Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів
Держкомісціннихпаперів; Рішення, Форма типового документа від 26.05.2006324
Документ z0698-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.11.2017, підстава - z1096-17


 
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
26.05.2006 N 324
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2006 р.
за N 698/12572
 
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
     N 603 ( z1096-17 ) від 10.08.2017 }
 
Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного
товариства про проведення загальних зборів
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
     N 481 ( z0568-09 ) від 22.05.2009
     N 1176 ( z1107-11 ) від 30.08.2011 }

 
     Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та статті 43 Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), а також з метою розкриття інформації акціонерними товариствами перед власниками іменних цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
 
     1. Установити, що акціонерні товариства в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерних товариств, що публікується в офіційному друкованому органі, зазначають час і місце проведення зборів та порядок денний, до якого додається інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за рекомендованою формою (додаток).
{ Пункт 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1176 ( z1107-11 ) від 30.08.2011 }
 
{ Пункт 2 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1176 ( z1107-11 ) від 30.08.2011 }
 
     2. Керівнику апарату М.Непрану забезпечити:
     державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;
     опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.
 
     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату М.Непрана.
 
 Голова Комісії                      А.Балюк 
Протокол засідання Комісії
від 26.05.2006 р. N 17

 
Додаток
до рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
26.05.2006 N 324

 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн)*

 
------------------------------------------------------------------
|      Найменування показника      |   період    |
|                      |-------------------|
|                      |звітний |попередній|
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Усього активів               |    |     |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Основні засоби               |    |     |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Довгострокові фінансові інвестиції     |    |     |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Запаси                   |    |     |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Сумарна дебіторська заборгованість     |    |     |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Грошові кошти та їх еквіваленти       |    |     |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Нерозподілений прибуток           |    |     |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Власний капітал               |    |     |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Статутний капітал              |    |     |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Довгострокові зобов'язання         |    |     |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Поточні зобов'язання            |    |     |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Чистий прибуток (збиток)          |    |     |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Середньорічна кількість акцій (шт.)     |    |     |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Кількість власних акцій, викуплених протягом|    |     |
|періоду (шт.)                |    |     |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Загальна сума коштів, витрачених на викуп  |    |     |
|власних акцій протягом періоду       |    |     |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Чисельність працівників на кінець періоду  |    |     |
|(осіб)                   |    |     |
------------------------------------------------------------------ 
----------------
     * Рекомендована форма.вгору