Документ z0706-00, попередня редакція — Редакція від 31.12.2010, підстава - z1281-10
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 98 від 30.06.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 жовтня 2000 р.
за N 706/4927

Про затвердження Положення про порядок переведення випуску
іменних акцій документарної форми існування у
бездокументарну форму існування
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 398 ( z1239-04 ) від 14.09.2004
N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008
N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 }

Відповідно до п.13 статті 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок переведення випуску
іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну
форму існування. { Пункт 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від 14.09.2004; із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008 }

{ Пункт 2 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004 }

{ Пункт 3 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004 }

{ Пункт 4 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004 }

{ Пункт 5 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004 }

2. Доручити управлінню регулювання та розвитку ринку цінних
паперів (О.Колесник) забезпечити реєстрацію цього рішення у
Міністерстві юстиції України. 3. Доручити управлінню організаційного забезпечення Комісії
(Ю.В.Лиско) опублікувати рішення у встановленому порядку. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії - першого заступника Голови М.Волкова.
Голова Комісії О.Мозговий
Затверджено
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
30.06.2000 N 98
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 жовтня 2000 р.
за N 706/4927
Положення
про порядок переведення випуску іменних акцій
документарної форми існування у бездокументарну
форму існування
{ Заголовок Положення в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від
29.08.2008 }
Це Положення розроблене відповідно до статті 7, пункту 13
статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статей 4 та 5 Закону України
"Про Національну депозитарну систему та особливості електронного
обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), Положення про
депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999
( z1238-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.11.2006 за N 1238/13112, Положення про порядок ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000
( z0049-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
22.01.2007 за N 49/13316, та установлює порядок дій учасників
депозитарної системи при прийнятті емітентом рішення про
переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у
бездокументарну форму існування. { Абзац перший преамбули із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від 14.09.2004; в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008 } Дія цього Положення поширюється на депозитарії цінних
паперів, зберігачів цінних паперів, реєстроутримувачів, власників
цінних паперів та емітентів цінних паперів щодо акцій. ( Абзац
другий преамбули із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004 )
1. Загальні положення
1.1. Поняття: "бездокументарна форма цінного папера", "випуск
цінних паперів", "глобальний сертифікат", "депозитарій цінних
паперів" (далі - депозитарій), "депонент", "договір про відкриття
рахунку в цінних паперах", "документарна форма цінного папера",
"зберігач цінних паперів" (далі - зберігач), "номінальний
утримувач", "рахунки в цінних паперах", "реєстр власників іменних
цінних паперів", "реєстратор", "сертифікат цінних паперів"
уживаються у цьому Положенні згідно з визначеннями Закону України
"Про Національну депозитарну систему та особливості електронного
обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ). 1.2. Поняття: "акція", "емітент", "цінний папір" уживаються у
цьому Положенні згідно з визначеннями Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ). { Пункт 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004, N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008 }
1.3. Поняття "реєстроутримувач" уживається у цьому Положенні
згідно з визначенням Положення про порядок ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000
( z0049-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
22.01.2007 за N 49/13316. { Пункт 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955
( z1066-08 ) від 29.08.2008 }
1.4. У цьому Положенні наведені нижче терміни та поняття
уживаються у такому значенні: дематеріалізація випуску акцій (далі - дематеріалізація) -
комплекс дій з переведення випуску акцій у бездокументарну форму; дата припинення ведення реєстру власників іменних цінних
паперів (далі - дата припинення ведення реєстру) - дата, визначена
емітентом згідно з вимогами цього Положення, після якої проведення
будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних
паперів не здійснюється, та на яку складається реєстр власників
іменних цінних паперів та номінальних утримувачів; { Абзац третій
пункту 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757
( z1281-10 ) від 23.11.2010 } дата припинення здійснення операцій за особовими рахунками
номінальних утримувачів (далі - дата припинення операцій) - дата,
після якої проведення будь-яких операцій у системі реєстру
власників іменних цінних паперів щодо особових рахунків
номінальних утримувачів не здійснюється. { Пункт 1.4 розділу 1
доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } ( Пункт 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004 )

( Пункт 1.5 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004 )

( Пункт 1.6 вилучено на підставі Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004 )

