Документ z0683-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.06.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.07.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.06.2019  № 451


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2019 р.
за № 683/33654

Про затвердження Змін до Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг

Відповідно до частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України, абзацу першого пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, з метою встановлення єдиних підходів до формування у МВС, Національній гвардії України, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, шифру органу, підрозділу та коду послуги, що надається відповідним органом, підрозділом, які відображаються в заявах на переказ готівки, платіжних дорученнях, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 24 січня 2019 року № 43, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13 лютого 2019 року за № 161/33132, що додаються.

2. Департаменту фінансово-облікової політики (Шевнін С.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 липня 2019 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Тахтая О.В.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

В.о. командувача Національної гвардії України
генерал-лейтенант

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Державної міграційної служби України

Голова Державної прикордонної служби України

Голова Національного банку УкраїниС.М. Князєв


М.І. Балан


М. Чечоткін

М.Ю. Соколюк

П. Цигикал

Я. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
06 червня 2019 року № 451


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2019 р.
за № 683/33654

ЗМІНИ
до Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг

1. Пункт 2 розділу І викласти в такій редакції:

«2. Для оплати послуг у заяві на переказ готівки, платіжному дорученні в реквізиті «Призначення платежу» зазначається код платежу, вимоги до формування якого визначені в пункті 1 розділу II цієї Інструкції.

У коді платежу для оплати послуг зазначаються шифр органу, підрозділу в системі МВС, код послуги в системі МВС, вимоги до формування яких визначені відповідно в пунктах 4, 5 розділу II цієї Інструкції.

Формування коду платежу відбувається із застосуванням програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюються накопичення, обробка, систематизація та передача інформації користувачам в єдиній інформаційній системі МВС.».

2. У розділі II:

1) після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

«2. У випадках оплати фізичною особою або законним представником малолітньої (неповнолітньої) особи послуг, надання яких згідно із законодавством здійснюється закладами охорони здоров’я анонімно, у полі № 5 коду платежу, у якому зазначається РНОКПП та/або документ, який посвідчує особу, передбачений в абзацах 16-18 підпункту 3 пункту 1 цього розділу, використовується цифровий символ «0» у кількості, що відповідає кількості символів серії та/або номера таких документів.».

У зв’язку з цим пункти 2, 3 вважати відповідно пунктами 3, 4;

2) після пункту 3 доповнити новими пунктами 4, 5 такого змісту:

«4. Шифр органу, підрозділу в системі МВС (далі - Шифр) складається з чотирьох складових частин та шести цифрових символів. Схематичне позначення шифру органу, підрозділу в системі МВС відображено в таблиці 1 додатка 1 до цієї Інструкції. Складові частини Шифру та цифрові символи, що містяться в них, формуються за таким принципом:

1) перша складова частина Шифру містить один цифровий символ та відображає інформацію про відповідального виконавця бюджетної програми органу, що надає платні послуги.

Цифровий символ першої складової частини шифру органу, підрозділу в системі МВС та його приналежність відповідальному виконавцю бюджетних програм відображено в таблиці 2 додатка 1 до цієї Інструкції;

2) друга складова частина Шифру містить один цифровий символ та відображає інформацію про органи, підрозділи системи МВС, що надають платні послуги, за відповідним напрямом діяльності у межах відповідального виконавця бюджетної програми.

Цифровий символ другої складової частини Шифру у межах цифр від 0 до 9 установлюється самостійно організаційно-розпорядчим актом МВС, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, Національної гвардії України.

Зразок установлення цифрового символу другої складової частини шифру органу, підрозділу в системі МВС та його відповідність бюджетним установам, що належать до сфери управління МВС, наведено в таблиці 3 додатка 1 до цієї Інструкції;

3) третя складова частина Шифру містить два цифрових символи та відображає інформацію про регіон, у якому здійснюється надання платної послуги.

Цифрові символи третьої складової частини шифру органу, підрозділу в системі МВС та їх приналежність адміністративно-територіальним одиницям України відповідають державному класифікатору ДК 014-97 «Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України» та наведені в таблиці 4 додатка 1 до цієї Інструкції;

4) четверта складова частина Шифру містить два цифрових символи та відображає інформацію про безпосереднього надавача платної послуги у відповідному регіоні.

