Документ z0697-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.09.2003, підстава - z0820-03

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1212 від 16.09.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
11 жовтня 1999 р.
vd990916 vn1212 за N 697/3990
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 919 ( z0820-03 ) 11.09.2003 )
Про затвердження Положення про порядок реалізації
електричної і теплової енергії, виробленої з
давальницького палива
( Наказ про затвердження Положення про порядок реалізації
електричної і теплової енергії, виробленої з
давальницького палива N 277 ( za697-99 ) від 21.09.99
втратив чинність на підставі Наказу Міністерства палива
та енергетики N 401 ( z0682-03 ) від 01.08.2003 )

З метою створення сприятливих умов для залучення додаткових
паливних ресурсів з-за меж України для виробництва електричної і
теплової енергії Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про порядок реалізації електричної і
теплової енергії, виробленої з давальницького палива (додається). 2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Члена
Національної комісії регулювання електроенергетики України
Гридасова О.І.
Голова Комісії О.Светелік
Затверджено
Наказ Міністерства енергетики України
21 вересня 1999 р. N 277 ( za697-99 )
Постанова Національної комісії
регулювання електроенергетики України
16 вересня 1999 р. N 1212
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 1999 р.
за N 697/3990
Положення
про порядок реалізації електричної і теплової енергії,
виробленої з давальницького палива
Це Положення визначає порядок переробки тепловими
електростанціями, що належать до сфери управління Міністерства
енергетики України (далі - Міненерго), палива на давальницьких
умовах, ввезеного в Україну суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності - резидентами України та випущеного митними органами у
вільний обіг, для виробництва електричної енергії та її постачання
на внутрішній ринок України згідно із Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Договором оптового ринку
електричної енергії України ( n0001227-96 ), Правилами оптового
ринку електричної енергії ( n0002227-96 ) (далі - Правила
енергоринку) та двосторонніми договорами між суб'єктами оптового
ринку електричної енергії (далі - ОРЕ) України.
1. Визначення термінів і понять
У цьому Положенні наведені нижче терміни й поняття вживаються
в такому значенні: давальницьке паливо (вугілля, газ, топковий мазут) - паливо,
ввезене на митну територію України та після випуску митними
органами у вільний обіг поставлене на теплові електростанції, що
належать до сфери управління Міненерго, для виробництва
електричної і теплової енергії та подальшої її реалізації тільки
на території України постачальником палива або за його
дорученням - третьою особою; операції з давальницьким паливом - операції з переробки
давальницького палива, ввезеного на митну територію України і
випущеного митними органами у вільний обіг, та отримання готової
продукції (електричної і теплової енергії) за відповідну плату; замовник - суб'єкт підприємницької діяльності, учасник ОРЕ,
який поставляє давальницьке паливо і здійснює електропостачання
споживачів за умови отримання дозволу (ліцензії) Національної
комісії регулювання електроенергетики на здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за
нерегульованим тарифом; виконавець - суб'єкт підприємницької діяльності
(енергогенеруюча компанія, енергопостачальники, до складу яких
входять теплоелектроцентралі (ТЕЦ) та окремі ТЕЦ, що належать до
сфери управління Міненерго), який здійснює операції з переробки
давальницького палива для виробництва електричної і теплової
енергії відповідно до договору із Замовником; покупець - Національна енергетична компанія "Укренерго" або
інший суб'єкт підприємницької діяльності, якому в установленому
порядку надано право закупівлі електричної енергії; готова продукція - електрична і теплова енергія, вироблена з
використанням давальницького палива й визначена як кінцева в
договорі, укладеному між Замовником та Виконавцем; плата за переробку давальницького палива - частка тарифу на
енергію з розрахунку на 1 кВтг або Гкал, яка сплачується Виконавцю
за послуги за операціями з давальницьким паливом; якість давальницького палива - характеристики палива, для
визначення його відповідності технічним умовам надійної та
економічної експлуатації обладнання Замовника (зольність,
вологість, вміст сірки, теплота згоряння, розмір фракції
(вугілля), температура плавлення шлаку (вугілля)), які
обумовлюються в укладеному договорі між Замовником та Виконавцем.