1.5. Дії депозитаріїв цінних паперів та Національного
депозитарію України (далі - депозитарій) і зберігачів, пов'язані з
дематеріалізацією, крім дій, які ці особи вчиняють у якості
емітента чи уповноваженого на зберігання, належать до депозитарної
діяльності депозитарію цінних паперів і депозитарної діяльності
зберігача цінних паперів відповідно. { Пункт 1.5 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004; в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
1.6. Дії, які здійснюються реєстроутримувачем при
дематеріалізації, крім дій, які він вчиняє у якості емітента,
належать до діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних
паперів. { Пункт 1.6 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004; в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
1.7. Після депонування глобального сертифіката обіг акцій
випуску, оформленого цим глобальним сертифікатом, здійснюється
лише виключно у вигляді облікових записів на рахунках у цінних
паперах у зберігачів та депозитаріїв. { Пункт 1.7 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004, N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 }
1.8. Обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів
випуску, що дематеріалізувався, після дати депонування глобального
сертифіката не допускається. ( Абзац перший пункту 1.8 розділу 1
із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від 14.09.2004 ) Такі сертифікати підлягають вилученню у порядку,
установленому загальними зборами емітента, на яких прийнято
рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми
існування у бездокументарну форму існування (далі - рішення про
дематеріалізацію), та знищенню. { Абзац другий пункту 1.8 розділу
1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } Знищення вилучених сертифікатів цінних паперів здійснюється у
паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим
складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про
знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів цінних паперів,
який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених
сертифікатів (серії, номера, наскрізного номера). Знищення
сертифікатів цінних паперів здійснюється комісією у кількості не
менше трьох осіб. Склад комісії затверджується керівником
емітента. { Абзац третій пункту 1.8 розділу 1 в редакції Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757
( z1281-10 ) від 23.11.2010 } 1.9. Власник цінних паперів випуску, що дематеріалізується,
після прийняття емітентом рішення про дематеріалізацію до дати
припинення операцій має право самостійно знерухомити належні йому
акції з реєстрацією обраного ним зберігача або депозитарію, якого
обрав емітент, номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних
цінних паперів, надавши зберігачу розпорядження про знерухомлення
та зарахування цінних паперів з дотриманням вимог Положення про
депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999
( z1238-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.11.2006 за N 1238/13112, та Положення про порядок ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 17.10.2006 N 1000 ( z0049-07 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316. { Абзац перший пункту
1.9 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004; в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } Рахунки в цінних паперах тим власникам цінних паперів, які є
зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів
на дату припинення ведення реєстру такого випуску, що
дематеріалізується, відкриваються та ведуться у зберігача на
підставі договору про відкриття рахунків у цінних паперах
власникам, що укладається емітентом та зберігачем під час
дематеріалізації цього випуску у відповідності до вимог, що
зазначені у цьому Положенні. Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зберігання
акцій на цих рахунках здійснюється за рахунок емітента до моменту
укладання договору про відкриття рахунку в цінних паперах
власником цінних паперів та зберігачем. { Пункт 1.9 розділу 1
доповнено абзацом третім згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010 } 1.10. Емітент з метою забезпечення інтересів держави повинен
повідомити відповідного суб'єкта управління об'єктами державної
власності, що здійснює управління акціями випуску, щодо якого
прийнято рішення про дематеріалізацію, про отримання свідоцтва про
реєстрацію випуску в бездокументарній формі не пізніше 10 робочих
днів від дати отримання цього свідоцтва. { Пункт 1.10 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757
( z1281-10 ) від 23.11.2010 }
1.11. При переведенні випуску іменних акцій документарної
форми існування у бездокументарну форму існування емітент повинен
здійснити такі дії: прийняти рішення про дематеріалізацію; { Абзац другий пункту
1.11 розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } опублікувати в одному з офіційних друкованих видань Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку повідомлення про
дематеріалізацію та повідомити про дематеріалізацію фондові біржі,
на яких акції цього емітента перебувають у лістингу, а також
персонально кожного власника та кожного номінального утримувача,
зареєстрованого в реєстрі власників іменних цінних паперів
випуску, що дематеріалізується, способом, визначеним при прийнятті
рішення про дематеріалізацію; { Абзац третій пункту 1.11 розділу 1
в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } здійснити заміну свідоцтва про реєстрацію випуску іменних
акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію
випуску акцій у бездокументарній формі існування у порядку,
встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку; { Абзац четвертий пункту 1.11 розділу 1 в редакції Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757
( z1281-10 ) від 23.11.2010 } укласти договір про обслуговування емісії цінних паперів з
обраним ним депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій,
який дематеріалізується, та відкрити рахунок у цінних паперах у
цьому депозитарії (у разі відсутності); { Абзац п'ятий пункту 1.11
розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } укласти договір про відкриття рахунків у цінних паперах із
обраним ним зберігачем, який відповідно до цього договору відкриє
рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що
дематеріалізується, які є зареєстрованими особами в реєстрі
власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення
реєстру. Такий договір не укладається, якщо функції зберігача буде
виконувати сам емітент акцій випуску, що дематеріалізується (за
умови наявності у нього ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку: депозитарної діяльності, а саме
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів); { Абзац шостий
пункту 1.11 розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 } забезпечити припинення обслуговування випуску акцій
документарної форми існування у реєстроутримувача в системі
реєстру власників іменних цінних паперів за цим випуском; { Абзац
сьомий пункту 1.11 розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 } забезпечити передачу реєстру власників іменних цінних паперів
випуску, що дематеріалізується, обраному ним зберігачу, відкриття
зберігачем рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних
паперів цього випуску та переведення обліку прав власності на
акції цього випуску до зберігача, якщо не всі власники знерухомили
належні їм акції цього випуску; { Абзац восьмий пункту 1.11
розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } депонувати глобальний сертифікат в обраному ним депозитарії,
з яким укладений договір про обслуговування емісії цінних паперів.
{ Абзац дев'ятий пункту 1.11 розділу 1 в редакції Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757
( z1281-10 ) від 23.11.2010 } { Розділ 1 доповнено пунктом 1.11 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від
29.08.2008 }
1.12. Емітент повинен не пізніше 10 (десяти) календарних днів
від дати прийняття рішення про дематеріалізацію опублікувати
повідомлення про дематеріалізацію випуску в одному з офіційних
друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
а також повідомити про дематеріалізацію фондові біржі, на яких
акції цього емітента перебувають у лістингу, та персонально
кожного власника та кожного номінального утримувача,
зареєстрованого у реєстрі власників іменних цінних паперів
випуску, що дематеріалізується, способом, визначеним при прийнятті
рішення про дематеріалізацію. { Абзац перший пункту 1.12 розділу 1
із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } Повідомлення повинно містити: реквізити емітента: повне та скорочене (за наявності)
найменування згідно з установчими документами; ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ; місцезнаходження згідно зі свідоцтвом про державну
реєстрацію юридичної особи; адреса для поштових повідомлень;
телефон, факс; { Пункт 1.12 розділу 1 доповнено новим абзацом
третім згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } реквізити випуску іменних акцій документарної форми
існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію - вид
і тип цінних паперів; дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата
реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер
випуску); міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів;
номінальна вартість акції даного випуску; кількість акцій даного
випуску; загальна номінальна вартість акцій даного випуску;
{ Абзац четвертий пункту 1.12 розділу 1 із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } інформацію про те, що підтвердженням права власності на акції
в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах,
відкритого в зберігача цінних паперів; інформацію про реєстроутримувача, який здійснює ведення
реєстру власників іменних цінних паперів (повне та скорочене (за
наявності) найменування згідно з установчими документами,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження згідно з
реєстраційними документами; телефон, факс; прізвище, ім'я, по
батькові керівника, дані свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи - серія, номер свідоцтва, дата проведення
державної реєстрації юридичної особи, орган, що видав свідоцтво;
