Про затвердження Порядку застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї
Держатомрегулювання України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 02.07.2009102
Документ z0683-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.01.2012, підстава - z1551-11

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.07.2009 N 102
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2009 р.
за N 683/16699

Про затвердження Порядку
застосування гарантій
нерозповсюдження ядерної зброї
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
інспекції ядерного регулювання
N 183 ( z1551-11 ) від 12.12.2011 }

Відповідно до Закону України "Про ратифікацію Додаткового
протоколу до Угоди між Україною та Міжнародним агентством з
атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором
про нерозповсюдження ядерної зброї" ( 3092-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок застосування гарантій нерозповсюдження
ядерної зброї, що додається.
2. Відділу гарантій нерозповсюдження (Лопатін С.Д.)
забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві
юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з втратою чинності наказу
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України від 19.11.97 N 189 ( z0625-97 ) "Про
затвердження Положення про реалізацію Угоди між Україною та
Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій
до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності
України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.97
за N 625/2429, і наказу Державного комітету ядерного регулювання
України та Міністерства палива та енергетики України від
17.06.2003 р. N 73/305 ( z0552-03 ) "Про затвердження Порядку
надання інформації для планування інспекцій зон балансу ядерних
матеріалів на АЕС", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07.07.2003 р. за N 552/7873.
4. Контроль за виконанням наказу покладається на першого
заступника Голови Ускова А.Г.
Голова О.А.Миколайчук
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о Міністра закордонних
справ України В.Д.Хандогій
Міністр палива та енергетики
України Ю.В.Продан
Міністр промислової політики
України В.С.Новицький
Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.М.Шандра
Президент НАН України
академік НАН України Б.Є.Патон
Голова Державної служби
експортного контролю України Ю.А.Петроченко
Голова Служби безпеки України В.О.Наливайченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
ядерного регулювання України
02.07.2009 N 102
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2009 р.
за N 683/16699

