Документ z0693-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.03.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.05.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.03.2013  № 181


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2013 р.
за № 693/23225

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

Відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (із змінами), та з метою удосконалення системи кадрового забезпечення Збройних Сил України військовослужбовцями, підвищення якості комплектування Збройних Сил України кваліфікованими офіцерськими кадрами та військовослужбовцями рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Установити, що пункт 4.26 Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454, набирає чинності з 01 січня 2014 року.

Міністр оборони України

П.В. Лебедєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
19.03.2013  № 181


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2013 р.
за № 693/23225

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

1. У розділі І:

1.1. Пункт 1.3 доповнити після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"посвідченнями прапорщиків (мічманів) - особи сержантського і старшинського складу з військовим званням прапорщика (мічмана) і старшого прапорщика (старшого мічмана);".

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

абзац четвертий після слів "за контрактом" доповнити словами "(за винятком прапорщиків (мічманів), старших прапорщиків (старших мічманів))".

1.2. У пункті 1.5:

у підпункті 1 слова "в міжнародних миротворчих операціях" замінити словами "у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки", слова "миротворчий контингент" у всіх відмінках - словами "національний контингент" у відповідних відмінках, слова "миротворчий персонал" - словами "національний персонал";

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) Клопотання посадових осіб у вигляді відповідного рапорту (списку) - на військовослужбовців щодо зарахування кандидатами та направлення на навчання чи підготовку до навчальних закладів, укладення з ними контрактів чи продовження строків їх дії, продовження строків перебування на посадах осіб офіцерського складу, крім того, на військовослужбовців строкової військової служби щодо призначення на посади, переміщення, звільнення з військової служби та присвоєння їм військових звань.".

2. У розділі ІІ:

2.1. У пункті 2.2:

абзац десятий викласти в такій редакції:

"З особами, які успішно склали вступні випробування та виявили бажання навчатись у військовому навчальному закладі, укладається контракт про проходження військової служби (навчання) у Збройних Силах України, що набирає чинності з дня призначення громадянина на посаду курсанта військового навчального закладу.";

доповнити після абзацу тринадцятого новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"З військовослужбовцями, які закінчили військові навчальні заклади за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського та старшинського складу, контракт про проходження служби набирає чинності з дня призначення на посади осіб сержантського та старшинського складу.".

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим - сімнадцятим;

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

"З військовослужбовцем, який у складі підрозділу Збройних Сил України направляється до іншої держави для участі у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, додаток до укладеного контракту про проходження військової служби згідно з додатком 3 до Положення набирає чинності з дня перетину державного кордону України.";

абзац сімнадцятий після слів "форми контракту" доповнити словами "та додатка до контракту про проходження військової служби".

2.2. У пункті 2.3:

в абзаці першому слово "повторний" замінити словом "новий";

доповнити після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

"особа під час прийому на військову службу не дала згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей або не надала документи, передбачені пунктом 2.16 цього розділу, або якщо за результатами проведеної спеціальної перевірки виявлено факт подання неправдивих відомостей стосовно особи, що унеможливлює зайняття нею посади військових посадових осіб, визначених пунктом 2.16 цього розділу;".

У зв’язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами восьмим, дев’ятим.

2.3. В абзаці першому пункту 2.4 слова "не мають протипоказань" замінити словом "придатні".

2.4. Абзац перший пункту 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. З військовослужбовцями, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або іншої тривалості, визначеної законодавством, за відсутності їх клопотань про звільнення з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту під час відпустки, строк контракту про проходження військової служби продовжується до закінчення зазначених відпусток, а також на строк, необхідний у разі прийняття рішення щодо укладення нового контракту, для визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров’я та прийняття рішення щодо укладення нового контракту. Про продовження строку контракту видається наказ по особовому складу посадової особи, яка має право укладати контракт.".

2.5. Пункти 2.6 та 2.7 викласти в такій редакції:

"2.6. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом та є обраними народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим або депутатами місцевих рад на виборні посади, в яких строк дії контрактів закінчується в період виконання депутатських повноважень, перед вибуттям до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих рад строк контракту продовжується за їх рапортами на строк обрання депутатом та строк до двох місяців, необхідний для укладення нового контракту. Продовження строку дії контракту військовослужбовцям, обраним депутатами, здійснюється Міністром оборони України, про що видається відповідний наказ Міністра оборони України по особовому складу.

