Документ z0690-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.05.2017, підстава - z0554-17

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
09.07.2010 N 566
( z0689-10 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2010 р.
за N 690/17985
{ Документ втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 868 ( z0554-17 ) від 04.04.2017 }
ЗМІНИ
до Ліцензійних умов
провадження обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів
( z1654-04 )

1. У главі 1:
1.1. У пункті 1.2 слова "Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг)" замінити
словом "Держфінпослуг".
1.2. Пункт 1.4 викласти в такій редакції: "1.4. Строк дії ліцензії при першому отриманні - 5 років, при
повторному отриманні - безстроковий. Ліцензію може бути анульовано
(відкликано) або її дію зупинено чи обмежено відповідно до цих
Ліцензійних умов".
2. У главі 2:
2.1. Пункт 2.1 викласти в такій редакції: "2.1. Заявник, який звернувся до Держфінпослуг за отриманням
ліцензії, має відповідати таким вимогам: 2.1.1. Провадити страхову діяльність не менше двох років з
добровільного страхування цивільної відповідальності власників
наземного транспорту та/або страхування наземних транспортних
засобів або на ринку обов'язкового страхування цивільної
відповідальності власників транспортних засобів. Страховики - члени Моторного (транспортного) страхового бюро
України (далі - МТСБУ) зобов'язані щорічно разом з річною
звітністю надавати до Держфінпослуг підтверджену дирекцією МТСБУ
довідку про відсутність заборгованості щодо внесків, відрахувань з
премій та інших платежів до МТСБУ за формою, встановленою
президією МТСБУ. 2.1.2. Заявник зобов'язаний дотримуватись умов забезпечення
платоспроможності відповідно до вимог статті 30 Закону України
"Про страхування" ( 85/96-ВР ), Закону України "Про обов'язкове
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів" ( 1961-15 ), а також на останню звітну дату,
що передує даті подання документів на отримання ліцензії, та на
будь-яку дату після отримання ліцензії мати перевищення фактичного
запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим
нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на
25 відсотків, але не менше 1 млн. євро за офіційним валютним
курсом на дату розрахунку зазначених показників. 2.1.3. Вартість чистих активів заявника, створеного у формі
акціонерного товариства або товариства з додатковою
відповідальністю, після закінчення другого та кожного наступного
фінансового року з дати внесення інформації про заявника до
Державного реєстру фінансових установ має бути не меншою
зареєстрованого розміру статутного фонду страховика відповідно до
вимог, визначених Ліцензійними умовами провадження страхової
діяльності, затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від
28 серпня 2003 року N 40 ( z0805-03 ), зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України 15 вересня 2003 року за N 805/8126,
та повинна бути підтверджена аудиторським висновком
відповідального аудитора станом на останню звітну дату, що передує
даті подання документів для отримання ліцензії. У заявника на дату подання документів на видачу ліцензії
мають бути відсутні невиконані заходи впливу, застосовані
Держфінпослуг, термін виконання яких настав. 2.1.4. Заявник зобов'язаний забезпечити можливість
опрацювання претензій на всій території України, для чого на дату
подачі заяви на отримання ліцензії та протягом строку її дії
зобов'язаний: а) забезпечити прийняття, облік та зберігання повідомлень
учасників дорожньо-транспортних пригод (далі - ДТП) у цілодобовому
режимі за номером безкоштовної багатоканальної телефонної лінії
страховика про їх учасників та обставини з метою фіксації
повідомлення і надання учасникам ДТП первинної інформації про
порядок урегулювання збитків та для прийняття страховиком
необхідних дій. Телефонне повідомлення фіксується страховиком в
електронному вигляді та є підтвердженням повідомлення про
страховий випадок і підлягає довгостроковому зберіганню; б) забезпечити здійснення функції з урегулювання подій, що
мають ознаки страхових випадків за договорами обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів, на всій території України, для чого
страховик має право створювати власні підрозділи та/або залучати
інших страховиків, які є членами МТСБУ, та/або осіб, уповноважених
проводити розслідування страхових випадків (аварійних комісарів); в) розмістити інформацію про забезпечення виконання
зобов'язань, передбачених підпунктами "а" та "б" цього підпункту,
на сайті страховика, наданому в інформації до Державного реєстру
фінансових установ. Для виконання підпункту "б" цього підпункту страховик
зобов'язаний забезпечити перебування представників у населених
пунктах з чисельністю понад 200000 осіб та дотримуватися вимог,
встановлених Президією МТСБУ, зокрема щодо форми та змісту