ПОРЯДОК
застосування гарантій нерозповсюдження
ядерної зброї
{ По тексту Порядку слово "Держатомрегулювання" замінено
словами "Держатомрегулювання України" згідно з Наказом
Державної інспекції ядерного регулювання N 183
( z1551-11 ) від 12.12.2011 }
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок встановлює процедури виконання вимог, що
визначені Угодою між Україною та Міжнародним агентством з атомної
енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про
нерозповсюдження ядерної зброї ( 995_098 ) (далі - Угода про
гарантії), Додатковим протоколом до Угоди про застосування
гарантій між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії
у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї
( 951_002 ) (далі - Додатковий протокол).
1.2. Вимоги Порядку поширюються на юридичних та фізичних
осіб, які використовують, виробляють, зберігають ядерні матеріали,
виконують науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що
стосуються ядерного паливного циклу, здійснюють іншу діяльність,
надання інформації про яку підпадає під вимоги Додаткового
протоколу ( 951_002 ) (далі - суб'єкти), міністерства та інші
центральні органи виконавчої влади, Національну академію наук
України, які здійснюють державне регулювання або управління
діяльністю суб'єктів.
1.3. Основою застосування гарантій МАГАТЕ в Україні є
державна система обліку та контролю ядерних матеріалів, що діє
згідно з Положенням про державну систему обліку та контролю
ядерних матеріалів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 18.12.96 N 1525 ( 1525-96-п ) (із змінами).
1.4. Держатомрегулювання України і МАГАТЕ при виконанні вимог
Угоди про гарантії ( 995_098 ) керуються Додатковими положеннями
до Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у
зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (далі -
Додаткові положення).
1.5. До посадових осіб МАГАТЕ при виконанні ними функцій,
пов'язаних з реалізацією Угоди про гарантії і Додаткового
протоколу ( 951_002 ), застосовуються привілеї та імунітети
відповідно до Угоди про привілеї та імунітети МАГАТЕ
(INFCIRC/9/Rev.2).
1.6. У Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні: додатковий доступ - доступ інспекторів Міжнародного агентства
з атомної енергії (далі - МАГАТЕ) до місць і у терміни згідно з
Додатковим протоколом ( 951_002 ); засоби збереження та спостереження - засоби, які забезпечують
збереження та спостереження за ядерним матеріалом (печатки,
відеокамери тощо) і доповнюють заходи з обліку ядерних матеріалів
а також забезпечують безперервність інформації щодо ядерного
матеріалу в період відсутності інспекторів між інспекційними
перевірками МАГАТЕ та зменшення витрат на їх проведення; інспекційна перевірка - комплекс дій, які здійснюють
інспектори МАГАТЕ в місцях розміщення ядерного матеріалу згідно з
Угодою про гарантії ( 995_098 ) для перевірки використання цього
матеріалу в мирних цілях. Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях,
наведених в Угоді про гарантії ( 995_098 ) та в Додатковому
протоколі ( 951_002 ).
II. Діяльність органів виконавчої влади
2.1. Держатомрегулювання України відповідно до повноважень: здійснює заходи щодо організації і ведення державної системи
обліку та контролю ядерних матеріалів, отримує, перевіряє та
надсилає до МАГАТЕ інформацію відповідно до Угоди про гарантії
( 995_098 ) і Додаткового протоколу ( 951_002 ); організовує застосування, припинення застосування або
звільнення від гарантій у випадках, передбачених Угодою про
гарантії ( 995_098 ); після отримання повідомлення МАГАТЕ про надання доступу для
проведення інспекційної перевірки або додаткового доступу
відповідно до пунктів 3.9, 3.10 Порядку повідомляє суб'єкта та, у
разі необхідності, відповідний центральний орган виконавчої влади
або Національну академію наук України, контролює виконання
суб'єктом організації доступу; організовує за запитом МАГАТЕ заходи щодо уточнення або
роз'яснення інформації згідно з Додатковим протоколом ( 951_002 ); за необхідності ініціює внесення змін у Додаткові положення
( 995_098 ); здійснює взаємодію з МАГАТЕ щодо вирішення питань, які
стосуються реалізації Угоди про гарантії ( 995_098 ) і Додаткового
протоколу ( 951_002 ); бере участь в інспекційних перевірках і додаткових доступах
МАГАТЕ; одержує інформацію про результати інспекційних перевірок
діяльності в Україні, аналізує її та, за необхідності, вживає
заходів для усунення обставин, що заважають виконанню вимог Угоди
про гарантії ( 995_098 ) і Додаткового протоколу ( 951_002 ).