Військовослужбовці, які відряджені до державних органів, установ і організацій для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки та строк дії контракту яких закінчується в період виконання ними зазначених завдань, за три місяці до закінчення строку дії контракту подають керівникам державних органів, установ і організацій за місцем виконання цих завдань заяви (рапорти) про укладення нових контрактів про проходження військової служби.

Керівники державних органів, установ і організацій розглядають заяви (рапорти) військовослужбовців і не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії контракту надсилають їх разом зі своїми пропозиціями та двома примірниками контракту до Міністерства оборони України.

Контракти про проходження військової служби укладаються відповідними посадовими особами, чиїми наказами по особовому складу оформлено відрядження цих військовослужбовців до державних органів, установ і організацій із залишенням на військовій службі.

2.7. У разі закінчення строку дії контракту в період навчання з військовослужбовцями, які є слухачами (ад’юнктами, докторантами) денної форми підготовки військових навчальних закладів та науково-дослідних установ, новий контракт про проходження військової служби укладається Міністром оборони України.".

2.6. Пункт 2.10 викласти в такій редакції:

"2.10. Укладення нового контракту з військовослужбовцем здійснюється посадовою особою, якій надано право укладати контракт від імені Міністерства оборони України. Для прийняття рішення щодо укладення нового контракту до кадрового органу, підпорядкованого цій посадовій особі, подаються:

рапорт військовослужбовця з клопотаннями прямих командирів (начальників);

два примірники контракту, підписані військовослужбовцем;

копія довідки військово-лікарської комісії про придатність до проходження військової служби (для військовослужбовців після 40-річного віку, які виявили бажання проходити військову службу за новим контрактом);

копія атестації військовослужбовця.

За потреби додатково може надаватися копія попереднього контракту військовослужбовця.

За рішенням посадової особи, якій надано право укладати контракт від імені Міністерства оборони України, для прийняття рішення щодо укладення нового контракту може бути запрошеним і військовослужбовець, з яким укладається контракт.".

2.7. Пункт 2.12 викласти в такій редакції:

"2.12. Контракт про проходження служби припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби за підставами, визначеними пунктом 35 Положення.

Командування військової частини відповідно до вимог чинного законодавства повинно попередити військовослужбовця про дострокове розірвання контракту за наявності підстав, передбачених пунктами "б", "в", "г", "и", "ї" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", та провести бесіду з військовослужбовцем з цього приводу, про що оформлюється Аркуш бесіди (додаток 9). Про дострокове розірвання контракту за наявності підстав, передбачених пунктами "б", "в", "д", "з" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", військовослужбовець повідомляє командування військової частини рапортом на звільнення з військової служби.

Не пізніше як за три місяці до закінчення строку дії чинного контракту командування військової частини повинно попередити військовослужбовця про намір не укладати з ним новий контракт про проходження військової служби. У разі невиконання цієї вимоги командування військової частини не може відмовити військовослужбовцю в укладенні нового контракту про проходження військової служби. Військовослужбовець не пізніше як за три місяці до закінчення строку дії чинного контракту повинен повідомити командування військової частини про свій намір укласти новий контракт. Якщо у цей строк військовослужбовець без поважних причин не повідомив командування військової частини про намір укладати новий контракт про проходження військової служби, то він підлягає звільненню з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту без подання рапорту. У цьому разі посадовою особою, визначеною в пункті 12.7 розділу ХІІ цієї Інструкції, з військовослужбовцем проводиться бесіда, про що оформлюється Аркуш бесіди (додаток 9).

У разі відсутності рішення командування військової частини щодо укладення нового контракту з військовослужбовцем, а також відсутності згоди сторін щодо фактів систематичного невиконання умов контракту питання про неукладення нового контракту або розірвання чинного контракту може бути вирішено спеціальною комісією, яка за доповіддю командира військової частини чи за зверненням військовослужбовця утворюється рішенням посадової особи, яка має право приймати рішення щодо звільнення військовослужбовця з військової служби із зазначених підстав.

Систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем може бути встановлено за результатами атестування. Систематичним невиконанням умов контракту є невиконання однією зі сторін одного із зобов’язань та інших умов, визначених контрактом, які допускались два чи більше разів протягом останнього року служби.".

2.8. Пункти 2.14-2.16 викласти в такій редакції:

"2.14. Контракт про проходження служби (навчання) припиняється (розривається), а курсанти, які навчаються, відраховуються наказами по особовому складу зі списків змінного складу військових навчальних закладів за підставами та у порядку, визначеними пунктом 35 Положення.

За скоєні протягом одного навчального року окремі порушення військової дисципліни, які враховуються для оцінки стану дисципліни згідно з Інструкцією про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, грубі порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 22 березня 2012 року № 160, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2012 року за № 559/20872, вчинення інших правопорушень курсант відраховується з військового навчального закладу через недисциплінованість, а контракт про проходження військової служби (навчання) припиняється (розривається) через службову невідповідність.

У разі невиконання навчального плану, небажання продовжувати навчання чи відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського або офіцерського складу після закінчення військового навчального закладу (для курсантів випускних курсів) контракт про проходження військової служби (навчання) припиняється (розривається) у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем.

У такому разі курсанти з числа осіб чоловічої статті, які відраховані за:

всіма підставами (за винятком випадків, передбачених пунктами "б", "г", "д" чи "з " частини шостої статті 26  Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу") направляються у військові частини забезпечення навчального процесу військового навчального закладу або іншої військової частини для подальшого проходження військової служби, якщо вони не вислужили встановленого строку строкової військової служби;

підставами, передбаченими пунктами "б", "г", "д" чи "з" частини шостої статті 26  Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", а також за іншими підставами, якщо вони вислужили строк строкової військової служби, направляються у районні (міські) військові комісаріати за місцем проживання для взяття на військовий облік.

Курсанти жіночої статі, відраховані з військових навчальних закладів, звільняються з військової служби, якщо вони:

не мають військово-облікової спеціальності (далі - ВОС), - без взяття на військовий облік;

мають ВОС, - з направленням у районні (міські) військові комісаріати за місцем проживання для взяття на військовий облік.

Курсанти в разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість та в разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу відшкодовують Міністерству оборони України витрати, пов’язані з їх утриманням у військовому навчальному закладі, відповідно до Порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 року № 964, і Порядку розрахунку витрат, пов’язаних з утриманням курсантів у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства оборони України, Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Служби безпеки України від 16 липня 2007 року № 419/831/240/605/537/219/534, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2007 року за № 863/14130.

Витяги з наказів про припинення (розірвання) контракту про проходження військової служби (навчання), відрахування з навчання та направлення громадян для проходження військової служби чи постановки на військовий облік надсилаються до військових комісаріатів за реєстрацією місця проживання чи перебування до прийняття на військову службу (навчання) чи призову на строкову військову службу.

Питання припинення контракту про проходження курсантами служби (навчання) у військових навчальних закладах та відрахування з навчання за іншими підставами визначаються Інструкцією про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України, затвердженою наказом Міністра оборони України від 24 грудня 1997 року № 490, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 89/2529 (далі - Інструкція про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів)).

2.15. Після переведення студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах за схемою підготовки "студент - курсант", і курсантів, які проходять підготовку для потреб Збройних Сил України, на останній курс навчання у військовому навчальному закладі з ними укладається контракт про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського або офіцерського складу, який набуде чинності:

для студентів і курсантів, які проходили підготовку для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу, з дати присвоєння первинного офіцерського звання;

для курсантів, які проходили підготовку для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу і не мають відповідних військових звань, з дати видання наказу по особовому складу про призначення на посади осіб сержантського та старшинського складу.

З цієї ж дати закінчується дія контракту про проходження військової служби (навчання) курсантами військових навчальних закладів.

З курсантами останнього курсу навчання, які готуються для потреб інших військових формувань, контракт про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського або офіцерського складу після закінчення навчання укладається між ними і державою, від імені якої виступає керівник утвореного відповідно до законодавства військового формування України.

