Документ z0688-10, перша редакція — Прийняття від 29.07.2010
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
29.07.2010 N 348
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2010 р.
за N 688/17983

Про затвердження Ліцензійних умов здійснення
діяльності у сфері телекомунікацій з надання
послуг фіксованого телефонного зв'язку
з використанням безпроводового доступу
до телекомунікаційної мережі з правом
технічного обслуговування і надання
в користування каналів електрозв'язку:
місцевого, міжміського, міжнародного

Відповідно до статей 18, 44 Закону України "Про
телекомунікації" ( 1280-15 ) Національна комісія з питань
регулювання зв'язку України В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері
телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з
використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі
з правом технічного обслуговування і надання в користування
каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, що
додаються.
2. Департаменту ліцензування та радіочастот разом з Юридичним
управлінням подати це рішення на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення
діяльності після державної реєстрації забезпечити оприлюднення
рішення на веб-сайті НКРЗ та в офіційному бюлетені НКРЗ.
4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова В.Олійник
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного
комітету України О.О.Костусєв
Міністр
транспорту та зв'язку України К.Єфименко
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва С.Третьяков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв'язку
України
29.07.2010 N 348
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2010 р.
за N 688/17983

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку
з використанням безпроводового доступу
до телекомунікаційної мережі з правом технічного
обслуговування і надання в користування каналів
електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного

I. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ), "Про радіочастотний
ресурс України" ( 1770-14 ) та інших нормативно-правових актів, що
регулюють здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.
1.2. Ці Ліцензійні умови містять перелік організаційних,
кваліфікаційних, технологічних та інших спеціальних вимог,
обов'язкових для виконання при здійсненні діяльності у сфері
телекомунікацій, що підлягає ліцензуванню.
1.3. Ліцензійні умови поширюються на суб'єктів
господарювання, які здійснюють діяльність або звернулись із заявою
про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері
телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з
використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі
з правом технічного обслуговування і надання в користування
каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного.
1.4. Суб'єкти господарювання, які бажають здійснювати
діяльність у сфері телекомунікацій, зобов'язані відповідно до
частини першої статті 42 Закону України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ) подати до НКРЗ повідомлення для внесення до реєстру
операторів та провайдерів.
1.5. Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність або
звернулись із заявою про видачу ліцензії, повинні додержуватись
вимог Законів України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ), "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ), "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ), "Про метрологію та метрологічну
діяльність" ( 113/98-ВР ), "Про підтвердження відповідності"
( 2406-14 ), "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ),
інших нормативно-правових актів, стандартів та нормативних
документів у сфері телекомунікацій.
1.6. Суб'єкти господарювання здійснюють діяльність з надання
послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням
безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом
технічного обслуговування і надання в користування каналів
електрозв'язку: місцевого, міжміського та міжнародного тільки за
наявності відповідних ліцензій.
1.7. Суб'єкти господарювання можуть отримати ліцензії на такі
види діяльності: надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з
використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі
з правом технічного обслуговування і надання в користування
каналів електрозв'язку: місцевого (ліцензія видається на заявлений
регіон (регіони)); надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з
використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі
з правом технічного обслуговування і надання в користування
каналів електрозв'язку: міжміського (ліцензія видається на
заявлені регіони, але не менше ніж на два регіони); надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з
використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі
з правом технічного обслуговування і надання в користування
каналів електрозв'язку: міжнародного (ліцензія видається на всю
територію України). В особливих умовах ліцензії зазначається радіотехнологія
(радіотехнології), визначена відповідно до чинного законодавства.
1.8. Ліцензія дає право суб'єкту господарювання здійснювати
діяльність з надання телекомунікаційних послуг на території та в
строки, визначені ліцензією.
1.9. НКРЗ може включати до ліцензій на здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій для окремих операторів (провайдерів)
телекомунікацій особливі умови.
1.10. Приймання документів, що подаються для одержання
ліцензії, видача, переоформлення, визнання недійсною та анулювання
ліцензії, видача дубліката ліцензії, видача копії ліцензії,
продовження строку дії ліцензії здійснюються НКРЗ у порядку і
терміни, визначені Законом України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ).
1.11. Суб'єкт господарювання, який має намір здійснювати
діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з
використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі
з правом технічного обслуговування і надання в користування
каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного
(далі - послуги фіксованого телефонного зв'язку), особисто, або
через уповноважений ним орган чи особу, або рекомендованим листом
з описом вкладення звертається до НКРЗ із заявою про видачу
ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (додаток
1).
1.12. У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених
підрозділів, які здійснюватимуть господарську діяльність у сфері
телекомунікацій на підставі отриманої суб'єктом господарювання
ліцензії, у заяві зазначаються їх перелік та місцезнаходження.
1.13. До заяви про видачу ліцензії додаються документи згідно
зі статтею 45 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ).
1.14. Перелік документів, що підтверджують фінансові
можливості здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання
послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням
безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом
технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж
і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого,
міжміського, міжнародного, наведено у додатку 2.
1.15. Документом, що підтверджує кадрове забезпечення
здійснення заявленої діяльності, є довідка, що подається за
формою, наведеною в додатку 3.
1.16. Вимоги до змісту плану утворення та використання
телекомунікаційної мережі визначені в додатку 4.
1.17. Копії документів, що подаються заявником, повинні бути
засвідчені в установленому законодавством порядку.
1.18. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до
неї, приймаються за описом (додаток 5), копія якого видається або
надсилається заявнику з відміткою про дату прийняття документів та
підписом відповідальної особи НКРЗ.
1.19. Ліцензії видаються на бланках, які є захищеними
документами суворої звітності. Зразок бланка ліцензії наведено в
додатку 6 ( za688-10 ), зміст ліцензії - у додатку 7.
1.20. Суб'єкт господарювання не може передавати ліцензію або
її копію іншій юридичній або фізичній особі для здійснення
діяльності у сфері телекомунікацій.
1.21. Для кожної філії, іншого відокремленого підрозділу
суб'єкта господарювання, що здійснюватимуть діяльність у сфері
телекомунікацій на підставі отриманої цим суб'єктом господарювання
ліцензії, НКРЗ видає йому засвідчені копії ліцензії. Копія ліцензії видається також провайдеру телекомунікацій,
який надає відповідні телекомунікаційні послуги на підставі
договору із суб'єктом господарювання, який має ліцензію на
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг
фіксованого телефонного зв'язку. Засвідчена НКРЗ копія ліцензії є документом, що підтверджує
право філії, іншого відокремленого підрозділу ліцензіата
здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій з надання послуг
фіксованого телефонного зв'язку. Укладений з ліцензіатом договір та засвідчена НКРЗ копія
ліцензії є документами, що підтверджують право провайдера
телекомунікацій здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій з
надання послуг фіксованого телефонного зв'язку.
1.22. У разі створення суб'єктом господарювання нової філії,
іншого відокремленого підрозділу, а також укладення договору із
провайдером телекомунікацій, які здійснюватимуть діяльність з
надання послуг фіксованого телефонного зв'язку за отриманою таким
суб'єктом господарювання ліцензією, цей суб'єкт господарювання
повинен подати до НКРЗ заяву про видачу копії ліцензії (додатки 8,
9). До заяви про видачу копії ліцензії додаються: для філії, іншого відокремленого підрозділу - засвідчена в
установленому законодавством порядку копія довідки про внесення до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; для провайдера телекомунікацій - засвідчені в установленому
законодавством порядку копії договору з ліцензіатом та свідоцтва
про державну реєстрацію провайдера телекомунікацій.
1.23. Провайдер повинен надавати телекомунікаційні послуги
лише на телекомунікаційній мережі ліцензіата та із задіянням
номерного ресурсу цього оператора.
1.24. У разі ліквідації провайдера телекомунікацій, філії,
іншого відокремленого підрозділу ліцензіата, що здійснювали
господарську діяльність згідно з копіями ліцензій, отриманими
ліцензіатом, або в разі припинення ними діяльності у сфері
телекомунікацій цей ліцензіат зобов'язаний протягом семи робочих
днів з дати ліквідації або припинення провайдером телекомунікацій,
філією, іншим відокремленим підрозділом діяльності у сфері
телекомунікацій письмово повідомити НКРЗ та повернути відповідну
копію ліцензії.
1.25. Суб'єкт господарювання, що має ліцензію на надання
послуг фіксованого телефонного зв'язку, не може здійснювати таку
саму діяльність з надання телекомунікаційних послуг фіксованого
телефонного зв'язку як провайдер іншого оператора.
1.26. У разі якщо суб'єкт господарювання має намір
здійснювати діяльність з надання послуг фіксованого телефонного
зв'язку після закінчення строку дії ліцензії, він повинен
відповідно до статті 49 Закону України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ) не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення строку
дії такої ліцензії звернутися до НКРЗ із заявою про продовження
строку дії ліцензії (додаток 10).