інформація про ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з
ведення реєстру власників іменних цінних паперів або інформація
про ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення
власного реєстру власників іменних цінних паперів - номер
ліцензії, дата видачі, орган, що видав ліцензію, строк дії
ліцензії); { Абзац шостий пункту 1.12 розділу 1 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій,
щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (найменування,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, дані свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи - серія, номер свідоцтва, дата
проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво,
місцезнаходження; телефони контактної особи, дані ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності
депозитарію цінних паперів - номер ліцензії, дата видачі, орган,
що видав ліцензію, строк дії ліцензії); { Абзац сьомий пункту 1.12
розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010 } реквізити зберігача, у якого емітент, якщо не всі власники до
дати припинення операцій знерухомлять належні їм акції випуску,
щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію буде відкривати
рахунки в цінних паперах власникам акцій (найменування,
місцезнаходження, телефони контактної особи, ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ, дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи
- серія, номер свідоцтва, дата проведення державної реєстрації,
орган, що видав свідоцтво; дані ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних
паперів - номер ліцензії, дата видачі, орган, що видав ліцензію,
строк дії ліцензії); { Абзац восьмий пункту 1.12 розділу 1 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } дату припинення ведення реєстру; застереження про те, що після дати припинення ведення
реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників
іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про
дематеріалізацію, не здійснюється; { Абзац десятий пункту 1.12
розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } дату припинення операцій; { Абзац одинадцятий пункту 1.12
розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } застереження про те, що після дати припинення операцій
проведення у системі реєстру власників іменних цінних паперів
випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію,
операцій знерухомлення, матеріалізації, переміщення щодо особових
рахунків номінальних утримувачів не здійснюється; { Абзац
дванадцятий пункту 1.12 розділу 1 в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010 } інформацію про потребу укладення власником акцій договору про
відкриття рахунку в цінних паперах з обраним ним зберігачем (у
разі відсутності такого договору); { Абзац тринадцятий пункту 1.12
розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } інформацію про право власника цінних паперів випуску, щодо
якого прийнято рішення про дематеріалізацію, до дати припинення
операцій самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним
зберігача з реєстрацією цього зберігача або депозитарію, якого
обрав емітент, номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних
цінних паперів; { Абзац чотирнадцятий пункту 1.12 розділу 1 в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } інформацію про зобов'язання зареєстрованих у системі реєстру
номінальних утримувачів і зберігача, у якого емітент буде
відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, до дати
припинення ведення реєстру відкрити рахунки у цінних паперах в
депозитарії, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого
прийнято рішення про дематеріалізацію (у разі відсутності такого
рахунку); { Абзац п'ятнадцятий пункту 1.12 розділу 1 в редакції
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних
утримувачів про дематеріалізацію; { Абзац шістнадцятий пункту 1.12
розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } порядок вилучення сертифікатів акцій. { Абзац сімнадцятий
пункту 1.12 розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 } { Розділ 1 доповнено пунктом 1.12 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від
29.08.2008 }
2. Прийняття рішення про дематеріалізацію
2.1. Рішення про дематеріалізацію приймається загальними
зборами акціонерного товариства. Рішення про дематеріалізацію оформлюється протоколом, який
повинен містити: реквізити емітента: повне та скорочене (за наявності)
найменування згідно з установчими документами; ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ; дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної
особи (серія, номер свідоцтва, дата проведення державної
реєстрації, орган, що видав свідоцтво); місцезнаходження згідно з
реєстраційними документами; адресу для поштових повідомлень;
телефон, факс; перелік посадових осіб емітента, які мають право
діяти від імені емітента без доручення; { Абзац третій пункту 2.1
розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010 } реквізити випуску іменних акцій документарної форми
існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію - вид
і тип цінних паперів; дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата
реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер
випуску); міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що
був призначений для випуску акцій у документарній формі існування;
номінальна вартість акції даного випуску; кількість випущених
акцій даного випуску; загальна номінальна вартість акцій даного
випуску; { Абзац четвертий пункту 2.1 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій,
щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (найменування,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, дані свідоцтва про державну
реєстрацію - серія, номер свідоцтва, дата проведення державної
реєстрації, орган, що видав свідоцтво, місцезнаходження; телефони
контактної особи, дані ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - номер
ліцензії, дата видачі, орган, що видав ліцензію, строк дії
ліцензії); { Абзац п'ятий пункту 2.1 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки
в цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники до дати
припинення операцій знерухомлять належні їм акції випуску, щодо
якого прийнято рішення про дематеріалізацію (найменування,
місцезнаходження, телефони контактної особи, ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ, дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія, номер
свідоцтва, дата проведення державної реєстрації юридичної особи,
орган, що видав свідоцтво; дані ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних
паперів - номер ліцензії, дата видачі, орган, що видав ліцензію,
строк дії ліцензії); { Абзац шостий пункту 2.1 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у
загальних зборах; кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають
рішення про зміну форми існування акцій; дату припинення ведення реєстру; дату припинення операцій; { Пункт 2.1 розділу 2 доповнено
абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних
утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної
форми існування у бездокументарну форму; { Пункт 2.1 розділу 2
доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } порядок вилучення сертифікатів акцій. { Пункт 2.1 розділу 2
доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } { Пункт 2.1 розділу 2 в редакції Рішень Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від 14.09.2004,
N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008 }
2.2. Не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів від дати
прийняття рішення про дематеріалізацію емітент повинен здійснити
дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій
документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску
акцій у бездокументарній формі у порядку, встановленому Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. { Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004; в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від
29.08.2008; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010 }
2.3. Емітент повинен призначити дату припинення ведення
реєстру, яка має бути встановлена не пізніше 90 календарних днів
від дати прийняття рішення про дематеріалізацію. Дата припинення здійснення операцій є днем, що за
10 календарних днів передує визначеній емітентом даті припинення
ведення реєстру. { Пункт 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004; в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
2.4. Протягом 5 робочих днів з дати отримання свідоцтва про
реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі емітент повинен
надати реєстроутримувачу: { Абзац перший пункту 2.4 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } витяг з протоколу загальних зборів, на яких було прийнято
рішення про дематеріалізацію, що містить інформацію, зазначену в
абзацах третьому - шостому, дев'ятому та десятому пункту 2.1 цього
розділу; { Абзац другий пункту 2.4 розділу 2 в редакції Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757
( z1281-10 ) від 23.11.2010 } розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних
паперів за станом на дату припинення ведення реєстру; копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у
бездокументарній формі існування, завірену органом, що його видав,
або нотаріально. { Абзац четвертий пункту 2.4 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } ( Пункт 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004 )
2.5. Не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати припинення
ведення реєстру емітент повинен укласти: { Абзац перший пункту 2.5
розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010 } договір про обслуговування емісії цінних паперів з обраним
ним депозитарієм, зазначеним у рішенні про дематеріалізацію;
{ Абзац другий пункту 2.5 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам,
які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних
паперів на дату припинення ведення реєстру, з обраним ним
зберігачем, зазначеним у рішенні про дематеріалізацію. { Абзац
третій пункту 2.5 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 }