У разі відмови керівника іншого військового формування України від укладення контракту з курсантами, які готувались до проходження військової служби за контрактом, ці випускники військових навчальних закладів:

призначаються в Збройні Сили України на посади офіцерського складу за отриманими спеціальностями, а у разі неможливості - за спеціальностями, спорідненими з ними у межах одного напряму підготовки;

звільняються з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту з присвоєнням військового звання лейтенанта запасу в порядку, визначеному пунктом 53 Положення.

2.16. На військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу відбираються придатні до військової служби за станом здоров’я громадяни України, які виявили бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, мають відповідний рівень освіти, набутий досвід служби або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю (далі - ВОС). Спорідненою ВОС вважається в межах одного напряму підготовки інша ВОС, під час комплектування посад за якою допускається призначення військовослужбовців без додаткової підготовки.

Метою проведення заходів з відбору осіб, які можуть розглядатись кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом (далі - кандидати), є всебічне вивчення моральних, ділових, фізичних, інтелектуальних, професійних та інших особистих якостей, ставлення до служби у Збройних Силах України та готовність до виконання військового обов’язку.

Щодо громадян України, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом та претендують на зайняття посад військових посадових осіб у Збройних Силах України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка відомостей. До військових посадових осіб відносяться всі особи офіцерського, сержантського і старшинського складу, курсанти військових навчальних закладів, а також військовослужбовці рядового складу, які обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських обов’язків з управління або розпорядження державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо).

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей покладається на:

керівників військових комісаріатів - щодо громадян, які мають право бути прийнятими на військову службу (навчання) курсантів військових навчальних закладів, а також громадян та військовозобов’язаних, які за віком та освітою мають право бути прийняті на військову службу за контрактом на посади військових посадових осіб;

командирів полків (кораблів 1 рангу), бригад і посадових осіб, які мають рівні з ними та вищі права прийняття на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу та призначення на посади, - щодо підлеглих військовослужбовців, які прослужили на строковій військовій службі не менше трьох місяців і за віком та освітою мають право бути прийняті на військову службу за контрактом на посади військових посадових осіб.

Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо:

притягнення особи до кримінальної відповідальності, у тому числі за адміністративні корупційні правопорушення;

наявності судимості, її зняття та погашення в установленому порядку;

факту, що особа піддана або піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;

достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

наявності в особи корпоративних прав;

стану здоров’я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.

Перед прийняттям на військову службу за контрактом особа подає до військового комісаріату, де перебуває на військовому обліку, або військової частини за місцем проходження строкової військової служби такі документи:

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

автобіографію в рукописному і надрукованому примірниках;

копію паспорта громадянина України;

копії документів про освіту, вчені звання, наукові ступені;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

медичну довідку про стан здоров’я;

військовий квиток (для військовослужбовців строкової військової служби або військовозобов’язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі наявності).

Співробітники військового комісаріату або військової частини, що здійснюватимуть прийом на військову службу за контрактом, письмово попереджають громадян про визначені законодавством обмеження військовослужбовців, що не повинні перешкоджати виконанню службових обов’язків за майбутньою посадою, і не пізніше наступного робочого дня після одержання від громадян усіх необхідних документів надсилають запити на проведення спеціальної перевірки. Запити складаються за встановленою формою та надсилаються до органів (підрозділів), визначених Порядком організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33.

До запитів додаються копії письмової згоди громадянина на проведення спеціальної перевірки, його автобіографії та заповнених сторінок паспорта. Крім того, додаються до запитів, надісланих до:

територіальних органів (підрозділів) Міністерства юстиції України, - запит про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

територіальних органів (підрозділів) Міністерства доходів і зборів України, - копії декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі освіти і науки, - копії документів про освіту, наукові ступені і вчені звання;

органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі охорони здоров’я, - копія медичної довідки.

Усі копії доданих документів завіряються керівником військового комісаріату або військової частини, що здійснює прийом громадян на військову службу за контрактом.