1.27. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
відповідно до статті 50 Закону України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ) суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом 30
робочих днів подати до НКРЗ заяву про переоформлення ліцензії
(додаток 11) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та
виданими копіями ліцензії з відповідними документами або їх
нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені
зміни.
1.28. Разом із заявами про продовження строку дії ліцензії
або про переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний подати до
НКРЗ комплект документів на переоформлення дозволів на
використання номерного ресурсу у порядку, передбаченому Положенням
про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної
мережі загального користування України, затвердженим рішенням НКРЗ
від 01.06.2007 N 769 ( z0679-07 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 20.06.2007 за N 679/13946.
1.29. У разі втрати чи пошкодження ліцензії суб'єкт
господарювання звертається до НКРЗ із заявою про видачу її
дубліката (додаток 12). Якщо бланк ліцензії не придатний для користування внаслідок
його пошкодження, разом із заявою до НКРЗ подається пошкоджений
бланк ліцензії.
1.30. Анулювання ліцензії здійснюється у порядку,
установленому статтею 55 Закону України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ).
II. Кваліфікаційні вимоги до суб'єкта
господарювання, який здійснює діяльність
з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку
2.1. Персонал суб'єкта господарювання, який здійснює
діяльність або має намір здійснювати діяльність з надання послуг
фіксованого телефонного зв'язку, повинен налічувати не менше
30 відсотків працівників, які мають базову вищу (в тому числі
повну вищу) освіту у галузі зв'язку та досвід роботи у сфері
телекомунікацій не менше одного року. Персонал ліцензіата повинен
відповідати вимогам кваліфікаційних характеристик професій
працівників відповідно до законодавства.
2.2. Суб'єкт господарювання - фізична особа повинен мати
базову вищу або вищу освіту та досвід роботи у сфері надання
послуг фіксованого телефонного зв'язку не менше двох років. У
випадку здійснення діяльності із залученням найманих працівників -
повинен дотримуватись вимог пункту 2.1 цього розділу.
III. Організаційні вимоги до суб'єкта
господарювання, який здійснює діяльність
з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку
3.1. Ліцензіат повинен у місячний строк поінформувати НКРЗ
про початок або припинення надання послуг за ліцензією із
зазначенням підстав. У разі якщо у ліцензії вказано декілька
регіонів, ліцензіат повинен поінформувати НКРЗ про початок або
припинення надання послуг у кожному з цих регіонів із зазначенням
підстав. Форму повідомлення про початок діяльності за ліцензією
наведено в додатку 13.
3.2. Суб'єкт господарювання зобов'язаний письмово повідомляти
НКРЗ про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися
до заяви про видачу ліцензії, протягом 30 робочих днів після
виникнення таких змін разом з документами або з їх засвідченими у
встановленому порядку копіями, які підтверджують зазначені зміни.
3.3. Ліцензіат зобов'язаний надавати телекомунікаційні
послуги, передбачені ліцензією, з використанням власної мережі
цілодобово, за винятком перерв для проведення необхідних
профілактичних і ремонтних робіт, які повинні плануватись на час,
коли незручності для споживача мінімальні. При цьому графік
виконання таких робіт має бути погоджений з операторами мереж, з
якими взаємодіє ліцензіат, не пізніше ніж за п'ять робочих днів.
3.4. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити можливість надання
телекомунікаційних послуг "з кінця в кінець" телекомунікаційної
мережі загального користування (далі - ТМЗК).
3.5. Ліцензіат зобов'язаний додержуватися встановленого
нормативно-правовими актами порядку маршрутизації трафіку.
3.6. Ліцензіат зобов'язаний передбачити організацію
альтернативного та резервних маршрутів викликів своїх абонентів до
абонентів ТМЗК.
3.7. Ліцензіат повинен забезпечити пропуск трафіку від
операторів телекомунікацій, які мають відповідну ліцензію на вид
діяльності у сфері телекомунікацій, тільки через ТМЗК.
3.8. Ліцензіат зобов'язаний оперативно інформувати НКРЗ,
Національний центр оперативно-технічного управління мережами
телекомунікацій України (далі - НЦУ), інших операторів
телекомунікацій взаємоприєднаних мереж стосовно ситуацій, які
призвели або можуть призвести до припинення надання послуг, та про
надзвичайні ситуації, у тому числі спричинені аваріями, пожежами
тощо.
3.9. З метою забезпечення можливості виконання функцій,
покладених на НЦУ, оператори телекомунікацій зобов'язані надавати
інформацію про власну мережу телекомунікацій та її стан за обсягом
та в порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України.
3.10. Взаємодія операторів телекомунікацій з НЦУ здійснюється
на договірних засадах у порядку та відповідно до умов Типового
договору, що затверджується Центральним органом виконавчої влади в
галузі зв'язку (далі - ЦОВЗ).
3.11. Оператори телекомунікацій незалежно від форм власності
в першу чергу надають у користування на договірних засадах ресурси
своїх мереж державній системі урядового зв'язку, національній
системі конфіденційного зв'язку, органам з надзвичайних ситуацій,
безпеки, оборони, внутрішніх справ України.
3.12. На об'єктах телекомунікацій, а також в окремих
структурних підрозділах операторів, провайдерів телекомунікацій,
де передається, обробляється або зберігається інформація з
обмеженим доступом, що є власністю держави, установлюється
спеціальний режим доступу відповідно до законодавства.
3.13. Для організації технологічного процесу,
внутрішньовиробничого зв'язку, управління єдиною національною
системою зв'язку оператор, провайдер телекомунікацій зобов'язані
забезпечити службовий зв'язок.
3.14. Ліцензіат в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного
та воєнного стану зобов'язаний забезпечувати якісний зв'язок та
оповіщення населення. Оператор телекомунікацій зобов'язаний забезпечувати
готовність своїх телекомунікаційних мереж до роботи в умовах
надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, у тому
числі можливість оповіщення своїх споживачів у цих умовах. Під час
надзвичайного стану всі засоби та телекомунікаційні мережі зв'язку
незалежно від форми власності використовуються для забезпечення
проведення мобілізації та задоволення потреб національної безпеки,
оборони, охорони правопорядку. Оператори телекомунікацій
взаємодіють при цьому з НЦУ в питаннях, віднесених до його
компетенції.
3.15. Ліцензіат зобов'язаний встановлювати на своїх
телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для
здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів,
і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у
межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових
заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних
прийомів їх проведення відповідно до діючого законодавства.
3.16. Ліцензіат зобов'язаний надавати телекомунікаційні
послуги за ліцензією за встановленими показниками якості
відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій, а
також відповідно до вимог договору про надання телекомунікаційних
послуг.
3.17. Ліцензіат зобов'язаний надавати споживачам необхідну,
доступну, достовірну, своєчасну та вичерпну інформацію щодо
телекомунікаційних послуг, які надає він або його провайдери,
інформацію про себе як виконавця послуг та своїх провайдерів,
наявності відповідних ліцензій та іншу інформацію, необхідну для
укладання договору. Надана ліцензіатом інформація повинна
забезпечувати споживачеві можливість свідомого вибору набору
послуг та контролю за їх виконанням.
3.18. Ліцензіат зобов'язаний оприлюднювати тарифи на
телекомунікаційні послуги, що встановлюються самим оператором, не
пізніше ніж за сім календарних днів до їх уведення.
3.19. Ліцензіат зобов'язаний не рідше одного разу на рік
оприлюднювати значення рівнів показників якості телекомунікаційних
послуг, за якими вони надавались споживачам протягом року, шляхом
розміщення інформації в друкованих засобах масової інформації або
на власних веб-сайтах, а також у місцях продажу телекомунікаційних
послуг та проведення розрахунків за них.
3.20. Ліцензіат повинен вести облік абонентів і дані про них
подавати до довідкових служб з дотриманням вимог статті 34 Закону
України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ).
3.21. Ліцензіат повинен забезпечити в межах власної мережі
(на території України) технічну можливість роботи автоматизованих
систем розрахунків (білінгових систем) за телекомунікаційні
послуги, що відповідають вимогам нормативних документів у сфері
телекомунікацій. Телекомунікаційні послуги повинні надаватись
ліцензіатом за наявності власної або орендованої автоматизованої
системи розрахунків (білінгової системи). Ліцензіату забороняється здійснювати дії щодо зміни, або
перекручування, або видалення ідентифікаторів вхідних і вихідних
дзвінків, якщо ці дії призводять до зміни результатів розрахунків
автоматизованих систем розрахунків (білінгових систем) ліцензіата