2.2. МЗС після отримання від МАГАТЕ: листів про призначення в Україну інспекторів МАГАТЕ надсилає
документи на погодження до Держатомрегулювання України,
Міненерговугілля України, Державного агентства України з
управління зоною відчуження, СБУ та за результатами розгляду
документів повідомляє МАГАТЕ про погодження або відхилення
кандидатур інспекторів; звітів щодо проведених інспекційних перевірок та інших
документів щодо реалізації Угоди про гарантії ( 995_098 ) і
Додаткового протоколу ( 951_002 ) надсилає їх до
Держатомрегулювання України. { Пункт 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної інспекції ядерного регулювання N 183 ( z1551-11 ) від
12.12.2011 }
2.3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади,
Національна академія наук, у сфері управління яких перебувають
суб'єкти, в межах своїх повноважень здійснюють такі заходи: встановлюють порядок подання інформації до
Держатомрегулювання України і доступу інспекторів МАГАТЕ на
об'єкти суб'єктів для здійснення інспекційних перевірок відповідно
до вимог Угоди про гарантії ( 995_098 ) і Додаткового протоколу
( 951_002 ); відповідно до законодавства України надають дозволи на
використання МАГАТЕ для службових цілей систем зв'язку між
інспекторами МАГАТЕ в Україні і центральними установами МАГАТЕ,
зокрема передавання в неавтономному або автономному режимі
інформації, що надходить від засобів збереження та спостереження
або вимірювання, на перевезення проб ядерних матеріалів,
відібраних інспекторами МАГАТЕ на об'єктах України.
2.4. Держекспортконтроль після закінчення кожного кварталу
надає до Держатомрегулювання України інформацію про здійснення за
звітний період експорту обладнання та неядерного матеріалу,
включених до Додатка II Додаткового протоколу ( 951_002 ).
III. Діяльність посадових осіб МАГАТЕ в Україні
3.1. На інспекторів МАГАТЕ при виконанні інспекційних
перевірок на території України поширюються вимоги законодавства
України, у тому числі з питань охорони праці, радіаційної безпеки
та фізичного захисту, правила та інструкції, що діють на об'єкті
суб'єкта, відносно перебування у зоні обмеження доступу.
3.2. Згідно з Угодою про гарантії ( 995_098 ) МАГАТЕ здійснює
інспекційні перевірки для спеціальних цілей, звичайні та
спеціальні інспекційні перевірки, включаючи неоголошені інспекції,
в місцях розміщення ядерних матеріалів, а також має право
додаткового доступу до місць, що передбачені Додатковим протоколом
( 951_002 ) для перевірки інформації, яка надається Україною. { Пункт 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної інспекції ядерного регулювання N 183 ( z1551-11 ) від
12.12.2011 }
3.3. Інспектори МАГАТЕ під час інспекційних перевірок
відповідно до Угоди про гарантії ( 995_098 ) мають право: перевіряти облікову і звітну документацію на ядерні
матеріали, що підпадають під гарантії, а також експлуатаційну
документацію щодо цих матеріалів; здійснювати незалежні вимірювання ядерного матеріалу своїм
обладнанням і організовувати установку такого обладнання в місцях,
зазначених у Додаткових положеннях ( 995_098 ); спостерігати за тим, щоб проби, які відбираються суб'єктом,
були репрезентативними, спостерігати за обробкою і аналізом проб і
одержувати дублікати таких проб; спостерігати за тим, щоб вимірювання ядерного матеріалу в
ключових точках вимірювань були репрезентативними, спостерігати за
калібруванням відповідних приладів і обладнання; використовувати інші об'єктивні технічні методи для контролю
ядерних матеріалів.
3.4. Згідно з Угодою про гарантії ( 995_098 ) і Додатковим
протоколом ( 951_002 ) інспектор МАГАТЕ звертається до суб'єкта із
запитом щодо відбору проб ядерних матеріалів для проведення
аналізу в МАГАТЕ. Відібрані проби опечатуються інспекторами і
вважаються власністю МАГАТЕ.
3.5. Інспектор МАГАТЕ під час проведення інспекційних
перевірок або додаткових доступів не має права керувати
яким-небудь пристроєм або механізмом, управляти персоналом
суб'єкта при виконанні будь-якої операції, у разі необхідності
виконання будь-якої операції повинен звертатися до представника
суб'єкта.
3.6. Для одержання безперервної інформації про переміщення
ядерних матеріалів і збереження цілісності даних відповідно до
вимог Угоди про гарантії ( 995_098 ) МАГАТЕ має право в місцях
розміщення ядерних матеріалів застосовувати засоби збереження та
спостереження.
3.7. МАГАТЕ попередньо повідомляє Держатомрегулювання України
про проведення інспекційних перевірок відповідно до Угоди про
гарантії ( 995_098 ) в строк від 2 годин до одного тижня до
початку інспекційної перевірки залежно від її виду. У разі застосування неоголошеної інспекції та відсутності