договору (договорів) на врегулювання збитків. Інформація щодо укладених страховиком договорів на
врегулювання збитків з іншими особами подається страховиком до
Держфінпослуг. 2.1.5. Страховик має право здійснювати страхування через свій
відокремлений підрозділ за умови внесення інформації про
відокремлений підрозділ до Реєстру. 2.1.6. Страховик не може мати більш як одне порушення вимог
Закону України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму" ( 249-15 ) протягом року, який передує даті подання
документів для отримання ліцензії".
2.2. Доповнити главу новим пунктом такого змісту: "2.5. Страховик зобов'язаний після отримання ліцензії вести
облік отриманих страхових платежів та забезпечувати розміщення
коштів страхових резервів за договорами обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів станом на кожен день".
3. У пункті 3.1 глави 3: підпункт 3.1.5 викласти в такій редакції: "3.1.5. Аудиторський висновок аудитора щодо правильності
розрахунку фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) та
розрахункового нормативного запасу платоспроможності станом на
останню звітну дату, що передує даті подання документів на видачу
ліцензії, з метою підтвердження виконання вимог підпункту 2.1.2
пункту 2.1 глави 2 цих Ліцензійних умов та відповідність вартості
чистих активів вимогам підпункту 2.1.3 пункту 2.1 глави 2 цих
Ліцензійних умов"; підпункт 3.1.11 викласти в такій редакції: "3.1.11. Копії договорів на врегулювання збитків, укладених
страховиком з іншими особами, передбачених підпунктом 2.1.4
пункту 2.1 глави 2 цих Ліцензійних умов (за наявності)".
4. У главі 7:
4.1. Назву глави викласти в такій редакції: "7. Зупинення, обмеження дії та анулювання (відкликання)
ліцензії".
4.2. Пункт 7.1 викласти в такій редакції: "7.1. Зупиненням дії ліцензії є тимчасове позбавлення
страховика права на провадження обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів. Зупинення дії ліцензії передбачає можливість на підставі
відповідного рішення Держфінпослуг відновлення права на
провадження обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів у разі
усунення причин, які стали підставою для зупинення дії ліцензії,
без отримання нової ліцензії. Обмеженням дії ліцензії є обмеження права страховика на
провадження обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів за певним
колом суб'єктів (страхувальників). Обмеження дії ліцензії
передбачає можливість відновлення права на провадження
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів у повному обсязі у разі
усунення причин, які стали підставою для обмеження дії ліцензії,
без отримання нової ліцензії".
4.3. Пункти 7.3 та 7.4 викласти в такій редакції: "7.3. Зупинення, обмеження дії або анулювання (відкликання)
ліцензії не звільняє страховика від обов'язку виконання укладених
договорів обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів.
7.4. Підставами для анулювання (відкликання) можуть бути: 7.4.1. Заява про анулювання (відкликання) ліцензії
(додаток 7). 7.4.2. Рішення про припинення страховика як юридичної особи. 7.4.3. Виявлення недостовірної інформації в документах,
поданих страховиком для одержання ліцензії, якщо така інформація
вплинула на прийняття рішення про видачу ліцензії. 7.4.4. Неукладання страховиком договорів з обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів відповідно до виданої ліцензії протягом
12 місяців поспіль. 7.4.5. Невиконання страховиком раніше виданого припису про
усунення порушень. 7.4.6. Виключення страховика з членів МТСБУ, втрата
страховиком статусу асоційованого або повного члена МТСБУ,
позбавлення членства в МТСБУ. 7.4.7. Невиконання страховиком раніше застосованого заходу
впливу у зв'язку з: 1) встановленням, що вартість чистих активів страховика,
створеного у формі акціонерного товариства або товариства з
додатковою відповідальністю, після закінчення другого та кожного
наступного фінансового року з дати внесення інформації про
страховика до Державного реєстру фінансових установ є меншою від
розміру зареєстрованого статутного фонду страховика; 2) виявленням більш як одного порушення страховиком вимог
Закону України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму" ( 249-15 ) протягом року; 3) наданням страховиком недостовірної звітності до
Держфінпослуг; 4) відмовою страховиком будь-якому страхувальнику в укладанні
договору обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів на
умовах, визначених у пункті 15.3 статті 15 Закону України "Про
обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів" ( 1961-15 ); 5) встановленням Антимонопольним комітетом України або судом
фактів домовленостей та/або узгоджених дій страховика з органами
державної влади та управління щодо нав'язування послуг при
укладанні договорів обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів; 6) укладенням страховиком договорів обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів у місцях проведення реєстрації (перереєстрації)