Цифрові символи четвертої складової частини Шифру та їх приналежність безпосереднім надавачам платних послуг у відповідному регіоні самостійно встановлюються в межах від 01 до 99 організаційно-розпорядчими актами органів, підрозділів у системі МВС.

У разі припинення діяльності органу, підрозділу в системі МВС у встановленому законодавством порядку сформований йому Шифр не може бути використаний для ідентифікації інших органів або підрозділів у системі МВС протягом наступних трьох років.

Приклади формування шифру органу, підрозділу в системі МВС наведені в додатку 2 до цієї Інструкції.

5. Код послуги в системі МВС складається з двох складових частин та семи цифрових символів. Схематичне позначення коду послуги в системі МВС відображено в таблиці 1 додатка 3 до цієї Інструкції. Складові частини коду послуги в системі МВС (далі - Код) та цифрові символи, що містяться в них, формуються за таким принципом:

1) перша складова частина Коду містить два цифрових символи та відображає інформацію про вид послуги, а також сферу її надання.

Цифрові символи першої складової частини коду послуги в системі МВС та їх відповідність видам послуг, а також сфері їх надання відображено в таблиці 2 додатка 3 до цієї Інструкції;

2) друга складова частина Коду складається з п’яти цифрових символів і відображає інформацію про платні послуги.

Цифрові символи другої складової частини Коду та їх відповідність платним послугам самостійно встановлюються в межах від 00001 до 99999 розпорядчими актами органів, підрозділів у системі МВС.

Приклади формування коду послуги в системі МВС наведені в додатку 4 до цієї Інструкції.

У разі надання споживачу кількох платних послуг, яким присвоєні відповідні цифрові символи, можливе здійснення їх групування з одночасним присвоєнням цій групі окремого цифрового символу.».

У зв’язку з цим пункт 4 вважати пунктом 6;

3) у пункті 6 слово «додатку» замінити словом та цифрою «додатку 5».

3. Доповнити Інструкцію новими додатками 1-4, що додаються.

У зв’язку з цим додаток вважати додатком 5.

4. Додаток 5 викласти у новій редакції, що додається.

Директор Департаменту
фінансово-облікової
політики МВСС.М. Шевнін


Додаток 1
до Інструкції щодо порядку
формування коду платежу
для оплати послуг
(пункт 4 розділу II)

Таблиця 1

СХЕМАТИЧНЕ ПОЗНАЧЕННЯ
шифру органу, підрозділу в системі МВС

Складові частини шифру органу, підрозділу в системі МВС

Пояснення

І

II

III

IV

Х
Ознака відповідального виконавця бюджетної програми


ХОзнака надавача платної послуги відповідального виконавця бюджетної програмиXX


Ознака регіону надання платної послуги
XX

Індивідуальний номер безпосереднього надавача платної послуги у відповідному регіоні

Таблиця 2

Цифровий символ першої складової частини шифру
органу, підрозділу в системі МВС та його приналежність
відповідальному виконавцю бюджетних програм

Символ

Відповідність символу

1

Міністерство внутрішніх справ України

2

Державна прикордонна служба України

3

Національна гвардія України

4

Державна міграційна служба України

6

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

7

Національна поліція України

Таблиця 3

Цифровий символ другої складової частини шифру
органу, підрозділу в системі МВС та його відповідність бюджетним установам,
що належать до сфери управління МВС

Символ

Відповідність символу

1

Апарат МВС

2

Територіальні медичні об’єднання МВС в областях та місті Києві

3

Медичні реабілітаційні центри, санаторії, будинки відпочинку, пансіонати та оздоровчі заклади МВС

4

Вищі навчальні заклади МВС

5

Експертна служба МВС

6

Інші заклади та установи, що належать до сфери управління МВС

7

Головний сервісний центр МВС

Таблиця 4

Цифрові символи третьої складової частини шифру
органу, підрозділу в системі МВС та їх приналежність
адміністративно-територіальним одиницям України