характеру трафіку та зміни фінансових розрахунків між операторами
та сплати податків.
3.22. Ліцензіат зобов'язаний надавати споживачам безоплатний
доступ до телекомунікаційних мереж загального користування для
виклику пожежної охорони, міліції, швидкої допомоги, аварійної
служби газу, служби допомоги за телефонами 101, 102, 103, 104 та
112 відповідно. Ліцензіат для забезпечення доступу споживачів до аварійних
служб та телефонних довідково-інформаційних служб повинен: взаємодіяти з іншими операторами, провайдерами
телекомунікацій; співпрацювати на договірних засадах зі службами телефонних
довідників; співпрацювати на договірних засадах з іншими операторами
телекомунікацій для забезпечення доступу споживачів до телефонних
довідково-інформаційних служб.
3.23. Ліцензіат повинен задовольняти вимоги споживачів щодо
збереження конфіденційності інформації, яка стосується цього
споживача, а також забезпечувати та нести відповідальність за
схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні
договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі
отримання послуг, їх тривалості, змісту, їх оплати, маршрутів
передавання тощо.
3.24. Ліцензіат, який припиняє діяльність з надання
телекомунікаційних послуг, зобов'язаний попередити споживачів не
пізніше ніж за три місяці до припинення надання телекомунікаційних
послуг.
3.25. Проекти будівництва, реконструкції та модернізації
телекомунікаційних мереж підлягають експертизі у випадках і в
порядку, встановлених законодавством.
3.26. Ліцензіат повинен уживати заходів щодо модернізації
обладнання для забезпечення встановлених рівнів показників якості
надання телекомунікаційних послуг і надання нових послуг, які ним
упроваджуються.
3.27. Тарифи на телекомунікаційні послуги встановлюються
операторами, провайдерами телекомунікацій самостійно, за винятком
послуг, тарифи яких регулюються державою відповідно до Закону
України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ).
3.28. Ліцензіат зобов'язаний здійснювати ліцензовану
діяльність, не створюючи при цьому перешкод для взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж.
3.29. При укладенні договору про взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж ліцензіат зобов'язаний дотримуватись
обов'язкових вимог до договору про взаємоз'єднання, які встановлює
НКРЗ. Ліцензіат не може в односторонньому порядку розривати
взаємоз'єднання з телекомунікаційною мережею іншого оператора.
Ліцензіат при недосягненні згоди з іншим ліцензіатом щодо
взаємоз'єднання їх телекомунікаційних мереж має право передати
спір на вирішення до НКРЗ.
3.30. Послуги телефонного зв'язку, що надаються з таксофонів,
у переговорних пунктах, пунктах колективного доступу можуть
надаватися ліцензіатами в межах власних мереж або провайдерами, що
здійснюють діяльність на підставі договорів з операторами
телекомунікацій, які одержали відповідні ліцензії з надання послуг
фіксованого телефонного зв'язку, та копій таких ліцензій.
3.31. Ліцензіат не має права відмовляти в подальшому наданні
загальнодоступних телекомунікаційних послуг інвалідам I та II груп
усіх категорій, поточна заборгованість яких за отримані
телекомунікаційні послуги не перевищує трьох мінімальних пенсій за
віком.
3.32. Ліцензіат зобов'язаний надавати НКРЗ та ЦОВЗ звіти та
інформацію відповідно до закону.
3.33. Ліцензіат повинен надавати інформацію на запити НКРЗ
щодо технічного стану та перспектив розвитку телекомунікаційної
мережі, умов надання послуг та їх обсягів, показників якості,
установлених цін (тарифів) на телекомунікаційні послуги.
3.34. Ліцензіат повинен уживати заходів для недопущення
несанкціонованого доступу до телекомунікаційних мереж та
інформації, що передається цими мережами.
3.35. Ліцензіат зобов'язаний не допускати на ринку
телекомунікацій порушень законодавства щодо захисту економічної
конкуренції.
3.36. Ліцензіат зобов'язаний використовувати номерний ресурс
згідно з дозволом, що надається НКРЗ, без права передачі іншим
особам, крім випадків вторинного розподілу номерного ресурсу
відповідно до законодавства.
3.37. Оператори телекомунікацій зобов'язані надавати НКРЗ
інформацію про стан використання номерного ресурсу у визначеному
законодавством порядку.
3.38. Ліцензіат, що отримав ліцензію на надання послуг
фіксованого телефонного зв'язку, повинен дотримуватись термінів
задіяння отриманого номерного ресурсу, вказаних у дозволах на
використання номерного ресурсу.
3.39. Ліцензіат не повинен вимагати від абонентів придбання
додаткових телекомунікаційних послуг або додаткових технічних
засобів телекомунікацій при наданні телекомунікаційних послуг.
3.40. Для здійснення діяльності з використанням
радіочастотного ресурсу суб'єкт господарювання повинен отримати
ліцензію на користування радіочастотним ресурсом відповідно до
вимог Закону України "Про радіочастотний ресурс України"
( 1770-14 ).
IV. Технологічні вимоги до суб'єкта господарювання,
який здійснює діяльність з надання
телекомунікаційних послуг за ліцензією
4.1. Ліцензіат повинен використовувати технічні засоби та
обладнання телекомунікацій, у тому числі які призначені для обліку
обсягів та проведення розрахунків наданих телекомунікаційних
послуг, які внесені ЦОВЗ до переліку технічних засобів, що можуть
використовуватись на ТМЗК або застосування яких погоджено з ЦОВЗ,
а також мають документ про підтвердження відповідності вимогам
нормативних документів у сфері телекомунікацій, виданий
акредитованими в установленому порядку органами, уповноваженими на
проведення цієї діяльності, перелік яких погоджено з НКРЗ.
4.2. Ліцензіат повинен виконувати вимоги метрологічного
забезпечення у сфері телекомунікацій.
4.3. Ліцензіат повинен забезпечувати в рамках своєї
телекомунікаційної мережі технічну можливість щодо впровадження та
функціонування системи синхронізації відповідно до галузевих
нормативних та технічних документів.
4.4. Ліцензіат повинен забезпечити проведення відповідно до
законодавства організаційно-технічних заходів НЦУ щодо підтримки
оперативно-технічного управління мережами та трафіком.
4.5. Технічна експлуатація телекомунікаційних мереж
оператором телекомунікацій повинна здійснюватись тільки за умови
наявності проектної документації, розробленої відповідно до
законодавства та відповідних документів, передбачених
законодавством, про прийняття об'єкта в експлуатацію.
4.6. Ліцензіат повинен забезпечити технічне обслуговування
телекомунікаційних мереж та каналів електрозв'язку відповідно до
нормативних та технічних документів, чинних у сфері
телекомунікацій.
4.7. Ліцензіат повинен забезпечити резервування технічних
засобів телекомунікацій, фрагментів телекомунікаційних мереж і
створювати альтернативні маршрути в разі пошкодження технічних
засобів телекомунікацій, при надзвичайних ситуаціях у ТМЗК.
4.8. Ліцензіат повинен забезпечити управління
телекомунікаційною мережею та технічний контроль її стану
самостійно шляхом створення власних центрів управління або
делегування функцій управління НЦУ на договірних засадах.
4.9. Ліцензіат повинен забезпечити взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж загального користування відповідно до
Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального
користування, затверджених рішенням НКРЗ від 08.12.2005 N 155
( z0071-06 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
27.01.2006 за N 71/11945.
4.10. При створенні та експлуатації телекомунікаційної мережі
ліцензіат зобов'язаний дотримуватись вимог керівних нормативних
документів, нормативних та технічних документів у сфері
телекомунікацій.
V. Спеціальні вимоги до суб'єкта господарювання,
який здійснює діяльність з надання послуг
фіксованого місцевого телефонного зв'язку
з використанням безпроводового доступу
до телекомунікаційної мережі з правом
технічного обслуговування і надання
в користування каналів електрозв'язку
5.1. Ліцензія на надання послуг фіксованого місцевого
телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу
передбачає здійснення діяльності з надання послуг фіксованого
місцевого телефонного зв'язку із застосуванням радіотехнологій,
визначених відповідно до чинного законодавства.
5.2. Ліцензіат зобов'язаний здійснювати діяльність у межах
кожного регіону, зазначеного в ліцензії (областей, Автономної
Республіки Крим, міст Києва та Севастополя).
5.3. Право надавати послуги фіксованого місцевого телефонного
зв'язку з використанням безпроводового доступу має суб'єкт
господарювання, який отримав відповідну ліцензію на надання послуг
фіксованого місцевого телефонного зв'язку з використанням
безпроводового доступу за конкретною радіотехнологією, визначеною
відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України
( 815-2006-п ).
5.4. Створення мережі фіксованого телефонного зв'язку з
використанням безпроводового доступу дозволяється з використанням
радіотехнології, яка дає змогу кінцевому обладнанню хоча б одного
із споживачів вільно переміщатися із збереженням унікального
ідентифікаційного номера в межах пунктів закінчення
телекомунікаційної мережі ліцензіата, які під'єднані до одного
центру комутації. Особливості побудови мережі фіксованого телефонного зв'язку з
використанням безпроводового доступу визначаються ЦОВЗ.