транспортних засобів та оформлення дозвільних документів, у місцях
контролю наявності страхових полісів, крім пунктів пропуску через
державний кордон України; 7) укладенням страховиком договорів обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів на умовах, що передбачають сплату страхових платежів у
розмірі, меншому або більшому, ніж такий платіж має бути
розрахований з використанням базового страхового платежу та
коригуючих коефіцієнтів, передбачених законодавством; 8) укладенням страховиком інших, ніж визначені в статті 15
Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів"
( 1961-15 ), типів договорів обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів; 9) несвоєчасною та неповною сплатою страховиком протягом двох
місяців внесків та відрахувань до фондів МТСБУ, створених
відповідно до Закону України "Про обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів" ( 1961-15 ); 10) ненаданням страховиком інформації, необхідної для
формування єдиної централізованої бази даних щодо обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності (за поданням
МТСБУ); 11) ненаданням страховиком на запити Державтоінспекції МВС
України відомостей про укладені, недійсні та ті, що припинили свою
дію, договори обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності; 12) ненаданням страховиком в десятиденний строк (ураховується
дата штемпеля поштового відділення відправника або дата реєстрації
у Держфінпослуг) документів, необхідних для переоформлення
ліцензії, після виявлення документально підтверджених підстав для
переоформлення ліцензії; 13) установленням страховиком розміру франшизи більшого, ніж
передбачено статтею 12 Закону України "Про обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів" ( 1961-15 ); 14) установленням страховиком страхових сум та страхових
лімітів нижчих, ніж передбачено статтею 9 Закону України "Про
обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів" ( 1961-15 ); 15) ненаданням страховиком на письмову вимогу страхувальника
інформації про всі відокремлені підрозділи страховика та
інформації про осіб, з якими укладено договори на врегулювання
збитків відповідно до статті 12 Закону України "Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
( 2664-14 ); 16) невиконанням страховиком зобов'язань щодо формування
централізованих страхових резервних фондів у розмірах, визначених
МТСБУ відповідно до статті 43 Закону України "Про обов'язкове
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів" ( 1961-15 ) (за поданням МТСБУ); 17) невиконанням страховиком вимог щодо перевищення
фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над
розрахунковим нормативним запасом платоспроможності відповідно до
підпункту 2.1.2 пункту 2.1 глави 2 цих Ліцензійних умов; 18) незабезпеченням страховиком можливості опрацювання
претензій на всій території України відповідно до підпункту 2.1.4
пункту 2.1 глави 2 цих Ліцензійних умов; 19) невиконанням страховиком судового рішення, яке набрало
законної сили, або припису Держфінпослуг про виплату страхового
відшкодування протягом строку, установленого в цьому рішенні чи
приписі; 20) порушенням встановлених чинним законодавством України
норм щодо формування, розміщення страхових резервів, критеріїв та
нормативів достатності, диверсифікованості та якості активів,
якими представлені страхові резерви з видів страхування інших, ніж
страхування життя. Анулювання (відкликання) ліцензії як захід впливу
застосовується Держфінпослуг на основі аналізу даних та інформації
стосовно порушення, враховуючи наслідки порушення та наслідки
застосування таких заходів.".
4.4. У пункті 7.5: 4.4.1. Підпункт 7.5.1 після слів "анулювання ліцензії"
доповнити словами "з обов'язковим розкриттям причин прийняття
такого рішення"; 4.4.2. Підпункт 7.5.3 викласти в такій редакції: "7.5.3. Аудиторський висновок аудитора щодо фінансової
звітності страховика станом на останню звітну дату, що передує
даті подання заяви про анулювання ліцензії, а також висновок щодо
можливості страховика здійснювати подальшу діяльність на
безперервній основі"; 4.4.3. Підпункт 7.5.4 викласти в такій редакції: "7.5.4. Підписані керівником і головним бухгалтером та
засвідчені печаткою страховика баланс за останній звітний
період та довідку про виконання всіх зобов'язань перед
страхувальниками - клієнтами страховика при провадженні
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів".
5. У тексті Ліцензійних умов ( z1654-04 ) слова "директор
департаменту страхового нагляду" в усіх відмінках замінити
відповідно словами "уповноважена особа Держфінпослуг" у
відповідних відмінках.
6. Додатки 1, 3, 4, 5, 6, 7 до Ліцензійних умов ( z1654-04 )
викласти у новій редакції (додаються).
Член Комісії - директор
реєстрації, ліцензування
та дозвільних процедур О.Калінін