До проведення спеціальної перевірки інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом, залучаються спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції та органи військового управління, в яких обліковуються інші відомості. Спеціальна перевірка достовірності військового квитка кандидата, який претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, проводиться у військовому комісаріаті за реєстрацією місця проживання чи перебування кандидата. Військовими комісарами військових комісаріатів Автономної Республіки Крим, областей і міста Київ (далі - обласні військові комісари) інформація про результати перевірки достовірності військового квитка кандидата надається не пізніше семи днів із дати надходження запиту.

Спеціальна перевірка проводиться у строки, визначені законодавством.

За підсумками перевірки у військовому комісаріаті або військовій частині, що здійснює прийом громадян на військову службу за контрактом, оформлюється довідка про результати спеціальної перевірки, що долучається до документів особової справи військовослужбовця.

Не приймаються на військову службу за контрактом особи, стосовно яких з’ясовано про:

винесення обвинувального вироку суду за кримінальним провадженням;

ведення досудового слідства або передачу кримінального провадження до суду;

незняту або непогашену в установленому законодавством порядку судимість;

вирок суду про заборону чи незакінчений строк обмеження права займати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення;

перебування на обліку в органах внутрішніх справ за антигромадську поведінку або за вживання чи розповсюдження наркотичних і психотропних засобів;

членство в політичних партіях, організаціях чи рухах;

недостовірність документів, поданих для проведення спеціальної перевірки;

встановлення факту подання неправдивих відомостей;

невідповідність за станом здоров’я або перебування на обліку у спеціалізованих диспансерних закладах;

невиконання умов обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, визначених статтею 7 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";

те, що в разі прийняття на військову службу громадянин буде перебувати з близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності (за винятком осіб, визначених у частині першій статті 9 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції").

Під час переміщення військовослужбовця в межах Збройних Сил України, відрядження до державних органів, установ, організацій, прикомандирування до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад при обранні на виборні посади або повернення після закінчення відрядження чи прикомандирування спеціальна перевірка відомостей щодо особи не проводиться. Спеціальна перевірка відомостей щодо військовослужбовця не проводиться також у разі направлення для проходження військової служби з одного військового формування до іншого.".

2.9. В абзаці другому пункту 2.18 слова "територіальними центрами комплектування і" виключити.

2.10. У пункті 2.19:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.19. Відбір кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського, старшинського складу проводиться військовими частинами та військовими комісаріатами. Кандидати відбираються з числа військовослужбовців, які прослужили на строковій військовій службі не менше трьох місяців, громадян призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби, військовозобов’язаних, а також жінок, які не мають військових звань офіцерського складу, віком від 18 до 40 років.";

абзаци другий, третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати абзацами другим - п’ятим відповідно.

2.11. Пункти 2.20-2.24 викласти в такій редакції:

"2.20. В обласних військових комісаріатах проводяться такі заходи з відбору громадян на військову службу за контрактом:

попереднє вивчення особистих якостей громадян до прийняття на військову службу за контрактом;

медичне обстеження кандидатів;

професійно-психологічний відбір кандидатів;

спеціальна перевірка відомостей кандидатів;

оформлення особових справ кандидатів;

направлення кандидатів до військових частин для подальшого прийняття на військову службу за контрактом;

ведення Переліку посад, які підлягають комплектуванню військовослужбовцями за контрактом (додаток 5) у військових частинах, що дислокуються на відповідній території діяльності військового комісаріату;

ведення резерву кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом.

Громадяни призовного віку, військовозобов’язані, а також жінки, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, подають до військових комісаріатів за місцем перебування на військовому обліку або за реєстрацією місця проживання чи перебування заяву з проханням щодо прийняття їх на військову службу за контрактом, а також за встановленими формами письмові згоди на використання та обробку персональних даних, проведення спеціальної перевірки відомостей та проведення професійно-психологічного відбору з урахуванням біоетичних вимог.

Попереднє вивчення особистих якостей громадян, які виявили бажання до прийняття на військову службу за контрактом, включає:

вивчення документів, що подає громадянин;

вивчення документів військового обліку;

вивчення відомостей, що надійшли з місця роботи (навчання);

результати індивідуальних бесід.