Символ

Відповідність символу

1

2

01

Автономна Республіка Крим

85

місто Севастополь

05

Вінницька область

07

Волинська область

12

Дніпропетровська область

14

Донецька область

18

Житомирська область

21

Закарпатська область

23

Запорізька область

26

Івано-Франківська область

32

Київська область

80

місто Київ

35

Кіровоградська область

44

Луганська область

46

Львівська область

48

Миколаївська область

51

Одеська область

53

Полтавська область

56

Рівненська область

59

Сумська область

61

Тернопільська область

63

Харківська область

65

Херсонська область

68

Хмельницька область

71

Черкаська область

73

Чернівецька область

74

Чернігівська область


Додаток 2
до Інструкції щодо порядку
формування коду платежу
для оплати послуг
(пункт 4 розділу II)

ПРИКЛАДИ
формування шифру органу, підрозділу в системі МВС

1. 718001 - шифр органу, підрозділу в системі МВС, сформований для структурного підрозділу центрального органу управління Національної поліції України, цифрові символи якого вказують на:

Складові частини шифру органу, підрозділу в системі МВС

Пояснення

І

II

III

IV

7
Ознака відповідального виконавця бюджетної програми - відповідальний виконавець бюджетних програм, що включаються до коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 1007000 «Національна поліція України»


1Ознака надавача платної послуги відповідального виконавця бюджетної програми - центральний орган управління Національної поліції України80


Ознака регіону надання платної послуги - місто Київ
01

Індивідуальний номер безпосереднього надавача платної послуги у відповідному регіоні - структурний підрозділ центрального органу управління Національної поліції України

2. 742303 - шифр органу, підрозділу в системі МВС, сформований для державного закладу «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 33 (м. Запоріжжя) Національної поліції України», цифрові символи якого вказують на:

Складові частини шифру органу, підрозділу в системі МВС

Пояснення

І

II

III

IV

7
Ознака відповідального виконавця бюджетної програми - відповідальний виконавець бюджетних програм, що включаються до коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 1007000 «Національна поліція України»


4Ознака надавача платної послуги відповідального виконавця
бюджетної програми - дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, дошкільні навчальні заклади23


Ознака регіону надання платної послуги - Запорізька область
03

Індивідуальний номер безпосереднього надавача платної послуги у відповідному регіоні - державний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 33 (м. Запоріжжя) Національної поліції України»

3. 420421 - шифр органу, підрозділу в системі МВС, сформований для Калинівського районного сектору Управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області, цифрові символи якого вказують на:

Складові частини шифру органу, підрозділу в системі МВС

Пояснення

І

II

III

IV

4
Ознака відповідального виконавця бюджетної програми - відповідальний виконавець бюджетних програм, що включаються до коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 1004000 «Державна міграційна служба України»


2Ознака надавача платної послуги відповідального виконавця бюджетної програми - територіальні органи/підрозділи ДМС05


Ознака регіону надання платної послуги - Вінницька область
21

Індивідуальний номер безпосереднього надавача платної послуги у відповідному регіоні - Калинівський районний сектор Управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області05


Ознака регіону надання платної послуги - Вінницька область
21

Індивідуальний номер безпосереднього надавача платної послуги у відповідному регіоні - Калинівський районний сектор Управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області


Додаток 3
до Інструкції щодо порядку
формування коду платежу
для оплати послуг
(пункт 5 розділу II)

Таблиця 1

СХЕМАТИЧНЕ ПОЗНАЧЕННЯ
коду послуги в системі МВС

Складові частини коду послуги в системі МВС

Пояснення

І

II

XX


Ознака платної послуги


XXXXX

Індивідуальний номер платної послуги

Таблиця 2

Цифрові символи першої складової частини коду послуги в системі МВС
та їх відповідність видам послуг, а також сфері їх надання

Символ

Відповідність символу

1

2

10

Адміністративна послуга без урахування вартості продукції (бланк, номерний знак тощо)

11

Адміністративна послуга з урахуванням вартості бланкової продукції

12

Адміністративна послуга з урахуванням вартості бланкової продукції з видачею номерного знака

13

Адміністративна послуга без урахування вартості бланкової продукції з видачею номерного знака

14

Оплата вартості продукції, під час реалізації якої не справляється адміністративна послуга