Додаток 1
до Ліцензійних умов
провадження обов'язкового
страхування
цивільно-правової
відповідальності власників
наземних транспортних
засобів
( z1654-04 )

ЗАЯВА
про видачу ліцензії
на провадження обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів

Заявник _____________________________________________________
(повне найменування страховика)
__________________________________________________________________
(скорочене найменування страховика (за наявності))
__________________________________________________________________
(місцезнаходження)
__________________________________________________________________
(банківські реквізити)
__________________________________________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
_________________________________________________________________,
(телефон, факс)
просить видати ліцензію на провадження обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів.
Місце провадження страхової діяльності __________________________________________________________________
Найменування страховика (страховиків), які є членами МТСБУ,
та/або осіб, уповноважених проводити розслідування страхових
випадків (аварійних комісарів), з якими укладено договори (копії
додаються
) з урегулювання збитків страхувальників за договорами
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів у населених пунктах з
чисельністю понад 200000 осіб (за наявності) _____________________
Перелік та місцезнаходження відокремлених підрозділів
заявника, через які він провадить обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів (за наявності), та номер безкоштовної багатоканальної
телефонної лінії страховика ______________________________________
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
"__" ________ 20__ року Керівник страховика __________________
(підпис, ініціали,
прізвище)
М.П.

Додаток 3
до Ліцензійних умов
провадження обов'язкового
страхування
цивільно-правової
відповідальності власників
наземних транспортних
засобів
( z1654-04 )

ІНФОРМАЦІЯ
про учасників та/або засновників страховика,
частка яких у статутному фонді
страховика перевищує 5 відсотків
за станом на ________________________

------------------------------------------------------------------------------ |Найменування|Місцезнаходження| Частка в |Заборгованість|Заборгованість| | юридичної |юридичної особи |статутному фонді| засновника | засновника | | особи чи | чи місце |----------------| та/або | та/або | | П.І.Б. | проживання |у грн.| у | учасника | учасника | | фізичної |фізичної особи, | |відсотках|страховика за |страховика за | |особи, яка є| яка є | | | внесками до | внесками до | |засновником | засновником | | | статутного | статутного | | та/або |та/або учасником| | | фонду | фонду | | учасником | страховика | | | страховика, |страховика, % | | страховика | | | | грн. | | |------------+----------------+------+---------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------------------
Розмір заявленого статутного фонду _______________________ грн.
Розмір сплаченого статутного фонду _______________________ грн.
"__" ______ 20__ року Керівник страховика __________________
(підпис, ініціали,
прізвище)
М.П.

Додаток 4
до Ліцензійних умов
провадження обов'язкового
страхування
цивільно-правової
відповідальності власників
наземних транспортних
засобів
( z1654-04 )

ІНФОРМАЦІЯ
про керівників або фахівців, які є відповідальними
за проведення фінансового моніторингу страховика,
у тому числі його відокремлених підрозділів

Дата складення довідки:
------------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище,| Працює в | Дата |Посада|Освіта| Стаж |Телефони| |з/п|ім'я, по |страховику чи |призначення| | |роботи| | | |батькові | у | | | | | | | | |відокремленому| | | | | | | | | підрозділі | | | | | | |---+---------+--------------+-----------+------+------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------------
"__" ______ 20__ року Керівник страховика __________________
(підпис, ініціали,
прізвище)
М.П.

