Документ z0695-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.07.2009, підстава - z0637-09

                                                          
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.07.2003 N 183
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 серпня 2003 р.
за N 695/8016
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби
експортного контролю
N 31 ( z0637-09 ) від 27.04.2009 }
Про затвердження Інструкції про реєстрацію
в Держекспортконтролі України суб'єктів
підприємницької діяльності як суб'єктів здійснення
міжнародних передач товарів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
служби експортного контролю
N 76 ( z0488-05 ) від 16.03.2005 }

Відповідно до Закону України "Про державний контроль за
міжнародними передачами товарів військового призначення та
подвійного використання" ( 549-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про реєстрацію в Держекспортконтролі
України суб'єктів підприємницької діяльності як суб'єктів
здійснення міжнародних передач товарів.
2. Начальнику управління міжнародного співробітництва
Шевчуку С.П. забезпечити державну реєстрацію цього наказу в
Міністерстві юстиції України.
3. Начальнику управління державної експертизи Семеніхіну О.Ю.
забезпечити вивчення співробітниками Інструкції про реєстрацію в
Держекспортконтролі України суб'єктів підприємницької діяльності
України як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів.
4. Начальнику відділу інформаційних технологій
Галілейському Ф.Ф. забезпечити внесення інформації до баз даних
Автоматизованої системи експортного контролю.
5. Начальнику загального відділу Кудрі Л.І. наказ довести до
співробітників Держекспортконтролю України.
6. Пункт 1 наказу від 22.01.2003 N 14 "Про затвердження
Інструкцій" скасувати.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Держекспортконтролю України Гришуткіна О.М.
Голова Держекспортконтролю України О.Легейда
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держекспортконтролю
України
25.07.2003 N 183
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 серпня 2003 р.
за N 695/8016

ІНСТРУКЦІЯ
про реєстрацію в Держекспортконтролі України
суб'єктів підприємницької діяльності як суб'єктів
здійснення міжнародних передач товарів