У процесі попереднього вивчення особистих якостей громадян обов’язково виявляються особи, які притягалися до кримінальної або адміністративної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, мають незняті або непогашені в установленому законодавством порядку судимості, перебувають на обліку в органах внутрішніх справ, психіатричних, туберкульозних, венеричних, наркологічних диспансерах та інших закладах охорони здоров’я.

Особи, заяви яких розглянуті та за результатами вивчення особистих якостей яких прийнято позитивне рішення, є кандидатами. Результати вивчення відображаються в Аркуші вивчення особистих якостей кандидата (додаток 6). Кандидати направляються для проходження медичного обстеження до відповідних військово-лікарських комісій. З кандидатами, які визнані придатними за станом здоров’я для прийняття на військову службу за контрактом, організовуються і проводяться заходи:

професійно-психологічного відбору відповідно до Інструкції з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 15 травня 2012 року № 325, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за № 911/21223 (далі - Інструкція з організації профвідбору);

спеціальної перевірки відомостей відповідно до Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33.

Заяви осіб, які за результатами професійно-психологічного відбору не відповідають вимогам щодо проходження військової служби за контрактом, повертаються їм представниками військового комісаріату з повідомленням причини відмови.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання особою неправдивих відомостей, що мають ознаки кримінального або адміністративного правопорушення, керівник військового комісаріату відмовляє кандидату у прийнятті на військову службу за контрактом, повертає йому заяву та протягом трьох робочих днів із дня надходження відповідної інформації повідомляє про виявлений факт правоохоронним органам за реєстрацією місця проживання чи перебування особи для реагування в установленому законодавством порядку.

На кандидата, який успішно пройшов відбір на військову службу за контрактом, оформлюється особова справа. До особової справи кандидата додаються:

довідка військово-лікарської комісії про придатність до проходження військової служби;

Картка професійного відбору кандидата (додаток 7);

довідка про результати спеціальної перевірки (на кандидатів, які претендують на заміщення штатних посад, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарчих обов’язків);

копії свідоцтв про укладення шлюбу та народження дітей;

довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб.

За результатом відбору до проходження військової служби за контрактом кандидати з особовими справами та приписами військових комісаріатів направляються до військових частин. Направлення кандидатів до військової частини А0515 здійснюється на підставі запиту командира військової частини А0515.

У військових частинах стосовно кандидатів проводяться такі заходи:

медичне обстеження відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800;

професійно-психологічний відбір відповідно до Інструкції з організації профвідбору;

перевірка рівня фізичної підготовки;

оформлення контракту про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

З кандидатами, які мають спеціальні звання і класні чини та плануються до прийняття на військову службу за контрактом з переатестуванням у військовому званні, проводиться військово-професійна орієнтація.

При успішних результатах відбору командир військової частини укладає з громадянами контракт про проходження військової служби та призначає на відповідні військові посади, про що видається наказ по особовому складу.

Про прийняття на військову службу за контрактом і призначення громадян на військові посади військова частина повідомляє військовий комісаріат за реєстрацією місця проживання чи перебування громадян.

У разі прийняття командиром військової частини позитивного рішення щодо прийняття кандидатів на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу військовою частиною порушується клопотання, яке одночасно надсилається за підпорядкованістю та до кадрового органу виду Збройних Сил України (структурного підрозділу апарату Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України). У подальшому командувачем виду Збройних Сил України (керівником структурного підрозділу апарату Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України) порушується клопотання перед начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України про прийняття кандидата на військову службу за контрактом. У разі прийняття позитивного рішення керівництвом Генерального штабу Збройних Сил України надається розпорядження щодо оформлення документів для прийняття кандидата на військову службу за контрактом, що доводиться відповідним кадровим органам та обласним військовим комісаріатам.

За результатами вивчення і проведення професійно-психологічного відбору про прийняття позитивного рішення та порушення клопотання військова частина повідомляє кандидата та районний військовий комісаріат (у разі відмови від прийняття на військову службу за контрактом повідомляє причини відмови). На підставі цього районними військовими комісаріатами кандидати направляються до військово-лікарських комісій для проходження медичного огляду та проводиться спеціальна перевірка відомостей щодо них.