Додаток 5
до Ліцензійних умов
провадження обов'язкового
страхування
цивільно-правової
відповідальності власників
наземних транспортних
засобів
( z1654-04 )

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на провадження
обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників
наземних транспортних засобів

Страховик __________________________________________________,
(найменування)
_________________________________________________________________,
(місцезнаходження)
_________________________________________________________________,
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
_________________________________________________________________,
(банківські реквізити: назва банку)
_________________________________________________________________,
(місцезнаходження банку)
МФО, поточний рахунок __________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ____________,
серія та номер ліцензії ________________________________________,
дата видачі ліцензії ___________________________________________,
строк дії ліцензії з _________________ до _______________________ ________________________________________________________________,
просить переоформити ліцензію у зв'язку з _________________________________________________________________
(зазначити причину)
Найменування страховика (страховиків), які є членами МТСБУ,
та/або осіб, уповноважених проводити розслідування страхових
випадків (аварійних комісарів), з якими укладено договори (копії
додаються
) з урегулювання збитків страхувальників за договорами
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів у населених пунктах з
чисельністю понад 200000 осіб (за наявності) _____________________
Перелік та місцезнаходження відокремлених підрозділів
заявника, через які він провадить обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів (за наявності), та номер безкоштовної багатоканальної
телефонної лінії страховика. _________________________________________________________________
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
"__" ______ 20__ року Керівник страховика __________________
(підпис, ініціали,
прізвище)
М.П.

Додаток 6
до Ліцензійних умов
провадження обов'язкового
страхування
цивільно-правової
відповідальності власників
наземних транспортних
засобів
( z1654-04 )

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії на провадження
обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників
наземних транспортних засобів

Страховик ________________________________________________________________,
(найменування)
________________________________________________________________,
(місцезнаходження)
________________________________________________________________,
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
________________________________________________________________,
(банківські реквізити: назва банку)
________________________________________________________________,
(місцезнаходження банку)
МФО, поточний рахунок ____________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ____________,
серія та номер ліцензії _____________________________________,
дата видачі ліцензії ________________________________________,
термін дії ліцензії з ____________ до ____________,
перелік відокремлених підрозділів заявника, які мають
повноваження щодо здійснення страхової діяльності, із зазначенням
їх місцезнаходження _____________________________________________,
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з ____________________ __________________________________________________________________
(зазначити причину)
Найменування страховика (страховиків), які є членами МТСБУ,
та/або осіб, уповноважених проводити розслідування страхових
випадків (аварійних комісарів), з якими укладено договори (копії
додаються
) з урегулювання збитків страхувальників за договорами
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів у населених пунктах з
чисельністю понад 200000 осіб (за наявності) _____________________
Перелік та місцезнаходження відокремлених підрозділів
заявника, через які він провадить обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів (за наявності), та номер безкоштовної багатоканальної
телефонної лінії страховика ______________________________________ __________________________________________________________________
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
"__" ______ 20__ року Керівник страховика __________________
(підпис, ініціали,
прізвище)
М.П.

Додаток 7
до Ліцензійних умов
провадження обов'язкового
страхування
цивільно-правової
відповідальності власників
наземних транспортних
засобів
( z1654-04 )

ЗАЯВА
про анулювання (відкликання) ліцензії
на провадження обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів

Страховик __________________________________________________,
(найменування)
________________________________________________________________,
(місцезнаходження)
________________________________________________________________,
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
________________________________________________________________,
(банківські реквізити: назва банку)
________________________________________________________________,
(місцезнаходження банку)
________________________________________________________________,
серія та номер ліцензії ________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ________________________________________________________________,
дата видачі ліцензії ________________________________________________________________,
термін дії ліцензії з ____________ до ____________,
просить анулювати ліцензію у зв'язку з _________________________________________________________________
(зазначити причину)
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
"__" ______ 20__ року Керівник страховика __________________
(підпис, ініціали,
прізвище)
М.П.вгору