з метою задоволення потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність.

1.4. ВВНЗ створюються, реорганізовуються та ліквідуються рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Міністерства оборони України.

1.5. До ВВНЗ належать: військові університети, військові академії, військові інститути, військові коледжі.

1.6. ВВНЗ має:

свій Бойовий прапор;

печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням;

власну символіку.

1.7. ВВНЗ входять до структури Збройних Сил України, які перебувають у підпорядкуванні Міністерства оборони України. Підпорядкованість ВВНЗ службовим особам Міністерства оборони України та керівникам органів військового управління Збройних Сил України визначається наказом Міністерства оборони України.

1.8. ВВНЗ діє на підставі власного статуту, який затверджується наказом Міністерства оборони України.

1.9. Основними завданнями ВВНЗ, крім визначених у статті 26 Закону України “Про вищу освіту”, є:

провадження освітньої діяльності, що забезпечує підготовку військових фахівців відповідного ступеня вищої освіти за обраними ними спеціальностями;

для університетів, академій, інститутів - провадження наукової діяльності в інтересах Збройних Сил України шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі;

виконання державного замовлення на підготовку військових фахівців, міжнародних договорів про підготовку військових фахівців іноземних держав;

здійснення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів та громадян України, які вже мають вищу освіту не нижче освітнього ступеня “бакалавр”, за програмою підготовки офіцерів запасу;

здійснення підготовки цивільних осіб (студентів) за кошти фізичних (юридичних) осіб;

проведення військово-патріотичного виховання молоді.

1.10. ВВНЗ має право здійснювати освітню діяльність на підставі відповідної ліцензії та видавати випускникам документи про освіту державного зразка за акредитованою освітньою програмою.

1.11. ВВНЗ здійснює підготовку військових фахівців певних ступенів вищої освіти за переліком спеціальностей, що визначені Кабінетом Міністрів України, та спеціалізацій, що визначаються наказом Міністерства оборони України за пропозиціями ВВНЗ та погодженням з Міністерством освіти і науки України.

1.12. Державне замовлення на підготовку військових фахівців розподіляється між ВВНЗ щороку наказом Міністерства оборони України про прийом до ВВНЗ слухачів (курсантів, студентів) за різними формами навчання.

1.13. Підготовка військових фахівців для збройних сил іноземних держав здійснюється на підставі міжнародних договорів у галузі військової освіти та науки, що укладаються відповідно до законодавства України.

1.14. ВВНЗ, крім прав, передбачених Законом України “Про вищу освіту”, має право відповідно до законодавства:

залучати на умовах сумісництва (погодинної оплати) видатних діячів освіти, науки і техніки України, провідних фахівців Збройних Сил України та інших військових формувань для проведення навчальної та наукової роботи;

створювати тимчасові творчі колективи для виконання договірних робіт з розробки науково-технічної продукції, у тому числі за участю військовослужбовців;

дозволяти науково-педагогічним (педагогічним) і науковим працівникам (військовослужбовцям і працівникам Збройних Сил України) здійснювати навчальну, наукову, науково-технічну, інноваційну та інші види творчої діяльності за сумісництвом у військових частинах, установах і організаціях Збройних Сил України, на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади;

оплачувати відповідно до законодавства України діяльність вчених і фахівців (військовослужбовців і працівників Збройних Сил України) з проведення експертизи та консультацій щодо військово-наукових і науково-технічних розробок та проектів, що виконуються ВВНЗ;

здійснювати міжнародні зв’язки в галузі військової освіти та науки;

розробляти пропозиції щодо вдосконалення організаційно-штатної структури ВВНЗ.

1.15. ВВНЗ інспектуються (перевіряються) відповідно до планів діяльності Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України, Генерального штабу Збройних Сил України, Державної інспекції навчальних закладів України, а також рішень службових осіб, яким підпорядковані ВВНЗ.

За відповідними рішеннями Міністра оборони України, його заступників, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України або керівників інших органів військового управління Збройних Сил України, яким підпорядковані ВВНЗ, можуть проводитися перевірки з окремих питань, пов’язаних з виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін, експлуатацією озброєння і військової техніки, дотриманням правил безпеки, матеріально-технічним забезпеченням, морально-психологічним станом особового складу і військовою дисципліною, індивідуальною підготовкою осіб офіцерського, сержантського, старшинського і рядового складу ВВНЗ, організації внутрішнього порядку та служби військ.