2. Загальні положення
2.1. Постачання давальницького палива Виконавцю з метою
виробництва готової продукції для Замовника здійснюється на
підставі договору, укладеного між Замовником та Виконавцем. 2.2. Приймання палива за якістю та кількістю здійснюється
Виконавцем згідно з галузевими Правилами обліку палива на
електростанціях (ГКД 34.09.101-95), затвердженими Міненерго
України в 1995 році (1995-09-21), та Правилами подачі та
використання природного газу в народному господарстві України,
затвердженими наказом Державного комітету України по нафті і газу
"Держнафтогаз" від 1 листопада 1994 року N 355 ( z0281-94 ). 2.3. Право власності на давальницьке паливо належить
Замовнику. Передача давальницького палива Виконавцю на зберігання
та наступну переробку в енергію здійснюється на основі акта
приймання-передачі, складеного за формою відповідно до укладених
договорів. 2.4. Права власності на готову продукцію, вироблену з
давальницького палива, Замовник набуває після оформлення акта
приймання-передачі готової продукції, складеного за формою
відповідно до укладених договорів. 2.5. При формуванні цінових заявок відповідно до Правил
енергоринку ( n0002227-96 ), за якими Виконавець спроможний
постачати електроенергію в ОРЕ, враховуються потужності всіх
робочих енергоблоків з урахуванням завантаження енергоблоків, що
працюють на давальницькому паливі. 2.6. Уся електрична енергія, вироблена з давальницького
палива, згідно з оформленими актами приймання-передачі
реалізується Замовником в ОРЕ (НЕК "Укренерго") або безпосередньо
споживачам для споживання на території здійснення ліцензованої
діяльності (якщо вона вироблена на теплоелектроцентралях, які
входять до складу енергопостачальників).
3. Особливості укладення договорів
3.1. Договір про постачання давальницького палива і його
переробку укладається відповідно до чинного законодавства України.
При укладанні договорів даного виду потрібно передбачати такі
умови: ціну, кількість та якість давальницького палива; терміни проведення операцій з переробки давальницького
палива; умови та терміни розрахунків за давальницьке паливо; норми витрат давальницького палива на переробку його в
енергію; умови зберігання давальницького палива; умови та терміни оплати за переробку палива з розрахунку на 1
кВтг або 1 Гкал; визначення кількості поставленого давальницького газу; дії сторін у разі постачання палива, яке не відповідає
якісним характеристикам; умови використання залишків палива; взаємовідносини сторін, коли Замовник не реалізує готової
продукції, отриманої від Виконавця; відповідальність за невиконання умов договору. 3.2. При здійсненні поставок давальницького газу з метою
визначення його обсягу та власника Замовник зобов'язаний до
початку газопостачання надати Виконавцю документальне
підтвердження про наявність планових ресурсів природного газу
(контракт на імпорт газу та планові підтвердження постачальника).
4. Порядок розрахунку та оплати послуг Виконавця при
здійсненні операцій з давальницьким паливом
4.1. Розрахунки за переробку давальницького палива
здійснюються в грошовій або інших формах, передбачених договором
та чинним законодавством. При цьому оплата в грошовій формі не
може бути нижчою, ніж 50 % від визначеної суми оплати послуг
Виконавця при здійсненні операцій з давальницьким паливом. 4.2. Плата за переробку палива з розрахунку на одиницю
відпущеної готової продукції (1 кВтг або 1 Гкал) визначається, як
відношення суми умовно постійних витрат і прибутку Виконавця до
загального відпуску енергії в мережу (колектори) Виконавця. Плата
за переробку може коригуватися в залежності від виду та обсягів
поставок палива.
5. Операції з реалізації готової продукції
5.1. Реалізація готової продукції Замовником здійснюється в
установленому чинним законодавством порядку на підставі укладеного
договору купівлі-продажу. 5.2. Електроенергія, яка належить Замовнику, поставляється в
ОРЕ в установленому чинним законодавством порядку на підставі
укладеного договору купівлі-продажу. 5.3. Продаж електроенергії, виробленої з давальницького
палива, в ОРЕ, закупівля її з ОРЕ і подальша реалізація мають
здійснюватися в одному й тому ж звітному періоді (місяці)
поточного року. 5.4. Розрахунки Покупця за електричну енергію, закуплену у
Виконавця, здійснюються шляхом зустрічного продажу електричної
енергії з ОРЕ Виконавцю (або Замовнику) як постачальнику за
нерегульованим тарифом або погашенням взаємної заборгованості у
встановленому порядку. 5.5. Оформлені акти приймання-передачі електроенергії,
виробленої з давальницького палива, подаються в ОРЕ до 5-го числа
місяця, наступного за звітним, відповідно до Правил енергоринку
( n0002227-96 ). 5.6. Електроенергія, вироблена з давальницького палива на
теплоелектроцентралях, що входять до складу енергопостачальників,
може постачатися в ОРЕ або споживачам для споживання безпосередньо
на території здійснення ліцензійної діяльності.
6. Облік та звітність за операціями з давальницьким
паливом
6.1. Виконавець веде окремий облік та статистичну звітність
про виробництво готової продукції з давальницького та власного
палива, у встановленому Держкомстатом та Мінфіном України порядку. 6.2. Давальницьке паливо відображається Виконавцем у
бухгалтерському обліку на позабалансовому рахунку 002
"Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне
зберігання" за вартістю, вказаною в договорі та первинних
документах на поставлене давальницьке паливо.вгору