інспектора Держатомрегулювання України повідомлення про інспекцію
надається інспектором МАГАТЕ безпосередньо представнику суб'єкта.
{ Пункт 3.7 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Державної інспекції ядерного регулювання N 183 ( z1551-11 ) від
12.12.2011 } { Пункт 3.7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної інспекції ядерного регулювання N 183 ( z1551-11 ) від
12.12.2011 }
3.8. МАГАТЕ попередньо повідомляє Держатомрегулювання України
про місце, причини додаткового доступу згідно з Додатковим
протоколом ( 951_002 ) і діяльність, яка має бути здійснена під
час зазначеного доступу відповідно до статті 4 Додаткового
протоколу: не менш як за 24 години; не менш як за 2 години - у разі коли інспектори МАГАТЕ вже
перебувають на об'єкті суб'єкта з метою проведення інспекційної
перевірки.
3.9. Під час додаткового доступу інспектори МАГАТЕ мають
право виконувати таку діяльність: візуальне спостереження,
вивчення облікових і експлуатаційних документів, які
стосуютьсягарантій, відбір проб довкілля та ядерного матеріалу,
неруйнівні вимірювання ядерних матеріалів, використання пристроїв
для виявлення і вимірювання іонізуючого випромінювання;
застосування пристроїв, що ідентифікують і указують на втручання.
За необхідності інспектори МАГАТЕ попередньо узгоджують з
суб'єктом можливість використання фотокамер.
3.10. МАГАТЕ відшкодовує суб'єкту додаткові витрати, які
виникли при реалізації Угоди про гарантії ( 995_098 ), за умови
виконання особливого запиту МАГАТЕ та попереднього погодження.
Перелік діяльності, витрати на яку відшкодовує МАГАТЕ, зазначений
у Додаткових положеннях.
IV. Діяльність суб'єктів
4.1. Суб'єкт призначає особу керівного складу, яка має
достатні повноваження, відповідальну за виконання заходів
відповідно до вимог Угоди про гарантії ( 995_098 ) і Додаткового
протоколу ( 951_002 ), а саме: { Абзац перший пункту 4.1 розділу
IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної інспекції
ядерного регулювання N 183 ( z1551-11 ) від 12.12.2011 } подання інформації до Держатомрегулювання України для ведення
державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів; подання іншої інформації на запит Держатомрегулювання
України, пов'язаної з реалізацією вимог Угоди про гарантії
( 995_098 ) і Додаткового протоколу ( 951_002 ); організацію доступу інспекторів МАГАТЕ і Держатомрегулювання
України до місць проведення інспекційних перевірок або додаткових
доступів з відповідним обладнанням і пристроями. Доступ надається
відповідно до письмового повідомлення Держатомрегулювання України
або МАГАТЕ у разі неоголошеної інспекції та здійснюється згідно з
вимогами внутрішньооб'єктового режиму суб'єкта. { Абзац четвертий
пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної інспекції ядерного регулювання N 183 ( z1551-11 ) від
12.12.2011 }
4.2. Суб'єкт, який здійснює діяльність на певному етапі
життєвого циклу ядерної установки, надсилає до Держатомрегулювання
України інформацію: про конструкцію місць розміщення ядерних матеріалів (форма,
терміни та випадки, коли суб'єкт вносить зміни до цього документа
визначаються в Додаткових положеннях, що входять до переліку
внутрішніх нормативних документів суб'єкта); графіки отримання та відправлення ядерних матеріалів,
проведення ремонтів основного обладнання при відкритті активної
зони, проведення фізичної інвентаризації в кожній зоні балансу
ядерних матеріалів за формами відповідно до додатка 1 до цього
Порядку у терміни до 25 листопада та до 25 травня; щодо оперативного планування інспекційних перевірок за формою
відповідно до додатка 2 до цього Порядку якнайшвидше, але не
пізніше ніж за три робочих дні до дати, зазначеної у формі події;
{ Абзац четвертий пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державної інспекції ядерного регулювання N 183
( z1551-11 ) від 12.12.2011 } про індивідуальні дози опромінення, що отримані інспекторами
МАГАТЕ при виконанні інспекційної перевірки, після закінчення
кварталу протягом 10 днів наступного місяця. У разі коли отримані
інспекторами МАГАТЕ індивідуальні дози опромінення перевищують
встановлені в Україні допустимі рівні опромінення персоналу, про
це повідомляється якнайшвидше; { Абзац п'ятий пункту 4.2 розділу
IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної інспекції
ядерного регулювання N 183 ( z1551-11 ) від 12.12.2011 } про порушення в роботі засобів збереження та спостереження
МАГАТЕ, у тому числі про будь-яке порушення цілісності печаток,
протягом доби.
4.3. Під час проведення інспекційної перевірки суб'єкт