5.5. Ліцензіат повинен забезпечити функціонування
абонентського кінцевого обладнання у власній мережі у межах зони
дії одного комутаційного центру або окремого контролера базових
станцій і не підтримувати процедури роумінгу між різними центрами
комутації.
5.6. З метою захисту українських мереж фіксованого
телефонного зв'язку з безпроводовим доступом (незалежно від
радіотехнологій та стандартів) від недозволених до застосування в
Україні абонентських радіотелефонів ліцензіат повинен здійснювати
підключення до мережі та надавати послуги лише за такими
радіотелефонами, міжнародні коди ідентифікації (ESN-коди,
n-ESN-коди, MEID-коди) яких є в узагальненій базі даних кодів
ІМЕІ, яку веде ДП "Український державний центр радіочастот"
(далі - УДЦР). Ліцензіати мають доступ до узагальненої бази даних
кодів ІМЕІ як користувачі. Ліцензіат зобов'язаний надавати до УДЦР ESN-коди (n-ESN-коди,
MEID-коди) всіх радіотелефонів, які підключені (підключаються) до
його мережі і за якими надаються телекомунікаційні послуги.
5.7. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити пропуск через власну
телекомунікаційну мережу вхідного трафіку до телекомунікаційних
мереж інших операторів на договірних засадах.
5.8. Ліцензіат повинен уживати заходів щодо впровадження
сучасних технічних засобів телекомунікацій та модернізації
телекомунікаційної мережі.
5.9. Ліцензіат може встановлювати на телекомунікаційних
мережах загального користування та експлуатувати опорно-транзитні
телефонні станції (далі - ОПТС) та транзитні станції (далі - ТС)
для пропуску трафіку від/до мереж інших операторів телефонного
зв'язку за домовленістю з ними щодо пропуску трафіку із
визначеними рівнями показників якості та дотриманням технічних
вимог до обладнання, яке виконує функції ОПТС.
5.10. Підключення до телекомунікаційної мережі ліцензіата
інших телекомунікаційних мереж з метою забезпечення споживачам цих
мереж виходу на телекомунікаційні мережі зв'язку загального
користування України допускається тільки в разі, якщо
телекомунікаційна мережа ліцензіата підключена до
телекомунікаційної мережі загального користування через ОПТС або
ТС. При цьому оператори і провайдери телекомунікацій повинні
дотримуватися встановленого порядку пропуску додаткового трафіку
приєднаної мережі.
5.11. Обов'язковою умовою діяльності з надання послуг
місцевого телефонного зв'язку є наявність комутаційного центру
оператора, з'єднаного каналами зв'язку з ОПТС або ТС місцевої
телефонної мережі, та відкриття номерного ресурсу ліцензіата на
ТМЗК. Відкриття номерного ресурсу ліцензіата на ТМЗК здійснюється
за власні кошти всіма операторами мережі місцевого телефонного
зв'язку після включення АТС ліцензіата в ОПТС (ТС) та задіяння ним
номерного ресурсу.
VI. Спеціальні вимоги до суб'єкта господарювання,
який здійснює діяльність з надання послуг
фіксованого міжміського телефонного зв'язку
з використанням безпроводового доступу
до телекомунікаційної мережі з правом
технічного обслуговування і надання
в користування каналів електрозв'язку
6.1. Ліцензія на надання послуг фіксованого міжміського
телефонного зв'язку передбачає здійснення діяльності в межах
кожного регіону, зазначеного в ліцензії (областей, Автономної
Республіки Крим, міст Києва та Севастополя). Така ліцензія
видається на територію не менше ніж двох регіонів. Ліцензіат, що отримав таку ліцензію, повинен створити умови
для надання послуг фіксованого міжміського телефонного зв'язку в
більше ніж 30 відсотках населених пунктів кожного регіону,
зазначеного в ліцензії (областей, Автономної Республіки Крим, міст
Києва та Севастополя).
6.2. Ліцензіат має право надавати послуги фіксованого
міжміського телефонного зв'язку в телекомунікаційних мережах
загального користування незалежно від технологій (протоколів)
представлення, перетворення та доставки сигналів електрозв'язку.
6.3. Обов'язковою умовою діяльності з надання послуг
міжміського фіксованого телефонного зв'язку є наявність у
ліцензіата комутаційного обладнання, що виконує функції
автоматичної міжміської телефонної станції (далі - АМТС), та
наявність каналів зв'язку (власних або орендованих) до не менше
ніж двох АМТС (комутаційного обладнання, що виконує такі функції)
інших операторів.
6.4. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити пропуск через власну
телекомунікаційну мережу вхідного міжміського трафіку на
телекомунікаційні мережі інших операторів тільки на договірних
засадах та вихідного міжміського трафіку тільки із зони нумерації
відповідно до території здійснення діяльності за ліцензією та
згідно з чинними нормативними документами у сфері телекомунікацій.
VII. Спеціальні вимоги до суб'єкта господарювання,
який здійснює діяльність з надання послуг
фіксованого міжнародного телефонного зв'язку
з використанням безпроводового доступу
до телекомунікаційної мережі з правом
технічного обслуговування і надання
в користування каналів електрозв'язку
7.1. Ліцензія на надання послуг фіксованого міжнародного
телефонного зв'язку передбачає здійснення діяльності з надання
послуг фіксованого міжнародного телефонного зв'язку на всій
території України.
7.2. Ліцензіат повинен створити умови для надання послуг
фіксованого міжнародного телефонного зв'язку в більше ніж
20 відсотках населених пунктів у межах кожного регіону України.
7.3. Ліцензіат має право надавати телекомунікаційні послуги
фіксованого міжнародного телефонного зв'язку в телекомунікаційних
мережах загального користування незалежно від технологій
(протоколів) представлення, перетворення та доставки сигналів
електрозв'язку.
7.4. Обов'язковою умовою діяльності з надання послуг
міжнародного фіксованого телефонного зв'язку є наявність у
ліцензіата міжнародного центру комутації (далі - МЦК) та наявність
каналів зв'язку (власних або орендованих) до МЦК не менше ніж
трьох закордонних операторів.
VIII. Спеціальні вимоги до суб'єкта господарювання,
який здійснює діяльність з надання
в користування каналів електрозв'язку
8.1. Ліцензіат, що отримав ліцензію на надання послуг
фіксованого місцевого телефонного зв'язку, може надавати в
користування місцеві канали електрозв'язку згідно з отриманою
ліцензією з використанням каналів електрозв'язку в межах окремих
населених пунктів або районів у межах регіону, зазначеного в
ліцензії.
8.2. Ліцензіат, що отримав ліцензію на надання послуг
фіксованого міжміського телефонного зв'язку, може надавати в
користування міжміські канали електрозв'язку згідно з отриманою
ліцензією з використанням каналів електрозв'язку в межах районів
або регіонів, зазначених в ліцензії (областей, Автономної
Республіки Крим, міст Києва та Севастополя). Для здійснення цієї діяльності ліцензіат повинен мати
суцільну транспортну телекомунікаційну мережу, яка управляється з
єдиного центру, з точками, у яких можливе взаємоз'єднання з іншими
телекомунікаційними мережами в більше ніж 50 відсотках населених
пунктів у межах кожного регіону, зазначеного в ліцензії
(Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя).
8.3. Ліцензіат, що отримав ліцензію на надання послуг
фіксованого міжнародного телефонного зв'язку, може надавати в
користування міжнародні канали електрозв'язку згідно з отриманою
ліцензією з використанням транскордонних каналів. Для здійснення цієї діяльності ліцензіат повинен мати
суцільну транспортну телекомунікаційну мережу, яка управляється з
єдиного центру, з точками, у яких можливе взаємоз'єднання з іншими
телекомунікаційними мережами в більше ніж 50 відсотках регіонів
України (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя), а також точками, у яких можливе взаємоз'єднання з
операторами інших держав. Міжнародні канали електрозв'язку можуть надаватись у
користування за наявності взаємоз'єднань з телекомунікаційними
мережами операторів телекомунікацій інших країн.
8.4. В користування надаються канали електрозв'язку, які
забезпечують перенесення електричних сигналів між пунктами
телекомунікаційної мережі ліцензіата з показниками якості, не
нижчими від встановлених нормативно-правовими актами та технічними
документами в сфері телекомунікації, а також відповідно до вимог
договору про надання телекомунікаційних послуг.
8.5. Підключення транспортної телекомунікаційної мережі
ліцензіата до телекомунікаційної мережі загального користування
здійснюється на договірних засадах відповідно до Правил
взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування,
затверджених рішенням НКРЗ від 08.12.2005 N 155 ( z0071-06 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27.01.2006 за
N 71/11945.
8.6. При наданні в користування міжнародного каналу
електрозв'язку для транзиту трафіку через територію України
ліцензіат зобов'язаний забезпечити цілісність каналу, що виключає
можливість маршрутизації трафіку у точках взаємоз'єднання до
телекомунікаційної мережі загального користування або
телекомунікаційної мережі інших операторів на території України.
8.7. Ліцензіат може надавати в користування канали
електрозв'язку, що побудовані та відповідають вимогам керівних
нормативних документів, нормативних та технічних документів у
сфері телекомунікацій.
Директор Департаменту
ліцензування та радіочастот А.Мартиненко