15

Послуги, що надаються підрозділами експертної служби

16

Послуги у сфері освітньої діяльності

17

Плата за проживання у гуртожитку;
постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
забір, очищення та постачання води

18

Послуги у сфері побутових послуг

19

Послуги перевезення вантажів спеціальними транспортними засобами, включаючи морські, річкові та повітряні судна, а також окремих пасажирів або організованих груп населення;
інший пасажирський наземний транспорт, не віднесений до інших угруповань;
вантажний автомобільний транспорт;
пасажирський авіаційний транспорт;
вантажний авіаційний транспорт

20

Послуги у сфері наукової та науково-технічної діяльності

21

Послуги із забезпечення супроводження для безпечного перевезення негабаритних, великовагових та небезпечних вантажів, автобусів та інших транспортних засобів спеціалізованими автомобілями Національної поліції з використанням спеціальних світлових або звукових сигналів

22

Складське господарство

23

Оренда, відчуження нерухомого майна

24

Оренда, відчуження рухомого майна

25

Друкування газет;
друкування іншої продукції;
виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг;
брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг;
тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення

26

Видання книг;
видання журналів і періодичних видань;
інші види видавничої діяльності;
видання іншого програмного забезпечення

27

Постачання інших готових страв

28

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
технічні випробування та дослідження;
дослідження та експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
дослідження та експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

29

Театральна та концертна діяльність;
функціонування театральних і концертних залів

30

Функціонування бібліотек і архівів;
функціонування музеїв;
діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам’яток культури

31

Функціонування спортивних споруд;
інша діяльність у сфері спорту;
організація інших видів відпочинку та розваг

32

Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки

33

Медичні огляди

34

Протезування, в тому числі зубне, слухове та очне

35

Стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами закладів охорони здоров'я

36

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря

37

Медичне обслуговування за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями

38

Медична допомога, що надається в стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації (надання консультацій, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів, ведення фізіологічних станів (під час вагітності), із забезпеченням харчування та умов для перебування в палаті в закладах охорони здоров’я МВС за договорами з фізичними особами та юридичними особами незалежно від форми власності

39

Інші медичні послуги

40

Послуги протипожежного призначення;

послуги, які надаються аварійно-рятувальними службами

41

Надання спеціалізованої інформації у сфері гідрометеорології

99

Інші послуги, що надаються за плату


Додаток 4
до Інструкції щодо порядку
формування коду платежу
для оплати послуг
(пункт 5 розділу II)

ПРИКЛАДИ
формування коду послуги в системі МВС

1. 1105001 - код послуги в системі МВС, сформований для адміністративної послуги, що надається підрозділом Національної поліції, з видачі дозволу на зберігання і носіння (реєстрації, перереєстрації) нагородної зброї, цифрові символи якого вказують на:

Складові частини коду послуги в системі МВС

Пояснення

І

II

11


Ознака платної послуги - адміністративна послуга з урахуванням вартості бланкової продукції


05001

Індивідуальний номер адміністративної послуги - видача дозволу на зберігання і носіння (реєстрація, перереєстрація) нагородної зброї вартістю 131,40 грн (у тому числі вартість послуги 54,00 грн, вартість бланка 77,40 грн)

2. 1601001 - код послуги в системі МВС, сформований для послуги у сфері освіти, що надається закладом дошкільної освіти, цифрові символи якого вказують на:

Складові частини коду послуги в системі МВС

Пояснення

І

II

16


Ознака платної послуги - послуги у сфері освітньої діяльності


01001

Індивідуальний номер платної послуги - батьківська плата за дітей у державних закладах дошкільної освіти

3. 1003301 - код послуги в системі МВС, сформований для адміністративної послуги, що надається підрозділами Державної міграційної служби України, з оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обміну паспорта громадянина України (у формі картки), крім оформлення паспорта громадянина України вперше, з дня оформлення заяви-анкети у строк не пізніше ніж через 20 робочих днів, цифрові символи якого вказують на:

Складові частини коду послуги в системі МВС

Пояснення

І

II

10


Ознака платної послуги - адміністративна послуга без урахування вартості продукції (бланк, номерний знак тощо)