забезпечує: супроводження інспекторів МАГАТЕ відповідальною особою,
проведення інструктажів з охорони праці, пожежної, радіаційної
безпеки та вимог внутрішньооб'єктового режиму; надання інспекторам МАГАТЕ облікових і звітних документів,
іншої інформації, яка передбачена Угодою про гарантії та
Додатковим протоколом ( 951_002 ); за необхідності надання допомоги інспекторам МАГАТЕ у
проведенні вимірювань, калібрування вимірювального обладнання; за необхідності надання інспекторам для виконання ними
службових обов'язків обладнання, засобів зв'язку, інших послуг,
якщо це передбачено Додатковими положеннями ( 995_098 ).
4.4. Суб'єкт сприяє інспекторам МАГАТЕ при установці засобів
збереження та спостереження, якщо це передбачено Додатковими
положеннями ( 995_098 ), забезпечує умови для їхнього
безперебійного функціонування та невтручання в установлене
обладнання. У випадку, якщо встановлення засобів збереження та
спостереження може негативно вплинути на стан безпеки, суб'єкт
може запропонувати МАГАТЕ альтернативний варіант встановлення.
4.5. Проблемні питання щодо надання інформації з виконання
Угоди про гарантії ( 995_098 ) і Додаткового протоколу
( 951_002 ), допуску інспекторів МАГАТЕ суб'єкт вирішує з
Держатомрегулюванням України. В окремих випадках, що потребують
невідкладних дій, суб'єкт може зв'язуватися з МАГАТЕ безпосередньо
(наприклад, у разі вимушеної зміни експлуатаційного плану, що
впливає на дату проведення інспекційної перевірки, необхідності
втручання в засоби збереження та спостереження або зміни умов
їхньої роботи) з обов'язковим інформуванням про це
Держатомрегулювання України.
4.6. Печатки МАГАТЕ, встановлені на об'єкті суб'єкта, можуть
бути зняті за відсутності інспектора МАГАТЕ: інспектором Держатомрегулювання України після спеціального
запиту МАГАТЕ (отриманого електронною поштою, телефоном або на
брифінгу під час інспекційної перевірки); інспектором Держатомрегулювання України в аварійних випадках
або у випадках виробничої необхідності після попереднього
повідомлення МАГАТЕ (за можливості); інспектором Держатомрегулювання України або персоналом
суб'єкта в аварійних ситуаціях, що потребують термінового зняття
печатки, з подальшим повідомленням МАГАТЕ у найближчий час (не
пізніше 24-х годин).
4.7. При міжнародних передачах (крім транзиту) ядерних
матеріалів, які підлягають державному експортному контролю та
підпадають під дію відповідних міжнародних договорів, суб'єкт
надсилає до Держатомрегулювання України повідомлення про намір
здійснити міжнародну передачу ядерних матеріалів згідно з формою
та у терміни, зазначені в Додаткових положеннях або в
Адміністративній угоді до Угоди між Кабінетом Міністрів України та
Європейським Співтовариством з атомної енергії про співробітництво
у сфері мирного використання ядерної енергії ( 956_003 ). За
фактом здійснення експорту або імпорту уранового концентрату
протягом місяця до Держатомрегулювання України у довільній формі
подається звіт, у якому повідомляються країна-одержувач і країни,
які залучалися до поставки (за наявності), склад матеріалу
(хімічна формула) та маса елементу (кг), дата поставки. { Пункт 4.7 розділу IV в редакції Наказу Державної інспекції
ядерного регулювання N 183 ( z1551-11 ) від 12.12.2011 }
V. Поводження з інформацією про гарантії
5.1. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
Національна академія наук України забезпечують згідно із
законодавством захист інформації з обмеженим доступом, яка
подається до Держатомрегулювання України відповідно до Угоди про
гарантії ( 995_098 ) і Додаткового протоколу ( 951_002 ), та
вживають усіх можливих заходів, щоб ця інформація не мала обмежень
щодо передачі її до МАГАТЕ. У разі якщо встановлено такі
обмеження, суб'єкт виконує всі передбачені законодавством
процедури захисту інформації при її передачі або організовує
ознайомлення інспекторів МАГАТЕ з такою інформацією в Україні.
5.2. До інформації, яка отримана від МАГАТЕ з позначкою
обмеження доступу, застосовуються вимоги поводження з інформацією
з обмеженим доступом згідно із законодавством України.
5.3. Інформація, яка подається Держатомрегулюванню України
згідно з Додатковим протоколом ( 951_002 ), надсилається на
паперовому та електронному носіях з урахуванням видання МАГАТЕ
"Керівні принципи та формат для підготовки і подання заяв згідно з
статтями 2 і 3 Типового додаткового протоколу до угод про гарантії
(2005 рік, IAEA-SVS-11)" не пізніше ніж за 30 днів до строків,
визначених у Додатковому протоколі.
Начальник Відділу
гарантій нерозповсюдження С.Д.Лопатін

