Документ z0704-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.03.2016, підстава - z0325-16

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.04.2012  № 347


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2012 р.
за № 704/21017

Про затвердження Положення про Комісію з питань призначення стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури
№ 45 від 11.02.2016}

Відповідно до Указу Президента України від 27 вересня 2011 року № 928 «Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва», Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 388, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію з питань призначення стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, що додається.

2. Відділу монументального, образотворчого та народного мистецтва управління мистецтв Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти (Крутоголов Є.М.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Т.Г. Кохана.

Міністр

М.А. Кулиняк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
11.04.2012  № 347
(у редакції наказу Міністерства
культури України
11.02.2016  № 45)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2012 р.
за № 704/21017

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань призначення стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва

I. Загальні положення

1. Це Положення регулює порядок роботи Комісії з питань призначення стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва (далі - Комісія).

2. Комісія є консультативно-дорадчим органом Міністерства культури України, утвореним відповідно до Указу Президента України від 27 вересня 2011 року № 928 «Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва» (зі змінами) з метою забезпечення кваліфікованого та об’єктивного добору претендентів на здобуття стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва (далі - стипендії).

3. Основним завданням Комісії є конкурсний добір кандидатів на здобуття стипендій з числа кандидатур молодих майстрів народного мистецтва, внесених на розгляд Міністерству культури України структурними підрозділами у сфері культури обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державною службою України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Національною спілкою майстрів народного мистецтва України, іншими творчими спілками, громадськими організаціями у сфері культури, закладами культури і навчальними закладами, а також з числа самовисуванців.

4. У своїй роботі Комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

5. Комісія має право:

отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

утворювати робочі групи (у разі потреби);

залучати в установленому порядку до роботи Комісії провідних митців, діячів культури, вчених, фахівців (за їх згодою);

вносити пропозиції керівництву Мінкультури з питань, що належать до компетенції Комісії.

6. Склад Комісії затверджується наказом Мінкультури раз на три роки, у разі необхідності до нього можуть вноситися зміни та доповнення. До складу Комісії входять голова, заступник голови, секретар та члени Комісії.

До роботи в Комісії залучаються провідні науковці, митці, фахівці у сфері традиційного народного мистецтва (за згодою), а також заступник Міністра культури України відповідно до розподілу обов’язків. 

Загальна кількість членів Комісії повинна становити не менше п’яти осіб.

7. Голова Комісії, якого обирають на засіданні шляхом відкритого голосування присутніх членів Комісії:

визначає порядок денний засідань Комісії;

веде засідання Комісії, ставить питання на голосування, оголошує його результати;

забезпечує всебічний і об’єктивний розгляд питань, що виносяться на засідання Комісії;

підписує протокол засідання Комісії;

представляє Комісію у взаємовідносинах з Мінкультури, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

8. Секретар Комісії, який є працівником Мінкультури, забезпечує ведення протоколів засідань Комісії, а також:

доводить протокол Комісії до відома керівництва Мінкультури;

готує матеріали для розгляду на засіданні Комісії;

за результатами засідання готує протокол засідання Комісії;

бере участь у засіданнях Комісії без права голосу.

9. У разі відсутності секретаря протокол веде особа, уповноважена Мінкультури.

10. До складу Комісії можуть входити особи, які:

мають вищу освіту у сфері традиційного народного мистецтва або значні здобутки у сфері традиційного народного мистецтва, відзнаки, публікації;

брали участь в авторитетних форумах, симпозіумах, фестивалях традиційного народного мистецтва тощо;

мають багаторічний досвід роботи у сфері традиційного народного мистецтва;

мають досвід роботи в експертних комісіях, радах, робочих групах, журі, дослідницьких групах тощо.

Робота Комісії здійснюється на громадських засадах.

11. Кандидатури до складу Комісії можуть призначатись Мінкультури самостійно або обиратись з числа самовисуванців, які подають заявки після оприлюднення відповідного оголошення на офіційному веб-сайті Мінкультури.

II. Порядок роботи

1. Комісія здійснює добір претендентів на здобуття стипендій за такими критеріями:

володіння художніми техніками народного мистецтва;

використання у творчості української орнаментики, традиційних технік та технологій народної творчості, художньо-мистецьких прийомів, що спираються на досвід багатьох поколінь майстрів традиційного народного мистецтва;

використання у творчості традиційного народного інструментарію, природних матеріалів та вітчизняної сировини;

участь у всеукраїнських виставках народного мистецтва, художніх симпозіумах, етномистецьких святах тощо;

проходження творчої атестації майстра традиційного народного мистецтва відповідно до чинного законодавства України;

участь у заходах з відродження, розвитку та популяризації традиційного народного мистецтва.