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок реєстрації в
Держекспортконтролі України (далі - Держекспортконтроль) суб'єктів
підприємницької діяльності України як суб'єктів здійснення
міжнародних передач товарів. Зазначена реєстрація здійснюється Держекспортконтролем за
результатами попередньої експертизи товарів.
1.2. В Інструкції під терміном "товари" розуміють "товари
військового призначення, товари подвійного використання" або інші
товари, щодо яких застосовуються процедури державного експортного
контролю відповідно до ст. 10 Закону України "Про державний
контроль за міжнародними передачами товарів військового
призначення та подвійного використання" ( 549-15 ) та які заявлені
для проведення попередньої експертизи.
1.3. Реєстрації підлягають суб'єкти підприємницької
діяльності України, які мають намір здійснювати міжнародні
передачі товарів, у тому числі проводити посередницьку
(брокерську) діяльність, пов'язану з міжнародними передачами
товарів.
1.4. Реєстрація в Держекспортконтролі суб'єкта
підприємницької діяльності України як суб'єкта здійснення
міжнародних передач товарів є необхідною передумовою для
наступного розгляду матеріалів заяв такого суб'єкта щодо одержання
ним відповідних дозволів чи висновків Держекспортконтролю на право
здійснення міжнародних передач товарів.
2. Порядок реєстрації
2.1. Для здійснення реєстрації суб'єкти підприємницької
діяльності України (далі - суб'єкти) подають до
Держекспортконтролю відомості та документи, необхідні для
проведення попередньої експертизи товарів. Перелік документів
визначений у пункті 13 Положення про порядок проведення експертизи
в галузі експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 15 липня 1997 року N 767 ( 767-97-п ) (із
змінами та доповненнями). До зазначених документів долучається електронна копія заяви
на дискеті (зразок якої наведено у додатку 1). Суб'єктам підприємницької діяльності України рекомендується
згідно з пунктами 7.4 та 7.5 заяви про реєстрацію в
Держекспортконтролі України суб'єктів підприємницької діяльності
як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів (додаток 1 до
цієї Інструкції) надавати до Держекспортконтролю України документи
за формами, наведеними в додатках 3-7 до цієї Інструкції. ( Пункт
2.1 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державної служби
експортного контролю N 76 ( z0488-05 ) від 16.03.2005 ) З метою надання додаткової інформації, яка може мати суттєве
значення для визначення технічних характеристик товарів чи
ідентифікації таких товарів, суб'єкт підприємницької діяльності
може вносити до відповідних форм (додатки 6, 7 до цієї Інструкції)
додаткові розділи чи пункти, які відображають таку інформацію.
( Пункт 2.1 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Державної
служби експортного контролю N 76 ( z0488-05 ) від 16.03.2005 )
2.2. За результатами попередньої експертизи
Держекспортконтроль ідентифікує товари, визначає умови здійснення
їх міжнародних передач до конкретних держав та видає суб'єкту
Посвідчення про реєстрацію (далі - Посвідчення), зразок якого
наведено у додатку 2, разом з відповідними роз'ясненнями про
особливості здійснення таких передач (далі - роз'яснення). Зазначені роз'яснення є невід'ємною частиною Посвідчення. Відомості про отримані роз'яснення фіксуються суб'єктом на
зворотному боці Посвідчення.
2.3. Термін проведення попередньої експертизи залежить від
номенклатури й обсягу товарів, наданих для експертизи, і не може
перевищувати 30 днів від часу подання суб'єктом підприємницької
діяльності повного комплекту документів. Держекспортконтроль має право отримати від суб'єкта додаткові
відомості, які містять роз'яснення щодо поданих документів і
необхідні для прийняття обґрунтованого рішення, а також провести
вивчення питань, пов'язаних з експертизою, безпосередньо на
підприємстві. До строку розгляду звернення не зараховується час, необхідний
для одержання від суб'єкта або установи, яка залучена до
проведення попередньої експертизи, додаткової інформації.
2.4. У разі зміни назви або ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ,
організаційної форми або місцезнаходження суб'єкта йому видається
нове Посвідчення.
2.5. Внесення змін та доповнень у роз'яснення здійснюється
Держекспортконтролем у випадках: внесення Кабінетом Міністрів України змін до відповідних
списків товарів, що підлягають державному експортному контролю,
які змінюють ідентифікацію товарів; внесення Кабінетом Міністрів України змін до порядку та
особливостей здійснення міжнародних передач цих товарів; проведення попередньої експертизи товарів, ідентифікація яких
не визначена у раніше наданому суб'єкту роз'ясненню до
Посвідчення; проведення повторної або додаткової експертизи товарів.
2.6. Внесення змін та доповнень у роз'яснення здійснюється
Держекспортконтролем на підставі матеріалів, оформлених відповідно
до вимог підпункту 2.1 цієї Інструкції. У разі, якщо інші наведені у розділі 7 заяви документи не
змінювались від часу їх подання до Держекспортконтролю, суб'єкт
подає заяву та її електронну копію, технічну довідку, довідку щодо
ступеня секретності товарів та висновок недержавної експертизи
щодо попередньої ідентифікації товарів (за наявності).
2.7. Документи, які подаються суб'єктом для реєстрації, копія
Посвідчення разом з відповідними роз'ясненнями зберігаються
Держекспортконтролем і суб'єктом протягом п'яти років після
закінчення терміну дії Посвідчення.
2.8. Строк дії Посвідчення не може перевищувати трьох років. Передача Посвідчення іншій особі заборонена. У разі зміни відомостей, які містяться у Посвідченні чи у
додатку до нього, суб'єкт повинен подати в місячний строк до