Додаток 1
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг фіксованого
телефонного зв'язку
з використанням
безпроводового доступу
до телекомунікаційної мережі
з правом технічного
обслуговування і надання
в користування каналів
електрозв'язку: місцевого,
міжміського, міжнародного

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій

----------------------------------------- |Реєстраційний N | ----------------------------------------- (заповнюється оператором бази даних НКРЗ)
Відомості про заявника
------------------------------------------------------------------ |Найменування суб'єкта господарювання: | |(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця): | |Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ | |(ідентифікаційний номер згідно з ДРФО): | |----------------------------------------------------------------| |Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта | |господарювання або прізвище, ім'я та по батькові фізичної | |особи - суб'єкта господарювання: | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження: | |----------------------------------------------------------------| |Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання: | |----------------------------------------------------------------| |Банківські реквізити: | |рахунок N ______________________, | |МФО ____________________________ | |Банк _______________________________, | |м. _____________ | |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я та по батькові): | |Тел.: Факс: Електронна пошта: | |----------------------------------------------------------------| |Поштова адреса: | ------------------------------------------------------------------
Прошу видати ліцензію на здійснення діяльності у сфері
телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з
використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі
з правом технічного обслуговування і надання в користування
каналів електрозв'язку: __________________. Територія, на якій здійснюватиметься діяльність: ____________ Дата початку здійснення діяльності за ліцензією, що
планується: ____________ Відомості про склад основного обладнання, яке
використовується та планується для використання для здійснення
заявленого виду діяльності _______________________________________
(тип обладнання, номер та дата сертифіката відповідності) Термін дії ліцензії, що заявляється: ________________________ Філії, інші відокремлені підрозділи заявника, які будуть
здійснювати діяльність за ліцензією: _____________________________ З Ліцензійними умовами здійснення діяльності у сфері
телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з
використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі
з правом технічного обслуговування і надання в користування
каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного,
затвердженими рішенням НКРЗ від 29.07.2010 N 348, ознайомлений і
зобов'язуюсь їх виконувати. У разі зміни будь-яких даних, указаних у заяві та в
документах, що додаються до неї, зобов'язуюся повідомити про це
НКРЗ згідно зі статтею 51 Закону України "Про телекомунікації".
Заявник ________ _______________________ ___________ 20__ року
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
________________________________ ________ ______________________
(посада особи, (підпис) (ініціали та прізвище) яка прийняла заяву)
Дата й номер реєстрації заявлених документів у
НКРЗ___________20__ року N ______________

Додаток 2
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг фіксованого
телефонного зв'язку
з використанням
безпроводового доступу
до телекомунікаційної мережі
з правом технічного
обслуговування і надання
в користування каналів
електрозв'язку: місцевого,
міжміського, міжнародного

ПЕРЕЛІК
документів, що підтверджують фінансові можливості
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку
з використанням безпроводового доступу
до телекомунікаційної мережі з правом
технічного обслуговування і надання
в користування каналів електрозв'язку:
місцевого, міжміського, міжнародного

1. Засвідчені в установленому порядку копії бухгалтерських
звітів (балансу і звіту про фінансові результати) суб'єкта
господарювання за попередній звітний фінансовий рік.
2. Засвідчена в установленому порядку копія аудиторського
висновку про результати фінансово-господарської діяльності
суб'єкта господарювання за попередній звітний фінансовий рік.
3. Засвідчена в установленому порядку копія гарантії банку
або іншої кредитної установи з визначеними сумою фінансового
забезпечення та строком її дії (подані заявником документи повинні
підтверджувати наявність у заявника грошових коштів у розмірі не
меншому, ніж розмір плати за видачу ліцензії, за отриманням якої
він звертається).
4. Довідки банків про обороти за попередній звітний період (у
національній та іноземних валютах).
5. Інвестиційний договір.
Примітка. Суб'єкти господарювання, які подають заяву про
видачу ліцензії, подають документи, зазначені у пункті 1, та
можуть додатково подавати будь-який із зазначених у пунктах 2-5
цього Переліку документ, що підтверджує фінансові можливості
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг
фіксованого телефонного зв'язку.

Додаток 3
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг фіксованого
телефонного зв'язку
з використанням
безпроводового доступу
до телекомунікаційної мережі
з правом технічного
обслуговування і надання
в користування каналів
електрозв'язку: місцевого,
міжміського, міжнародного

ДОВІДКА,
що підтверджує кадрове забезпечення здійснення
діяльності у сфері телекомунікацій з надання
послуг фіксованого телефонного зв'язку
з використанням безпроводового доступу
до телекомунікаційної мережі з правом
технічного обслуговування і надання
в користування каналів електрозв'язку:
місцевого, міжміського, міжнародного

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Кількість працівників |Примітки| |з/п| посад за |-----------------------------------| | | |спеціальностями| усього на | у тому числі | | | | | посаді | відповідної | | | | | | кваліфікації* | | | | | |----------------------| | | | | |кількість|відсоток від| | | | | | |кількості на| | | | | | | посаді | | |---+---------------+------------+---------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+---------------+------------+---------+------------+--------| | | | | | | | |---+---------------+------------+---------+------------+--------| | | | | | | | |---+---------------+------------+---------+------------+--------| | |Усього: | | | | | ------------------------------------------------------------------
-------------- * Працівники, які мають базову вищу освіту в галузі зв'язку
та досвід роботи у сфері телекомунікацій не менше одного року.
Керівник суб'єкта господарювання __________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
_______________ 20___ року

Додаток 4
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг фіксованого
телефонного зв'язку
з використанням
безпроводового доступу
до телекомунікаційної мережі
з правом технічного
обслуговування і надання
в користування каналів
електрозв'язку: місцевого,
міжміського, міжнародного

ВИМОГИ
до змісту плану утворення та використання
телекомунікаційної мережі

1. Детально описується телекомунікаційна мережа та шляхи її
розвитку, особливості надання послуг фіксованого телефонного
зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації
телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів
електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, на яку
подається заява про видачу ліцензії, а саме зазначаються:
1.1. Вид діяльності у сфері телекомунікацій, що підлягає
ліцензуванню.
1.2. Ємність мережі, що створюється, або ємність наявної
телекомунікаційної мережі, кількість користувачів (споживачів),
яким можуть бути надані телекомунікаційні послуги.
1.3. Місцезнаходження пунктів встановлення технічних засобів
телекомунікацій.
1.4. Схема організації телекомунікаційної мережі та типи
технічних засобів телекомунікацій, які планується використовувати
на ТМЗК.
1.5. Короткострокові та довгострокові плани розвитку мереж
фіксованого телефонного зв'язку: етапи та їх особливості; заплановані затрати на технічні засоби телекомунікацій,
створення мережі фіксованого телефонного зв'язку, організаційні
витрати та інші.
1.6. Інші відомості щодо утворення та використання
телекомунікаційних мереж (за бажанням заявника).
2. План утворення та використання телекомунікаційної мережі
підписується керівником заявника та скріплюється печаткою (за
наявності).