ІІ. Структура ВВНЗ

2.1. Організаційна структура та чисельність особового складу ВВНЗ визначаються штатами.

2.2. Порядок розроблення та затвердження штатів ВВНЗ визначається відповідним наказом Міністерства оборони України.

Типові нормативи для розроблення штату Національного університету оборони України імені Івана Черняховського визначаються відповідним наказом Міністерства оборони України, для інших ВВНЗ - відповідним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України.

Штати розробляються та щороку коригуються відповідно до обсягів замовлення на підготовку військових фахівців.

2.3. Під час організації у ВВНЗ підготовки цивільних осіб (студентів) за контрактом за цивільними спеціальностями та за програмами підготовки офіцерів запасу за кошти фізичних (юридичних) осіб до штату ВВНЗ розробляється штатний розпис на утримання працівників Збройних Сил України за спеціальним фондом державного бюджету, порядок розроблення та затвердження якого встановлюється відповідним наказом Міністерства оборони України.

2.4. Структурними підрозділами ВВНЗ є:

управління ВВНЗ;

інститути, факультети, кафедри, наукові (науково-дослідні) центри, науково-дослідні відділи (лабораторії), бібліотеки, підрозділи слухачів (курсантів, студентів), підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації офіцерських кадрів, державних службовців, працівників Збройних Сил України;

військові частини (підрозділи) забезпечення освітнього процесу.

Для організації підготовки цивільних осіб (студентів) за цивільними спеціальностями у ВВНЗ створюється окремий структурний підрозділ.

2.5. До складу ВВНЗ може входити філія як його відокремлений структурний підрозділ, який здійснює освітню, методичну, наукову, науково-технічну, інноваційну та виховну діяльність за окремими спеціальностями підготовки або ступенями вищої освіти.

2.6. До складу управління ВВНЗ входять:

командування (начальник (керівник) ВВНЗ та його заступники);

центри;

відділи, відділення, групи;

служби.

2.7. До складу ВВНЗ (крім коледжів) входять: наукові, навчально-наукові, науково-дослідні та науково-виробничі інститути.

В їх складі можуть створюватися навчально-науково-виробничі центри, що об’єднують: споріднені факультети, кафедри, коледжі, наукові, науково-дослідні інститути, наукові, науково-дослідні відділи (лабораторії), полігони, інші підрозділи.

2.8. Факультет є основним організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом ВВНЗ, що об’єднує не менше як три кафедри та/або лабораторії, на базі якого здійснюється підготовка слухачів (курсантів, студентів) з однієї або з декількох споріднених спеціальностей (спеціалізацій).

До складу факультету входять: управління, кафедри, підрозділи (навчальні курси) слухачів (курсантів, студентів).

2.9. Кафедра є базовим структурним підрозділом ВВНЗ (його філій, інститутів, факультетів), що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей (спеціалізацій), до складу якого входять не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання.

2.10. Наукові (науково-дослідні) центри, науково-дослідні відділи (лабораторії) створюються для проведення наукових досліджень актуальних проблем, пов’язаних з розвитком воєнної теорії та практики, розробленням та вдосконаленням зразків озброєння і військової техніки в інтересах розвитку і застосування видів (родів військ) Збройних Сил України, удосконаленням системи військової освіти, підвищенням ефективності освітнього процесу та якості підготовки військових фахівців.

Крім того, на науково-дослідні відділи (лабораторії) покладаються підготовка наукових кадрів, а також окремі завдання, пов’язані з підготовкою слухачів (курсантів, студентів).

2.11. ВВНЗ зобов’язаний мати у своєму складі бібліотеку, бібліотечний фонд якої має відповідати стандартам освітньої діяльності.

2.12. Підрозділами слухачів (курсантів, студентів) є: батальйон (дивізіон), курс, рота (батарея, ескадрилья), взвод, навчальна (льотна) група, навчальне відділення.

У підрозділах організовується і проводиться навчальна та методична робота з навчальних дисциплін, професійної (професійно-орієнтованої) та практичної підготовки (у льотних підрозділах - льотне навчання) і виховна робота зі слухачами (курсантами, студентами).

