Про внесення змін до наказу Держстандарту України від 27.11.2000 N 679
Держспоживстандарт України; Наказ, Форма від 23.05.2006147
Документ z0702-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.02.2012, підстава - z0173-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
23.05.2006 N 147
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2006 р.
за N 702/12576
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 24 ( z0173-12 ) від 11.01.2012 }
Про внесення змін до наказу
Держстандарту України
від 27.11.2000 N 679

Відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів"
( 1023-12 ) та з метою забезпечення належної організації роботи
органів Держспоживстандарту України Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Державного комітету стандартизації,
метрології та сертифікації України від 27 листопада 2000 року
N 679 ( z0929-00 ) "Про затвердження форм актів перевірок
дотримання законодавства про захист прав споживачів, про рекламу,
відповідної постанови та рішень", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20 грудня 2000 року за N 929/5150, такі зміни:
1.1. Абзаци шостий, восьмий, дев'ятий у пункті 1 наказу
( z0929-00 ) виключити.
1.2. У пункті 2 наказу ( z0929-00 ) слова та цифри "додатками
1 та 2" замінити словом "додатком".
1.3. У формі акта перевірки дотримання законодавства про
захист прав споживачів (форма N 1), затвердженій зазначеним
наказом ( z0929-00 ), після слова "статтею" цифру "5" замінити
цифрами "26", слова "службова(і) особа(и)" замінити словами
"посадова(і) особа(и)" у відповідних відмінках.
1.4. У формі акта відбору зразків товарів (форма N 2) та
формі акта контрольної перевірки правильності розрахунків за
реалізовані товари, надані послуги (форма N 3), затверджених
зазначеним наказом ( z0929-00 ), слова "службова(і) особа(и)"
замінити на слова "посадова(і) особа(и)" у відповідних відмінках.
1.5. У формі постанови про накладення стягнень, передбачених
статтею 23 Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 )
(форма N 4), затвердженій зазначеним наказом ( z0929-00 ), після
слова "статтями" цифру "5" замінити цифрами "26".
1.6. Форму акта перевірки дотримання законодавства про
рекламу (форма N 5), форму рішення про заборону (публічне
спростування, коригування) реклами (форма N 7) та форму рішення
про призначення експертизи (у справі щодо порушення законодавства
про рекламу) (форма N 8), затверджені зазначеним наказом
( z0929-00 ), виключити.
1.7. Форму рішення про накладення штрафу за порушення
законодавства про рекламу (форма N 6) і форму рішення про
результати перегляду справи щодо порушення законодавства про
рекламу (форма N 9), затверджені зазначеним наказом ( z0929-00 ),
викласти у новій редакції, що додаються.
1.8. У відмітці до додатка 1 до зазначеного наказу
( z0929-00 ) цифру "1" виключити.
1.9. Додаток 2 до зазначеного наказу ( z0929-00 ) виключити.
2. Департаменту споживчої політики та захисту прав споживачів
(Коваленко Т.В.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України
на державну реєстрацію.
3. Управлінню справами (Грицик В.І.) у 5-денний термін після
державної реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та
надсилання до територіальних органів у справах захисту прав
споживачів Держспоживстандарту України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.М.Висоцький
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство економіки України
Заступник Міністра Л.Мусіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстандарту України
27.11.2000 N 679
( z0929-00 )
(в редакції наказу
Держспоживстандарту України
від 23.05.2006 N 147)
Форма N 6

(Державний
Герб
України)
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

__________________________________________________________________
(назва спеціально уповноваженого центрального (територіального) __________________________________________________________________
органу у справах захисту прав споживачів, __________________________________________________________________
місцезнаходження, телефон, факс)

Р І Ш Е Н Н Я N
про накладення штрафу за порушення
законодавства про рекламу
"____"__________ 20__ р.

При здійсненні контролю за дотриманням законодавства про
рекламу щодо захисту прав споживачів _____________________________
(найменування і місцезнаходження __________________________________________________________________
рекламодавця (розповсюджувача, виробника реклами)* __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
на підставі матеріалів справи та протоколу засідання
від "___" ________________ N ______ _____________________________ __________________________________________________________________
встановлено ______________________________________________________
(перелік порушень, за які відповідно до законодавства __________________________________________________________________
України про рекламу передбачена відповідальність) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Керуючись статтею 27 Закону України "Про рекламу",
В И Р І Ш Е Н О:
1. За _______________________________________________________
(перелік порушень, за які відповідно до законодавства __________________________________________________________________
України про рекламу передбачена відповідальність) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
накласти на ______________________________________________________
(рекламодавець (виробник реклами, розповсюджувач
реклами)*
штраф у розмірі __________________ грн (_________________________
(сума прописом) _________________________________________________________________)
2. Зобов'язати ______________________________________________
(рекламодавець (виробник реклами,
розповсюджувач реклами) __________________________________________________________________
сплатити в установленому порядку штраф у зазначеному розмірі до
державного бюджету _______________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(код платежу, назва відділення банку, рахунок N, МФО,
отримувач, ЄДРПОУ)
3. Суб'єкту господарювання у 3-денний термін після сплати
штрафу письмово повідомити державний орган у справах захисту прав
споживачів, який наклав стягнення, зазначивши номери та дати
платіжних доручень, за якими сплачено штраф. У разі невиконання рішення сума штрафу стягується у судовому
порядку.
__________________________
(посада особи, __________________________ М.П. _________________
яка прийняла рішення) (підпис)
Рішення про накладення штрафу надіслане суб'єкту
господарювання листом з повідомленням від "____"_________ 20___ р.
N ______________
Рішення про накладення штрафу мною одержано
"____" _________________ 20__ р.
____________________________________________________________ (посада повноважного представника рекламодавця (виробника, розповсюджувача реклами)
________________________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
--------------- * Для фізичних осіб - суб'єктів господарювання зазначаються
прізвище, ім'я та по батькові.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстандарту України
27.11.2000 N 679
( z0929-00 )
(в редакції наказу
Держспоживстандарту України
від 23.05.2006 N 147)
Форма N 9

(Державний
Герб
України)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

------------------------------------------------------------------

Р І Ш Е Н Н Я N
про результати перегляду справи
щодо порушення законодавства
про рекламу

"____"_____________ 20___ р.

У результаті перегляду рішення(нь) про накладення штрафу за
порушення законодавства про рекламу ______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(N, дата рішення(нь) та назва спеціально уповноваженого центрального (територіального) органу у справах захисту прав споживачів, який прийняв рішення)
у справі щодо порушення законодавства України про рекламу відносно __________________________________________________________________
(найменування і місцезнаходження рекламодавця
(розповсюджувача, виробника реклами)* __________________________________________________________________
Суть попереднього рішення(нь) _______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
В И Р І Ш Е Н О __________________________________________________________________
(залишити рішення без змін, скасувати рішення і направити справу
на повторний розгляд, скасувати рішення та припинити провадження
по справі, прийняти нове рішення) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Голова Держспоживстандарту
(заступник Голови) ___________________
(підпис)
--------------- * Для фізичних осіб - суб'єктів господарювання зазначаються
прізвище, ім'я та по батькові.вгору