Документ z0702-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.09.2013, підстава - z1491-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.04.2012 N 301
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2012 р.
за N 702/21015

Про затвердження Змін до Порядку
контролю за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з надання
послуг з охорони власності та громадян
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
наказу Міністерства внутрішніх справ N 76 ( z0417-11 ) від
25.02.2011, до якого вносились зміни }

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" ( 877-16 ), Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ), постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада
2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку
органів ліцензування" та від 07 липня 2010 року N 565
( 565-2010-п ) "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері
надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої
власності, а також охороною громадян, і визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання
послуг з охорони власності та громадян, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 25 лютого 2011 року N 76
( z0417-11 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
29 березня 2011 року за N 417/19155, що додаються.
2. Департаменту громадської безпеки МВС України
(Поготов С.М.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра генерал-майора міліції Ратушняка В.І.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Наказ надіслати за належністю.
Міністр генерал внутрішньої
служби України В.Ю.Захарченко
ПОГОДЖЕНО:
Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України А.П.Клюєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
09.04.2012 N 301
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2012 р.
за N 702/21015

ЗМІНИ
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з надання послуг з охорони власності
та громадян, затвердженого наказом Міністерства
внутрішніх справ України
від 25 лютого 2011 року N 76
( z0417-11 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
29 березня 2011 року за N 417/19155

1. У додатку 3 до Порядку ( z0417-11 ) слова та цифри
"послуг, пов'язаних з охороною власності та громадян,
затвердженого наказом МВС від 27.10.2010 N 508, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України ___.___.20__ за N ___/___" замінити
словами та цифрами "послуг з охорони власності та громадян,
затвердженого наказом МВС України від 25 лютого 2011 року N 76,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 березня 2011
року за N 417/19155".
2. Додаток 5 до Порядку ( z0417-11 ) викласти в новій
редакції, що додається.
Начальник Департаменту
громадської безпеки Міністерства
внутрішніх справ України
полковник міліції С.М.Поготов

Додаток 5
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з надання послуг з охорони
власності та громадян
(Державний
Герб
України)
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024
тел. 256-03-33, факс 256-1633
_________________________________________________________________
(найменування територіального органу, що здійснює перевірку
суб'єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов)

АКТ
перевірки суб'єкта господарювання
за додержанням Ліцензійних умов

від "___" ____________ 20_____ року N _________
_________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - підприємця),
_________________________________________________________________
місцезнаходження, телефон, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
_________________________________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи - підприємця*)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
_______________
* Для осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків.
Перевірено дотримання вимог Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та
громадян _________________________________________________________
(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи - підприємця))
I. Особи, що беруть участь у перевірці:
Посадові особи (найменування органу, що здійснює перевірку
суб'єкта господарювання) _________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання,
треті особи: _____________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
II. Загальна інформація щодо здійснюваної перевірки суб'єкта
господарювання
------------------------------------------------------------------ | Розпорядчі документи щодо |Тип здійснюваної перевірки| | здійснюваної перевірки | | |-------------------------------------+--------------------------| |Наказ від ________________ N________ |---- планова | | || | | | |---- | |Посвідчення на |---- позапланова | |проведення перевірки від || | | |______________ N________ |---- | | | | ------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- | Початок перевірки | Завершення перевірки | |-------------------------------------+-------------------------------------| |-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------| || | ||| | ||| | | | ||| | ||| | ||| | ||| | | | ||| | || |-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------| |-------+-------+-------------+-------+-------+-------+-------------+-------| | число |місяць | рік |година | число |місяць | рік |година | -----------------------------------------------------------------------------
III. Дані щодо останніх проведених перевірок суб'єкта
господарювання
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Планова | Позапланова | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------| |---- не було взагалі |---- не було взагалі | || | || | | |---- |---- | |--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------| |---- була у період |---- була у період | || | || | | |---- |---- | | з ------- ------- ------------- | з ------- ------- -------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | -------.-------.------------- | -------.-------.-------------| | до ------- ------- ------------- | до ------- ------- -------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | -------.-------.------------- | -------.-------.-------------| | | | |Акт перевірки суб'єкта господарювання за |Акт перевірки суб'єкта господарювання за | |додержанням Ліцензійних умов |додержанням Ліцензійних умов | |від ------- ------- ------------- N ------------- |від ------- ------- ------------- N -------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | -------.-------.------------- ------------- | -------.-------.------------- -------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Перелік питань для здійснення перевірки додержання
суб'єктом господарювання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та
громадян