У разі підготовки студентів за цивільними спеціальностями створюються окремі навчальні підрозділи.

2.13. Підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації створюються для здійснення підвищення кваліфікації офіцерських кадрів, державних службовців, працівників Збройних Сил України перед їх призначенням на вищі посади та для підвищення професійного рівня.

2.14. Військові частини (підрозділи) забезпечення освітнього процесу створюються для забезпечення навчання та життєдіяльності особового складу ВВНЗ.

ІІІ. Управління ВВНЗ

3.1. Безпосереднє управління діяльністю ВВНЗ здійснює його начальник (керівник) (далі - начальник), який діє на засадах єдиноначальності, керується цим Положенням, статутом ВВНЗ і на якого покладаються функції практичної реалізації завдань ВВНЗ:

1) начальник ВВНЗ є прямим начальником для всього особового складу ВВНЗ і є відповідальним перед державою та Міністерством оборони України за дотримання законодавства України та договірних зобов’язань, бойову та мобілізаційну готовність ВВНЗ, виконання покладених на ВВНЗ завдань, стан навчально-виховної, методичної, наукової, науково-технічної і інноваційної діяльності, індивідуальну підготовку, морально-психологічний стан особового складу, військову і трудову дисципліну, стан збереження та зміцнення здоров’я особового складу, належну експлуатацію та збереження озброєння і військової техніки, фінансово-господарську діяльність, стан будівель, споруд та іншого майна, що передано ВВНЗ для використання, а також за організацію забезпечення охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом;

2) начальник ВВНЗ, крім обов’язків, передбачених Законом України “Про вищу освіту”, зобов’язаний:

підтримувати постійну бойову і мобілізаційну готовність ВВНЗ;

забезпечувати виконання державного замовлення на підготовку військових фахівців у чисельності та за спеціальностями (спеціалізаціями), що визначаються наказом Міністерства оборони України;

організовувати розроблення та затвердження правил прийому до ВВНЗ;

організовувати проведення фахових вступних випробувань громадян, які виявили бажання навчатися у ВВНЗ;

організовувати роботу з військово-професійної орієнтації та професійного психологічного відбору вступників до ВВНЗ, безпосередньо керувати комплектуванням перших і наступних курсів слухачів (курсантів), подавати пропозиції щодо розподілу випускників ВВНЗ з урахуванням їхнього рейтингу;

організовувати навчальну, методичну, виховну роботу, наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність у ВВНЗ;

керувати розробленням навчальних планів, програм навчальних дисциплін, забезпечувати повне і якісне їх виконання;

вживати заходів щодо постійного вдосконалення освітнього процесу, втілення передових методів навчання і виховання слухачів (курсантів), забезпечувати викладання навчальних дисциплін на високому науковому і методичному рівні;

особисто проводити навчальні заняття зі слухачами (курсантами), а також організовувати та проводити заняття з індивідуальної підготовки з офіцерським складом;

керувати вихованням особового складу, вживати заходів щодо запобігання порушенням і злочинам, зміцнення військової та трудової дисципліни, створення в підрозділах ВВНЗ здорового морально-психологічного клімату;

забезпечувати умови для підвищення професійного рівня підготовки особового складу ВВНЗ;

керувати роботою з добору, розстановки та ротації науково-педагогічних (педагогічних) і наукових працівників ВВНЗ;

підтримувати зв’язки з військовими частинами, іншими ВВНЗ, установами і організаціями Збройних Сил України та підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, з усіх питань діяльності ВВНЗ;

організовувати військову підготовку громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, укладати з ними відповідні контракти на військову підготовку, брати участь в атестації їх на присвоєння військового звання офіцера запасу;

організовувати підготовку цивільних осіб (студентів) (у разі, якщо ВВНЗ її здійснює);

організовувати розроблення та затвердження функціональних обов’язків для всіх категорій особового складу ВВНЗ і забезпечувати контроль за їх виконанням;

організовувати експлуатацію та збереження озброєння і військової техніки ВВНЗ;

забезпечувати вдосконалення матеріально-технічної бази, складання і подання заявок до відповідних служб забезпечення Міністерства оборони України на одержання озброєння, військової техніки, пально-мастильних матеріалів, військово-навчального майна та літератури для ВВНЗ;

забезпечувати охорону праці, дотримання законності та внутрішнього порядку у ВВНЗ та в місцях виконання завдань особовим складом;

організовувати роботу щодо охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом;

забезпечувати своєчасне подання звітності.