Держекспортконтролю відповідну інформацію про такі зміни. У разі неподання інформації про такі зміни у визначений
термін Посвідчення втрачає чинність.
2.9. Дія Посвідчення тимчасово припиняється у випадку
порушення суб'єктом законодавства в галузі державного експортного
контролю, а потім скасовується за рішенням Голови
Держекспортконтролю у разі:
а) якщо суб'єкт не усунув факти, які призвели до тимчасового
припинення дії Посвідчення;
б) ліквідації суб'єкта як юридичної особи;
в) встановлення фактів, які свідчать, що Посвідчення надано
на підставі недостовірних або неповних даних.
2.10. Рішення про тимчасове припинення дії Посвідчення,
скасування доводиться Держекспортконтролем до відома суб'єкта
письмово в 10-денний строк з дати його прийняття і повинно містити
відповідне обґрунтування такого рішення.
2.11. Суб'єкт, дію Посвідчення якого було тимчасово припинено
або скасовано Держекспортконтролем, звертається із заявою про
поновлення дії Посвідчення або його повторне надання тільки в разі
усунення причин, через які дію Посвідчення було тимчасово
припинено або скасовано. Рішення щодо поновлення дії Посвідчення доводиться письмово
Держекспортконтролем до відома суб'єкта в 10-денний строк від дати
його прийняття.
3. Порядок заповнення форми заяви про реєстрацію в
Держекспортконтролі суб'єктів підприємницької діяльності як
суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів
Графи зазначеної заяви заповнюються відповідно до зазначеного
нижче порядку.
Розділ 1 "Інформація про підприємство"
У графах 1.1-1.6 зазначаються відповідно:
1.1 - повне найменування суб'єкта відповідно до установчих
документів;
1.2 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та
організацій України ( 118-96-п ) (ЄДРПОУ);
1.3 - місцезнаходження суб'єкта;
1.4 - номера телефонів та факсів;
1.5 - організаційна форма суб'єкта відповідно до установчих
документів;
1.6 - основна діяльність суб'єкта.
Розділи 2, 3 і 4 "Перелік товарів..."
У таблицях зазначаються відповідно:
у графах 2.1, 3.1, 4.1 - окремий порядковий номер кожного
товару;
у графах 2.2, 3.2, 4.2 - повне (без скорочень) найменування
товару із визначенням його літерно-цифрового найменування. Якщо
товар не має літерно-цифрового найменування, то визначаються його
основні технічні характеристики у відповідності до тих
характеристик, які визначено у відповідних контрольних списках.
Якщо товаром є сукупність складових (деталей) виробу, призначених
для ремонту або підтримування працездатності цього виробу,
відносно якого є відповідна специфікація, то зазначаються назва
цієї специфікації та її децимальний номер, наприклад: "Складові
частини до авіаційного двигуна ТВЗ 117ВМА згідно зі специфікацією
N ХХХХХХХ";
у графах 2.3, 3.3, 4.3 - код товару за Українським
класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 );
у графах 2.4, 3.4, 4.4 та 2.5, 3.5, 4.5 - результати
здійсненої суб'єктом попередньої ідентифікації товарів на
відповідність цих товарів найменуванню та опису товарів, внесених
до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю,
із визначенням відповідної позиції за таким списком.
Розділ 5 "Перелік товарів..."
Графи цього розділу заповнюються так, як і графи розділів 2,
3 і 4. У разі, коли товар у графі 5.2 відповідає найменуванню та
опису товару, за винятком деяких технічних характеристик цього
товару, за відповідними позиціями контрольних списків, у графах
5.4 та 5.5 надається посилання на відповідні постанови Кабінету
Міністрів України та позиції за списком з приміткою: "Не
охоплюється за технічними характеристиками".
Розділ 6 "Перелік країн, до яких передбачається експорт чи
тимчасове вивезення товарів"
Окремо у підпунктах "а", "б", "в", "г" розділу визначається
перелік країн із зазначенням відповідного коду цієї країни за
Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС), до яких
передбачається експорт чи тимчасове вивезення товарів.
Розділ 7 "Документи, які подані разом із заявою"
Разом із заявою суб'єкти подають до Держекспортконтролю
документи, необхідні для проведення експертизи товарів, перелік
яких визначений у пункті 13 Положення про порядок проведення
експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року N 767
( 767-97-п ) (із змінами і доповненнями на дату заповнення
заяви).
У розділі 8 "Відомості про посадових осіб, які відповідають
на підприємстві за питання експортного контролю" зазначаються
прізвище, ім'я та по батькові посадових осіб суб'єкта, які
відповідають за питання експортного контролю, їх посади, номери
службових телефонів та факсів.
У розділі 9 "Відомості про посадових осіб, які мають право
підписувати та подавати документи до Держекспортконтролю"
зазначаються прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта та
його заступників, які мають право підписувати та подавати
документи до Держекспортконтролю, надаються зразки їх підписів та
зазначаються номери службових телефонів та факсів.
У розділі 10 "Керівник підприємства" зазначаються прізвище,
ім'я та по батькові керівника підприємства, номер його службового
телефону та факсу. Підпис керівника засвідчується печаткою
підприємства.
Під підписом та печаткою проставляється дата підпису
документа.
( Інструкція із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
служби експортного контролю N 76 ( z0488-05 ) від 16.03.2005 )
Начальник відділу забезпечення діяльності
в міжнародних режимах експортного контролю
та розробки нормативних актів Т.Відзіговська
Додаток 1
до п. 2.1 Інструкції
про реєстрацію в
Держекспортконтролі України
суб'єктів підприємницької
діяльності як суб'єктів
здійснення міжнародних
передач товарів
Зразок