{ Пункт 2.6 розділу 2 виключено на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від
29.08.2008 }

2.6. До дати припинення ведення реєстру зберігач, зазначений
у рішенні про дематеріалізацію, та номінальні утримувачі, які є
зареєстрованими особами в системі реєстру власників іменних цінних
паперів на дату припинення операцій, якщо вони не мають рахунку в
цінних паперах у депозитарії, обраному емітентом і зазначеному в
рішенні та повідомленні про дематеріалізацію, повинні відкрити
рахунок у цінних паперах у цьому депозитарії, крім депозитарію -
номінального утримувача, у якому буде депонований глобальний
сертифікат випуску акцій, щодо якого прийнято рішення про
дематеріалізацію. { Пункт 2.6 розділу 2 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
3. Припинення ведення реєстру
3.1. На дату припинення операцій реєстроутримувач: припиняє виконання операцій за рахунками номінальних
утримувачів у системі реєстру власників акцій випуску, що
дематеріалізується; протягом 3 робочих днів з дати припинення операцій
персонально повідомляє всіх номінальних утримувачів,
зареєстрованих на цю дату в системі реєстру власників акцій
випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, про
початок процедури дематеріалізації. Таке повідомлення має містити: реквізити випуску, що дематеріалізується: вид і тип акцій,
дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що
видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску), міжнародний
ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений випуску
акцій у документарній формі існування, номінальна вартість акції
даного випуску, кількість акцій даного випуску, загальна
номінальна вартість акцій даного випуску; реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій,
щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію: повне
найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, дані свідоцтва про
державну реєстрацію юридичної особи (серія, номер свідоцтва, дата
проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво),
місцезнаходження, телефони контактної особи, дані ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності
депозитарію цінних паперів - номер ліцензії, дата видачі, орган,
що видав ліцензію, строк дії ліцензії; дату припинення операцій, після якої проведення будь-яких
операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів щодо
особових рахунків номінальних утримувачів не здійснюється; дату припинення ведення реєстру, на яку припиняється
проведення будь-яких операцій з цінними паперами в системі
депозитарного обліку, крім операцій, пов'язаних з проведенням
дематеріалізації; інформацію про необхідність укладення з обраним емітентом
депозитарієм відповідного договору (депозитарного договору або
договору про кореспондентські відносини) та відкриття у нього
рахунку в цінних паперах (у разі відсутності) до дати припинення
ведення реєстру. На дату припинення ведення реєстру зберігачами,
зареєстрованими в системі реєстру як номінальні утримувачі, на
підставі отриманого від реєстроутримувача повідомлення виконується
безумовна операція щодо обмеження на здійснення операцій з усіма
цінними паперами випуску, що дематеріалізується, наявними у
системі депозитарного обліку зберігача, відповідно до його
внутрішніх документів. Якщо номінальним утримувачем у системі реєстру зареєстрований
депозитарій, він на підставі отриманого від реєстроутримувача
повідомлення протягом 1 робочого дня повідомляє всіх своїх
клієнтів - зберігачів і депозитаріїв, з якими цим депозитарієм
укладені договори про кореспондентські відносини (далі -
депозитарії-кореспонденти), про початок дематеріалізації,
надіславши відповідне інформаційне повідомлення.
Депозитарії-кореспонденти після отримання цього повідомлення
протягом 1 робочого дня повідомляють своїх клієнтів - зберігачів,
на рахунках яких обліковуються знерухомлені акції випуску, щодо
якого прийнято рішення про дематеріалізацію, про початок їх
дематеріалізації. Такі повідомлення мають містити: реквізити випуску, що дематеріалізується; дату припинення ведення реєстру. На дату припинення ведення реєстру депозитарієм на підставі
отриманого від реєстроутримувача повідомлення про початок
дематеріалізації, депозитаріями-кореспондентами на підставі
отриманого від депозитарію повідомлення про початок
дематеріалізації та зберігачами на підставі отриманого від
депозитарію (їв) повідомлення про початок дематеріалізації
виконується операція щодо встановлення обмеження на здійснення
операцій з усіма цінними паперами випуску, що дематеріалізується,
наявними у системі депозитарного обліку цих депозитарних установ,
відповідно до їх внутрішніх документів. { Розділ 3 доповнено новим пунктом 3.1 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010 }
3.2. На дату припинення ведення реєстру реєстроутримувач: припиняє будь-які операції в системі реєстру; на підставі розпорядження емітента, що надається відповідно
до пункту 2.4 розділу 2 цього Положення, складає реєстр власників
іменних цінних паперів (список власників та номінальних
утримувачів іменних цінних паперів) у формі паперового документа
та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних
(магнітному, оптичному чи флеш) станом на цю дату у 2, 3 чи 4
примірниках (по одному - емітенту; обраному емітентом депозитарію;
обраному емітентом зберігачу, якщо не всі власники до дати
припинення операцій знерухомили належні їм акції випуску, щодо
якого прийнято рішення про дематеріалізацію; Національному
депозитарію України як уповноваженому на зберігання в разі, якщо
глобальний сертифікат випуску цінних паперів, що
дематеріалізуються, депонується емітентом не в Національному
депозитарії України). До реєстру не повинна включатися інформація
про власників іменних цінних паперів, які знерухомили належні їм
акції у номінального утримувача. Реєстр власників іменних цінних паперів в електронному
вигляді станом на дату припинення ведення реєстру має містити усі
реквізити реєстру, складеного у формі паперового документа, та
подається зберігачеві як двомірна таблиця у файлі даних форматів
Microsoft Excel 2003 (XLS), Visual FoxPro (DBF) або у текстовому
(CSV) у кодуванні Win1251. При цьому інформація про власників цінних паперів формується
таким чином: кожний рядок зазначеної таблиці повинен містити
відомості щодо одного власника іменних цінних паперів, а кожна
клітинка цього рядка повинна містити одне значення з переліку
відомостей, наведеного у підпункті 5.4 пункту 5 розділу III
Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000 ( z0049-07 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за
N 49/13316. Реквізити адреси для поштових повідомлень та
місцезнаходження згідно з реєстраційними документами мають
відповідати вимогам, наведеним у підпункті 2 пункту 42 Правил
надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 05.03.2009 N 270 ( 270-2009-п ). { Пункт 3.2 розділу 3 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
3.3. Протягом 5 робочих днів з дати припинення ведення
реєстру реєстроутримувач, якщо не всі власники знерухомили належні
їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про
дематеріалізацію, в присутності уповноваженої особи емітента
передає, а обраний емітентом зберігач, зазначений у рішенні про
дематеріалізацію, приймає реєстр власників іменних цінних паперів,
складений станом на дату припинення ведення реєстру. { Пункт 3.3 розділу 3 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
3.4. Передача реєстру, складеного за станом на дату
припинення ведення реєстру, до зберігача оформлюється актом
приймання-передачі, який визначає передачу: реєстру власників іменних цінних паперів, складеного станом
на дату припинення ведення реєстру, в паперовій формі в 1 чи 2
примірниках (по одному зберігачу та Національному депозитарію
України як уповноваженому на зберігання в разі, якщо глобальний
сертифікат випуску цінних паперів, що дематеріалізуються,
депонується емітентом не в Національному депозитарії України).
Реєстр, що передається, повинен бути прошитий, пронумерований та
засвідчений підписом посадової особи реєстроутримувача та печаткою
реєстроутримувача; { Абзац другий пункту 3.4 розділу 3 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } реєстру власників іменних цінних паперів, складеного станом
на дату припинення ведення реєстру, в електронному вигляді на
знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш)
в 1 чи 2 примірниках в разі, якщо глобальний сертифікат випуску
цінних паперів, що дематеріалізуються, депонується емітентом не в
Національному депозитарії України; { Абзац третій пункту 3.4
розділу 3 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } у разі обтяження акцій власників зобов'язаннями - копій всіх
документів, що є підставою для обтяження цінних паперів,
засвідчених реєстроутримувачем. ( Абзац четвертий пункту розділу 3
із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від 14.09.2004 ) Акт приймання-передачі підписується керівниками або
уповноваженими представниками, засвідчується печатками
реєстратора, емітента та зберігача і складається у 4 або 5
примірниках. По одному примірнику акта приймання-передачі
надається: реєстратору, емітенту, зберігачу, депозитарію, з яким
емітентом укладено договір про обслуговування емісії цінних
паперів щодо випуску цінних паперів, що дематеріалізується, та
Національному депозитарію України як уповноваженому на зберігання
в разі, якщо глобальний сертифікат випуску цінних паперів, що
дематеріалізуються, депонується емітентом не в Національному
депозитарії України. Дата підписання цього акта є датою передачі
реєстру реєстроутримувачем. { Абзац п'ятий пункту 3.4 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } Якщо зберігач і реєстратор є однією і тією самою юридичною
особою, яка має відповідні ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку, акт приймання-передавання
підписується уповноваженими представниками такої юридичної особи,
що є керівниками або працівниками структурних підрозділів,
створених для здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних
паперів і діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних
паперів, і затверджується підписом керівника та печаткою цієї
юридичної особи. { Пункт 3.4 розділу 3 доповнено новим абзацом
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 }

{ Пункт 3.4 розділу 3 вилучено на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від
14.09.2004 }

