Документ z0698-02, поточна редакція — Прийняття від 07.08.2002
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 21.08.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 450 від 07.08.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
21 серпня 2002 р.
за N 698/6986

Про затвердження норм часу для планування і обліку
навчальної роботи та переліків основних видів методичної,
наукової й організаційної роботи педагогічних і
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) та
з метою вдосконалення організації праці педагогічних і
науково-педагогічних працівників, забезпечення контролю за
організацією навчального процесу у вищих навчальних закладах
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: 1.1. Норми часу для планування та обліку навчальної роботи
педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних
закладів (далі - Норми), що додаються. 1.2. Переліки основних видів методичної, наукової й
організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів ( z0699-02, z0700-02,
z0701-02 ) (далі - Переліки), що додаються.
2. Установити, що Норми і Переліки ( z0699-02, z0700-02,
z0701-02 ) поширюються на вищі навчальні заклади та вищі навчальні
заклади післядипломної освіти незалежно від їх форми власності і
підпорядкування.
3. Запровадити Норми і Переліки ( z0699-02, z0700-02,
z0701-02 ) з 2002/2003 навчального року.
4. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства
освіти України від 7 червня 1996 року N 195 ( z0403-96 ) "Про
затвердження Норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи
та Переліків основних видів методичної, наукової й організаційної
роботи викладачів і Рекомендацій щодо запровадження їх у вищих
закладах освіти 3 і 4 рівнів акредитації" (зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 26 липня 1996 року за N 403/1428) та
наказ Міністерства освіти України від 13 березня 1998 року N 103
( z0312-98 ) "Про затвердження Норм часу для розрахунку і обліку
навчальної роботи та Переліків основних видів методичної й
організаційної роботи викладачів вищих закладів освіти 1 і 2
рівнів акредитації" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 травня 1998 року за N 312/2752).
Т.в.о. Міністра А.М.Гуржій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
07.08.2002 N 450
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2002 р.
за N 698/6986
Норми часу
для планування й обліку навчальної роботи
педагогічних і науково-педагогічних працівників
вищих навчальних закладів
---------------------------------------------------------------------------- |N | Назва виду навчальної | Норма часу (у | Примітка | |з/п | роботи | годинах) | | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |1 |Проведення співбесіди з |0,25 години кожному |Кількість членів | | |вступниками |членові комісії на |комісії на потік | | | |одного вступника |(групу) вступників - | | | | |не більше трьох осіб | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |2 |Проведення випускних | | | | |екзаменів довузівської | | | | |підготовки та вступних | | | | |екзаменів до вищих | | | | |навчальних закладів: | | | | |------------------------+---------------------+----------------------| | |- усних |0,25 години кожному |Кількість членів | | | |членові комісії на |комісії на потік | | | |одного слухача |(групу) - не більше | | | |(вступника) |трьох осіб | | |------------------------+---------------------+----------------------| | |- письмових: | | | | |------------------------+---------------------+----------------------| | |а) з мови та літератури:| | | | |------------------------+---------------------+----------------------| | |- диктант |1 година для |Кількість членів | | | |проведення екзамену |комісії на потік | | | |на потік (групу) |(групу) - не більше | | | |слухачів, вступників;|двох осіб. Роботу | | | |0,33 години на |перевіряє один член | | | |перевірку однієї |комісії | | | |роботи | | | |------------------------+---------------------+----------------------| | |- переказ |2 години для |Кількість членів | | | |проведення екзамену |комісії на потік | | | |на потік (групу) |(групу) - не більше | | | |слухачів, вступників;|двох осіб. Роботу | | | |0,50 години на |перевіряє один член | | | |перевірку однієї |комісії | | | |роботи | | | |------------------------+---------------------+----------------------| | |- твір |4 години для |Кількість членів | | | |проведення екзамену |комісії на потік | | | |на потік (групу) |(групу) - не більше | | | |слухачів, вступників;|двох осіб. Роботу | | | |0,50 години на |перевіряє один член | | | |перевірку однієї |комісії | | | |роботи | | | |------------------------+---------------------+----------------------| | |б) з інших предметів |3 години для |Кількість членів | | | |проведення екзамену |комісії на потік | | | |на потік (групу) |(групу) - не більше | | | |слухачів, вступників;|двох осіб. Роботу | | | |0,50 години на |перевіряє один член | | | |перевірку однієї |комісії | | | |роботи | | | |------------------------+---------------------+----------------------| | |- тестових |до 3 годин для |Кількість членів | | | |проведення тестування|комісії на потік | | | |на потік (групу) |(групу) - не більше | | | |слухачів, вступників.