ЗАЯВА
про реєстрацію в Держекспортконтролі України суб'єктів
підприємницької діяльності як суб'єктів здійснення
міжнародних передач товарів

N _________________ від "___"________ 20__ р.

------------------------------------------------------------------ |1. Інформація про підприємство | | | |1.1.Найменування підприємства __________________________________| | 1.2. Код за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | Індекс _________ Місто__________________ | | | |1.3.Місцезнаходження ___________________________________________| |1.4. Телефон / факс_____________________________________________| |1.5.Організаційна форма_________________________________________| | | |1.6. Основна діяльність підприємства ___________________________| |________________________________________________________________| |________________________________________________________________| ------------------------------------------------------------------
2. Перелік товарів військового призначення, міжнародні
передачі яких передбачається здійснювати:
а) експорт (тимчасове вивезення тощо):
---------------------------------------------------------------------- |N з/п|Повна назва (опис) товару|Код за УКТ ЗЕД| Контрольний список | |-----+-------------------------+--------------+---------------------| | | | |постанова КМУ|позиція| |-----+-------------------------+--------------+-------------+-------| | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |-----+-------------------------+--------------+-------------+-------| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
б) імпорт (тимчасове ввезення тощо):
---------------------------------------------------------------------- |N з/п|Повна назва (опис) товару|Код за УКТ ЗЕД| Контрольний список | |-----+-------------------------+--------------+---------------------| | | | |постанова КМУ|позиція| |-----+-------------------------+--------------+-------------+-------| | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |-----+-------------------------+--------------+-------------+-------| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
3. Перелік товарів військового призначення, які в
установленому порядку допущені до цивільного використання,
міжнародні передачі яких передбачається здійснювати:
а) експорт (тимчасове вивезення тощо):
---------------------------------------------------------------------- |N з/п|Повна назва (опис) товару|Код за УКТ ЗЕД| Контрольний список | |-----+-------------------------+--------------+---------------------| | | | |постанова КМУ|позиція| |-----+-------------------------+--------------+-------------+-------| | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
|-----+-------------------------+--------------+-------------+-------| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
б) імпорт (тимчасове ввезення тощо):
---------------------------------------------------------------------- |N з/п|Повна назва (опис) товару|Код за УКТ ЗЕД| Контрольний список | |-----+-------------------------+--------------+---------------------| | | | |постанова КМУ|позиція| |-----+-------------------------+--------------+-------------+-------| | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | |-----+-------------------------+--------------+-------------+-------| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
4. Перелік товарів подвійного використання, міжнародні
передачі яких передбачається здійснювати:
а) експорт (тимчасове вивезення тощо):
---------------------------------------------------------------------- |N з/п|Повна назва (опис) товару|Код за УКТ ЗЕД| Контрольний список | |-----+-------------------------+--------------+---------------------| | | | |постанова КМУ|позиція| |-----+-------------------------+--------------+-------------+-------| | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | |-----+-------------------------+--------------+-------------+-------| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
б) імпорт (тимчасове ввезення тощо):
---------------------------------------------------------------------- |N з/п|Повна назва (опис) товару|Код за УКТ ЗЕД| Контрольний список | |-----+-------------------------+--------------+---------------------| | | | |постанова КМУ|позиція| |-----+-------------------------+--------------+-------------+-------| | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | |-----+-------------------------+--------------+-------------+-------| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
5. Перелік товарів, які суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності класифіковані як такі, що не підлягають експортному
контролю, оскільки за будь-якими технічними параметрами
відрізняються від подібних товарів, що внесені до контрольних
списків:
а) експорт (тимчасове вивезення тощо):
---------------------------------------------------------------------- |N з/п|Повна назва (опис) товару|Код за УКТ ЗЕД| Контрольний|список | |-----+-------------------------+--------------+-------------+-------| | | | |постанова КМУ|позиція| |-----+-------------------------+--------------+-------------+-------| | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | |-----+-------------------------+--------------+-------------+-------| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
б) імпорт (тимчасове ввезення тощо):
---------------------------------------------------------------------- |N з/п|Повна назва (опис) товару|Код за УКТ ЗЕД| Контрольний список | |-----+-------------------------+--------------+---------------------| | | | |постанова КМУ|позиція| |-----+-------------------------+--------------+-------------+-------| | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | |-----+-------------------------+--------------+-------------+-------| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |6. Перелік країн, до яких передбачається експорт чи тимчасове | | вивезення товарів: | |----------------------------------------------------------------| |а) військового призначення | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |б) військового призначення, які в установленому порядку допущені| | до цивільного використання | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |в) подвійного використання | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |г) інші товари | |----------------------------------------------------------------| | | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Ці таблиці заповнюються заявником на ПЕОМ, який самостійно
визначає кількість рядків строк у кожній з таблиць у залежності
від номенклатури товарів. 2. Відповідний розділ заяви може вилучатися суб'єктом при її
заповненні, якщо відсутній товар за цим розділом.
------------------------------------------------------------------ | 7. Документи, які подані разом із заявою |Так |Ні | Підпис | | | | |керівника| |---------------------------------------------+----+---+---------| |7.1. Нотаріально засвідчена копія статуту | -- | --| | | | -- | --| | |---------------------------------------------+----+---+---------| |7.2. Нотаріально засвідчена копія установчого| -- | --| | |договору | -- | --| | |---------------------------------------------+----+---+---------| |7.3. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва | -- | --| | |про державну реєстрацію підприємства | -- | --| | |---------------------------------------------+----+---+---------| |7.4. Довідки на заявлені товари: | | | | |---------------------------------------------+----+---+---------| |7.4.1. Технічна довідка щодо призначення та | -- | --| | |основних технічних характеристик товарів, | -- | --| | |міжнародні передачі яких планується | | | | |здійснювати | | | | |---------------------------------------------+----+---+---------| |7.4.2. Довідка щодо ідентифікації товару(ів) | -- | --| | |до списків товарів, що підлягають державному | -- | --| | |експортному контролю | | | | |---------------------------------------------+----+---+---------| |7.5. Довідка щодо ступеня секретності товарів| -- | --| | | | -- | --| | |---------------------------------------------+----+---+---------| |7.6. Довідка щодо наявності чи відсутності в | -- | --| | |суб'єкта системи внутрішньофірмового | -- | --| | |експортного контролю | | | | |---------------------------------------------+----+---+---------| |7.7. Копія свідоцтва про атестацію | -- | --| | |Держекспортконтролем системи | -- | --| | |внутрішньофірмового експортного контролю | | | | |підприємства | | | | |---------------------------------------------+----+---+---------| |7.8. Довідка про прізвища посадових осіб, які| -- | --| | |організовують та забезпечують виконання | -- | --| | |суб'єктом підприємницької діяльності | | | | |законодавства з питань експортного контролю | | | | |---------------------------------------------+----+---+---------| |7.9. Висновок недержавної експертизи щодо | -- | --| | |попередньої ідентифікації товарів, яка | -- | --| | |проведена за ініціативи суб'єкта | | | | |підприємницької діяльності | | | | |---------------------------------------------+----+---+---------| |7.10. Перелік країн, до яких (або з яких) | -- | --| | |передбачається здійснити експорт, імпорт, | -- | --| | |тимчасове вивезення чи ввезення товарів | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | 8. Відомості про посадових осіб, які відповідають на| |підприємстві за питання експортного контролю: | | | |Прізвище________________________________________________________| | | |Ім'я та по батькові ____________________________________________| | | |Посада _________________________________________________________| | | |Телефон _______________________________ Факс ___________________| | | |Прізвище________________________________________________________| | | |Ім'я та по батькові ____________________________________________| | | |Посада _________________________________________________________| | | |Телефон _______________________________ Факс ___________________| | | | Примітка. Визначається кожна посадова особа (керівник| |підрозділу чи його заступник), яка відповідає на підприємстві за| |питання експортного контролю. | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | 9. Відомості про посадових осіб, які мають право| |підписувати та подавати документи до Держекспортконтролю: | | | |Прізвище________________________________________________________| | | |Ім'я та по батькові ____________________________________________| | | |Зразок підпису ________________________ | | | |Посада _________________________________________________________| | | |Телефон ______________________________ Факс ____________________| | | |Прізвище________________________________________________________| | | |Ім'я та по батькові ____________________________________________| | | |Зразок підпису ________________________ | | | |Посада _________________________________________________________| | | |Телефон ______________________________ Факс ____________________| | | | Примітка. Визначається керівник підприємства та кожен з| |його заступників, які відповідають на підприємстві за питання| |експортного контролю. | ------------------------------------------------------------------
10. Керівник підприємства
Прізвище _________________________________________________________
Ім'я та по батькові_______________________________________________
(підпис) М.П.
Телефон __________________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
"__" ________ 20 р.