3.5. Протягом 5 робочих днів від дати припинення ведення
реєстру реєстроутримувач повинен надати емітенту: реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на
дату припинення ведення реєстру, у 3 примірниках - 2 у формі
паперового документа та 1 в електронному вигляді на знімному
машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш). 1 примірник
реєстру у формі паперового документа та 1 примірник в електронному
вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному
чи флеш) надається емітенту для передання депозитарію разом з
глобальним сертифікатом; виписку про стан особового рахунку емітента, яка містить
інформацію про викуплені акції випуску, щодо якого прийнято
рішення про дематеріалізацію, складену станом на дату припинення
ведення реєстру (за наявності викуплених емітентом акцій). Передача реєстру оформлюється актом приймання-передавання,
який підписується керівниками реєстроутримувача та емітента або їх
уповноваженими представниками та скріплюється печатками
реєстроутримувача та емітента. Якщо всі власники до дати припинення ведення реєстру
знерухомили належні їм акції випуску, що дематеріалізується, дата
підписання цього акта є датою передачі реєстру реєстроутримувачем.
{ Розділ 3 доповнено новим пунктом 3.5 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010 } 3.6. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати передачі
реєстру реєстроутримувачем зберігач повинен надати до
Національного депозитарію України, як уповноваженому на зберігання
у разі, якщо глобальний сертифікат випуску цінних паперів, щодо
якого прийнято рішення про дематеріалізацію, депонується емітентом
не в Національному депозитарії України, зазначені в пункті 3.4
цього розділу реєстр власників іменних цінних паперів, складений
станом на дату припинення ведення реєстру, в електронному вигляді,
а також один примірник цього реєстру в паперовій формі та акт
приймання-передачі. { Абзац перший пункту 3.6 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } Передача реєстру до Національного депозитарію України
оформлюється відповідним актом приймання-передачі. 3.7. Оплата послуг реєстратора за ведення системи реєстру
власників іменних цінних паперів та передання ним реєстру
власників іменних цінних паперів зберігачу та емітенту
здійснюється емітентом відповідно до умов договору на ведення
реєстру, укладеного між ним та реєстратором. { Пункт розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955
( z1066-08 ) від 29.08.2008; в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
3.8. Реєстроутримувач, який здійснював ведення системи
реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого
прийнято рішення про дематеріалізацію, забезпечує збереження
первинних документів, на підставі яких було сформовано систему
реєстру та здійснювалися зміни в системі реєстру, протягом 5 років
від дати передачі реєстру реєстроутримувачем, якщо рішенням
уповноваженого органу емітента цінних паперів цього випуску не
визначений Національний депозитарій України або цей емітент як
уповноважений на зберігання таких документів. У випадку визначення емітента або Національного депозитарію
України як уповноваженого на зберігання реєстроутримувач, який
здійснював ведення реєстру власників іменних цінних паперів
випуску, що дематеріалізується, протягом 20 робочих днів з дати
передачі реєстру реєстроутримувачем повинен передати для
довгострокового зберігання відповідно до емітента або
Національного депозитарію України як уповноваженого на зберігання
первинні документи, на підставі яких було сформовано систему
реєстру та вносилися зміни до системи реєстру. Передача
оформлюється актом приймання-передавання. { Пункт 3.8 розділу 3 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
3.9. Реєстроутримувач, який здійснював ведення системи
реєстру власників іменних цінних паперів, або емітент чи
Національний депозитарій України як уповноважений на зберігання
зобов'язані забезпечити пред'явлення первинних документів, які
були підставою для формування системи реєстру та внесення змін до
неї, що знаходяться у них на зберіганні, або надання копій таких
документів уповноваженим особам емітента, зберігача, якому було
передано реєстр, а також особам, які були зареєстровані в реєстрі
до дати передачі реєстру, на їх вимогу і органам державної влади
відповідно до їх повноважень, визначених законами. { Пункт розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955
( z1066-08 ) від 29.08.2008; в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
3.10. Реєстроутримувач повинен протягом 30 робочих днів з
дати закінчення строку зберігання, зазначеного в пункті 3.8 цього
розділу, або з дати закінчення (анулювання) дії ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру
власників іменних цінних паперів або ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме діяльності з ведення власного реєстру власників
іменних цінних паперів, відповідно до рішення уповноваженого
органу емітента, випуск акцій якого був дематеріалізований,
передати для довгострокового зберігання до Національного
депозитарію України або емітента первинні документи, на підставі
яких було сформовано систему реєстру та здійснювалися зміни у
системі реєстру (якщо зазначені документи не були передані
емітенту або Національному депозитарію раніше). Передача
оформлюється відповідним актом приймання-передавання. { Пункт розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955
( z1066-08 ) від 29.08.2008; в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
3.11. Депозитарій, зберігач, Національний депозитарій України
і емітент повинні забезпечити належне відповідно до вимог
законодавства зберігання документів, отриманих згідно з цим
Положенням. Національний депозитарій України, емітент після отримання від
реєстроутримувача первинних документів, які були підставою для
формування системи реєстру та внесення змін до неї, мають право,
але не раніше ніж через 5 років з дати припинення ведення реєстру,
здійснити переведення цих документів в електронну форму шляхом
сканування та формування копій у вигляді електронних документів
відповідно до Законів України "Про електронні документи та
електронний документообіг" ( 851-15 ) і "Про електронний цифровий
підпис" ( 852-15 ). Після завершення цієї процедури первинні
документи у паперовій формі можуть бути знищені у встановленому
законодавством порядку. У разі знищення первинних документів у
паперовій формі Національний депозитарій України, емітент повинні
вживати заходів щодо дублювання їх електронних копій на кількох
електронних носіях інформації та здійснювати періодичне копіювання
відповідно до порядку обліку та копіювання документів,
встановленого законодавством. { Розділ 3 доповнено нлвим пунктом згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010 }
4. Депонування глобального сертифіката та проведення
дематеріалізації акцій у депозитаріях і
зберігачів
{ Назва розділу 4 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 }
4.1. Не пізніше 3 робочих днів від дати передачі реєстру
реєстроутримувачем емітент на підставі отриманого відповідно до
пункту 2.2 розділу 2 цього Положення свідоцтва про реєстрацію
акцій у бездокументарній формі існування повинен оформити
глобальний сертифікат згідно з вимогами Положення про глобальний
сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 13.09.2006 N 806 ( z1091-06 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 04.10.2006 за N 1091/12965, та надати до
депозитарію такі документи: розпорядження про депонування глобального сертифіката; оформлений глобальний сертифікат; акт приймання-передавання глобального сертифіката; копію отриманого відповідно до пункту 2.2 розділу 2 цього
Положення свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у
бездокументарній формі існування, засвідчену органом, що видав
свідоцтво, або нотаріально; виписку про стан особового рахунку емітента, яка містить
інформацію про викуплені емітентом акції випуску, що
дематеріалізується, складену станом на дату припинення ведення
реєстру (за наявності викуплених емітентом акцій); розпорядження про проведення дематеріалізації акцій
відповідно до інформації, що міститься у переданих депозитарію
глобальному сертифікаті, реєстрі власників іменних цінних паперів,
складеному станом на дату припинення ведення реєстру, та виписку
про стан особового рахунку емітента; реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на
дату припинення ведення реєстру, у 2 примірниках - 1 у формі
паперового документа та 1 в електронному вигляді на знімному
машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш); примірник акта приймання-передавання, зазначеного в
пункті 3.4 розділу 3 цього Положення, та, якщо зберігач не є
емітентом акцій випуску, що дематеріалізується, копію договору зі
зберігачем про відкриття рахунку в цінних паперах власникам,
завірену емітентом, якщо не всі власники знерухомили належні їм
акції випуску, що дематеріалізується. { Пункт 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004; в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
4.2. Депозитарій на підставі документів, зазначених у
пункті 4.1 цього розділу, здійснює: протягом 3 робочих днів після їх отримання депонування
глобального сертифіката з проведенням визначених його внутрішніми
документами депозитарних операцій за активним аналітичним рахунком
депозитарного обліку щодо випуску акцій, оформленого цим
глобальним сертифікатом, та рахунком у цінних паперах емітента; протягом 1 робочого дня після виконання депозитарних
операцій, пов'язаних з депонуванням глобального сертифіката,
дематеріалізацію акцій шляхом проведення депозитарних операцій
відповідно до процедур, визначених його внутрішніми документами,
за рахунками його клієнтів: емітента; зберігачів і
депозитаріїв-кореспондентів, які є номінальними утримувачами у
реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному на дату
припинення ведення реєстру; зберігача, з яким емітентом укладений
договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, якщо не
всі власники до дати припинення операцій знерухомили належні їм
акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію;
зберігачів, на рахунках у цінних паперах яких у депозитарії
обліковуються знерухомлені акції випуску, що дематеріалізується.
Якщо до початку проведення дематеріалізації цінні папери були
обтяжені зобов'язаннями, дематеріалізовані акції мають
обліковуватися на рахунках в цінних паперах
депозитаріїв-кореспондентів і зберігачів з тим самим режимом
обтяження зобов'язаннями. Депозитарій протягом 1 робочого дня повідомляє всіх
вищезазначених депозитаріїв та зберігачів про проведення
депозитарних операцій щодо дематеріалізації акцій відповідного
випуску та надає їм розпорядження про проведення дематеріалізації
цих акцій в їх системах депозитарного обліку. { Пункт 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004, N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008; в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 }
4.3. Депозитарій-кореспондент протягом 1 робочого дня з дня
отримання від депозитарію розпорядження, зазначеного у підпункті
4.2 цього розділу: здійснює дематеріалізацію акцій шляхом проведення
депозитарних операцій відповідно до процедур, визначених його
внутрішніми документами, за активним аналітичним рахунком
депозитарного обліку щодо випуску акцій, що дематеріалізується,
та/або рахунками у цінних паперах його клієнтів - зберігачів, на
яких у нього обліковуються знерухомлені акції випуску, що
дематеріалізується. Якщо до початку проведення дематеріалізації
цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, дематеріалізовані акції
мають обліковуватися на рахунках у цінних паперах зберігачів з тим
самим режимом обтяження зобов'язаннями; повідомляє цих зберігачів про проведення депозитарних
операцій щодо дематеріалізації акцій відповідного випуску та надає
їм розпорядження про проведення дематеріалізації цих акцій в їх
системах депозитарного обліку. { Розділ 4 доповнено новим пунктом 4.3 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010 }