|двох осіб. Роботу | | | |Час для проведення |перевіряє один член | | | |творчих випробувань |комісії | | | |за напрямами | | | | |підготовки | | | | |"Мистецтво" та | | | | |"Архітектура" | | | | |визначається | | | | |програмами вступних | | | | |випробувань, | | | | |затверджених в | | | | |установленому порядку| | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |3 |Повторна перевірка |0,15 години на кожну |Вибірковій перевірці | | |письмових робіт на |роботу, що |підлягає до 10 | | |випускних екзаменах |перевіряється |відсотків робіт від їх| | |довузівської підготовки | |загальної кількості | | |та вступних екзаменах | | | | |до вищих навчальних | | | | |закладів | | | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |4 |Читання лекцій |1 година за одну | | | | |академічну годину | | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |5 |Проведення практичних |1 година на |З окремих навчальних | | |занять |академічну групу за |дисциплін, що | | | |одну академічну |регламентуються | | | |годину |відповідними | | | | |нормативними | | | | |документами, | | | | |допускається поділ | | | | |академічної групи на | | | | |підгрупи з чисельністю| | | | |до одного студента з | | | | |урахуванням | | | | |особливостей вивчення | | | | |цих дисциплін та | | | | |безпеки | | | | |життєдіяльності | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |6 |Проведення лабораторних |1 година на половину |З окремих навчальних | | |занять |академічної групи за |дисциплін, що | | | |одну академічну |регламентується | | | |годину |відповідними | | | | |нормативними | | | | |документами, | | | | |допускається поділ | | | | |академічної групи на | | | | |підгрупи з чисельністю| | | | |до одного студента з | | | | |урахуванням | | | | |особливостей вивчення | | | | |цих дисциплін та | | | | |безпеки | | | | |життєдіяльності | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |7 |Проведення семінарських |1 година на | | | |занять |академічну групу за | | | | |одну академічну | | | | |годину | | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |8 |Проведення навчальних |до 6 годин на день на| | | |занять зі студентами в |одну академічну групу| | | |спортивно-оздоровчому | | | | |таборі | | | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |9 |Проведення |Від загального обсягу|Час для проведення | | |індивідуальних занять |навчального часу, |індивідуальних занять | | | |відведеного на |виділяється викладачам| | | |вивчення навчальної |за наявності | | | |дисципліни на |індивідуального | | | |академічну групу: |графіка проведення | | | |- до 10 відсотків для|навчальних занять, | | | |освітньо-кваліфікацій|затвердженого в | | | |них рівнів "молодший |порядку, визначеному | | | |спеціаліст", |вищим навчальним | | | |"бакалавр"; |закладом | | | |- до 15 відсотків для| | | | |освітньо-кваліфікацій| | | | |ного рівня | | | | |"спеціаліст"; | | | | |- до 20 відсотків для| | | | |освітньо-кваліфікацій| | | | |ного рівня "магістр" | | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |10 |Проведення консультацій |Від загального обсягу|Для екстернатної форми| | |з навчальних дисциплін |навчального часу, |навчання обсяг часу на| | |протягом семестру |відведеного на |проведення | | | |вивчення навчальної |консультацій | | | |дисципліни на |визначається | | | |академічну групу: |індивідуальним | | | |- 6 відсотків для |навчальним планом | | | |денної (очної) форми |екстерна, але не | | | |навчання; |повинен перевищувати | | | |- 8 відсотків для |обсяг часу, що | | | |вечірньої форми |визначений для | | | |навчання; |заочної, дистанційної | | | |- 12 відсотків для |форми навчання | | | |заочної, дистанційної| | | | |форми навчання | | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |11 |Проведення |- вступний екзамен | | | |екзаменаційних |- 2 години на потік | | | |консультацій |(групу); - | | | | |- семестровий екзамен| | | | |- 2 години на | | | | |академічну групу; | | | | |- державний екзамен -| | | | |2 години на | | | | |академічну | | | | |(екзаменаційну) групу| | | | |з кожної навчальної | | | | |дисципліни, що | | | | |входить до програми | | | | |державного екзамену | | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |12 |Перевірка контрольних |0,25 години на одну |Роботу перевіряє і | | |(модульних) робіт, |роботу |приймає один викладач | | |передбачених навчальним | | | | |планом, що виконуються | | | | |під час аудиторних | | | | |занять | | | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |13 |Перевірка і приймання |0,33 години на одну |Роботу перевіряє і | | |контрольних (модульних) |роботу |приймає один викладач | | |робіт, передбачених | | | | |навчальним