------------------------------------------------------------------ | Пам'ятка | | щодо дотримання вимог у галузі експортного контролю | | | | Відповідно до Закону України від 20.02.2003 N 549-IV "Про| |державний контроль за міжнародними передачами товарів| |військового призначення та подвійного використання", інших| |законодавчих актів, а також актів Президента України та Кабінету| |Міністрів України в галузі експортного контролю суб'єкт| |зовнішньоекономічної діяльності зобов'язаний: | | | | повною мірою виконувати всі вимоги зазначених документів; | | | | укладати зовнішньоекономічні договори (контракти) стосовно| |міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю,| |відповідно до законодавства з урахуванням вимог щодо здійснення| |таких передач, установлених Кабінетом Міністрів України (ст.| |17); | | | | відмовлятися від укладання зовнішньоекономічних договорів| |(контрактів) стосовно міжнародних передач будь-яких товарів або| |брати участь у їх виконанні в будь-який інший спосіб, ніж це| |передбачено Законом України "Про державний контроль за| |міжнародними передачами товарів військового призначення та| |подвійного використання", якщо мені стане відомо, що такі товари| |можуть бути використані іноземною державою або іноземним| |суб'єктом господарської діяльності з метою створення зброї| |масового знищення чи засобів її доставки (ст. 17); | | | | відмовлятися від виконання зовнішньоекономічного договору| |(контракту) стосовно здійснення міжнародної передачі будь-якого| |товару, якщо мені стане відомо, що товар буде використано з| |іншою метою або іншим кінцевим споживачем, ніж це було визначено| |в такому договорі (контракті) чи пов'язаних з ним документах, на| |підставі яких отримано дозвіл, висновок або міжнародний| |імпортний сертифікат (ст. 17); надавати Держекспортконтролю| |повну та достовірну інформацію про відоме мені кінцеве| |використання товарів, міжнародну передачу яких я планую| |здійснити, а також оригінали документів про гарантії, які| |підтверджують використання товарів виключно із заявленою мною| |або кінцевим споживачем метою (ст. 19); вживати заходів для| |проведення перевірки доставки та кінцевого використання| |заявлених товарів у разі їх експорту і надавати про це| |інформацію Держекспортконтролю, а також сприяти уповноваженим на| |це державним органам України в проведенні ними таких перевірок| |(ст. 19); | | | | подавати до Держекспортконтролю письмові звіти про фактично| |здійснені міжнародні передачі товарів, визначених у цій заяві,| |та про використання цих товарів із заявленою метою (ст. 22);| |надавати на вимогу Держекспортконтролю документи та інформацію,| |необхідні для здійснення ним заходів у галузі експортного| |контролю, у тому числі документи про гарантії, технічні довідки| |та інші документи, пов'язані з укладанням і виконанням| |зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення| |міжнародних передач товарів, а також забезпечувати зберігання| |документів, пов'язаних з укладанням та виконанням зазначених| |договорів (контрактів), на підставі яких були отримані дозволи,| |висновки чи міжнародні імпортні сертифікати, протягом п'яти| |років з дня закінчення процесу здійснення міжнародної передачі| |товарів (ст. 22); | | | | якщо суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності повідомлено| |Держекспортконтролем або йому стане відомо іншим шляхом про| |можливість повного чи часткового використання будь-яких товарів,| |що передбачаються для експорту або тимчасового вивезення до| |інших держав, для розроблення, виробництва, складання,| |випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації,| |модернізації, експлуатації, управління, зберігання, виявлення,| |ідентифікації або для розповсюдження зброї масового знищення чи| |засобів її доставки, або для військового кінцевого використання| |у державах, стосовно яких резолюціями Ради Безпеки Організації| |Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, членом яких є| |Україна, чи національним законодавством установлене повне або| |часткове ембарго на постачання товарів військового призначення,| |суб'єкт зобов'язаний звернутися до Держекспортконтролю за| |отриманням дозволу на право здійснення експорту чи тимчасового| |вивезення цих товарів незалежно від того, зазначені вони у| |списках чи ні (ст. 10); повідомляти Держекспортконтроль про| |зміни будь-яких даних та відомостей, що містяться в цій заяві| |або поданих разом з нею супровідних документах. | | | | Ознайомлений | | __________________ _________________ _____________________ | | (посада) (підпис) (П.І.Б.) | ------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
служби експортного контролю N 76 ( z0488-05 ) від 16.03.2005 )

Додаток 2
до п. 2.2 Інструкції про
реєстрацію в
Держекспортконтролі України
суб'єктів підприємницької
діяльності як суб'єктів
здійснення міжнародних
передач товарів
Зразок
------------------------------------------------------------------ | ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ | |________________________________________________________________| | 04080, м.Київ, вул. Фрунзе, 19/21 Tel. (38-044) 417-1431 | | Fax. (38-044) 462-4970 E-mail: dsec@ukr.net | | | | | | П О С В І Д Ч Е Н Н Я | | | | про реєстрацію | | | | Видане Державною службою експортного контролю України | | для підтвердження, що суб'єкт підприємницької діяльності | | | | | |________________________________________________________________| | (повна та скорочена назва суб'єкта) | |________________________________________________________________| | (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) | |________________________________________________________________| | (організаційна форма) | |________________________________________________________________| | місцезнаходження | | | | який має намір здійснювати міжнародні передачі товарів, за| |результатами попередньої експертизи зареєстрований в Державній| |службі експортного контролю України як суб'єкт здійснення| |міжнародних передач товарів, про що зроблено відповідний запис| |за N ___________ у Реєстрі суб'єктів здійснення міжнародних| |передач товарів Держекспортконтролю України. | | | | Висновки експертизи щодо ідентифікації товарів| |____________________________ та порядку здійснення їх| |міжнародних передач додаються. | | | | Посвідчення про реєстрацію дійсне до "___" ___ 20__ року. | | | | Перший заступник Голови Державної | | служби експортного контролю України | | | | М. П. | | Дата видачі "___" __________ 20__ р. | ------------------------------------------------------------------
Зворотна сторона ------------------------------------------------------------------ | Інформація щодо надання роз'яснень* | | -------------------------------------------------------------- | | | |вих. N ________ від "___" ________ 20_р.| | | |Повідомлення | | | | |Держекспортконтролю|вих. N ________ від "___" ________ 20_р.| | | | | | | | | |вих. N ________ від "___" ________ 20_р.| | | | | | | | | |вих. N ________ від "___" ________ 20_р.| | | | | | | | | |вих. N ________ від "___" ________ 20_р.| | | | | | | | | |вих. N ________ від "___" ________ 20_р.| | | | | | | | | |вих. N ________ від "___" ________ 20_р.| | | | | | | | | |вих. N ________ від "___" ________ 20_р.| | | | | | | | | |вих. N ________ від "___" ________ 20_р.| | | | | | | | | |вих. N ________ від "___" ________ 20_р.| | | | | | | | | |вих. N ________ від "___" ________ 20_р.| | | | | | | | | |вих. N ________ від "___" ________ 20_р.| | | | | | | | | |вих. N ________ від "___" ________ 20_р.| | | | | | | | | |вих. N ________ від "___" ________ 20_р.| | | | | | | | | |вих. N ________ від "___" ________ 20_р.| | | | | | | | | |вих. N ________ від "___" ________ 20_р.| | | | | | | | | |вих. N ________ від "___" ________ 20_р.| | | | | | | | | |вих. N ________ від "___" ________ 20_р.| | | | | | | | | |вих. N ________ від "___" ________ 20_р.| | | | | | | | | |вих. N ________ від "___" ________ 20_р.| | | | | | | | | |вих. N ________ від "___" ________ 20_р.| | | -------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ _______________
*Заповнюється відповідальною посадовою особою суб'єкта
підприємницької діяльності, після проведення Держекспортконтролем
попередньої експертизи додаткових товарів, які передбачаються до
міжнародних передач.