3.2. Безпосереднє керівництво навчальним, методичним, науковим, виховним, адміністративно-господарським та іншими напрямами діяльності ВВНЗ здійснюють заступники начальника ВВНЗ відповідно до їхніх функціональних обов’язків.

ІV. Учасники освітнього процесу

4.1. До учасників освітнього процесу належить особовий склад ВВНЗ, який поділяється на постійний і змінний, а також цивільні особи (студенти), які навчаються за цивільними спеціальностями за контрактом.

4.2. До постійного складу ВВНЗ належить особовий склад командування (керівного складу), підрозділів управління, основних підрозділів (крім тих, хто навчається), підрозділів забезпечення, а також науково-педагогічні (педагогічні) та наукові працівники (з числа військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, та працівників Збройних Сил України).

4.3. Порядок комплектування посад начальників ВВНЗ та їхніх заступників, начальників факультетів та їхніх заступників, науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників визначається законодавством України.

4.4. Призначення військовослужбовців на інші посади постійного складу ВВНЗ здійснюється відповідно до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454.

4.5. Прийняття працівників Збройних Сил України на посади постійного складу здійснюється наказами начальника ВВНЗ.

4.6. Залучення службових осіб постійного складу та курсантів ВВНЗ до заходів, не пов’язаних з виконанням ними функціональних обов’язків, проведенням чи забезпеченням освітнього процесу, не допускається. В окремих випадках залучення зазначених вище службових осіб до інших заходів може бути здійснено за рішенням Міністра оборони України, його заступників або начальника, якому підпорядкований ВВНЗ.

4.7. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади командування (керівного складу) ВВНЗ, начальників факультетів та кафедр визначаються Інструкцією про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та науково-дослідних установах Збройних Сил України на конкурсній основі, затвердженою наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 27 січня 2015 року № 37/51, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 162/26607.

4.8. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на інші посади науково-педагогічних (педагогічних) та наукових працівників визначаються статутами ВВНЗ.

4.9. Науково-педагогічні, наукові, педагогічні працівники ВВНЗ з числа військовослужбовців та працівників Збройних Сил України під час проведення занять зі слухачами (курсантами) є їхніми прямими начальниками.

4.10. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники, крім прав, передбачених Законом України “Про вищу освіту”, мають право:

брати участь в обговоренні та вирішенні через органи управління ВВНЗ питань навчальної, методичної, виховної роботи, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ВВНЗ;

брати участь у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах, інших заходах, проводити наукові випробування та публікувати їх результати у встановленому порядку відповідно до законодавства України, брати безпосередню участь у втіленні результатів досліджень в освітній процес і практику військ (сил) разом із замовником;

здійснювати з дозволу начальника ВВНЗ наукову діяльність зі створення науково-технічної продукції у військових частинах, установах і організаціях Збройних Сил України;

брати участь у конкурсах на заміщення посад науково-педагогічних (педагогічних) та наукових працівників.

4.11. Особи з числа науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників, крім обов’язків, передбачених Законом України “Про вищу освіту”, зобов’язані:

знати вимоги нормативно-правових актів з організації освітнього процесу, зміст освітніх програм, програм навчальних дисциплін, роль та місце навчальних дисциплін, з яких вони проводять заняття;

здійснювати на високому фаховому рівні навчальну та методичну діяльність зі своєї навчальної дисципліни, забезпечувати високу ефективність педагогічного процесу, об’єктивно оцінювати знання та вміння слухачів (курсантів, студентів), сприяти розвитку в них самостійності, розумної ініціативи, творчих здібностей у процесі засвоєння навчальних дисциплін;

своєчасно і якісно розробляти навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін, з яких вони проводять заняття;

здійснювати методичне забезпечення самостійної роботи слухачів (курсантів, студентів) з навчальних дисциплін;

вести наукові дослідження, брати участь у впровадженні їх результатів у військах (силах) та в навчальний процес, активно залучати до цієї роботи слухачів (курсантів, студентів);

керувати воєнно-науковою роботою слухачів (курсантів, студентів);

здійснювати наукове керівництво підготовкою науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (крім педагогічних працівників);

вивчати і впроваджувати в процес навчання і виховання слухачів (курсантів, студентів) досвід бойової підготовки військ (сил), передовий педагогічний досвід;

здійснювати під час освітнього процесу виховання слухачів (курсантів, студентів), формувати в них готовність до захисту державних інтересів України;

забезпечувати дотримання вимог законодавства щодо охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом.