4.4. Зберігачі, на рахунках в цінних паперах яких у
депозитарії або у депозитарії-кореспонденті обліковуються
знерухомлені акції випуску, що дематеріалізується, та зберігачі,
які є номінальними утримувачами у реєстрі власників іменних цінних
паперів, складеному на дату припинення ведення реєстру, протягом 3
робочих днів з дня отримання від депозитарію або
депозитарію-кореспондента розпорядження про проведення
дематеріалізації цих акцій у їх системах депозитарного обліку
здійснюють: дематеріалізацію акцій шляхом проведення депозитарних
операцій відповідно до процедур, визначених їх внутрішніми
документами, за активним аналітичним рахунком депозитарного обліку
щодо випуску акцій, що дематеріалізується, та/або рахунками у
цінних паперах депонентів, на яких у нього обліковуються
знерухомлені акції випуску, що дематеріалізується. Якщо до початку
проведення дематеріалізації цінні папери були обтяжені
зобов'язаннями, дематеріалізовані акції мають обліковуватися на
рахунках у цінних паперах депонентів з тим самим режимом обтяження
зобов'язаннями; повідомлення депозитарію та/або депозитарію-кореспондента про
виконання їх розпоряджень про проведення дематеріалізації цих
акцій у системі депозитарного обліку зберігача. { Розділ 4 доповнено новим пунктом 4.4 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010 }
4.5. Зберігач, з яким емітентом укладений договір про
відкриття рахунків у цінних паперах власникам, здійснює
зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки в цінних паперах
цих власників не пізніше 30 календарних днів з дня отримання від
депозитарію розпорядження про проведення дематеріалізації цих
акцій у його системі депозитарного обліку та від емітента
розпорядження про зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки
в цінних паперах власників дематеріалізованих акцій. Якщо до
початку проведення процедури дематеріалізації цінні папери були
обтяжені зобов'язаннями, дематеріалізовані акції зараховуються на
рахунки в цінних паперах власників з тим самим режимом обтяження
зобов'язаннями. { Розділ 4 доповнено новим пунктом 4.5 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010 }
4.6. Депозитарій-кореспондент після отримання від усіх
зберігачів повідомлень про виконання його розпоряджень про
проведення дематеріалізації акцій у їх системах депозитарного
обліку протягом одного робочого дня повідомляє депозитарій про
виконання його розпорядження про проведення дематеріалізації цих
акцій у його системі депозитарного обліку. { Розділ 4 доповнено новим пунктом 4.6 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010 }
4.7. Депозитарій після отримання від усіх
депозитаріїв-кореспондентів та зберігачів, зазначених у пункті 4.2
цього розділу, повідомлень про виконання його розпорядження про
проведення дематеріалізації акцій у їх системах депозитарного
обліку повідомляє їх та емітента протягом 1 дня про завершення
дематеріалізації. Отримавши від депозитарію повідомлення про завершення
дематеріалізації, депозитарії-кореспонденти протягом 1 дня
повідомляють про її завершення своїх клієнтів-зберігачів.
Зберігачі, отримавши від депозитарію та/або
депозитарію-кореспондента повідомлення про завершення
дематеріалізації, протягом 3 днів повідомляють про її завершення
своїх депонентів. Повідомлення надаються способом, визначеним у
відповідному договорі. З дати отримання повідомлення про завершення дематеріалізації
зберігачі мають право проводити депозитарні операції з
дематеріалізованими акціями. { Розділ 4 доповнено новим пунктом 4.7 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010 }
4.8. Депозитарні установи, які є номінальними утримувачами у
реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному на дату
припинення ведення реєстру, протягом 3 робочих днів після
отримання від депозитарію повідомлення про завершення
дематеріалізації здійснюють погашення свідоцтв про знерухомлення
іменних цінних паперів за дематеріалізованим випуском акцій та
передають його до свого архіву. { Розділ 4 доповнено новим пунктом 4.8 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010 }
4.9. Протягом п'яти робочих днів з дати депонування
глобального сертифіката емітент повинен забезпечити отримання
реєстроутримувачем копії глобального сертифіката, завіреної
депозитарієм із зазначенням дати його депонування. 4.10. Після отримання від емітента копії глобального
сертифіката реєстроутримувач протягом наступного робочого дня
зобов'язаний подати до територіального органу Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку за місцезнаходженням емітента
повідомлення, яке повинно містити: { Абзац перший пункту розділу 4
із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008 } найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження
реєстроутримувача; { Абзац другий пункту розділу 4 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008 } найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження емітента;
{ Абзац третій пункту розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008 } найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження депозитарію,
у якого депоновано глобальний сертифікат випуску акцій, що
дематеріалізується; { Абзац четвертий пункту розділу 4 із змінами,
внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від 14.09.2004, N 955
( z1066-08 ) від 29.08.2008 } дату депонування глобального сертифіката; реєстраційний номер глобального сертифіката. 4.11. У разі неотримання протягом 20 (двадцяти) робочих днів
від дати передачі реєстру реєстроутримувачем від емітента копії
глобального сертифіката реєстроутримувач зобов'язаний протягом
наступного робочого дня надати до територіального органу Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку за місцезнаходженням
емітента повідомлення, яке повинно містити: { Абзац перший пункту
розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від
29.08.2008, N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 } найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження
реєстроутримувача; { Абзац другий пункту розділу 4 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008 } найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження емітента;
{ Абзац третій пункту розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008 } дату припинення ведення реєстру; інформацію про те, що копії глобального сертифіката
реєстроутримувачем протягом 20 (двадцяти) робочих днів від дати
передачі реєстру реєстроутримувачем від емітента не отримано.
{ Абзац п'ятий пункту 4.11 розділу 4 із змінами, внесеними згідно
з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 }
5. Відкриття емітентом рахунків у цінних паперах
власникам іменних акцій випуску,
що дематеріалізується
{ Назва розділу 5 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від 29.08.2008 }
5.1. Для забезпечення обраним емітентом зберігачем обліку
прав власності на акції випуску, що дематеріалізується, на
рахунках у цінних паперах власників, які були зареєстрованими в
системі реєстру власників іменних цінних паперів на дату
припинення ведення реєстру, емітент повинен укласти з цим
зберігачем договір про відкриття рахунків у цінних паперах
власникам. Договір про відкриття рахунків у цінних паперах
власникам не укладається у разі, якщо зберігачем, який буде
здійснювати відкриття рахунків власникам, є емітент акцій випуску,
що дематеріалізується. { Пункт 5.1 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004; в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
5.2. Договір про відкриття рахунків у цінних паперах
власникам, що укладається між емітентом та зберігачем, має
відповідати вимогам законодавства, в тому числі законодавства про
цінні папери, та містити права і зобов'язання емітента та
зберігача, що передбачені цим Положенням. { Пункт 5.2 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757
( z1281-10 ) від 23.11.2010 }
5.3. Для відкриття зберігачем рахунків у цінних паперах
власникам, зазначеним в отриманому ним реєстрі власників іменних
цінних паперів, емітент не пізніше 3 робочих днів з дати передачі
реєстру реєстроутримувачем повинен надати зберігачу заяву на
відкриття рахунків у цінних паперах цим власникам. Якщо функції
зберігача буде виконувати емітент акцій випуску, що
дематеріалізується, відкриття рахунків у цінних паперах власникам
здійснюється на підставі наказу керівника юридичної особи -
зберігача (емітента), який має бути виданий не пізніше 3 робочих
днів з дати передачі реєстру реєстроутримувачем, до якого
додається копія протоколу загальних зборів, на яких було прийнято
рішення про дематеріалізацію, або виписка з цього протоколу, що
містить інформацію, зазначену в абзаці шостому пункту 2.1
розділу 2 цього Положення, засвідчена підписом керівника та
печаткою емітента. Відкриття зберігачем рахунків у цінних паперах власникам
здійснюється протягом 30 календарних днів з дати отримання
заяви/наказу на відкриття рахунків у цінних паперах емітента. Ідентифікація зберігачем емітента здійснюється на підставі
наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів
відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері
запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом. Разом з документами подається оформлена відповідно до
законодавства картка із зразками підписів розпорядників рахунку у
цінних паперах та відбитка печатки емітента, затверджена
емітентом, та анкета емітента, що оформлюється згідно із зразком
анкети керуючого рахунком, встановленим внутрішніми документами
депозитарної установи, затвердженими органом її управління
відповідно до законодавства. Ідентифікація відповідно до законодавства, яке регулює
відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, власників цінних паперів, яким були
відкриті рахунки в цінних паперах на підставі договору з
емітентом, здійснюється зберігачем при укладанні договору про
відкриття рахунку в цінних паперах власником цінних паперів та
зберігачем. Для зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки у цінних
паперах власників у зберігача емітент повинен не пізніше 3 робочих
днів після депонування глобального сертифіката в депозитарії
надати зберігачу розпорядження про зарахування дематеріалізованих
акцій на рахунки у цінних паперах власників згідно з отриманим
зберігачем від реєстроутримувача реєстром власників іменних цінних
паперів. Зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки у цінних
паперах власників здійснюється зберігачем відповідно до інформації
про кількість належних цим власникам акцій та інформації про
обтяження акцій зобов'язаннями, що міститься в отриманому ним від
реєстроутримувача реєстрі власників іменних цінних паперів, та
копій документів, що є підставою для таких обтяжень (за
наявності). { Пункт 5.3 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 398
( z1239-04 ) від 14.09.2004; в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
5.4. Зберігач приймає до виконання такі документи від
емітента щодо рахунків у цінних паперах, відкритих відповідно до
договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам,
зазначеним в отриманому ним від реєстроутримувача реєстрі
власників іменних цінних паперів: заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам,
зазначеним в отриманому ним від реєстроутримувача реєстрі
власників іменних цінних паперів; розпорядження на зарахування дематеріалізованих акцій на
рахунки в цінних паперах власників відповідно до отриманого ним
від реєстроутримувача реєстру власників іменних цінних паперів. { Пункт 5.4 розділу 5 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
5.5. До укладення власником із зберігачем договору про
відкриття рахунку в цінних паперах зберігач щодо обслуговування
рахунку в цінних паперах, що відкритий власнику емітентом,
здійснює: зберігання акцій на рахунку в цінних паперах власника;
( Абзац другий пункту 5.5 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 398 ( z1239-04 ) від 14.09.2004 ) надання першої виписки з рахунку в цінних паперах;