Додаток 3
до Інструкції
(у редакції наказу
Держекспортконтролю України
16.03.2005 N 76
( z0488-05 )

БЛАНК
підприємства, установи, організації
______________________________________________________________
Вих. N _____
від "____" ________________ р.

ДОВІДКА
про наявність державної таємниці

Повідомляємо, що в __________________________________________
(повне найменування матеріального носія
інформації) містяться відомості, які становлять державну таємницю, визначену
відповідно до Закону України "Про державну таємницю", та мають
ступінь секретності "____________________________________________"
("Особливої важливості", "Цілком
таємно", "Таємно") згідно з пунктом __________________ Зводу відомостей, що
становлять державну таємницю.
Цей товар може бути переданий до ____________________________
(назва держави
чи міжнародної організації)
на підставі ______________________________________________________
(назва міжнародного договору, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України,
__________________________________________________________________
або дата, номер та інші реквізити мотивованого розпорядження
Президента України)
Виконавчий договір від ____________ N ____________ за своїм
змістом повністю відповідає проекту договору, погодженого із
Службою безпеки України.
Засвідчена копія дозволу на передачу секретної інформації,
виданого Службою безпеки України від ____________ N ___________,
додається.
Додаток. Засвідчена копія дозволу, ____ арк., _______________
(гриф
секретності)
Керівник підприємства _________________________
(підпис, прізвище, ім'я,
по батькові, дата) М.П.
* Керівник режимно-секретного органу _________________________
(підпис, прізвище, ім'я,
по батькові, дата) М.П.
* Керівник військового представництва _________________________
(підпис, прізвище, ім'я,
по батькові, дата) М.П.
_______________
* У разі відсутності на підприємстві (установі, організації)
режимно-секретного органу чи військового представництва про це
повинно бути визначено в довідці.
( Інструкцію доповнено Додатком 3 згідно з Наказом Державної
служби експортного контролю N 76 ( z0488-05 ) від 16.03.2005 )
Додаток 4
до Інструкції
(у редакції наказу
Держекспортконтролю України
16.03.2005 N 76
( z0488-05 )

БЛАНК
підприємства, установи, організації
_______________________________________________________
Вих. N __________
від "____" ______________ р.

ДОВІДКА
про відсутність державної таємниці та таємниці
інших держав чи міжнародних організацій

Повідомляємо, що в __________________________________________
(повне найменування матеріального носія
інформації) не містяться відомості, які становлять державну таємницю,
визначену відповідно до Закону України "Про державну таємницю",
цей товар не містить таємниці іншої держави чи міжнародної
організації та не має ступеня секретності.
Керівник підприємства _________________________
(підпис, прізвище, ім'я,
по батькові, дата) М.П.
* Керівник режимно-секретного органу _________________________
(підпис, прізвище, ім'я,
по батькові, дата) М.П.
* Керівник військового представництва _________________________
(підпис, прізвище, ім'я,
по батькові, дата) М.П. _______________
* У разі відсутності на підприємстві (установі, організації)
режимно-секретного органу чи військового представництва про це
повинно бути визначено в довідці.
( Інструкцію доповнено Додатком 4 згідно з Наказом Державної
служби експортного контролю N 76 ( z0488-05 ) від 16.03.2005 )

Додаток 5
до Інструкції
(у редакції наказу
Держекспортконтролю України
16.03.2005 N 76
( z0488-05 )

БЛАНК
підприємства, установи, організації
_______________________________________________________
Вих. N _____
від "____" ______________ р.

ДОВІДКА
про відсутність державної таємниці та наявність
таємниці іншої держави чи міжнародної організації

Повідомляємо, що в __________________________________________
(повне найменування матеріального носія
інформації) не міститься відомостей, які становлять державну таємницю,
визначену відповідно до Закону України "Про державну таємницю",
але цей товар має ступінь секретності ____________________________
("Особливої важливості", _____________________________ та містить таємницю
"Цілком таємно", "Таємно") __________________________________________
(назва держави чи міжнародної організації)
Цей товар може бути переданий до ____________________________
(назва держави чи міжнародної
організації) на підставі ______________________________________________________
(назва міжнародного договору, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України)
Керівник підприємства _________________________
(підпис, прізвище, ім'я,
по батькові, дата) М.П.
* Керівник режимно-секретного органу _________________________
(підпис, прізвище, ім'я,
по батькові, дата) М.П.
* Керівник військового представництва _________________________
(підпис, прізвище, ім'я,
по батькові, дата) М.П.
_______________
* У разі відсутності на підприємстві (установі, організації)
режимно-секретного органу чи військового представництва про це
повинно бути визначено в довідці.
( Інструкцію доповнено Додатком 5 згідно з Наказом Державної
служби експортного контролю N 76 ( z0488-05 ) від 16.03.2005 )

Додаток 6
до Інструкції
(у редакції наказу
Держекспортконтролю України
16.03.2005 N 76
( z0488-05 )

БЛАНК
підприємства, установи, організації
_______________________________________________________
Вих. N _____
від "___" ____________ р.