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для
перевірки:
------------------------------------------------------------------ |"Так" |так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє | |------+---------------------------------------------------------| |"Ні" |ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє | |------+---------------------------------------------------------| |"НВ" |не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється| |------+---------------------------------------------------------| |"НП" |не перевірялося на цьому підприємстві/об'єкті | ------------------------------------------------------------------
V. Порушення вимог законодавства, які виявлено під час
перевірки суб'єкта господарювання
------------------------------------------------------------------ |N з/п| 1 |Детальний опис виявленого | | | НПА , вимоги якого порушено | порушення | | |-------------------------------| | | | | 2| | | |реквізити норми|позначення НПА | | |-----+---------------+---------------+--------------------------| | | | | | |-----+---------------+---------------+--------------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
1 Нормативно-правовий акт.
2 Позначення НПА мають відповідати позначенням Переліку
нормативних документів, на підставі яких складено та яким
відповідають питання, передбачені Актом перевірки суб'єкта
господарювання за додержанням Ліцензійних умов, згідно з додатком.
VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять
перевірку суб'єкта господарювання
------------------------------------------------------------------ |N з/п | Питання, що | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне | | | підлягають | | | | | обґрунтування | | |контролю з боку | | | | | | | | підприємства | | | | | | |------+----------------+-----+-----+-----+-----+----------------| | 1 |Про проведення | | | | |Частина четверта| | |планової | | | | |статті 5 Закону | | |перевірки | | | | |України "Про | | |підприємство | | | | |основні засади | | |письмово | | | | |державного | | |попереджено не | | | | |нагляду | | |пізніше ніж за | | | | |(контролю) у | | |десять днів до | | | | |сфері | | |дня здійснення | | | | |господарської | | |заходу | | | | |діяльності" | | | | | | | |(далі - ЗУ | | | | | | | |N 877) | |------+----------------+-----+-----+-----+-----+----------------| | 2 |Посвідчення на | | | | |Частина п'ята | | |проведення | | | | |статті 7, абзац | | |перевірки та | | | | |третій статті 10| | |службові | | | | |ЗУ N 877 | | |посвідчення, що | | | | | | | |засвідчують | | | | | | | |осіб, які | | | | | | | |проводять | | | | | | | |перевірку, | | | | | | | |пред'явлено | | | | | | |------+----------------+-----+-----+-----+-----+----------------| | 3 |Копію | | | | |Частина п'ята | | |посвідчення на | | | | |статті 7, абзац | | |проведення | | | | |третій та шостий| | |перевірки надано| | | | |статті 10 ЗУ | | | | | | | |N 877 | |------+----------------+-----+-----+-----+-----+----------------| | 4 |Перед початком | | | | |Частина | | |здійснення | | | | |дванадцята | | |перевірки | | | | |статті 4 ЗУ | | |особами, які її | | | | |N 877 | | |проводять, | | | | | | | |внесено запис | | | | | | | |про перевірку до| | | | | | | |відповідного | | | | | | | |журналу суб'єкта| | | | | | | |господарювання | | | | | | | |(за його | | | | | | | |наявності) | | | | | | |------+----------------+-----+-----+-----+-----+----------------| | 5 |Під час | | | | |Частина перша | | |позапланової | | | | |статті 6 ЗУ | | |перевірки | | | | |N 877 | | |з'ясовувалися | | | | | | | |лише ті питання,| | | | | | | |необхідність | | | | | | | |перевірки яких | | | | | | | |стала підставою | | | | | | | |для її | | | | | | | |здійснення. У | | | | | | | |посвідченні на | | | | | | | |проведення | | | | | | | |позапланової | | | | | | | |перевірки ці | | | | | | | |питання | | | | | | | |зазначено | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Цей розділ заповнюється виключно посадовими та/або
уповноваженими особами суб'єкта господарювання.
VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної
перевірки та складеного Акта перевірки суб'єкта господарювання за
додержанням Ліцензійних умов, що мають місце з боку суб'єкта
господарювання
------------------------------------------------------------------ |N з/п | Опис пояснень, зауважень або заперечень | | | | |------+---------------------------------------------------------| | | | |------+---------------------------------------------------------| | | | |------+---------------------------------------------------------| | | | |------+---------------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Цей розділ заповнюється виключно посадовими та/або
уповноваженими особами суб'єкта господарювання.
VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці суб'єкта
господарювання
Посадові особи органу, що здійснює перевірку суб'єкта
господарювання:
______________________ _________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
______________________ _________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
______________________ _________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання,
треті особи:
______________________ _________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
______________________ _________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
______________________ _________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.
Цей Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням
Ліцензійних умов складено у двох примірниках.
Один примірник цього Акта перевірки суб'єкта господарювання
за додержанням Ліцензійних умов отримав
_________________ _________ __________________________ __________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по (дата)
батькові)
Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням
Ліцензійних умов підписувати відмовився
____________________ ________________________________ ___________
(посада) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням
Ліцензійних умов надіслано листом від "___" __________ 20____ року
N ____________
Додаток
до Акта перевірки суб'єкта
господарювання
за додержанням Ліцензійних
умов