Додаток 5
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг фіксованого
телефонного зв'язку
з використанням
безпроводового доступу
до телекомунікаційної мережі
з правом технічного
обслуговування і надання
в користування каналів
електрозв'язку: місцевого,
міжміського, міжнародного

ОПИС N _________
документів, що додаються до заяви
про видачу ліцензії

на провадження __________________________________________________
(вид діяльності)
від _____________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
Дата і номер реєстрації заяви: ____________ 20___ року N ____
------------------------------------------------------------------ | N |Найменування |Відмітка про |Кількість |Примітки| |з/п |документа |наявність |аркушів у | | | | |документів |документі | | | | |(наявні, | | | | | |відсутні) | | | |----+----------------+----------------+----------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+----------------+----------------+----------------+--------| | | | | | | |----+----------------+----------------+----------------+--------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Прийняв __________________________________________ документів
(цифрами і словами)
_______________ 20 __ року
__________________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)
_________________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Копію опису отримав
________________ 20 __ року
___________________________ __________ ________________________
(посада представника (підпис) (ініціали та прізвище)
суб'єкта господарювання)
Відмітка про дату прийняття ______________ ___________________
документів, що підтверджують (підпис (ініціали та
унесення заявником плати відповідальної прізвище
за видачу ліцензії особи НКРЗ) відповідальної
особи НКРЗ)
_______________ 20__ року

Додаток 6
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг фіксованого
телефонного зв'язку
з використанням
безпроводового доступу
до телекомунікаційної мережі
з правом технічного
обслуговування і надання
в користування каналів
електрозв'язку: місцевого,
міжміського, міжнародного

ЗРАЗОК
бланка ліцензії на здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
( za688-10 )

Додаток 7
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг фіксованого
телефонного зв'язку
з використанням
безпроводового доступу
до телекомунікаційної мережі
з правом технічного
обслуговування і надання
в користування каналів
електрозв'язку: місцевого,
міжміського, міжнародного

ЗМІСТ
ліцензії на надання послуг у сфері телекомунікацій

Вид діяльності у сфері телекомунікацій __________________________
Суб'єкт господарювання __________________________________________
(повне найменування юридичної особи згідно
з установчими документами без скорочень
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - підприємця)
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ
юридичної особи або
ідентифікаційний номер згідно з ДРФО
фізичної особи __________________________________________________
Місцезнаходження ________________________________________________
юридичної особи або місце
проживання фізичної особи _______________________________________
Дата прийняття та номер рішення
про видачу ліцензії _____________________________________________
(число, місяць, рік, номер)
Строк дії ліцензії ______________________________________________
(згідно з прийнятим рішенням)
Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері
телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з
використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі
з правом технічного обслуговування і надання в користування
каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного,
затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання
зв'язку України від 29.07.2010 N 348.
Особливі умови ліцензії _____________________________________
(за наявності згідно з прийнятим
рішенням)
Голова Національної комісії
з питань регулювання зв'язку
України __________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
Дата видачі ліцензії __________________________
(число, місяць, рік)

Додаток 8
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг фіксованого
телефонного зв'язку
з використанням
безпроводового доступу
до телекомунікаційної мережі
з правом технічного
обслуговування і надання
в користування каналів
електрозв'язку: місцевого,
міжміського, міжнародного

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії на здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій для філії
(іншого відокремленого підрозділу)

----------------------------------------- |Реєстраційний N | ----------------------------------------- (заповнюється оператором бази даних НКРЗ)
Відомості про заявника
------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта господарювання: | |Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта | |господарювання: | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження: | |----------------------------------------------------------------| |Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання: | |----------------------------------------------------------------| |Банківські реквізити: | |рахунок N ______________________, | |МФО _____________________________ | |Банк ___________________________, | |м. ______________ | |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я та по батькові): | |Тел.: Факс: Електронна пошта: | |----------------------------------------------------------------| |Поштова адреса: | ------------------------------------------------------------------
Прошу видати копію ліцензії _______________________________ у
(номер, дата видачі) зв'язку зі створенням нової філії (іншого відокремленого
підрозділу)
------------------------------------------------------------------ |Назва філії (іншого відокремленого підрозділу): | |Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження: | |----------------------------------------------------------------| |Організаційно-правова форма: | |----------------------------------------------------------------| |Банківські реквізити: | |рахунок N _________________, | |МФО _______________________ | |Банк ______________________, | |м. _________________ | |----------------------------------------------------------------| |Поштова адреса: | ------------------------------------------------------------------
Територія, на якій здійснюватиметься діяльність: ____________ Додатки:
Заявник __________ ______________________ __________ 20___ року
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
_________________________ __________ ________________________
(посада особи, (підпис) (ініціали та прізвище) яка прийняла заяву)

Дата й номер реєстрації заявлених документів у НКРЗ ___________20__ року N ______________

Додаток 9
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг фіксованого
телефонного зв'язку
з використанням
безпроводового доступу
до телекомунікаційної мережі
з правом технічного
обслуговування і надання
в користування каналів
електрозв'язку: місцевого,
міжміського, міжнародного

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії на здійснення
діяльності у сфері телекомунікацій
для провайдера телекомунікацій

--------------------------------- |Реєстраційний N | --------------------------------- (заповнюється оператором бази даних НКРЗ)
Відомості про заявника
------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта господарювання: | |Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО: | |----------------------------------------------------------------| |Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта | |господарювання: | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження (місце проживання): | |----------------------------------------------------------------| |Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання: | |----------------------------------------------------------------| |Банківські реквізити: | |рахунок N __________________, | |МФО ________________________ | |Банк _______________________, | |м. _________________ | |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я та по батькові): | |Тел.: Факс: Електронна пошта: | |----------------------------------------------------------------| |Поштова адреса: | ------------------------------------------------------------------
Прошу видати копію ліцензії _____________________________ для
(номер, дата видачі) провайдера телекомунікацій
------------------------------------------------------------------ |Назва провайдера телекомунікацій): | |Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО: | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження (місце проживання): | |----------------------------------------------------------------| |Організаційно-правова форма: | |----------------------------------------------------------------| |Банківські реквізити: | |рахунок N ___________________, | |МФО __________________________ | |Банк _________________________, | |м. ____________ | |----------------------------------------------------------------| |Поштова адреса: | ------------------------------------------------------------------
Територія, на якій здійснюватиметься діяльність: ____________ Додатки:
Заявник _________ ______________________ _____________ 20___ року
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
__________________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)
__________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Дата й номер реєстрації заявлених документів у НКРЗ ___________20__ року N ______________

Додаток 10
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг фіксованого
телефонного зв'язку
з використанням
безпроводового доступу
до телекомунікаційної мережі
з правом технічного
обслуговування і надання
в користування каналів
електрозв'язку: місцевого,
міжміського, міжнародного