Додаток 1
до Порядку застосування
гарантій нерозповсюдження
ядерної зброї

ГРАФІК
отримання та відправлення
ядерних матеріалів у ________ році

Назва суб'єкта ____________________
------------------------------------------------------------------ |N з/п | ЗБМ/країна- | ЗБМ/країна- |Дата, коли планується | | | відправник | отримувач |передача ЯМ | | | | |---------------------------| | | | |від (рік, |до (рік, | | | | |місяць, |місяць, | | | | |день) |день) | |------+--------------+--------------+-------------+-------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка: ЗБМ - зона балансу ядерних матеріалів; у графі "ЗБМ/країна-відправник" або "ЗБМ/країна-отримувач"
вказується код ЗБМ - 4 знаки або код країни - 2 знаки.

ГРАФІК
проведення ремонтів основного
обладнання при відкритті активної зони

Назва суб'єкта _____________________________
------------------------------------------------------------------ | Установка |Дата початку ремонту |Дата закінчення ремонту | | |(рік, місяць, день) |(рік, місяць, день) | |-------------+-----------------------+--------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------

ГРАФІК
проведення фізичної інвентаризації
в кожній ЗБМ

Назва суб'єкта __________________________________
------------------------------------------------------------------ |ЗБМ |Дата проведення попередньої |Дата, яка планується для | | |фізичної інвентаризації (рік,|проведення фізичної | | |місяць, день) |інвентаризації (рік, місяць, | | | |день) | |----+-----------------------------+-----------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Порядку застосування
гарантій нерозповсюдження
ядерної зброї

ФОРМА
оперативного планування інспекційних перевірок
N L-PP-nnn

ЗБМ ____________ Дата подачі інформації _________________________
------------------------------------------------------------------ | N | | Запланована дата | | з/п | Види робіт |--------------------------------| | | |від (рік, |до (рік, | | | |місяць, день) |місяць, день) | |-----+-------------------------+---------------+----------------| | 1 |Зупинення реактора | | | | |Reactor shutdown | | | |-----+-------------------------+---------------+----------------| | 2 |Зняття печатки з | | | | |транспортного люка | | | | |Hatch seal detachment | | | |-----+-------------------------+---------------+----------------| | 3 |Зняття печатки з | | | | |верхнього блока реактора | | | | |Reactor top seal | | | | |detachment | | | |-----+-------------------------+---------------+----------------| | 4 |Відкриття активної зони | | | | |Reactor core opening | | | |-----+-------------------------+---------------+----------------| | 5 |Зняття печатки з | | | | |транспортного проходу | | | | |між БВР і реактором | | | | |Gate seal detachment | | | |-----+-------------------------+---------------+----------------| | 6 |Перевірка завантаження | | | | |активної зони | | | | |Reactor core verification| | | |-----+-------------------------+---------------+----------------| | 7 |Перевірка палива | | | | |в басейні витримки | | | | |Spent fuel pond | | | | |verification | | | |-----+-------------------------+---------------+----------------| | 8 |Опечатування | | | | |транспортного | | | | |проходу між БВР і | | | | |реактором | | | | |Gate seal attachment | | | |-----+-------------------------+---------------+----------------| | 9 |Закриття активної | | | | |зони реактора | | | | |Reactor core closure | | | |-----+-------------------------+---------------+----------------| | 10 |Опечатування верхнього | | | | |блока реактора | | | | |Reactor top seal | | | | |attachment | | | |-----+-------------------------+---------------+----------------| | 11 |Опечатування | | | | |транспортного люка | | | | |Hatch seal attachment | | | |-----+-------------------------+---------------+----------------| | 12 |Пуск реактора | | | | |Reactor startup | | | |-----+-------------------------+---------------+----------------| | 13 |Одержання відпрацьованого| | | | |палива із: | | | | |Spent fuel receipt from: | | | |-----+-------------------------+---------------+----------------| | 14 |Відправлення | | | | |відпрацьованого | | | | |палива в:__ | | | | |Spent fuel shipment to: | | | |-----+-------------------------+---------------+----------------| | 15 |Перевірка свіжого палива | | | | |на ВСП перед | | | | |завантаженням | | | | |у реактор | | | | |Fresh fuel verification | | | | |before load into reactor | | | |-----+-------------------------+---------------+----------------| | 16 |Відправлення свіжого | | | | |палива в: | | | | |Fresh fuel shipment to: | | | |-----+-------------------------+---------------+----------------| | 17 |Одержання свіжого палива | | | | |з: | | | | |Fresh fuel receipt from: | | | |-----+-------------------------+---------------+----------------| | 18 |Відправлення | | | | |відпрацьованого | | | | |палива із ЗБМ/КТВ____ в | | | | |ЗБМ/КТВ Spent fuel | | | | |shipment from МВА/KMP____| | | | |to МВА/KMP _____ | | | |-----+-------------------------+---------------+----------------| | 19 |Одержання палива із | | | | |ЗБМ/КТВ____ | | | | |Spent fuel receipt from | | | | |MBA/KMP____ | | | |-----+-------------------------+---------------+----------------| | 20 |Закриття | | | | |матеріально-балансового | | | | |періоду | | | | |Date of material balance | | | | |period closing | | | |-----+-------------------------+---------------+----------------| | 21 |Додаткова інформація | | | | |Other information | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Суб'єкт присвоює кожному повідомленню номер у
форматі: L-PP-nnn, де: L - останній символ літерного коду, що ідентифікує АЕС: Н - ХАЕС, R- РАЕС, U - ЮУАЕС, Z- ЗАЕС; PP - дві останні цифри року; nnn - послідовний номер повідомлення у поточному році,
починаючи з 001. БВР-басейн витримки реактора; ВСП - вузол свіжого палива; КТВ - ключова точка вимірювання.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
інспекції ядерного регулювання N 183 ( z1551-11 ) від 12.12.2011 }вгору