планом, що | | | | |виконуються під час | | | | |самостійної роботи | | | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |14 |Керівництво і приймання | | | | |(захист) індивідуальних | | | | |завдань, передбачених | | | | |навчальним планом: | | | | |------------------------+---------------------+----------------------| | |- рефератів, |0,25 годин на одну |Роботу перевіряє і | | |аналітичних оглядів, |роботу |приймає один викладач | | |перекладів тощо | | | | |------------------------+---------------------+----------------------| | |- розрахункових, |0,50 години на одну |Роботу перевіряє і | | |графічних та |роботу |приймає один викладач | | |розрахунково-графічних | | | | |робіт | | | | |------------------------+---------------------+----------------------| | |- курсових робіт із |2 години на курсову |Кількість членів | | |загальноосвітніх |роботу, у тому числі |комісії - не більше | | |навчальних дисциплін |0,25 години кожному |трьох осіб | | | |членові комісії на | | | | |проведення захисту | | | |------------------------+---------------------+----------------------| | |- курсових робіт із |3 години на курсову |Кількість членів | | |фахових навчальних |роботу, у тому числі |комісії - не більше | | |дисциплін |0,33 години кожному |трьох осіб | | | |членові комісії на | | | | |проведення захисту | | | |------------------------+---------------------+----------------------| | |- курсових проектів із |3 години на курсовий |Кількість членів | | |загальноінженерних |проект, у тому числі |комісії - не більше | | |навчальних дисциплін |0,33 години кожному |трьох осіб | | | |членові комісії на | | | | |проведення захисту | | | |------------------------+---------------------+----------------------| | |- курсових проектів із |4 години на курсовий |Кількість членів | | |фахових навчальних |проект, у тому числі |комісії - не більше | | |дисциплін |0,33 години кожному |трьох осіб | | | |членові комісії на | | | | |проведення захисту | | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |15 |Проведення заліку |2 години на | | | | |академічну групу | | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |16 |Проведення залікового |6 годин для кожного |Планується викладачам | | |туристського |викладача, який бере |фізичного виховання | | |навчально-тренувального |участь у поході |один раз за весь | | |походу, передбаченого | |період навчання | | |навчальним планом | |студента | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |17 |Проведення семестрових | | | | |екзаменів: | | | | |------------------------+---------------------+----------------------| | |- в усній формі |0,33 години на одного| | | | |студента | | | |------------------------+---------------------+----------------------| | |- у письмовій формі |до 3 годин на | | | | |академічну групу | | | | |(диктант - 1 година);| | | | |0,50 години на | | | | |перевірку однієї | | | | |роботи | | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |18 |Керівництво навчальною |Норми часу | | | |і виробничою практикою |визначаються | | | | |нормативними | | | | |документами з | | | | |організації практики | | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |19 |Проведення державних |0,50 години на одного|Не більше шести годин | | |екзаменів |студента голові та |на день. Кількість | | | |кожному членові |членів комісії - не | | | |державної |більше чотирьох осіб | | | |екзаменаційної |(в окремих випадках | | | |комісії |кількість членів | | | | |комісії може бути | | | | |збільшена до шести | | | | |осіб) | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |20 |Керівництво, | | | | |консультування, | | | | |рецензування та | | | | |проведення захисту | | | | |дипломних проектів | | | | |(робіт): | | | | |------------------------+---------------------+----------------------| | |- освітньо- |до 20 годин на одного|Кількість членів | | |кваліфікаційний рівень |студента, у тому |комісії - не більше | | |"молодший спеціаліст" |числі: |трьох осіб (в окремих | | | |по 0,50 години |випадках кількість | | | |голові та кожному |членів комісії може | | | |членові державної |бути збільшена до | | | |екзаменаційної |п'яти осіб). За одним | | | |комісії; |керівником | | | |до 16 годин |закріплюється до | | | |- керівнику і |восьми дипломних | | | |консультантам; до 2 |проектів (робіт) | | | |годин рецензенту | | | |------------------------+---------------------+----------------------| | |- освітньо- |до 25 годин на одного|Кількість членів | | |кваліфікаційний рівень |студента, у тому |комісії - не більше | | |"бакалавр" |числі: |чотирьох осіб (в | | | |по 0,50 години |окремих випадках | | | |голові та кожному |кількість членів | | | |членові державної |комісії може бути | | | |екзаменаційної |збільшена до шести | | | |комісії; |осіб). За одним | | | |до 20,5 |керівником | | | |години керівнику і |закріплюється до | | | |консультантам; до 2 |восьми дипломних | | | |годин рецензенту |проектів (робіт) | | |------------------------+---------------------+----------------------| | |- освітньо- |до 30 годин на одного|Кількість членів | | |кваліфікаційни рівень |студента, у тому |комісії - не більше | | |"спеціаліст"; |числі: |чотирьох осіб (в | | | |по 0,50 години |окремих випадках | | | |голові та кожному |кількість членів | | | |членові державної |комісії може бути | | | |екзаменаційної |збільшена до шести | | | |комісії; |осіб). За одним | | | |до 24,5 |керівником | | | |години керівнику і |закріплюється до | | | |консультантам; до 3 |восьми дипломних | | | |годин рецензенту |проектів (робіт) | | |------------------------+---------------------+----------------------| | |- освітньо- |до 40 годин на одного|Кількість членів | | |кваліфікаційний рівень |студента, у тому |комісії - не більше | | |"магістр" |числі: |чотирьох осіб (в | | | |по 0,50 години |окремих випадках | | | |голові та кожному |кількість членів | | | |членові державної |комісії може бути | | | |екзаменаційної |збільшена до шести | | | |комісії; |осіб). За одним | | | |до 33,5 |керівником | | | |години керівнику і |закріплюється до п'яти| | | |консультантам; до 4 |дипломних проектів | | | |годин рецензентам |(робіт) | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |21 |Рецензування рефератів |3 години за один | | | |при вступі до |реферат | | | |аспірантури та | | | | |складанні кандидатських | | | | |екзаменів | | | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |22 |Проведення вступних |1 година кожному |Кількість членів | | |екзаменів до |екзаменатору на |комісії - не більше | | |аспірантури та |одного вступника, |трьох осіб | | |кандидатських екзаменів |аспіранта (здобувача)| | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |23 |Керівництво аспірантами |50 годин щороку на | | | | |аспіранта | | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |24 |Наукове консультування |50 годин щороку на | | | |докторантів |докторанта | | | |(до 3 років) | | | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |25 |Керівництво здобувачами |25 годин щороку на | | | |(до 5 років) |здобувача | | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |26 |Керівництво стажуванням |8 годин на одного |Для викладачів, які | | |викладачів |викладача-стажиста за|направлені на | | | |один місяць, але не |стажування в інші | | | |більше 30 годин на |провідні вищі | | | |один рік |навчальні заклади | | | | |терміном до трьох | | | | |місяців; | | | | |стажистів-викладачів і| | | | |стажистів-дослідників,| | | | |зарахованих на ці | | | | |посади терміном до | | | | |двох років | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |27 |Проведення тематичних |1 година за одну |Кількість викладачів -| | |дискусій, |академічну годину для|не більше трьох осіб | | |науково-практичних |кожного викладача | | | |конференцій слухачів | | | | |вищих навчальних | | | | |закладів післядипломної | | | | |освіти та структурних | | | | |підрозділів | | | | |післядипломної освіти | | | | |вищих навчальних | | | | |закладів | | | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |28 |Керівництво стажуванням |5 годин на тиждень на|Стажування проводиться| | |слухачів вищих |одного слухача |викладачами за | | |навчальних закладів | |місцезнаходженням | | |післядипломної освіти | |навчального закладу | | |та структурних | | | | |підрозділів | | | | |післядипломної освіти | | | | |вищих навчальних | | | | |закладів на | | | | |підприємствах, в | | | | |установах та | | | | |організаціях | | | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |29 |Рецензування рефератів |3 години на реферат | | | |слухачів вищих | | | | |навчальних закладів | | | | |післядипломної освіти | | | | |та структурних | | | | |підрозділів | | | | |післядипломної освіти | | | | |вищих навчальних | | | | |закладів | | | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |30 |Керівництво, |до 10 годин на одного|Кількість членів | | |консультування, |слухача, у тому |комісії - не більше | | |рецензування та |числі: |трьох осіб | | |проведення захисту |по 0,33 години | | | |випускних робіт |голові та кожному | | | |слухачів вищих |членові комісії; | | | |навчальних закладів |до 2 годин рецензенту| | | |післядипломної освіти | | | | |та структурних | | | | |підрозділів | | | | |післядипломної освіти | | | | |вищих навчальних | | | | |закладів | | | |----+------------------------+---------------------+----------------------| |31 |Проведення випускних |0,50 години на одного|Кількість членів | | |екзаменів слухачів |слухача голові та |комісії - не більше | | |вищих навчальних |кожному членові |трьох осіб | | |закладів післядипломної |екзаменаційної | | | |освіти та структурних |комісії | | | |підрозділів | | | | |післядипломної освіти | | | | |вищих навчальних | | | | |закладів | | | ----------------------------------------------------------------------------
Заступник Державного секретаря М.Ф.Степковгору