{ Абзац четвертий пункту 5.5 розділу 5 виключено на підставі
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 }

зарахування на рахунок у цінних паперах власника
перерахованих депозитарієм доходів у вигляді цінних паперів; безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах;

{ Абзац сьомий пункту 5.5 розділу 5 виключено на підставі
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1757 ( z1281-10 ) від 23.11.2010 }

Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зберігання
акцій на цих рахунках та проведення інших операцій, зазначених у
цьому пункті, здійснюється за рахунок емітента до моменту
укладання договору про відкриття рахунку в цінних паперах
власником цінних паперів та зберігачем. До цього моменту зберігач
не має права брати з власників плату за виконання зазначених
операцій. { Пункт 5.5 розділу 5 доповнено абзацом згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 398 ( z1239-04 ) від 14.09.2004; в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010 } Якщо власник цінних паперів випуску, що дематеріалізується,
має рахунок у цінних паперах в іншого зберігача, то зберігач, у
якого відкрито рахунок в цінних паперах цьому власнику емітентом,
повинен здійснити переведення акцій випуску, що
дематеріалізується, з рахунку в цінних паперах власника,
відкритого емітентом (з наступним закриттям цього рахунку), на
рахунок у цінних паперах власника у обраного ним зберігача за умов
надання йому власником відповідного розпорядження та анкети
рахунку в цінних паперах. { Абзац пункту 5.5 розділу 5 із змінами,
внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 398 ( z1239-04 ) від 14.09.2004, N 1757
( z1281-10 ) від 23.11.2010 } 5.6. Здійснення зберігачем депозитарних операцій, що не
зазначені в п.5.5 цього Положення, можливе тільки після укладення
власником із зберігачем договору про відкриття рахунку в цінних
паперах та надання зберігачу документів, що передбачені чинним
законодавством. { Пункт 5.6 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757
( z1281-10 ) від 23.11.2010 }

{ Пункт 5.7 розділу 5 виключено на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010 }