ТЕХНІЧНА ДОВІДКА
щодо призначення та основних технічних
характеристик товарів, міжнародні передачі
яких планується здійснювати

Технічна довідка надається __________________________________________________________________
(найменування суб'єкта підприємницької діяльності - заявника)
щодо основного призначення та основних технічних характеристик __________________________________________________________________
(повне найменування товару (товарів))
і підтверджує, що цей товар (ці товари) у відповідності до __________________________________________________________________
(технічний (конструкторський) документ, __________________________________________________________________
якому відповідає(ють) товар(и) (технічне завдання, технічні умови на розробку та виготовлення цього товару
(цих товарів), __________________________________________________________________
ДЕСТ, ГСТ, ін. документ))
спеціально призначений(і) для використання у зазначених нижче
сферах:
------------------------------------------------------------------ | N | Повне та |Скорочена | Сфера використання товару та | |з/п| скорочене | назва | призначення (якщо він є складовою | | |найменування|технічного| частиною - указати також базовий | | | товару |(конструк-| виріб (об'єкт), на якому товар | | | відповідно |торського)| застосовується, сферу використання | | |до технічної|документа,|та призначення цього базового виробу| | |документації| якому | /об'єкта/) | | | |відповідає|------------------------------------| | | |товар (ТЗ,|Військо-|Подвійна|Подвійна| Суто | | | | ТУ на | ва* | * (як | * (як |цивільна | | | | розробку | | товар | товар |* (товар | | | | та ви- | |військо-|подвій- | не | | | | готовлен-| | вого | ного |належить | | | |ня товару,| |призна- |викорис-| до сфер | | | |ДЕСТ, ГСТ,| | чення, | тання) | викорис-| | | | ін. | |допуще- | | тання, | | | |документ, | | ний до | | які | | | |його шифр,| |цивіль- | |визначені| | | |децималь- | | ного | |в графах | | | | ний номер| |викорис-| | 4,5,6) | | | | тощо) | | тання) | | | | | | | | тання) | | | |---+------------+----------+--------+--------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+------------+----------+--------+--------+--------+---------| | | | | | | | | |---+------------+----------+--------+--------+--------+---------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Зазначений(і) товар(и) має(ють) такі основні технічні
характеристики, у тому числі ті, завдяки яким можливо зробити
висновок про його (їх) ___________________________________________
належність (неналежність) до відповідних Списків товарів, що підлягають державному
експортному контролю (далі - Списки):
------------------------------------------------------------------ | N | Скорочене | Стислий опис та | Назва | Висновок | |з/п |найменування|основні технічні | Списку, | підприємства | | | товару | характеристики |позиція та |щодо належності | | | | товару, які | технічні | (неналежності) | | | | можуть бути |характерис-| товару до | | | | порівняні з | тики | конкретних | | | | такими, що |аналогічних| позицій | | | | визначені у |товарів, що| Списку(ів) | | | | відповідних | в ньому | | | | |позиціях Списків | наведені | | |----+------------+-----------------+-----------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+------------+-----------------+-----------+----------------| | | | | | | |----+------------+-----------------+-----------+----------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Виходячи з опису та технічних характеристик, товар(и)
класифікований(і) підприємством як (закреслити у квадраті):
------------------------------------------------------------------ |товар(и), зазначений(і) у пункті(ах) ____ як товар(и) |-- | |військового призначення |-- | |----------------------------------------------------------+-----| |товар(и), зазначений(і) у пункті(ах) ____ як товар(и) |-- | |військового призначення, допущений(і) до цивільного |-- | |використання ** | | |----------------------------------------------------------+-----| |товар(и), зазначений(і) у пункті(ах) ____ як товар(и) |-- | |подвійного використання |-- | |----------------------------------------------------------+-----| |товар(и), зазначений(і) у пункті(ах) ____ як товар(и), |-- | |який(і) не визначений(і) у жодному Списку товарів, що |-- | |підлягають експортному контролю | | |----------------------------------------------------------+-----| |Товар(и), зазначений(і) у пункті(ах) ______ , не |-- | |відноситься (не відносяться) до технологій (послуг) або |-- | |товарів військового призначення, які допущені до | | |цивільного використання, у зв'язку з чим у додатках до | | |цієї довідки не надається його (їх) анотований виклад | | |та/або висновок відповідного органу виконавчої влади про | | |допущення товару(ів) до цивільного використання. | | |----------------------------------------------------------+-----| |Товар(и), зазначений(і) у пункті(ах) ______ , відноситься |-- | |(відносяться) до технологій (послуг) або товарів |-- | |військового призначення, які допущені до цивільного | | |використання, у зв'язку з чим у додатках до цієї довідки | | |надається його (їх) анотований виклад та/або висновок | | |відповідного органу виконавчої влади про допущення | | |товару(ів) до цивільного використання ***. | | ------------------------------------------------------------------
Додаток. Зазначене на ___ арк., що є невід'ємною частиною
цієї довідки.
Керівник підприємства ________________________
(підпис, дата, прізвище,
М.П. ініціали)
**** Керівник військового ________________________
представництва (підпис, дата, прізвище,
ініціали)
Посадова особа, яка відповідає ________________________
за здійснення заходів експортного (підпис, дата, прізвище,
контролю на підприємстві ініціали) _______________
* У випадках, коли товар не застосовується в жодній з
визначених у таблиці сфер, у відповідній графі таблиці робиться
запис "не застосовується" або інший запис, який дає змогу
однозначно визначити сферу застосування товару. ** У разі віднесення товару до товару військового
призначення, який допущений до цивільного використання, у додатку
до довідки надається висновок відповідного органу виконавчої влади
про таке допущення цього товару до цивільного використання. *** Додаток до довідки надається у випадках, коли товар
відноситься до технології чи послуги. **** У разі відсутності на підприємстві (установі,
організації) військового представництва про це повинно бути
визначено в довідці.
( Інструкцію доповнено Додатком 6 згідно з Наказом Державної
служби експортного контролю N 76 ( z0488-05 ) від 16.03.2005 )

