Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Міністерстві культури України
Мінкультури України; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 11.04.2012334
Документ z0700-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.04.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.05.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.04.2012  № 334


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2012 р.
за № 700/21013

Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Міністерстві культури України

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» та з метою належної організації особистого прийому громадян у Міністерстві культури України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян у Міністерстві культури України, що додається.

2. Управлінню справами (П.М. Кініченко):

2.1. Довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів;

2.2. Забезпечити організацію та проведення особистого прийому громадян уповноваженими особами Мінкультури України відповідно до цього наказу;

2.3. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу забезпечення роботи Міністра (Г.Р. Сливка) забезпечити розміщення цього Порядку на офіційному веб-сайті Міністерства культури України.

4. Заступникам Міністра, керівникам структурних підрозділів апарату Мінкультури України в межах повноважень забезпечити виконання цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра культури України - керівника апарату О.О. Губіну.

Міністр культури України

М.А. Кулиняк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
11.04.2012  № 334


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2012 р.
за № 700/21013

ПОРЯДОК
особистого прийому громадян у Міністерстві культури України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві культури України (далі - Міністерство) керівництвом та керівниками структурних підрозділів (далі -посадові особи).

1.2. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють прийом громадян, є:

реалізація положень Конституції України, Закону України «Про звернення громадян» та інших нормативно-правових актів з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення;

сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до Міністерства, відповідно до чинного законодавства.

II. Організація особистого прийому громадян

2.1. Особистий прийом громадян Міністром культури України, першим заступником Міністра, заступником Міністра культури України - керівником апарату, заступником Міністра здійснюється лише за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян, затвердженим наказом Міністерства.

2.2. У разі відсутності Міністра культури України, першого заступника Міністра, заступника Міністра культури України - керівника апарату, заступника Міністра особистий прийом громадян здійснюють уповноважені ними посадові особи.

2.3. Прийом громадян іншими посадовими особами Міністерства здійснюється у визначені дні та години згідно з графіком, затвердженим Міністерством.

2.4. Інформація про порядок особистого прийому громадян і графік прийому громадян керівництвом та керівниками структурних підрозділів Міністерства розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства в спеціальній рубриці «Звернення громадян» та на дошці оголошень в холі Міністерства.

2.5. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких громадян:

жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

інвалідів Великої Вітчизняної війни;

Героїв Соціалістичної Праці;

Героїв Радянського Союзу;

Героїв України.

2.6. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

2.7. Прийом громадян у дні, не визначені графіком особистого прийому, здійснюється Сектором організації доступу до публічної інформації управління справами (далі - Сектор) без попереднього запису кожного дня з 9:00 до 18:00 години, в п’ятницю - до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45 у приміщенні Міністерства за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, 19, перший поверх, кімната 111, телефон: 235-21-80.

2.8. Запис громадян на прийом до Міністра культури України, першого заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, заступника Міністра проводиться у разі, коли порушене громадянином питання залишилося не вирішено по суті після особистого прийому посадовою особою структурного підрозділу апарату Міністерства відповідно до компетенції.

Попередній (не пізніше ніж за сім днів до дня прийому) запис на прийом до керівників Міністерства здійснюється в приймальних керівників.

Попередній запис може здійснюватись за телефонами:

до Міністра культури: 226-26-45 (м. Київ, вул. Івана Франка, 19);

до першого заступника Міністра: 226-28-45; 279-37-19 (м. Київ, вул. Прорізна, 15);

до заступника Міністра - керівника апарату: 226-33-36;

до заступника Міністра: 234-90-44.

2.9. Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийняте рішення, визначається посадова особа чи структурний підрозділ, до компетенції яких належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

2.10. Працівники приймалень керівників Міністерства складають списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом до керівництва Міністерства, та подають матеріали, викладені у зверненнях громадян, що увійшли до цього списку, для вивчення та опрацювання до структурних підрозділів апарату Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, відповідно до їх компетенції не пізніше ніж за сім днів до прийому.

Структурні підрозділи апарату Міністерства надають службову записку за підписом керівника про результати опрацювання наданих матеріалів за зверненнями громадян до приймальної керівника не пізніше ніж за три дні до прийому.

За два дні до прийому списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом, подаються посадовій особі, яка здійснюватиме особистий прийом.

2.11. У записі на особистий прийом може бути відмовлено на таких підставах:

повторне звернення одного й того самого громадянина з питання, що вже надавалося ним у Міністерство до розгляду та опрацювання й було вирішено по суті;

звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням термінів, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;

звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому чинним законодавством);

письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство.

2.12. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав: ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.

2.13. Під час особистого прийому громадянин повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу.

У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

2.14. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

2.15. Якщо вирішити порушене у зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його згодою надається усна або письмова відповідь.

2.16. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів апарату Міністерства, підприємств, установ та організацій, що входять до сфери його управління, або одержувати за запитом від них необхідну інформацію.

2.17. Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до компетенції Міністерства, в термін не більше п’яти днів з дня реєстрації воно надсилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, в той самий термін воно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

2.18. Відповідь на звернення, що подане під час особистого прийому керівництвом, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі відсутності - особою, яка за наказом Міністерства виконує її обов’язки.

2.19. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються до Сектору організації доступу до публічної інформації управління справами для реєстрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

2.20. Під час особистого прийому громадян посадовими особами структурних підрозділів та керівництвом Міністерства на кожного заявника заводиться картка особистого прийому заявника за формою згідно з додатком до цього Порядку.

2.21. Штамп «Особистий прийом» проставляється на першому аркуші звернення, поданому на особистому прийомі, та на першому аркуші копії цього звернення.

2.22. Облік прийому громадян та контроль термінів розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються Сектором організації доступу до публічної інформації управління справами.

2.23. Облік громадян, яких особисто приймають посадові особи у структурних підрозділах Міністерства, та контроль за дотриманням термінів розгляду їх звернень здійснюються працівником, на якого покладено обов’язки з ведення діловодства у відповідному структурному підрозділі Міністерства.

2.24. Керівники структурних підрозділів Міністерства, які здійснюють особистий прийом громадян, забезпечують у своєму підрозділі систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян з метою виявлення причин, що їх спричинили, а також найбільш гострих суспільно значущих проблем, що потребують негайного вирішення.

2.25. Посадові особи Міністерства за порушення законодавства про звернення громадян несуть відповідальність відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Начальник
управління справами


П.М. КініченкоДодаток
до Порядку особистого прийому громадян
у Міністерстві культури України

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Дата ____________________________
(число, місяць, рік)

КАРТКА
особистого прийому заявника

Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________________

Адреса/телефон _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Зміст звернення _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Структурний підрозділ, якому доручено розгляд ____________________________________

_____________________________________________________________________________

Зміст резолюції ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Термін виконання _____________________________________________________________

Відмітка щодо результатів розгляду _______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________
(найменування посади)

________________
(підпис)

____________
(П.І.Б)вгору