Документ z0689-98, попередня редакція — Редакція від 19.10.1999, підстава - z0713-99
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 477 від 13.10.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 жовтня 1998 р.
за N 689/3129

Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат
суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи та
Порядку її ведення
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації
N 554 ( z0713-99 ) від 12.10.99 )

На виконання статті 4 Указу Президента України від 3 липня
1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого підприємництва" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму Книги обліку доходів і витрат суб'єкта
малого підприємництва - юридичної особи, який застосовує спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності, та Порядок її ведення,
що додаються. 2. Начальнику Головного управління прямих податків
Фурману А.П. забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 10-денний
термін після державної реєстрації наказу забезпечити тиражування
його та надсилання державним податковим адміністраціям в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Оперенка Г.М.
Голова М.Я.Азаров
Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
13.10.98 N 477
(в редакції наказу Державної
податкової адміністрації
України від 12.10.99 N 554
( z0713-99 )
Порядок
ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого
підприємництва - юридичної особи, яка застосовує
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
1. Суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
(надалі - суб'єкти малого підприємництва), зобов'язані вести Книгу
обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної
особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності, в якій у хронологічній послідовності на підставі
первинних документів здійснюються записи про операції, що
відбулися у звітному (податковому) періоді. 2. У графі 6 "Загальна сума виручки та позареалізаційних
доходів" відображаються всі надходження, отримані на розрахунковий
(поточний) рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва від
продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи
основні фонди, які належать суб'єкту малого підприємництва й
реалізовані у звітному (податковому) періоді, позареалізаційні
доходи та виручка від іншої реалізації. 3. У графі 3 "Сума виручки від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)" відображається сума доходів, отриманих від
виробництва та продажу продукції (товарів, робіт, послуг). 4. У графі 4 "Сума виручки від реалізації основних фондів"
відображається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих
основних фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу. 5. У графі 5 "Позареалізаційні доходи та виручка від іншої
реалізації" відображаються суми, фактично отримані суб'єктом
підприємницької діяльності на розрахунковий (поточний) рахунок та
в касу від інших операцій (фінансовий результат від продажу цінних
паперів, малоцінних швидкозношуваних предметів, матеріалів,
палива, орендна плата, проценти, грошові кошти, отримані у вигляді
безповоротної фінансової допомоги, кредиторська заборгованість,
щодо якої минув строк позовної давності, а також дивіденди, якщо
вони не були оподатковані у джерела виплати відповідно до Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ). 6. У графах 3, 4, 5, 6 не включаються до складу виручки
(доходу) суми акцизного збору. 7. У графі 7 "Загальна сума витрат, здійснених у зв'язку з
веденням господарської діяльності" відображається фактична сума
витрат, проведених з розрахункового (поточного) рахунку та каси
підприємства, у зв'язку з продажем продукції (товарів, робіт,
послуг), здійсненням фінансових операцій, а також від іншої
діяльності. 8. Суб'єкт малого підприємництва щомісячно підбиває підсумки
з 3 до 7 граф наростаючим підсумком з початку року. 9. За результатами господарської діяльності за звітний
(податковий) період (квартал) суб'єкти малого підприємництва -
юридичні особи подають до органу державної податкової служби до
20-го числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом,
розрахунки про сплату єдиного податку, акцизного збору і, в разі
обрання ними єдиного податку за ставкою 6 відсотків, розрахунок
про сплату податку на додану вартість, а також платіжні доручення
про сплату єдиного податку за звітний період з відміткою банку про
зарахування коштів. Розрахунок про сплату податку на додану вартість здійснюється
за формою і в порядку, визначеними для податкової декларації з
податку на додану вартість, затвердженої наказом Державної
податкової адміністрації України від 30.05.97 N 166 ( z0250-97 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за
N 250/2054, з урахуванням змін і доповнень до нього. 10. При поданні звітності до органу державної податкової
служби суб'єкт малого підприємництва повинен мати при собі
Свідоцтво про право сплати єдиного податку. 11. Книга обліку доходів і витрат повинна бути прошнурована
та мати пронумеровані сторінки. На останній сторінці вказується
кількість сторінок, що є в Книзі, запис про це завіряється
підписом керівника, печаткою суб'єкта малого підприємництва та
печаткою органу державної податкової служби, де зареєстрований
суб'єкт малого підприємництва. Якщо сторінки в Книзі обліку доходів і витрат закінчилися, то
суб'єкт малого підприємництва повинен завести нову Книгу обліку
доходів і витрат, при цьому дата першого запису в новій Книзі
повинна припадати на день, наступний за останнім днем запису,
зробленим у Книзі, яка велась раніше.
( Порядок в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 554 ( z0713-99 ) від 12.10.99 )
Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
13.10.98 N 477
(в редакції наказу Державної
податкової адміністрації
України від 12.10.99 N 554
( z0713-99 )
Книга
обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва
- юридичної особи, яка застосовує спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності
на 199__/200__ рік
Державна податкова адміністрація (інспекція)______________________
Суб'єкт малого Ідентифікаційний підприємництва - юридична особа код за ЄДРПОУ _________________________________ ------------------------------ (назва) ------------------------------
_________________________________
(адреса, телефон)

Номери розрахункових (поточних) та інших рахунків, відкритих
в установах банків _______________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата та | Сума | Сума |Позареалізаційні| Загальна сума |Загальна сума| |з/п| номер | виручки | виручки | доходи та | виручки та | витрат, | | |банківського| від | від | виручка від |позареалізаційних| здійснених у| | |або касового|реалізації|реалізації| іншої | доходів, | зв'язку з | | | документа | продукції| основних | реалізації, |грн. (гр. 3 + 4 +| веденням | | | | (товарів,| фондів, | грн. | 5) |господарської| | | | робіт, | грн. | | | діяльності, | | | | послуг) | | | | грн. | | | | грн. | | | | | |---+------------+----------+----------+----------------+-----------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------------------------------
( Книга в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 554 ( z0713-99 ) від 12.10.99 )вгору