4.12. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники можуть мати й інші права та обов’язки, передбачені законодавством та статутом ВВНЗ.

4.13. Відволікання науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4.14. Командири підрозділів слухачів (курсантів) - начальники курсів, курсові офіцери, командири батальйонів (дивізіонів), рот (батарей), взводів є прямими начальниками слухачів (курсантів).

Вони відповідають за якість навчання, військової дисципліни та виховання слухачів (курсантів), знання й точне виконання ними вимог статутів Збройних Сил України, розпорядку дня, підтримання зразкового внутрішнього порядку в підрозділах, збереження та стан озброєння, військової техніки, військового майна, яке належить підрозділу.

Посади командирів підрозділів слухачів (курсантів) займають офіцери з вищою освітою, які мають досвід військової служби у військах (силах) не менше ніж два роки.

4.15. Командири підрозділів слухачів (курсантів), крім прав, передбачених статутами Збройних Сил України, мають право:

обирати і бути обраними до вченої ради ВВНЗ (інституту, факультету, коледжу);

брати участь у розробленні й обговоренні основних питань навчальної, методичної, виховної, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

бути присутніми на всіх видах занять, що проводяться зі слухачами (курсантами) підпорядкованих їм підрозділів;

брати участь у наукових дискусіях, конференціях і семінарах, проводити наукові дослідження і публікувати їх результати в установленому порядку.

4.16. Командири підрозділів слухачів (курсантів) зобов’язані:

знати основні вимоги нормативно-правових актів щодо підготовки військових фахівців та організації освітнього процесу ВВНЗ, вимоги освітньо-професійних програм та основний зміст програм навчальних дисциплін підготовки підлеглих слухачів (курсантів);

знати особисті якості слухачів (курсантів), їхню поточну успішність у навчанні і з урахуванням цього проводити індивідуальну виховну роботу, розвивати і вдосконалювати в них військово-професійні якості, формувати рішучість і наполегливість, хоробрість і вірність, відданість Вітчизні;

виховувати у слухачів (курсантів) цілеспрямованість, волю, високу відповідальність за результати своєї праці, дисциплінованість, розвивати фізичну витривалість;

формувати у слухачів (курсантів) прагнення до постійного збагачення та поновлення знань, навички організації навчальної праці й управлінської діяльності, здатності до ініціативного, творчого і відповідального вирішення практичних завдань;

здійснювати постійний контроль і надавати допомогу слухачам (курсантам) у навчанні, організації та забезпеченні їх самостійної роботи, підтримувати постійний зв’язок з науково-педагогічними (педагогічними) працівниками кафедр;

брати участь у проведенні навчань і занять з тактичної, тактико-спеціальної підготовки тощо, в організації та керівництві військовим (флотським) стажуванням і практикою слухачів (курсантів);

бути для слухачів (курсантів) взірцем бездоганного виконання службового обов’язку, ретельності, творчого ставлення до справи, високої культури та моралі;

виявляти турботу про своєчасне і повне забезпечення слухачів (курсантів) усіма видами утримання, створення їм умов для творчого опанування обраного військового фаху;

підтримувати військову дисципліну і внутрішній порядок, формувати у слухачів (курсантів) мотивацію до здорового способу життя, проводити роботу з попередження шкідливих звичок;

брати участь у профорієнтації вступників до ВВНЗ, у відборі їх для вступу до ВВНЗ, укладенні контракту та розподілі випускників;

забезпечувати дотримання вимог законодавства щодо охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом і вимагати цього від підлеглих.

4.17. Функціональні обов’язки посадових осіб ВВНЗ розробляються в установленому законодавством порядку і затверджуються відповідними начальниками (керівниками).

4.18. До змінного складу ВВНЗ належать особи, які навчаються у ВВНЗ. За своїм службовим статусом вони поділяються на: докторантів, ад’юнктів, слухачів, курсантів, студентів.