ПЕРЕЛІК
нормативних документів, на підставі
яких складено та яким відповідають питання,
передбачені Актом перевірки суб'єкта
господарювання за додержанням
Ліцензійних умов
( z1248-09 )
------------------------------------------------------------------ |N з/п|Позначення| Найменування |Вид нормативних | Дата і номер | | | | нормативних | та нормативно- | прийняття | | | | та |правових актів, | | | | | нормативно- | назва органу, | | | | | правових | який видав акт | | | | | актів | | | |-----+----------+--------------+----------------+---------------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+----------------------------------------------------------| | 1 | Закони України | |-----+----------------------------------------------------------| | 1.1 |ЗУ |Про | Закон України |01.06.2000 | | |N 1775-III|ліцензування | |N 1775-III | | | |певних видів | |( 1775-14 ) | | | |господарської | | | | | |діяльності | | | |-----+----------+--------------+----------------+---------------| | 1.2 |ЗУ N 877-V|Про основні | Закон України |05.04.2007 | | | |засади | |N 877-V | | | |державного | |( 877-16 ) | | | |нагляду | | | | | |(контролю) у | | | | | |сфері | | | | | |господарської | | | | | |діяльності | | | |-----+----------+--------------+----------------+---------------| | 1.3 | КЗпП |Кодекс | Кодекс України |10.12.1971 | | | |законів про | | | | | |працю України | | | | | |( 322-08 ) | | | |-----+----------------------------------------------------------| | 2 | Постанови Кабінету Міністрів України | |-----+----------------------------------------------------------| | 2.1 |ПКМУ |Про | Постанова |14.11.2000 | | |N 1698 |затвердження | Кабінету |N 1698 | | | |переліку | Міністрів |( 1698-2000-п )| | | |органів | України | | | | |ліцензування | | | |-----+----------+----------------+--------------+---------------| | 2.2 |ПКМУ N 706|Про порядок | Постанова |07.09.1993 | | | |продажу, | Кабінету |N 706 | | | |придбання, | Міністрів |( 706-93-п ) | | | |реєстрації, | України | | | | |обліку і | | | | | |застосування | | | | | |спеціальних | | | | | |засобів | | | | | |самооборони, | | | | | |заряджених | | | | | |речовинами | | | | | |сльозоточивої | | | | | |та дратівної дії| | | |-----+----------------------------------------------------------| | 3 | Нормативно-правові акти | |-----+----------------------------------------------------------| | 3.1 |Наказ |Про затвердження| Наказ |01.12.2009 | | |N 505 |Ліцензійних умов| Міністерства |N 505 | | | |провадження | внутрішніх |( z1248-09 ) | | | |господарської |справ України,| | | | |діяльності з |зареєстрований| | | | |надання послуг |в Міністерстві| | | | |з охорони | юстиції | | | | |власності | України | | | | |та громадян |25.12.2009 за | | | | | | N 1248/17264 | | |-----+----------+----------------+--------------+---------------| | 3.2 |Наказ N 58|Про затвердження| Наказ |29.07.1993 | | | |Інструкції | Міністерства |N 58 | | | |про порядок | праці, |( z0110-93 ) | | | |ведення трудових| Міністерства | | | | |книжок | юстиції, | | | | |працівників | Міністерства | | | | | | соціального | | | | | | захисту | | | | | | населення | | | | | | України, | | | | | |зареєстрований| | | | | |в Міністерстві| | | | | | юстиції | | | | | |17.08.1993 за | | | | | | N 110 | | |-----+----------+----------------+--------------+---------------| | 3.3 |Наказ |Про затвердження| Наказ |29.12.2004 | | |N 336 |Випуску 1 | Міністерства |N 336 | | | |"Професії | праці та |( v0336203-04 )| | | |працівників, | соціальної | | | | |що є загальними | політики | | | | |для всіх видів | України | | | | |економічної | | | | | |діяльності" | | | | | |Довідника | | | | | |кваліфікаційних | | | | | |характеристик | | | | | |професій | | | | | |працівників | | | ------------------------------------------------------------------вгору