На кандидатів, які відповідають вимогам прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, на підставі отриманого розпорядження Генерального штабу Збройних Сил України районними військовими комісаріатами опрацьовуються Подання (додаток 1). Подання разом з особовими справами подаються для погодження до обласного військового комісаріату, звідки направляються безпосередньо до Генерального штабу Збройних Сил України.

Відбір кандидатів для проходження військової служби за контрактом осіб офіцерського складу серед студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу у військових навчальних закладах, організовується і проводиться представниками видів Збройних Сил України, структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

Якщо під час оформлення документів кандидата на конкретну посаду виникли обставини, що унеможливлюють його службове використання на ній, та в разі наявності іншої вакантної посади у Збройних Силах України, щодо призначення на яку кандидат дав згоду, крім раніше оформлених документів додатково подаються такі документи:

заява про прийняття на військову службу за контрактом на нову посаду;

клопотання командувачів видів Збройних Сил України, керівників структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України залежно від підпорядкованості військової частини.

Кандидати з числа громадян призовного віку, військовозобов’язаних та жінок, які за станом здоров’я визнані придатними до проходження військової служби, але для яких були відсутні вакансії, зараховуються до резерву кандидатів військового комісаріату. У військовому комісаріаті особові справи на зазначених осіб зберігаються в установленому порядку та обліковуються в окремій книзі обліку.

2.21. Організація і здійснення військово-професійної орієнтації, проведення спеціальної перевірки відомостей, попередньої професійної діагностики та відбору абітурієнтів до військових навчальних закладів покладаються на:

1) військові комісаріати щодо:

осіб з повною загальною середньою освітою віком від 17 до 21 року, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби (навчання);

військовозобов’язаних віком до 23 років, які мають повну загальну середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу;

осіб віком до 25 років, які мають базову вищу освіту та проходять підготовку за схемою "студент - курсант";

2) командирів військових частин щодо:

військовослужбовців строкової військової служби віком до 23 років, які мають повну загальну середню освіту;

військовослужбовців військової служби за контрактом віком до 30 років, які мають повну загальну середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу (за винятком проведення спеціальної перевірки відомостей, якщо вона вже проводилася).

Військові комісаріати з одержанням розрахунків з відбору кандидатів до військових навчальних закладів, розроблених Генеральним штабом Збройних Сил України, здійснюють такі заходи:

проводять агітаційно-роз’яснювальну роботу з цивільною молоддю за місцями роботи, навчання, реєстрації та здійснюють пошук і відбір кандидатів;

розгортають центри (пункти) військово-професійної орієнтації та діагностики;

створюють комісії з проведення попередньої професійної діагностики;

проводять попередню професійну діагностику абітурієнтів.

Попередня професійна діагностика абітурієнтів включає:

соціально-психологічне вивчення;

психологічне обстеження;

медичний огляд;

оформлення документів.

Після затвердження розрахунку відбору кандидатів до військових навчальних закладів, розроблених Генеральним штабом Збройних Сил України, в органах військового управління і в з’єднаннях, у підпорядкуванні яких перебувають військові частини і підрозділи, де проходять військову службу військовослужбовці, які виявили бажання навчатись у військових навчальних закладах, створюються комісії з проведення попередньої професійної діагностики. До складу цих комісій включаються представники штабів, органів виховної роботи, кадрових органів, фахівці медичної і психологічної служб.

Командири військових частин після отримання розрахунку відбору кандидатів до військових навчальних закладів, розроблених Генеральним штабом Збройних Сил України, здійснюють такі заходи:

видають наказ про організацію і порядок проведення військово-професійної орієнтації та відбору кандидатів до військових навчальних закладів;

інформують підлеглий особовий склад про отриманий розрахунок та визначають підрозділи, в яких здійснюється відбір кандидатів;

контролюють виконання розрахунку відбору кандидатів до військових навчальних закладів;

забезпечують подання на розгляд командиру з’єднання (органу військового управління), якому підпорядкована військова частина, рапортів, документів та особових справ відібраних кандидатів.

Командир з’єднання (органу військового управління) приймає рішення щодо направлення військовослужбовців на навчання до військових навчальних закладів. Дозвіл командира з’єднання на навчання військовослужбовця оголошується наказом командира військової частини. За прийнятим рішенням комісія з’єднання (органу військового управління) і командири військових частин проводять попередню професійну діагностику відібраних кандидатів.