4.19. Статус “докторант” мають особи офіцерського складу, які навчаються у ВВНЗ для здобуття ступеня доктора наук.

4.20. Статус “ад’юнкт” мають особи офіцерського складу, які навчаються в ад’юнктурі ВВНЗ для здобуття ступеня доктора філософії.

4.21. Статус “слухач” мають особи офіцерського складу, які навчаються у ВВНЗ.

4.22. Статус “курсант” мають військовослужбовці, які навчаються у ВВНЗ і не мають військових звань осіб офіцерського складу.

4.23. Статус “студент” мають цивільні особи, які навчаються у ВВНЗ.

4.24. Порядок проходження військової служби (навчання) за контрактом курсантами ВВНЗ визначається Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153.

4.25. Докторанти та ад’юнкти користуються правами, що передбачені в пункті 15, за винятком підпунктів 4, 6-8, Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 року № 309.

4.26. Крім прав, передбачених Законом України “Про вищу освіту”, слухачі (курсанти, студенти) мають право:

брати участь у роботі військово-наукового товариства, творчих гуртків, спортивних секцій, інших організацій, визначених статутом ВВНЗ;

відвідувати додатково за узгодженням з командуванням факультету будь-які види занять, що проводяться у ВВНЗ і сприяють успішному оволодінню спеціальністю;

обирати тему кваліфікаційної, магістерської, дипломної роботи (проекту) або пропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розроблення;

самостійно організовувати свою роботу в час, визначений для цього розпорядком дня і розкладом занять;

з дозволу начальника ВВНЗ самостійно вдосконалювати спортивну майстерність у години ранкової фізичної зарядки, навчальних занять з фізичної підготовки, спортивно-масової роботи на підставі затверджених індивідуальних планів підготовки до змагань за умови успішного засвоєння ними навчальної програми з фізичної підготовки, якщо вони є членами збірних команд ВВНЗ;

користуватися пільгами за відмінне навчання, які не суперечать законодавству, статуту ВВНЗ та цьому Положенню.

4.27. Обов’язки докторантів та ад’юнктів визначено в пункті 16 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 року № 309.

4.28. Крім обов’язків, передбачених Законом України “Про вищу освіту”, слухачі (курсанти, студенти) зобов’язані:

знати мету і завдання навчання у ВВНЗ, визначені освітньо-професійними (освітньо-науковими) програмами;

виконувати вимоги законів України, статутів Збройних Сил України, статуту ВВНЗ, накази командирів і начальників;

бережно ставитися до зберігання майна ВВНЗ, озброєння та військової техніки;

суворо дотримуватися заходів безпеки під час навчальних занять і проведення робіт на озброєнні та військовій техніці;

дотримуватися вимог законодавства щодо охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом.

V. Міжнародні зв’язки

5.1. ВВНЗ має право здійснювати міжнародні зв’язки в порядку, установленому законодавством України.

5.2. Головними напрямами міжнародного співробітництва ВВНЗ є:

підготовка, перепідготовка та стажування військовослужбовців (фахівців) інших держав;

підготовка, перепідготовка, стажування науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників, слухачів (курсантів, студентів) Збройних Сил України в інших державах;

проведення спільних наукових досліджень та науково-методичних конференцій, семінарів та інших заходів;

проведення міжнародних тижнів (днів інформування) за участю науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВВНЗ інших держав;

участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну досвідом навчання слухачів (курсантів, студентів), науково-педагогічних (педагогічних, наукових) працівників.

5.3. Підготовка фахівців для іноземних держав у ВВНЗ здійснюється за міжнародними договорами Міністерства оборони України з іншими державами.

VI. Фінансово-господарська діяльність ВВНЗ

6.1. ВВНЗ свою фінансово-господарську діяльність здійснюють згідно із Законами України “Про господарську діяльність у Збройних Силах України”, “Про вищу освіту”, Положенням про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 16 липня 1997 року № 300, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за № 615/2419, з урахуванням особливостей їх фінансового та військового господарства.

6.2. Фінансування ВВНЗ здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, призначених для фінансування Міністерства оборони України, та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Директор Департаменту
військової освіти та науки
Міністерства оборони України
генерал-майор
І.В. Толоквгору