ЗАЯВА
про продовження строку дії ліцензії
на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

----------------------------------------- |Реєстраційний N | ----------------------------------------- (заповнюється оператором бази даних НКРЗ)
Відомості про заявника
------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта господарювання: | |Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта | |господарювання або прізвище, ім'я та по батькові фізичної | |особи - суб'єкта господарювання: | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження: | |----------------------------------------------------------------| |Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання: | |----------------------------------------------------------------| |Банківські реквізити: | |рахунок N __________________, | |МФО ________________________ | |Банк ______________________, | |м. ________________ | |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я та по батькові): | |Тел.: Факс: Електронна пошта: | |----------------------------------------------------------------| |Поштова адреса: | ------------------------------------------------------------------
Територія здійснення діяльності за ліцензією: _______________ _________________________________________________________________
Територія, на якій фактично здійснюється діяльність: ________ _________________________________________________________________
Філії, інші відокремлені підрозділи заявника, які здійснюють
діяльність за ліцензією: _________________________________________
Прошу продовжити строк дії ліцензії _________________________
(номер, дата видачі, термін дії)
Територія, на якій планується здійснювати діяльність: _________________________________________________________________
Додаток: План утворення та використання телекомунікаційної
мережі.
Заявник ________ ______________________ __________ 20___ року
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
_____________________________ ________ ______________________
(посада особи, (підпис) (ініціали та прізвище) яка прийняла заяву)
Дата й номер реєстрації заявлених документів у НКРЗ ___________20___ року N _____________

Додаток 11
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг фіксованого
телефонного зв'язку
з використанням
безпроводового доступу
до телекомунікаційної мережі
з правом технічного
обслуговування і надання
в користування каналів
електрозв'язку: місцевого,
міжміського, міжнародного

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на здійснення
діяльності у сфері телекомунікацій

----------------------------------------- |Реєстраційний N | ----------------------------------------- (заповнюється оператором бази даних НКРЗ)
Відомості про заявника
------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта господарювання: | |Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта | |господарювання або прізвище, ім'я та по батькові фізичної | |особи - суб'єкта господарювання: | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження: | |----------------------------------------------------------------| |Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання: | |----------------------------------------------------------------| |Банківські реквізити: | |рахунок N __________________, | |МФО ________________________ | |Банк _______________________, | |м. ______________ | |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я та по батькові): | |Тел.: Факс: Електронна пошта: | |----------------------------------------------------------------| |Поштова адреса: | ------------------------------------------------------------------
Філії, інші відокремлені підрозділи заявника, які здійснюють
діяльність за ліцензією: _________________________________________
Прошу переоформити ліцензію _________________________________
(номер, дата видачі, термін дії)
у зв'язку з _____________________________________________________
(зазначити підстави відповідно
до статті 50 Закону України "Про телекомунікації")
Додатки: 1. Ліцензія, що підлягає переоформленню. 2. Копії ліцензії, що підлягає переоформленню, ______ шт. 3. Нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують
підстави для переоформлення ліцензії.
Заявник __________ ______________________ ____________ 20___ року
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П. _________________________ __________ ________________________
(посада особи, (підпис) (ініціали та прізвище) яка прийняла заяву)
Дата й номер реєстрації заявлених документів у НКРЗ ___________20__ року N _____________

Додаток 12
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг фіксованого
телефонного зв'язку
з використанням
безпроводового доступу
до телекомунікаційної мережі
з правом технічного
обслуговування і надання
в користування каналів
електрозв'язку: місцевого,
міжміського, міжнародного

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії на здійснення
діяльності у сфері телекомунікацій

----------------------------------------- |Реєстраційний N | ----------------------------------------- (заповнюється оператором бази даних НКРЗ)
Відомості про заявника
------------------------------------------------------------------ |Назва суб'єкта господарювання: | |Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: | |(ідентифікаційний номер згідно з ДРФО) | |----------------------------------------------------------------| |Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта | |господарювання або прізвище, ім'я та по батькові фізичної | |особи - суб'єкта господарювання: | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження: | |----------------------------------------------------------------| |Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання: | |----------------------------------------------------------------| |Банківські реквізити: | |рахунок N __________________, | |МФО ________________________ | |Банк _______________________, | |м. _______________ | |----------------------------------------------------------------| |Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я та по батькові): | |Тел.: Факс: Електронна пошта: | |----------------------------------------------------------------| |Поштова адреса: | ------------------------------------------------------------------
Філії, інші відокремлені підрозділи заявника, які здійснюють
діяльність за ліцензією: _________________________________________
Прошу видати дублікат ліцензії ______________________________
(номер, дата видачі, термін дії)
у зв'язку з _____________________________________________________
(зазначити підстави відповідно
до статті 52 Закону України "Про телекомунікації")
Заявник ________ ______________________ __________ 20___ року
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
_________________________ __________ ________________________
(посада особи, (підпис) (ініціали та прізвище)
яка прийняла заяву)
Дата й номер реєстрації заявлених документів у НКРЗ ___________20__ року N _____________

Додаток 13
до Ліцензійних умов
здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій
з надання послуг фіксованого
телефонного зв'язку
з використанням
безпроводового доступу
до телекомунікаційної мережі
з правом технічного
обслуговування і надання
в користування каналів
електрозв'язку: місцевого,
міжміського, міжнародного

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок діяльності за ліцензією
на здійснення діяльності у сфері телекомунікації

1. Суб'єкт господарювання: __________________________________ (повне найменування юридичної особи згідно зі статутом,
посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника
або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,
серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
Місцезнаходження (місце проживання):
Поштова адреса: _________________________________________________
(адреса для листування у повному форматі)
Телефон: ______________ Факс: _______________
(код, номер) (код, номер)
Електронна пошта: ____________________
Організаційно-правова форма (для юридичної особи): ______________
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер
згідно з ДРФО): __________________________________________________
Банківські реквізити: рахунок N _____________, МФО ______________
Банк _______________________________, м. ___________
2. Ліцензія: дата видачі ________________ N _______________
3. Вид діяльності у сфері телекомунікацій згідно з ліцензією:
4. Термін початку діяльності за ліцензією: __________________
(місяць, рік)
5. Наявність власної телекомунікаційної мережі
_________________________________________________________________
(існує, планується, не планується)
6. Провайдери, які надають послуги за ліцензією на підставі
відповідних договорів: ___________________________________________
(повне найменування провайдера - юридичної особи згідно зі статутом, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ
_________________________________________________________________
або прізвище, ім'я, по батькові провайдера - фізичної особи,
ідентифікаційний номер згідно з ДРФО, номер, дата
_________________________________________________________________
угоди між оператором та провайдером)
7. Обсяг послуг у регіонах з початку діяльності*: ___________
8. Кількість абонентів (за наявності): ______________________
9. Середня чисельність штатних працівників, які задіяні в
технологічному процесі: __________________________________________
Керівник суб'єкта господарювання ________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
______________ 20____ року М.П.
-------------- * У разі здійснення діяльності у декількох регіонах надаються
дані щодо кожного регіону.вгору