2. Структурні підрозділи у сфері культури обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державна служба України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Національна спілка майстрів народного мистецтва України, інші творчі спілки, громадські організації у сфері культури, заклади культури і навчальні заклади подають пропозиції щодо претендентів на здобуття стипендій разом з такими документами:

клопотання про призначення стипендії;

заявка кандидата на здобуття стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, заповнена ним особисто, за формою, визначеною у додатку до цього Положення;

кольорові фото творчих робіт (10 фото) розміром 15 х 20 см (із обов’язковим зазначенням автора, року створення роботи, техніки і матеріалів);

копія документа, що посвідчує особу;

копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган);

згода на збір та обробку персональних даних.

3. Кандидати-самовисуванці подають до Мінкультури такі документи:

лист-мотивацію, в якому викладаються підстави для отримання стипендії;

заявку кандидата на здобуття стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, заповнену ним особисто, за формою, визначеною у додатку до цього Положення;

дві рекомендації від провідних майстрів народного мистецтва, складені в довільній формі;

кольорові фото творчих робіт (10 фото) розміром 15 х 20 см (із обов’язковим зазначенням автора, року створення роботи, техніки і матеріалів);

копію документа, що посвідчує особу;

копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган);

згоду на збір та обробку персональних даних.

4. Пропозиції разом з відповідними документами для формування списку претендентів на наступний рік подаються Мінкультури до 15 травня поточного року.

Пропозиції, внесені без дотримання вимог, зазначених у пунктах 1–3 цього розділу, а також після закінчення строку подання документів, не підлягають розгляду Комісією.

5. Формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться головою Комісії не рідше ніж один раз на рік.

Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності – заступник голови Комісії.

Порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Комісії визначає голова Комісії.

6. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

У разі незгоди з ухваленим рішенням кожен член Комісії може письмово викласти свою позицію, яка додається до протоколу засідання Комісії.

7. Члени Комісії при голосуванні або обговоренні претендентів на здобуття стипендії не можуть мати реального та/або потенційного конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

8. Рішення Комісії оформлюється протоколом у двох примірниках, підписується усіма присутніми на засіданні членами Комісії.

9. Протокол засідання Комісії має рекомендаційний характер і виноситься на розгляд колегії Мінкультури для прийняття відповідного рішення.

10. Матеріально-технічне забезпечення засідань Комісії здійснюється Мінкультури.

11. Оприлюднення інформації про роботу Комісії здійснюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

{Положення в редакції Наказу Міністерства культури № 45 від 11.02.2016}

Директор Департаменту
формування державної
політики у сфері культури,
мистецтв та освіти
Л.П. ГомольськаДодаток
до Положення про Комісію з питань
призначення стипендій Президента
України для молодих майстрів
народного мистецтва
(пункт 2 розділу II)

ЗАЯВКА КАНДИДАТА
на здобуття стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва
(заповнюється друкованими літерами)

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата _________________________________________

Число, місяць, рік і місце народження _________________________________________

Місце проживання ________________________________________________________

Моб. тел. (_____)____________________________ Дом. тел. (___)_________________

Електронна пошта _________________________________________________________

Освіта ___________________________________________________________________

Посада та місце роботи (навчання) ___________________________________________

_________________________________________________________________________

Найменування навчального закладу __________________________________________

Спеціа_льність за дипломом_________________________________________________

Творча спеціальність_______________________________________________________

Членство у творчих спілках_________________________________________________

Перелік творів (виробів), які подаються на здобуття стипендії _____________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Участь у всеукраїнських виставках, мистецьких симпозіумах______________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Найменування організації, що здійснює висунення на стипендію (у випадку самовисування ставиться прочерк) ______________________________________________

________________________________________________________________________

Прошу розглянути мою кандидатуру на засіданні Комісії з питань призначення стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва у _______ році.

________________________________
(П. І. Б.)

___________________________
(підпис)

{Додаток в редакції Наказу Міністерства культури № 45 від 11.02.2016}вгору