03301

Індивідуальний номер адміністративної послуги - оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України у формі картки), крім оформлення паспорта громадянина України вперше, з дня оформлення заяви-анкети у строк не пізніше ніж через 20 робочих днів


Додаток 5
до Інструкції щодо порядку
формування коду платежу
для оплати послуг
(пункт 6 розділу II)

ПРИКЛАДИ
формування коду платежу в реквізиті «Призначення платежу»

1. Оплата послуги юридичною особою:

1

2

3

4

5

6

*

;170501

;1200005

;1

;12345678

;*

* - ознака початку коду платежу;

; - розділовий знак;

170501 - шифр органу в системі МВС: РСЦ МВС у Вінницькій області;

; - розділовий знак;

1200005 - код послуги в системі МВС: реєстрація (перереєстрація) автомобіля, автобуса вітчизняного виробництва та країн СНД з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката та номерного знака;

; - розділовий знак;

1 - кількість послуг, що підлягають оплаті;

; - розділовий знак;

12345678 - код ЄДРПОУ юридичної особи;

; - розділовий знак;

* - ознака кінця коду платежу.

2. Оплата послуги фізичною особою, яка відповідно до законодавства України не має РНОКПП:

1

2

3

4

5

6

*

;170501

;1200005

;1

;АА128492

;*

* - ознака початку коду платежу;

; - розділовий знак;

170501 - шифр органу в системі МВС: РСЦ МВС у Вінницькій області;

; - розділовий знак;

1200005 - код послуги в системі МВС: реєстрація (перереєстрація) автомобіля, автобуса вітчизняного виробництва та країн СНД з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката та номерного знака;

; - розділовий знак;

1 - кількість послуг, що підлягають оплаті;

; - розділовий знак;

АА128492 - серія та номер паспорта фізичної особи;

; - розділовий знак;

* - ознака кінця коду платежу.

3. Оплата послуги фізичною особою, яка відповідно до законодавства України має РНОКПП:

1

2

3

4

5

6

*

;420501

;1100007

;1

;1234567891

;*

* - ознака початку коду платежу;

; - розділовий знак;

420501 - шифр органу в системі МВС: УДМС України у Вінницькій області;

; - розділовий знак;

1100007 - код послуги в системі МВС: оформлення (у тому числі замість втраченого) та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон з дня оформлення заяви-анкети у строк не пізніше ніж через 20 робочих днів;

; - розділовий знак;

1 - кількість послуг, що підлягають оплаті;

; - розділовий знак;

1234567891 - РНОКПП фізичної особи, малолітньої або неповнолітньої дитини;

; - розділовий знак;

* - ознака кінця коду платежу.

4. Оплата послуги іноземцем:

1

2

3

4

5

6

*

;420501

;1100008

;1

;LD6031785

;*

* - ознака початку коду платежу;

; - розділовий знак;

420501 - шифр органу в системі МВС: УДМС України у Вінницькій області;

; - розділовий знак;

1100008 - код послуги в системі МВС: оформлення (у тому числі замість втраченої або викраденої) та обмін посвідки на тимчасове проживання у строк протягом 15 робочих днів з дня прийняття документів, передбачених законодавством;

; - розділовий знак;

1 - кількість послуг, що підлягають оплаті;

; - розділовий знак;

LD6031785 - серія та номер паспортного документа іноземця;

; - розділовий знак;

* - ознака кінця коду платежу.

5. Оплата послуги особою без громадянства:

1

2

3

4

5

6

*

;420501

;1100008

;1

;S1435692

;*

* - ознака початку коду платежу;

; - розділовий знак;

420501 - шифр органу в системі МВС: УДМС України у Вінницькій області;

; - розділовий знак;

1100008 - код послуги в системі МВС: оформлення (у тому числі замість втраченої або викраденої) та обмін посвідки на тимчасове проживання у строк протягом 15 робочих днів з дня прийняття документів, передбачених законодавством;

; - розділовий знак;

1 - кількість послуг, що підлягають оплаті;

; - розділовий знак;

S1435692 - серія та номер документа, що посвідчує особу без громадянства;

; - розділовий знак;

* - ознака кінця коду платежу.вгору