За результатами проведених заходів документи кандидатів надсилаються до військових навчальних закладів, а самі кандидати направляються на навчальні збори та вступ до військових навчальних закладів у строки, визначені Інструкцією про проведення військово-професійної орієнтації.

Проведення професійного психологічного відбору на навчання у військових навчальних закладах, медичного огляду і перевірки рівня фізичної підготовки кандидатів покладається на приймальні (відбіркові) комісії військових навчальних закладів.

2.22. У кінці кожного місяця командирами військових частин надсилається до військового комісаріату за місцем дислокації перелік посад, що підлягають комплектуванню військовослужбовцями за контрактом.

Командир військової частини керує добором кандидатів для зарахування на військову службу за контрактом. Відбір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом із числа військовослужбовців строкової військової служби покладається на штаби і підрозділи військової частини. Первинне вивчення кандидатів здійснюється переважно командирами підрозділів, на укомплектування посад яких вони будуть призначені після прийняття на військову службу за контрактом.

За результатами вивчення кандидатів командири підрозділів щоквартально (до 20 грудня, 20 березня, 20 червня та 20 вересня) подають до штабу військової частини списки відібраних кандидатів та матеріали їх попереднього вивчення.

Матеріали попереднього вивчення включають:

копію обліково-послужної картки;

службову характеристику;

службову картку;

аркуш вивчення особистих якостей кандидата;

картку професійного відбору та рапорт військовослужбовця про прийняття на військову службу за контрактом та його письмові згоди на збір та обробку персональних даних (і на проведення спеціальної перевірки відомостей про нього).

Командири підрозділів персонально відповідають за достовірність і об’єктивність характеристик, обґрунтованість висновків і рекомендацій щодо відібраних кандидатів на військову службу за контрактом.

З кандидатами на військову службу за контрактом штабом військової частини проводиться робота щодо:

оформлення особової справи;

проведення медичного обстеження військово-лікарськими комісіями з метою визначення придатності до проходження військової служби за відповідними ВОС;

проведення професійно-психологічного відбору;

перевірки рівня фізичної підготовки;

організації проведення спеціальної перевірки відомостей (на військовослужбовців, які претендують на заміщення штатних посад, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарчих обов’язків);

оформлення допуску до державної таємниці (у разі необхідності);

розгляду на засіданнях атестаційних комісій військових частин.

Засідання атестаційних комісій військових частин проводяться у присутності командирів підрозділів, на укомплектування посад яких розглядається кандидат.

За результатами вивчення та розгляду атестаційних комісій командиром військової частини приймаються рішення про прийняття кандидата на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу та укладення з ним контракту.

Командування військової частини організовує проведення заходів щодо вивчення і спеціальної перевірки відомостей про військовослужбовців строкової військової служби, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом в іншій військовій частині. Матеріали вивчення надсилаються до цієї військової частини для прийняття рішення про укладення контракту. Після вивчення матеріалів командир військової частини письмово повідомляє командування військової частини, де військовослужбовець проходить строкову військову службу, про прийняте рішення. Письмова згода є підставою для порушення клопотання (до якого додаються рапорт військовослужбовця, письмова згода командира та копія обліково-послужної картки) щодо видання вищою посадовою особою наказу (розпорядження) у порядку, визначеному пунктом 203 Положення, про переміщення військовослужбовця до військової частини, в якій він виявив бажання проходити військову службу, та прийняття на військову службу за контрактом.

З дня укладення з військовослужбовцем контракту про проходження військової служби припиняється проходження громадянином строкової військової служби.

Про прийняття на військову службу за контрактом і призначення на посаду встановленим порядком повідомляється військовий комісаріат, через який був здійснений призов громадянина на строкову військову службу.

2.23. Контракт з кандидатами з числа громадян призовного віку, військовозобов’язаними, а також із жінками, які не перебувають на військовому обліку, укладається у день прибуття їх до військової частини (навчального центру) з одночасним зарахуванням до списків особового складу, призначенням на відповідну посаду рядового, сержантського та старшинського складу, а також з присвоєнням первинного військового звання рядового складу.вгору