5.7. Оплата послуг зберігача з відкриття та ведення рахунків
у цінних паперах, зберігання акцій на цих рахунках та проведення
операцій, зазначених у пункті 5.5 цього розділу, здійснюється
емітентом відповідно до договору про відкриття рахунків у цінних
паперах власникам, укладеного між емітентом та зберігачем. { Пункт 5.7 розділу 5 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 ) від
23.11.2010 }
5.8. Емітент має право розірвати договір про відкриття
рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, що був ним
укладений із зберігачем. Для цього уповноважений орган емітента
приймає рішення про обрання нового зберігача для укладання з ним
договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам
дематеріалізованого випуску акцій. Після цього емітент повинен: письмово повідомити акціонерів про обрання нового зберігача
із зазначенням його реквізитів (найменування, місцезнаходження,
телефони контактної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); письмово повідомити зберігача, з яким укладений договір про
відкриття рахунків у цінних паперах власникам (далі - попередній
зберігач), про розірвання цього договору та про визначену його
уповноваженим органом дату обліку, на яку зберігач має скласти
обліковий реєстр акціонерів, рахунки в цінних паперах яких
обслуговуються зберігачем відповідно до договору з емітентом
(далі - обліковий реєстр); забезпечити передання облікового реєстру від попереднього
зберігача до нового зберігача; забезпечити відкриття рахунків у цінних паперах акціонерам,
зазначеним в обліковому реєстрі, та зарахування на них належних
акціонерам акцій у нового зберігача. Емітент після прийняття рішення про обрання нового зберігача
до дати обліку повинен укласти з цим зберігачем договір про
відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів,
зазначеним в обліковому реєстрі. 5.8.1. Протягом 5 робочих днів з дати обліку попередній
зберігач повинен скласти та передати емітенту: обліковий реєстр. До цього реєстру не повинні бути включені
власники, які протягом часу, що минув після укладання емітентом
договору із зберігачем, перевели належні їм акції цього емітента
на обслуговування до іншого зберігача або уклали договір про
відкриття рахунку в цінних паперах з попереднім зберігачем; у разі обтяження акцій власників зобов'язаннями - засвідчені
реєстроутримувачем копії документів, що були підставою для такого
обтяження, які при дематеріалізації випуску акцій були передані
цим реєстроутримувачем та зберігалися у попереднього зберігача. Обліковий реєстр складається у формі паперового документа у
2 примірниках (по одному примірнику емітенту та новому зберігачу)
та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних
(магнітному, оптичному чи флеш) в 1 примірнику (для передання
новому зберігачу). Передання емітенту облікового реєстру та копій
документів щодо обтяження акцій зобов'язаннями оформлюється актом
приймання-передавання, який підписується керівниками або
уповноваженими представниками емітента та попереднього зберігача,
засвідчується печатками емітента та попереднього зберігача. 5.8.2. Протягом 3 робочих днів з дати підписання зазначеного
у підпункті 5.8.1 цього пункту акта приймання-передавання емітент
повинен: надати попередньому зберігачу розпорядження на списання акцій
з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в
переданому емітенту обліковому реєстрі, для їх наступного
зарахування на рахунки цих власників у нового зберігача та
закриття цих рахунків; передати новому зберігачу отримані від попереднього зберігача
обліковий реєстр у формі паперового документа та в електронному
вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному
чи флеш) та копії документів, що були підставою для обтяження
акцій власників зобов'язаннями. Передання оформлюється актом
приймання-передавання, який підписується керівниками або
уповноваженими представниками емітента та нового зберігача,
засвідчується печатками емітента та нового зберігача; передати новому зберігачу заяву на відкриття рахунків у
цінних паперах власникам, вказаним у переданому ним обліковому
реєстрі, та розпорядження на зарахування акцій на ці рахунки
відповідно до інформації, що міститься в обліковому реєстрі. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам у нового
зберігача та їх обслуговування здійснюється з урахуванням вимог,
встановлених пунктами 5.3-5.7 цього розділу. 5.8.3. Переказ акцій з рахунку у цінних паперах попереднього
зберігача на рахунок у цінних паперах нового зберігача у
депозитарії здійснюється депозитарієм протягом 1 робочого дня з
дня отримання від цих зберігачів відповідних розпоряджень на
переказ акцій, які мають бути ними надані не пізніше 3 робочих
днів з дня отримання розпоряджень емітента на списання,
зарахування акцій на рахунки/з рахунків власників. Якщо акції були
обтяжені зобов'язаннями, їх переказ на рахунок у цінних паперах
нового зберігача здійснюється із забезпеченням того самого режиму
обтяження зобов'язаннями. Попередній зберігач здійснює списання акцій з рахунків у
цінних паперах власників відповідно до розпорядження емітента
протягом 1 робочого дня з дня виконання у депозитарії переказу
акцій з його рахунку в цінних паперах у депозитарії на рахунок у
цінних паперах нового зберігача. Новий зберігач здійснює зарахування акцій на рахунки в цінних
паперах власників відповідно до розпорядження емітента протягом 30
календарних днів з дня виконання у депозитарії переказу акцій з
рахунку у цінних паперах попереднього зберігача у депозитарії на
його рахунок у цінних паперах. Якщо акції були обтяжені
зобов'язаннями, їх зарахування здійснюється з тим самим режимом
обтяження зобов'язаннями. { Розділ 5 доповнено пунктом 5.8 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010 }
5.9. Якщо зберігач, з яким емітент уклав договір про
відкриття рахунків у цінних паперах власникам, прийняв рішення про
припинення професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача
цінних паперів (далі - Діяльність зберігача), зберігач та емітент
повинні виконати такі дії. Зберігач повинен: протягом 3 робочих днів з дати припинення діяльності,
встановленої Положенням про припинення провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженим
рішенням Комісії від 22.05.2009 ( z0807-09 ) N 480, зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 27.08.2009 за N 807/16823,
повідомити емітента із зворотним письмовим повідомленням про
отримання про припинення Діяльності зберігача та щодо необхідності
закриття рахунків у цінних паперах власникам, що обслуговуються
зберігачем відповідно до договору з емітентом, із зазначенням
попередження, що у разі незакриття емітентом цих рахунків протягом
60 календарних днів з дати припинення Діяльності зберігача належні
власникам цінні папери, які обліковуються на їх рахунках у цінних
паперах, будуть надалі зберігатися та обліковуватися: в уповноваженого на зберігання на рахунку в цінних паперах
зберігача, який залишається в системі депозитарного обліку
депозитарію після припинення зберігачем Діяльності зберігача для
обліку цінних паперів власників, чиї рахунки в цінних паперах не
були закриті в установленому порядку, або; у зберігача-правонаступника - у разі передання зберігачем
своїх повноважень іншому зберігачу. Зазначені цінні папери на відповідних рахунках будуть
обмежені в обігу (заблоковані) до моменту звернення цих власників
або емітента до уповноваженого на зберігання або до
зберігача-правонаступника щодо переказу належних власникам цінних
паперів до обраного ними або емітентом зберігача або укладання
договору про відкриття рахунку (рахунків) у цінних паперах у
зберігача-правонаступника; протягом 5 робочих днів із зазначеної дати припинення
діяльності скласти та передати емітенту обліковий реєстр власників
цінних паперів, рахунки яких обслуговуваються зберігачем
відповідно до договору з емітентом. До цього реєстру не повинні
бути включені власники, які протягом часу, що минув після
укладання емітентом договору із зберігачем, перевели належні їм
акції цього емітента на обслуговування до іншого зберігача або
уклали договір про відкриття рахунку в цінних паперах із
зберігачем, що припинив Діяльність зберігача. Обліковий реєстр складається у формі паперового документа у
2 примірниках та в електронному вигляді на знімному машинному
носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) у 2 примірниках (по
одному примірнику емітенту та новому зберігачу). Передача
облікового реєстру оформлюється актом приймання-передавання, який
підписується керівниками або уповноваженими представниками
емітента та зберігача, засвідчується печатками емітента та
зберігача. Емітент повинен: отримати обліковий реєстр власників іменних цінних паперів
від зберігача; прийняти уповноваженим органом рішення про обрання нового
зберігача для укладання договору про відкриття рахунків у цінних
паперах власникам, зазначеним в обліковому реєстрі, отриманому від
зберігача. Новий зберігач повинен мати відкритий рахунок у цінних
паперах у депозитарії, в якому на рахунку в цінних паперах
зберігача обліковуються акції дематеріалізованого випуску цих
власників; укласти з новим зберігачем договір про відкриття рахунків у
цінних паперах власникам, зазначеним в обліковому реєстрі,
отриманому від зберігача, та не пізніше 5 робочих днів з дати
укладання цього договору надати: новому зберігачу цей обліковий реєстр разом із заявою на
відкриття рахунків у цінних паперах вказаним у ньому власникам та
розпорядження про зарахування акцій на ці рахунки у цінних
паперах; зберігачу, що припиняє Діяльність зберігача, розпорядження на
списання акцій з рахунків у цінних паперах власників, які були
вказані в переданому емітенту обліковому реєстрі, для їх
наступного зарахування на рахунки цих власників у нового зберігача
та закриття цих рахунків. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам у нового
зберігача та їх обслуговування здійснюється з урахуванням вимог,
встановлених пунктами 5.3-5.7 цього розділу. Передача облікового реєстру оформлюється актом
приймання-передавання, який підписується керівниками або
уповноваженими представниками емітента та нового зберігача,
засвідчується печатками емітента та нового зберігача. Переказ цінних паперів з рахунку в цінних паперах зберігача,
що припиняє Діяльність зберігача, на рахунок у цінних паперах
нового зберігача у депозитарії здійснюється депозитарієм
протягом 1 робочого дня з дня отримання від обох зберігачів
розпоряджень про переказ цінних паперів, які мають бути ними
надані не пізніше 3 робочих днів з дня отримання розпоряджень
емітента на списання, зарахування акцій на рахунки/з рахунків
власників. Якщо акції були обтяжені зобов'язаннями, їх переказ на
рахунок у цінних паперах нового зберігача здійснюється із
забезпеченням того самого режиму обтяження зобов'язаннями. Зберігач здійснює списання акцій з рахунків у цінних паперах
власників відповідно до розпорядження емітента протягом 1 робочого
дня з дня виконання у депозитарії переказу акцій з його рахунку в
цінних паперах на рахунок у цінних паперах нового зберігача. Зарахування цінних паперів на рахунки в цінних паперах
власників здійснюється новим зберігачем за розпорядженням емітента
відповідно до отриманого облікового реєстру власників цінних
паперів протягом 30 календарних днів з дня виконання у депозитарії
переказу акцій з рахунку у цінних паперах зберігача, що припинив
Діяльність зберігача, на його рахунок у цінних паперах. Якщо акції
були обтяжені зобов'язаннями, їх зарахування здійснюється з тим
самим режимом обтяження зобов'язаннями. { Розділ 5 доповнено пунктом 5.9 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1757 ( z1281-10 )
від 23.11.2010 }
6. Державний контроль
за проведенням дематеріалізації
Державний контроль за проведенням дематеріалізації
здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку та її територіальними органами відповідно до чинного
законодавства. { Розділ 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 955 ( z1066-08 ) від
29.08.2008 }
Т.в.о. начальника управління О.Драганвгору