Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів
Держкомісціннихпаперів; Рішення, Форма типового документа від 26.05.2006324
Документ z0698-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.11.2017, підстава - z1096-17

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
26.05.2006 N 324
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2006 р.
за N 698/12572
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 603 ( z1096-17 ) від 10.08.2017 }
Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного
товариства про проведення загальних зборів
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
N 481 ( z0568-09 ) від 22.05.2009 N 1176 ( z1107-11 ) від 30.08.2011 }

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 13
статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та статті 43 Закону України "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ), а також з метою розкриття
інформації акціонерними товариствами перед власниками іменних
цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Установити, що акціонерні товариства в повідомленні про
проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких
включено питання затвердження річних результатів діяльності
акціонерних товариств, що публікується в офіційному друкованому
органі, зазначають час і місце проведення зборів та порядок
денний, до якого додається інформація про основні показники
фінансово-господарської діяльності за рекомендованою формою
(додаток). { Пункт 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1176 ( z1107-11 ) від 30.08.2011 }
{ Пункт 2 виключено на підставі Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1176 ( z1107-11 ) від
30.08.2011 }
2. Керівнику апарату М.Непрану забезпечити: державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції
України; опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства
України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату М.Непрана.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 26.05.2006 р. N 17

Додаток
до рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
26.05.2006 N 324

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн)*

------------------------------------------------------------------ | Найменування показника | період | | |-------------------| | |звітний |попередній| |--------------------------------------------+--------+----------| |Усього активів | | | |--------------------------------------------+--------+----------| |Основні засоби | | | |--------------------------------------------+--------+----------| |Довгострокові фінансові інвестиції | | | |--------------------------------------------+--------+----------| |Запаси | | | |--------------------------------------------+--------+----------| |Сумарна дебіторська заборгованість | | | |--------------------------------------------+--------+----------| |Грошові кошти та їх еквіваленти | | | |--------------------------------------------+--------+----------| |Нерозподілений прибуток | | | |--------------------------------------------+--------+----------| |Власний капітал | | | |--------------------------------------------+--------+----------| |Статутний капітал | | | |--------------------------------------------+--------+----------| |Довгострокові зобов'язання | | | |--------------------------------------------+--------+----------| |Поточні зобов'язання | | | |--------------------------------------------+--------+----------| |Чистий прибуток (збиток) | | | |--------------------------------------------+--------+----------| |Середньорічна кількість акцій (шт.) | | | |--------------------------------------------+--------+----------| |Кількість власних акцій, викуплених протягом| | | |періоду (шт.) | | | |--------------------------------------------+--------+----------| |Загальна сума коштів, витрачених на викуп | | | |власних акцій протягом періоду | | | |--------------------------------------------+--------+----------| |Чисельність працівників на кінець періоду | | | |(осіб) | | | ------------------------------------------------------------------
---------------- * Рекомендована форма.вгору