Додаток 7
до Інструкції (у
редакції наказу
Держекспортконтролю України
16.03.2005 N 76
( z0488-05 )

БЛАНК
підприємства, установи, організації
_______________________________________________________
Вих. N _____
від "___" ____________ р.

ДОВІДКА
щодо ідентифікації товару(ів) до списків товарів,
що підлягають державному експортному
контролю

Зазначена довідка підготовлена з урахуванням визначення
класифікації зазначеного(их) нижче товару(ів), про що вказано в
технічній(их) довідці(ках) на цей(ці) товар(и), та з метою
визначення відповідності найменування та технічних характеристик
цього(цих) товару(ів) найменуванню (опису) та технічним параметрам
товарів, які внесені до списків товарів, що підлягають державному
експортному контролю.

------------------------------------------------------------------ | N | Повне та скорочене | Найменування | Код за | |з/п | найменування товару | технічного | УКТЗЕД | | | відповідно до технічної |документа (технічне| | | | документації |завдання, технічні | | | | | умови на розробку | | | | | та виготовлення | | | | |товару, ДЕСТ, ГСТ, | | | | |ін. документ, його | | | | | шифр, децимальний | | | | | номер тощо) | | |----+---------------------------+-------------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+---------------------------+-------------------+-----------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Для проведення ідентифікації використані:
1) Нормативно-правові акти (відмітити використані акти
позначкою у квадраті):
------------------------------------------------------------------ |а) Закон України "Про державний контроль за міжнародними | | |передачами товарів військового призначення та подвійного | | |використання" від 20.02.2003 N 549-IV; | | |----------------------------------------------------------+-----| |б) постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 |-- | |N 1807 "Про затвердження Порядку здійснення державного |-- | |контролю за міжнародними передачами товарів військового | | |призначення" (із змінами і доповненнями за станом на дату | | |проведення ідентифікації). | | |----------------------------------------------------------+-----| |Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від |-- | |20.11.2003 N 1807; |-- | |----------------------------------------------------------+-----| |в) постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 |-- | |N 86 "Про затвердження Порядку здійснення державного |-- | |контролю за міжнародними передачами товарів подвійного | | |використання" (із змінами і доповненнями за станом на дату| | |проведення ідентифікації). | | |----------------------------------------------------------+-----| |Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від |-- | |28.01.2004 N 86 |-- | |----------------------------------------------------------+-----| |Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від |-- | |28.01.2004 N 86 |-- | |----------------------------------------------------------+-----| |Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від |-- | |28.01.2004 N 86 |-- | |----------------------------------------------------------+-----| |Додаток 4 до постанови Кабінету Міністрів України від |-- | |28.01.2004 N 86 |-- | |----------------------------------------------------------+-----| |Додаток 5 до постанови Кабінету Міністрів України від |-- | |28.01.2004 N 86 |-- | ------------------------------------------------------------------
2) Технічні та інші документи, що містять опис, технічні
характеристики та інші дані, що використані під час ідентифікації
товару(ів) __________________________________________________________________
(реквізити та повні найменування документів)
__________________________________________________________________
3) Інші документи (висновки державних органів, рішення тощо) __________________________________________________________________
(реквізити та повні найменування документів)
На підставі проведеної ідентифікації визначена відповідність
зазначеного(их) нижче товару(ів) найменуванню (опису) та технічним
параметрам товарів, унесених до списків товарів, що підлягають
державному експортному контролю:
------------------------------------------------------------------ | N | Скорочене | Назва Списку, | Аналіз | |з/п |найменування товару |позиція, найменування| відповідності | | | та його основні | (опис) та технічні |найменування та | | | технічні | характеристики | технічних | | |характеристики, які |аналогічних товарів, | характеристик | | | можуть бути | що в ньому наведені | товарів. | | |порівняні з такими, | | Коментарі та | | | що визначені в | | висновки | | |відповідних позиціях| | | | | Списків | | | |----+--------------------+---------------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+--------------------+---------------------+----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
За підсумками ідентифікації визначено: - товар(и), зазначений(і) у пункті(ах) ____, ________________
відповідає(ють)
(не відповідає(ють))
найменуванню (опису) та технічним параметрам товарів, що
підлягають державному експортному контролю, які зазначені в
позиціях ______________ Списку ____________; - товар(и), зазначений(і) у пункті(ах) ____, не
визначений(і) в жодному з таких Списків.
Керівник підприємства ________________________
(підпис, дата, прізвище,
М.П. ініціали)
* Керівник технічного ________________________
підрозділу підприємства (підпис, дата, прізвище,
ініціали)
Посадова особа, яка відповідає ________________________
за здійснення заходів експортного (підпис, дата, прізвище,
контролю на підприємстві ініціали)
_______________
* У разі відсутності на підприємстві (установі, організації)
технічного підрозділу про це повинно бути визначено в довідці.
( Інструкцію доповнено Додатком 7 згідно з Наказом Державної
служби експортного контролю N 76 ( z0488-05 ) від 16.03.2005 )вгору